بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

۱۰-۱- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵

 

     ۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد.۵

 

     ۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار.۶

 

۱۱-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش  ۶

 

     ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء  

 

     ۲-۱۱-۱ جامعه آماری  

 

     ۳-۱۱-۱ نمونه گیری  .۷

 

     ۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷

 

۱۲-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها.۷

 

     ۱-۱۲- ۱- فرااعتمادی   ۷

 

     ۲-۱۲- ۱- ریسک پذیری ۸

 

     ۳-۱۲- ۱- تجربه۸

 

     ۴-۱۲- ۱-شرکت های سرمایه گذاری.

 

۵-۱۲- ۱- شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری.۸

 

فصل دوم مبانی نظری تحقیق  

 

۱-۲- مقدمه.۱۰

 

۲-۲- مالی رفتاری و کلیا ت  ..۱۰

 

   ۱-۲-۲- ریسک و بازده  ۱۰

 

   ۲-۲-۲- چارچوب ریسک و بازده.۱۱

 

   ۳-۲-۲-  بازارهای کارا..۱۲

 

      ۱-۳-۲-۲- شکل ضعیف بازار کارا.۱۲

 

      ۲-۳-۲-۲- شکل نیمه قوی بازار کارا..۱۳

 

      ۳-۳-۲-۲- شکل قوی بازار کارا.۱۳

 

۴-۲-۲- مالی رفتاری: تعریف و مفاهیم و انواع.۱۳

 

۵-۲-۲- حوزه های اصلی مالی رفتاری..۱۵

 

   ۱-۵-۲-۲- روانشناسی شناختی و فرایندهای تصمیم گیری شهودی۱۵

 

   ۲-۵-۲-۲- محدودیت در آربیتراژ و نظریه انتظارات۱۷

 

۶-۲-۲- تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری۱۸

 

۷-۲-۲- انتقادات بر مالی رفتاری، زمینه ظهور مالی عصبی.۲۰

 

۸-۲-۲- عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی.۲۱

 

۹-۲-۲- منشاء، توسعه و معنای مالی عصبی .۲۶

 

   ۱-۹-۲-۲- اقتصاد عصبی و مالی عصبی۲۹

 

   ۲-۹-۲-۲-کاربردهای مالی عصبی۳۰

 

   ۳-۹-۲-۲-محدودیت های تحقیقات مالی عصبی .۳۲

 

۱۰-۲-۲- تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی .۳۲

 

۱۱-۲-۲-  تصمیم گیری..۳۵

 

     ۱-۱۱-۲-۲- تعریف تصمیم گیری..۳۵

 

     ۲-۷-۲-۲-فرایند تصمیم گیری و رویکرد مالی رفتاری۳۵

 

۳-۲- ریسک پذیری  .۳۷

 

   ۱-۳-۲- تعریف ریسک پذیری..۳۷

 

   ۲-۳-۲- ریسک پذیری و جنسیت...۳۷

 

   ۳-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد ریسک پذیری.۳۸

 

   ۴-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و ریسک پذیری.۳۸

 

۴-۲- فرااعتمادی.۴۰

 

   ۱-۴-۲-تعریف فرااعتمادی.۴۰

 

   ۲-۴-۲-انواع فرااعتمادی۴۰

 

      ۱-۲-۴-۲- درجه بندی غلط۴۰

 

      ۲-۲-۴-۲-خودارزیابی مثبت غیرواقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین۴۱

 

      ۳-۲-۴-۲-توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه۴۱

 

   ۳-۴-۲- فرااعتمادی و جنسیت۴۲

 

   ۴-۴-۲- آثار و پیامدهای فرااعتمادی..۴۳

 

      ۱-۴-۴-۲-فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر.۴۳

 

      ۲-۴-۴-۲– اعتقادبی اساس نسبت به توانایی خود درشناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذار.۴۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

      ۳-۴-۴-۲-ریسک از دست دادن اصل سرمایه  .۴۵

 

      ۴-۴-۴-۲- عدم تنوع بخشی پرتفوی۴۵

 

   ۵-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد فرااعتمادی۴۵

 

   ۶-۴-۲-فرااعتمادی و ریسک.۴۶

 

   ۷-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی.۴۶

 

فصل سوم روش تحقیق

 

۱-۳- مقدمه۵۰

 

۲-۳- روش تحقیق۵۱

 

۳-۳- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۱

 

   ۱-۳-۳-جامعه آماری۵۱

 

   ۲-۳-۳- تعیین حجم نمون۵۱

 

   ۳-۳-۳-نمونه آماری۵۱

 

۴-۳- متغیرهای تحقیق۵۲

 

۵-۳- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات۵۲

 

   ۱-۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات.۵۲

 

      ۱-۱-۵-۳- روش کتابخانه ای.۵۲

 

      ۲-۱-۵-۳- روش میدانی.۵۳

 

   ۲-۵-۳-  ابزار جمع آوری اطلاعات.۵۳

 

۶-۳- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ۵۳

 

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۵۵

 

   ۱-۷-۳- مدل پرابیت ترتیبی۵۵

 

   ۲-۷-۳- رگرسیون سانسورشده.۵۶

 

      ۱-۲-۷-۳- مدل توبیت.۵۷

 

فصل چهارم تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

 

۱-۴- مقدمه.۶۰

 

۲-۴- توصیف داده ها.۶۰

 

