بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

۲-۷ سوالات فرعی.۹

 

۸ فرضیات تحقیق

 

۱-۸  فرضیه اصلی.۱۰

 

۲-۸ فرضیات فرعی.۱۰

 

۹- جامعه آماری تحقیق۱۱

 

۱۰- قلمرو تحقیق

 

۱-۱۰ قلمرو موضوعی تحقیق۱۱

 

۲-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق.۱۱

 

۳-۱۰ قلمرو زمانی تحقیق۱۱

 

۱۱- نوع و روش تحقیق.۱۲

 

۱۲- روش گرد آوری اطلاعات

 

۱-۱۲ مطالعات کتابخانه ای.۱۲

 

۲-۱۲ مطالعات میدانی۱۲

 

۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۲

 

۱۴- مدل مفهومی تحقیق.۱۳

 

۱۵- واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق

 

۱-۱۵ کیفیت زندگی.۱۴

 

۲-۱۵ سلامت.۱۵

 

­۳-۱۵ بازنشستگی۱۵

 

۴-۱۵ سلامت روان۱۶

 

۵-۱۵ سلامت جسم۱۷

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

۱- مقدمه.۱۸

 

۲ مبانی نظری

 

۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی.۱۹

 

۲-۲ کیفیت زندگی در بیان عمومی.۲۳

 

۳-۲ کیفیت زندگی و شخصیت انسانی.۲۷

 

۴-۲ نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی۳۰

 

۵-۲ سلامت.۳۵

 

۶-۲ سلامت روان۳۶

 

۲-۷ بازنشستگی۳۷

 

۸-۲بازنشستگی و سلامت۴۵

 

۳ تحقیقات پیشین

 

۱-۳مرور تحقیقات داخلی.۴۷

 

۲-۳مرور تحقیقات خارجی۵۲

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۱- مقدمه.۵۷

 

۲- روش تحقیق.۵۸

 

۳- جامعه آماری۶۰

 

۴- تعیین حجم نمونه .۶۱

 

۵- روش نمونه گیری۶۳

 

۶- روش گردآوری داده ها و اطلاعات.۶۴

 

۷- ابزار گردآوری داده ها.۶۵

 

۸- تعیین روایی پرسشنامه.۶۶

 

۹- تعیین پایایی پرسشنامه

 

۱-۹ تعریف پایایی.۶۸

 

۲-۹ رابطه روایی و پایایی۶۸

 

۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

۱-۱۰ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونه ای۷۰

 

۲-۱۰ آزمون تی یک نمونه ای۷۱

 

۳-۱۰ آزمون فریدمن.۷۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۱- مقدمه.۷۷

 

۲ – تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

 

۱-۲ جنسیت.۷۲

 

۲-۲ میزان سابقه کاری .۷۴

 

۳-۲ سن۷۵

 

۴-۲ تحصیلات.۷۶

 

۳-روایی سازه ها با تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی۷۸

 

۴- آزمون نرمال بودن توزیع نمره متغیرهای تحقیق.۸۲

 

۵- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

 

۱-۵ آزمون فرضیه های فرعی تحقیق.۸۴

 

۲-۵ آزمون فرضیه های اصلی تحقیق.۱۰۷

 

۳-۵ آزمون فریدمن برای بررسی تأثیرات مؤلفه های سلامت روانی و جسمانی.۱۰۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۱مقدمه.۱۱۱

 

۲- جمع بندی مطالب پیش گفته.۱۱۱

 

۳- نتایج حاصل از بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات عمومی پرسشنامه

 

۱-۳ جنسیت۱۱۲

 

۲-۳ میزان سابقه کاری.۱۱۲

 

۳-۳ سن.۱۱۲

 

۴-۳ تحصیلات.۱۱۲

 

۴- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.۱۱۳

 

۵- محدودیت های تحقیق۱۱۷

 

۶ پیشنهادات

 

۱-۶ پیشنهادات برای این تحقیق.۱۱۷

 

۲-۶ پیشنهادات برای تحقیق آتی.۱۱۸

 

 

 

منابع و مأخذ

 

منابع فارسی.۱۱۹

 

منابع لاتین.۱۲۱

 

پیوست (پرسشنامه)۱۲۳

 

چکیده انگلیسی.۱۲۹

 

–   مقدمه

 

کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسایل عصر امروز در مراقبت سلامتی است و یکی از بزرگترین اهداف بهداشتی برای بالا بردن  سلامت افراد است و در سالهای اخیر از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی افراد به خصوص سالمندان و افراد ناتوان شناخته شده است. سازمان بهداشت جهانی تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه نموده است که عبارت است از درک افراد از وضعیت زندگی در قالب  فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه و در راستای اهداف، استانداردها و علایق افراد می باشد. همچنین فاسینو در تعریف خود اظهار می‌دارد امروزه کیفیت زندگی یک شاخص اساسی محسوب می‌شود و از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر می‌گیرد توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای ارزیابی صحیح آن باید به ابعاد فوق توجه شود، براساس این تعاریف جامع کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی، روانی، اعتقادات شخصی، میزان خوداتکایی، ارتباطات اجتماعی و محیط زیست دارد (فاسینو، ۲۰۰۲).

 

به نظر می‌رسد بازنشستگان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان و هم این که از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می‌شوند بایستی تحت توجه و حمایتهای خاص قرار گیرند و نیازهای آنان در ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

 

در این فصل به بررسی مساله بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی و جسمانی پرداخته و سپس به اهمیت این امر در امور خرد و کلان کشور اشاره خواهد شد.

 

سوالات و اهداف تحقیق با توجه به مباحث مطرح شده در بیان مساله و اهمیت تحقیق خواهد آمد و در نهایت متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی تعریف خواهد شد.

