بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۲-۱-۴ هوش هیجانی ۲۳

 

۲-۱-۵ تعاریف هوش هیجانی ۲۴

 

۲-۱-۶ ابعاد هوش هیجانی ۲۷

 

۲-۱-۷ دیدگاه های هوش هیجانی ۲۹

 

۲-۱-۸ مدل های هوش هیجانی ۳۱

 

۲-۱-۹ هوش هیجانی و سلامت ۳۷

 

۲-۱-۱۰ ثبات هوش هیجانی در طول زندگی ۳۹

 

۲-۱-۱۱ رابطه هوش هیجانی با سن ۳۹

 

۲-۲ سلامت روانی   ۴۰

 

۲-۲-۱ تعاریف سلامت روانی ۴۱

 

۲-۲-۲ رابطه فرهنگ و سلامت روانی ۴۲

 

۲-۲-۳ نظریه های مربوط به سلامت روانی ۴۳

 

۲-۲-۴ تعریف شغل. ۵۶

 

۲-۲-۵ عوامل موثر بر اشتغال مناسب ۵۷

 

۲-۲-۶ عوامل موثر بر انتخاب شغل. ۶۰

 

۲-۲-۷ نظریه های انتخاب شغل. ۶۲

 

۲-۲-۸ فرسودگی شغلی در کارکنان. ۶۶

 

۲-۲-۹ تعاریف فرسودگی شغلی ۶۸

 

۲-۲-۱۰ رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ۷۰

 

۲-۲-۱۱ مراحل فرسودگی شغلی ۷۶

 

۲-۲-۱۲ نشانگان فرسودگی شغلی ۷۸

 

۲-۲-۱۳ علایم هشدار دهنده فرسودگی شغلی ۸۰

 

۲-۲-۱۴ عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی ۸۴

 

۲-۲-۱۵ متغیرهای جمعیت شناختی و فرسودگی شغلی ۸۸

 

۲-۲-۱۶ عوامل شخصیتی و فرسودگی شغلی ۸۹

 

۲-۲-۱۷شخصیت نابهنجار در سازمان و محیط کار. ۹۰

 

۲-۲-۱۸ پیشنهادات برای کنار آمدن با فشار روانی شغلی ۹۲

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور. ۹۴

 

۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات در داخل کشور. ۹۴

 

۲-۳-۲ پیشینه تحقیقات در خارج از کشور. ۱۰۰

 

فصل سوم  ۱۰۴

 

۳-۱ مقدمه. ۱۰۵

 

۳-۲ طرح پژوهش     ۱۰۵

 

۳-۳ متغیرهای پژوهش. ۱۰۵

 

۳-۴ جامعه آماری ۱۰۵

 

۳-۵ حجم و روش نمونه گیری ۱۰۶

 

۳-۶ ابزارهای تحقیق. ۱۰۶

 

۳-۶-۱ پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی ۱۰۶

 

۳-۶-۲ پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فورنهام. ۱۰۶

 

۳-۶-۳ پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) 107

 

۳-۶-۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی ۱۰۸

 

۳-۷ روش اجرای پژوهش. ۱۰۹

 

۳-۸ روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۱۰

 

فصل چهارم  ۱۱۱

 

۴-۱ یافته های اصلی تحقیق. ۱۱۲

 

۴-۱-۱ آمار توصیفی ۱۱۲

 

۴-۱-۲ آمار استنباطی ۱۱۴

 

فصل پنجم.  ۱۱۷

 

۵-۱مقدمه. ۱۱۸

 

۵-۲ فرضیه اول پژوهش. ۱۱۸

 

۵-۳ فرضیه دوم پژوهش. ۱۲۰

 

۵-۴ فرضیه سوم پژوهش. ۱۲۲

 

۵-۵ محدودیت های پژوهش. ۱۲۴

 

۵-۶ پیشنهادات پژوهشی ۱۲۵

 

۵-۶-۱ پیشنهادات پژوهشی ۱۲۵

 

۵-۶-۲ پیشنهادات کاربردی ۱۲۵

 

منابع. ۱۲۶

 

پیوست    ۱۳۴

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ‏۴‑۱فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی نمونه های پژوهش. ۱۱۲

 

