بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۲۲ ب.ظ

۲-۱۲- استرس و بیماری .۳۵

 

۲-۱۳- کیفیت زندگی ۳۵

 

۲-۱۴- تاریخچه کیفیت زندگی .۳۶

 

۲-۱۵- رویکردهای موجود در کیفیت زندگی .۳۷

 

۲-۱۶- ویژگی‌های کیفیت زندگی .۳۹

 

۲-۱۷-عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۴۰

 

۲-۱۸- ابعاد کیفیت زندگی ۴۱

 

۲-۱۹- کاربردهای اندازه گیری کیفیت زندگی ۴۲

 

۲-۲۰- مدیریت استرس .۴۳

 

۲-۲۱- کاربرد مدیریت استرس ۴۳

 

۲-۲۲- اهداف برنامه مدیریت استرس برای بیماری‌های مزمن ۴۴

 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲۳- مولفه های برنامه مدیریت استرس .۴۵

 

۲-۲۴- تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع .۴۹

 

فصل سوم ؛ روش پژوهش ۵۴

 

۳-۱- مقدمه .۵۵

 

۳-۲- روش پژوهش ۵۵

 

۳-۳- جامعه و نمونه آماری  ۵۶

 

۳-۴- روش نمونه گیری ۵۶

 

۳-۵- ابزارهای پژوهشی .۵۷

 

۳-۶- مراحل اجرای پژوهش ۶۴

 

۳-۷- ملاحظات اخلاقی ۶۵

 

۳-۸- شرح حال آزمودنی ها ۶۵

 

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری ۶۶

 

فصل چهارم ؛ تحلیل داده ها .۶۸

 

۴-۱- مقدمه .۶۹

 

۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها .۶۹

 

۴-۳- یافته های توصیفی پژوهش ۷۰

 

۴-۴- یافته های استنباطی پژوهش .۷۸

 

فصل پنجم ؛ بحث و نتیجه گیری ۱۰۵

 

۵-۱- مقدمه .۱۰۶

 

۵-۲- بحث و نتیجه گیری .۱۰۶

 

۵-۳- پیشنهادات تحقیقی .۱۱۲

 

۵-۴- پیشنهادات کاربردی .۱۱۲

 

منابع فارسی .۱۱۳

 

منابع لاتین ۱۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱- ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها .۶۹

 

جدول ۴-۲- نمرات آزمودنی اول .۷۰

 

جدول ۴-۳- نمرات آزمودنی دوم .۷۱

 

جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی سوم ۷۳

 

جدول ۴-۵- درصد بهبودی آزمودنی ها ۹۰

 

جدول۴-۶-  اندازه اثر آزمودنی ها ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

۴-۱- نمودار نمرات کیفیت زندگی آزمودنی اول ۷۴

 

۴-۲- نمودار نمرات کیفیت زندگی آزمودنی دوم ۷۵

 

۴-۳- نمودار نمرات کیفیت زندگی آزمودنی سوم .۷۶

 

۴-۴- نمودار سطح استرس آزمودنی اول و دوم وسوم ۷۷

 

نمودار ۴-۵- کیفیت زندگی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری .۷۸

 

نمودار ۴-۶- سلامت جسمی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری .۷۹

 

نمودار ۴-۷- عملکرد جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۰

 

نمودار ۴-۸- عدم محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری.۸۱

 

نمودار ۴-۹- بهبود درد جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری .۸۲

 

نمودار ۴-۱۰- سلامت عمومی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۳

 

نمودار ۴-۱۱- سلامت روانی کل در آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری .۸۴

 

نمودار ۴-۱۲- نشاط آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۵

 

نمودار ۴-۱۳- عملکرد اجتماعی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۶

 

نمودار ۴-۱۴- عدم محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات روانی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری .۸۷

 

نمودار ۴-۱۵- سلامت روانی آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۸

 

نمودار ۴-۱۶- سطح استرس آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیری ۸۹

 

نمودار ۴-۱۷- بهبود سطح کیفیت زندگی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۹۲

 

نمودار ۴-۱۸- کاهش میزان استرس آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۹۳

 

نمودار ۴-۱۹- بهبود سطح سلامت جسمی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۹۴

 

نمودار ۴-۲۰- بهبود سطح عملکرد جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۸۵

 

نمودار ۴-۲۱- بهبود سطح عدم محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری .۹۶

 

نمودار ۴-۲۲- بهبود در سطح بهبود درد جسمانی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۹۷

 

نمودار ۴-۲۳- بهبود سطح سلامت عمومی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری .۹۸

 

نمودار ۴-۲۴- بهبود سطح سلامت روانی کل در آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری .۹۹

 

نمودار ۴-۲۵- بهبود سطح نشاط آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری .۱۰۰

 

نمودار ۴-۲۶- بهبود سطح عملکرد اجتماعی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۱۰۱

 

نمودار ۴-۲۷- بهبود سطح عدم محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات روانی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری ۱۰۲

 

نمودار ۴-۲۸- بهبود سطح سلامت روانی آزمودنی ها در جلسات پایه ، مداخله و پیگیری .۱۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

 

پژوهشگران براساس مطالعات مستمر خود در این عقیده که استرس[۱] یک فاکتور مهم در بروز بسیاری از بیماری های جسمی و روانی است اتفاق نظر دارند، از جمله این بیماری ها

  • user11 11