بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابی

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۲۴ ب.ظ

خرد

 

۱۲

 

 

ساختار عاملی

 

۱۲

 

 

رواسازی

 

۱۳

 

 

اعتباریابی

 

۱۳

 

 

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

 

۱۵

 

 

ادبیات تاریخی خرد

 

۱۵

 

 

خرد در میان تمدن های گذشته

 

۱۵

 

 

خرد در بین النهرین

 

۱۵

 

 

خرد در مصر باستان

 

۱۶

 

 

خرد درآیین کنفسیوس

 

۱۶

 

 

خرد در آیین بودا

 

۱۶

 

 

خرد در آیین زرتشت

 

۱۷

 

 

خرد در متون ادبی فارسی

 

۱۸

 

 

خرد در قرآن

 

۱۸

 

 

تاریخچه ی شکل گیری مطالعات روانشناختی خرد

 

۱۸

 

 

نظریه های خرد

 

۱۹

 

 

مفهوم سازی عامیانه از خرد (نظریه ی ضمنی)

 

۲۰

 

 

مولفه های اصلی خرد در نظریه ی ضمنی

 

۲۲

 

 

نظریه رسمی خرد : مفهوم سازی و اندازه گیری

 

۲۲

 

 

۱- رویکرد تحولی

 

۲۳

 

 

الف.بر مبنای نظام خود

 

۲۳

 

 

دیدگاه کارول لیف

 

۲۴

 

 

دیدگاه لووینگر

 

۲۴

 

 

دیدگاه بری من

 

۲۵

 

 

لوونسون

 

۲۶

 

 

ب.رویکرد تحولی پیاژه

 

۲۷

 

 

دیدگاه لابووی-ویف

 

۲۷

 

 

۲- خرد به عنوان نظام دانش

 

۲۸

 

 

الف.مکتب برلین

 

۲۸

 

 

ب.نظریه تعادل استرنبرگ

 

۲۹

 

 

۳- خرد به عنوان ویژگی شخصیت

 

۲۹

 

 

مدل سه بعدی آردلت

 

۲۹

 

 

مدل شش عامل براون

 

۳۰

 

 

مدل پنج عاملی وبستر

 

۳۱

 

 

مطالعات بین فرهنگی

 

۳۱

 

 

تفاوت های فردی در مفاهیم ذهنی خرد

 

۳۳

 

 

مدل مفهومی مکتب برلین

 

۳۴

 

 

الگوی مفهومی گلوک و بلوک بر مبنای نظریه ضمنی

 

۳۵

 

 

بلوغ و خودپنداره در خرد مبتنی بر تجارب فردی

 

۳۵

 

 

تاریخچه ی نظریه پرسش-پاسخ

 

۳۶

 

 

مفروضه های اساسی نظریه پرسش-پاسخ

 

۳۶

 

 

نرم افزار مولتی لوگ

 

۳۷

 

 

مقیاس ۵ عاملی وبستر و تحقیقات انجام شدۀ ویدر این زمینه

 

۳۷

 

 

جمع بندی

 

۳۸

 

 

فصل سوم:روش شناختی پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

 

۴۱

 

 

روش پژوهش

 

۴۱

 

 

شیوه ی اجرای پژوهش

 

۴۱

 

 

جامعه آماری

 

۴۲

 

 

روش نمونه گیری وحجم نمونه ها

 

۴۲

 

 

روش وابزار جمع آوری اطلاعات

 

۴۲

 

 

روش تجزیه وتحلیل

 

۴۳

 

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

 

۴۵

 

 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

 

۴۵

 

 

نتایج تحلیل عاملی تاییدی

 

۵۲

 

 

مدل سوال پاسخ  برای تحلیل سوالات خرده مقیاس

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 

۶۰

 

 

نتایج اعتبار محتوا

 

۹۶

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

 

۹۸

 

 

محدودیت های پژوهش

 

۹۹

  • user11 11