 

۲-  بیان مساله

 

اگرهمهاینشاخصهاومؤلفه هادرمفهومی واحدخلاصهشوند،اینمفهومهماناکیفیت زندگی استکهبر اساسآنمیتوانگفتتوسعه هدفیاستکهبهوسیلهانسانهایواقعیوبرایانسان هایواقعیتحققمییابدوتوجهبهکیفیتزندگیآن هاخودهمراهرسیدنبهتوسعهوهمهدفآن محسوبمی‌شود.

 

کیفیتزندگیمفهومجدیدینیست،اماخاستگاه آنبهعنوانیکحیطهیتحقیقیدرجوامعغربیوبه ویژهآمریکابهدهه۱۹۶۰میلادیبازمیگردد. هرچند کهدرایندههودودههبعدعمدهاینتحقیقاتبر شاخصهایعینیمتمرکزبودووجهغیرجامعه شناختی (غالبًاپزشکی)، (ابیل، ۲۰۰۰؛ مارکیدز،۲۰۰۱). درطیدهه۱۹۹۰وبهویژهسالهایآغازینقرنبیستو یکم،شاخصهایذهنیوابعادجامعهشناختینیز اهمیتیدرخوریافتند.

 

واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تأکید دارد (فایول،۲۰۰۰). درخصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است . برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود می دانند (وبر، ۱۹۹۸).

 

قمبه لحاظاقتصادی اجتماعیتوسعه‌یچندانی نیافته. پایین بودنسطح درآمد و عدم توسعه،برخورداریبازنشستگان کارگری شهرداری قماز امکاناتتوسعه‌ایورفاهیراتحتتأثیرقرارداده، در نتیجهسطحزندگیراپاییننگاهداشتهاست.

 

همچنین،می توانپرسیدکهچهعواملاقتصادیو اجتماعی‌ایسببشدهسطحزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم پایین باشد؟

 

این مفهوم،کمک می‌کندبتوانیمشکل زندگی بازنشستگان کارگری قمراازدووجهبررسیکنیم: نخست،وجه عینی و واقعیاست کهبراساسآنمی‌توانمیزانبهرهمندی مردمازامکاناتمادیراسنجید. دراینوجه،میزان برآوردهشدننیازها،خواسته‌هاوانتظاراتیکهجنبهعام دارندوبرایزندگیضروریهستندموردتوجهقرارمی‌گیرد. دوم،وجهذهنیوتصوریاستکهبراساسآن می‌توانمیزانرضایتوخشنودیمردمازبرآوردهشدن نیازهایواقعیراسنجید. همچنین،ازطریقاینوجهمی‌توانشکلزندگیمردمراازدیدخودآنهانگریستو کیفیتآنرابرحسبذهنیتخودآنهاموردارزیابی قرارداد.بنابراین،مسأله‌ایکهرودررویتحقیقحاضر قرارداردایناستکهکیفیتزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم به گونه‌ایبرسدکههردووجهذهنیوعینیآنرامد نظرداشته،حیطه‌هاییرامشخص سازدکهنمایانگر ابعادمهموعمدهزندگیباشد.

 

مولفه‌های کیفیت زندگی عبارتند از : عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت مولفه‌های کیفیت زندگی در بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد. همچنین بررسی میزان تاثیر عوامل عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد که بصورت یک رابطه علّی(علت و معلولی) بررسی می شود.

 

۳- چارچوب نظری تحقیق 

 

اساس نظری موضوع کیفیت زندگی در نظریه سلسله مراتب نیازها مزلو قرار دارد و بعدها به منظور گسترش قلمرو آن سایر نظریه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

در اینجا، به دو نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی اشاره می‌کنیم و سرانجام مفاهیم عمده آن نظریه‌ها را گزینش نموده، با ادغام آنها مدلی تدوین می‌کنیم که سهم  هر یک را در بررسی کیفیت زندگی نشان می‌دهد.

 

آبراهام هرولد مزلو، روان شناس انسان گرای آمریکایی، نیازهای اساسی انسانی را در قالب پنج نیاز عمده دسته بندی کرده است. به نظر وی، آرایش این نیازها به شکل سلسله مراتبی است که به ترتیب عبارت اند از: نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام، و نیازهای خودشکوفایی  (مزلو،۱۳۷۲).

 

نظریه مزلو، از این حیث که نیازها را پدیداری انگیزشی روانی تلقی می‌کند نظریهای روان شناختی است، اما از این حیث که رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و پیش شرطهای اجتماعی می‌داند جامعه شناختی است. از نظر مزلو، موقعیتها و شرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها می‌شود و مورد اخیر، به نوبه خود، موجد نگرشها و رفتارهای خاصی در فرد می‌گردد. از این رو، می‌توان گفت که برآورده شدن یا نشدن نیازها، حلقه رابط فرد با ساختار اجتماعی است.

 

«نیازهای ابتدایی بشر : مزلو خود در این باره می‌گوید فقط می‌تواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد (مزلو، ۱۳۸۱).

 

مزایایی را که نظریه‌ی مزلو در تحلیل کیفیت زندگی دارد می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد : از جهت متغیر وابسته‌ی تحقیق، این نظریه می‌تواند در تعیین شاخصهای کیفیت زندگی کمک مهمی بکند. پنج نیازی را که مزلو به شکل سلسله مراتبی مشخص می‌کند، میتوان، با جرح و تعدیل هایی، به عنوان مؤلفه‌ها و شاخص های کیفیت زندگی تعیین نمود : الف) وضعیت سلامتی بهداشتی، ب) وضعیت اقتصادی، ج) وضعیت امنیتی، د) وضعیت اجتماعی، ه) بهزیستی ذهنی روانی. این پنج حیطه، متناظر است با پنج نیاز اساسی در

  • user11 11