بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

۱-۳        اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .

 

۵

 

 

۱-۴        اهداف پژوهش .

 

۵

 

 

۱-۵        فرضیه های پژوهش

 

۶

 

 

۱-۶        قلمرو پژوهش.

 

۶

 

 

۱-۷        روش پژوهش

 

۶

 

 

۱-۸        کاربرد نتایج پژوهش

 

۷

 

 

۱-۹        تعریف واژه ها.

 

۷

 

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

۹

 

 

۲-۱        مقدمه.

 

۹

 

 

بخش اول.

 

۱۰

 

 

۲-۲                 پیشینه پژوهش

 

۱۰

 

 

۲-۲-۱         پژوهش های داخلی.

 

۱۰

 

 

۲-۲-۲         پژوهش های خارجی.

 

۱۳

 

 

بخش دوم

 

۱۷

 

 

۲-۳        بازاریابی و اهمیت آن.

 

۱۷

 

 

۲-۴        رفتار مصرف کننده

 

۱۸

 

 

۲-۵        دلیل مطالعه رفتار مصرف کننده.

 

۱۸

 

 

۲-۶        عوامل موثر بر ترجیح مشتریان

 

۱۹

 

 

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۲-۶-۱         کیفیت.

 

۲۰

 

 

۲-۶-۱-۱          کیفیت و  رقابت پذیری

 

۲۰

 

 

۲-۶-۲         تبلیغات.

 

۲۴

 

 

۲-۶-۲-۱          هدفگذاری در تبلیغ

 

۲۶

 

 

۲-۶-۲-۲          تبلیغات کلامی

 

۲۷

 

 

۲-۶-۲-۳          تبلیغات و ارزش نام تجاری

 

۲۹

 

 

۲-۶-۳         قیمت

 

۳۱

 

 

۲-۶-۳-۱          قیمت و کیفیت.

 

۳۳

 

 

۲-۶-۴                     شهرت.

 

۳۳

 

 

۲-۶-۴-۱          خوشنامی

 

۳۵

 

 

۲-۶-۴-۲          قدمت کالا

 

۳۶

 

 

۲-۷        نام تجاری

 

۳۷

 

 

۲-۷-۱               ارزش مالی نام تجاری

 

۳۸

 

 

۲-۷-۲              ویژگی های یک نشان تجاری

 

۳۹

 

 

۲-۷-۳              آگاهی از نام و نشان تجاری و وفاداری مشتریان به نام تجاری.

 

۴۰

 

 

۲-۷-۳-۱          سطوح وفاداری از دیدگاه آکر

 

۴۳

 

 

۲-۷-۴              وجهه وشخصیت(پریستیژ) نام و نشان تجاری

 

۴۵

 

 

۲-۷-۴-۱          نقش اعتبار و وجهه (پریستیژ) نام تجاری در تصمیم‌گیری‌خرید.

 

۴۶

 

 

۲-۷-۵         فرایند خرید

 

۴۷

 

 

۲-۷-۵-۱          ارزیابی پس از خرید.

 

۴۹

 

 

۲-۷-۶         ترجیح نام تجاری.

 

۵۰

 

 

۲-۷-۶-۱          حالات ایجاد ترجیح یک مارک تجاری.

 

۵۱

 

 

۲-۷-۶-۲          آمیخته بازاریابی و  راهبرد ترجیح نام تجاری

 

۵۴

 

 

۲-۸                 اسلحه خود را انتخاب کنید.

 

۵۷

 

 

بخش سوم

 

۵۸

 

 

۲-۹                 معرفی شرکت پگاه.

 

۵۸

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۲-۹-۱         اشتغال زایی .

 

۵۹

 

 

۲-۹-۲         محصولات شرکت پگاه گلپایگان.

 

۵۹

 

 

۲-۹-۳         استانداردها

 

۶۰

 

 

۲-۹-۴         افتخارات و ویژگیهای برتر

 

۶۱

 

 

۲-۱۰            جمع بندی

 

۶۳

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۶۴

 

 

۳-۱        مقدمه.

 

۶۴

 

 

۳-۲        روش پژوهش.

 

۶۴

 

 

۳-۳        متغیرهای پژوهش

 

۶۵

 

 

۳-۴        الگوی پژوهش

 

۶۵

 

 

۳-۵        روش گردآوری داده ها.

 

۶۷

 

 

۳-۵-۱                     جامعه آماری.

 

۶۸

 

 

۳-۵-۲                     برآورد حجم نمونه.

 

۶۸

 

 

۳-۵-۳                     نحوه نمونه گیری

 

۶۹

 

 

۳-۶        اعتبار پرسشنامه

 

۷۱

 

 

۳-۷        روایی.

 

۷۲

 

 

۳-۸        روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۷۳

 

 

۳-۹        جمع بندی

 

۷۴

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۷۵

 

 

۴-۱        مقدمه.

 

۷۵

 

 

۴-۲        بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.

 

۷۵

 

 

۴-۲-۱                     جنسیت.

 

۷۶

 

 

۴-۲-۲                     سن

 

۷۷

 

 

۴-۲-۳                     تحصیلات.

 

۷۸

 

 

۴-۲-۴                     محل سکونت

 

۷۹

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۴-۲-۵                     عوامل مؤثر بر انتخاب نام تجاری.

 

۸۰

 

 

۴-۳        تجزیه و تحلیل توصیفی سؤالات

 

۸۱

 

 

۴-۴        تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها

 

۸۳

 

 

۴-۵        تجزیه و تحلیل های استنباطی.

 

۸۳

 

 

۴-۵-۱                     روش آزمون فرضیات.

 

۸۴

 

 

۴-۵-۱-۱          آزمون معنادار بودن برازش خط رگرسیون.

  • user11 11