   ۱-۲-۴- توزیع پراکندگی پاسخ دهنده ها از نظر نوع فعالیت.۶۰

 

   ۲-۲-۴- پاسخ دهنده ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی.۶۰

 

      ۱-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر سن..۶۱

 

      ۲-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر جنسیت.۶۱

 

      ۳-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تحصیلات۶۲

 

      ۴-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تجربه حرفه ای۶۲

 

۳-۴- بررسی سوالات پرسشنامه.۶۳

 

۴-۴- فرضیات تحقیق۶۴

 

۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق.۶۴

 

   ۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول: بررسی رابطه تجربه و فرااعتمادی ۶۵

 

      ۱-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین.۶۵

 

      ۲-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط فرااعتمادی در پیش بینی.۶۶

 

      ۳-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل   .۶۶

 

      ۴-۱-۵-۴- آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی به صورت کلی  .۶۷

 

   ۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم: بررسی رابطه تجربه و ریسک پذیری  ۶۸

 

   ۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم: بررسی رابطه جنسیت و ریسک پذیری  ۶۹

 

۷-۴- جمع بندی فصل۶۹

 

فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۱-۵- خلاصه پایان نامه .۷۱

 

۲-۵- بحث و نتیجه گیری  ..۷۲

 

۳-۵- پیشنهادها.۷۳

 

۱-۳-۵- پیشنهادهای پژوهشی   .۷۳

 

۲-۳-۵-  پیشنهادهای اجرایی  .۷۴

 

منابع و مآخذ   ..۷۵

 

مقالات فارسی.۷۵

 

کتاب های فارسی۷۵

 

مقالات فارسی.۷۵

 

پایان نامه های فارسی.۷۵

 

مقالات انگلیسی.۷۵

 

چکیده

 

تحقیقات و مطالعات تجربی انجام شده نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر این پرسش را مطرح می سازد که آیا کسب بازدهی بیشتر توسط آنها به معنی ریسک پذیری بیشتر بوده، یا ارتباطی با ریسک پذیری نداشته و با فرضیه بازار کارا در تناقض می باشد.

 

در این پژوهش، برای پی بردن به پاسخ پرسش مذکور، به بررسی اثر تجربه حرفه ای سرمایه گذاران بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی پرداخته شده است. جامعه آماری ما را در این تحقیق گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که برای نمونه گیری از آنها روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه فرمول نمونه گیری کوکران به کار رفته و حجم نمونه حدود ۹۶ محاسبه شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که تعداد ۱۱۰ پرسشنامه توزیع و ۹۰ پرسشنامه جمع آوری گردید.

 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره با بهره گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و فرااعتمادی بر مبنای متغیر های مورد سنجش فرااعتمادی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و فرااعتمادی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد بدین ترتیب سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر از فرااعتمادی بیشتر برخوردار بوده و ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد همچنین بین جنسیت و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

 

همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارائه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی سرمایه گذاران می باشد.

 

واژگان کلیدی: مالی رفتاری ، تجربه، ریسک پذیری، فرااعتمادی

 

  ۱-۱ مقدمه :

 

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران ، بررسی بازده های حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری آنهاست. کسب بازده های بالاتر خود به عوامل بسیاری مرتبط می باشد که یکی از آنها عامل تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است. مطالعات اخیر نشان داد ه اند که سرمایه گذاران کم تجربه تر و جوان تر درمقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر و مسن تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند.

 

ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده و نیز ارتباط آن باتجربه، سبب شده است که اثر عامل تجربه بر ریسک پذیری و به دنبال آن بازده، نظر محققین حوزه »مالی رفتاری«  را در سال های اخیر جلب نموده و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.

 

در این پژوهش به دلیل اهمیت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر ریسک و بازده، به بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی  گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

 

۲-۱ مساله پژوهش

 

تحقیقات انجام شده روی سرمایه گذاران نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. این تفاوت در بازده ها مفروضات کارایی بازار را در دو جنبه به چالش می کشاند:

 

١- خریداران سهم های صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیران ، مشاوران و افراد باتجربه تر و مسن تر منطقی و عقلایی عمل نمی کنند.

 

٢- سرمایه گذاران باتجربه تر و جوان تر قادرند سهم های زیر قیمت را شناسایی کنند، که این امر با مفروضات کارایی بازار در تناقض خواهد بود.

 

چنانچه پرتفوی های سرمایه گذاران کم تجربه نسبت به سرمایه گذاران باتجربه ازریسک بیشتری برخوردار باشد، این تفاوت در بازده ها می تواند به عنوان صرف ریسک در نظر گرفته شود که این امر با فرضیه کارایی بازار سازگار بوده و در غیر اینصورت با آن در تناقض خواهد بود.

 

لذا برای رفع این ابهام، تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته، که از جمله آنها تحقیقی است که در سال ۲۰۰۴، روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری آلمان » لوکاس منخوف و همکارانش«  انجام دادند.

 

 

 

در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه تجربه با ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی بین سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

۳-۱  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اطمینان بیش از حد بر تئوری خودفریبی مبتنی است. این تئوری به مکانیزم هایی می پردازد که طی آن افراد سعی می کنند از طریق توجیه تصمیمات گذشته خود احترام دیگران را جلب کنند. از آنجا که افراد بیشتر از آنچه که انتظار می رود شکست می خورند لذا یادگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای فرااطمینانی سوق می دهد. بنابراین برای

  • user11 11