جدول ‏۴‑۲میانگین، انحراف معیار و واریانس متغیرهای هوش هیجانی، سلامت روانی و فرسودگی شغلی در پرسنل کادر  ۱۱۳

 

جدول ‏۴‑۳ضریب همبستگی بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرسنل کادر. ۱۱۴

 

جدول ‏۴‑۴ ضریب همبستگی بین سلامت روان با فرسودگی شغلی در پرسنل کادر. ۱۱۴

 

جدول ‏۴‑۵ضریب همبستگی بین هوش هیجانی با سلامت روان در پرسنل کادر. ۱۱۵

 

جدول ‏۴‑۶نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام فرسودگی شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و سلامت روان در پرسنل کادر. ۱۱۵

 

 

 

 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی در پرسنل کادر مشغول به خدمت ارتش انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه پرسنل کادر مشغول به خدمت ارتش شهرستان اسلام آبادغرب در سال ۱۳۹۳ بود. براساس جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) و با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فورنهام (PFEIQ)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28) و پرسشنامه فرسودگی شغلی (MBQ- 22) بود. اطلاعات به دست آمده با SPSS-16 و به کمک آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنادار (P<0/05) و بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (P<0/05). همچنین، بین سلامت روان و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد (P<0/05). نتایج این مطالعه با یافته های پژوهش های پیشین همسو است.

 

کلید واژگان: هوش هیجانی، سلامت روان، فرسودگی شغلی، ارتش.

 

 

 

 

 

 

 

۱    فصل اول

 

مقدمه ی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱      مقدمه

 

امروزه سازمان ها و افرا شاغل در آن ها از ابعاد دیگری نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و آن بررسی شاخص های سلامت روانی در کاکنان آن و نیز فرسودگی شغلی می باشد. به طور کلی، سلامت سازمانی که شامل سلامت کارکنان آن سازمان نیز می شود، یک نگرش و حرکت جدید در زمینه مدیریت سازمان ها و نیروهای انسانی شاغل در آن ها می باشد.

 

فرسودگی شغلی نیز از دیگر مفاهیمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از روان شناسان به ویژه روان شناسان صنعتی- سازمانی را به خود معطوف ساخته است. فرسودگی شغلی عبارت است از مجموع شرایط فردی، محیطیی و تنشی که منجر می شود افراد در یک سازمان عملکردی کمتر از حد انتظارات و پتانسیل خود و نیز متوسط سازمان مزبور داشته باشند (جوادی نیا آذری و جوادی نیا آذری، ۱۳۹۲).

 

در حال حاضر، پژوهش های متعددی وجود دارد که ارتباط بین هوش هیجانی با سلامت روانی، جسمانی و فرسودگی شغلی و سازمانی را نشان می دهند (برادبری و گریوز[۱]، ۲۰۰۳؛ ترجمه گنجی، ۱۳۹۱؛ پور زارعی، ۱۳۸۲). هوش هیجانی در نتایج مربوط به سلامت به طور کلی اثر شدید دارد، به طوریکه با سلامت روانی، همبستگی مثبت و با اختلال های روانی، رابطه ای معکوس دارد (زیندر، ماتئوس و رابرتس[۲]، ۲۰۱۱). مهارت های هوش هیجانی بازگشت به سلامت را سرعت می بخشند (برادبری و گریوس، ۲۰۰۳؛ ترجمه گنجی، ۱۳۹۱).

 

 

 

۱-۲      بیان مسأله پژوهش

 

هوش هیجانی با شناخت فرد از خود و دیگران، ارتباط با دیگران، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواست های اجتماعی لازم است، ارتباط دارد و یک توانمندی تاکتیکی در عملکرد فردی محسوب می شود، در حالی که هوش شناختی، دارای قابلیتی استراتژیک و دراز مدت است. هوش هیجانی پیش بینی موفقیت را ممکن می سازد، زیرا نشان می دهد که چگونه فرد بلافاصله دانش خود را در موقعیت های مختلف به کار می گیرد. به عبارت دیگر، هوش هیجانی به تفاوت های افراد در ادراک، پردازش، تنظیم و به کارگیری اطلاعات هیجانی اشاره دارد (مویرا و الیور[۳]، ۲۰۰۸).

 

مایر و سالووی (۱۹۹۷)، معتقدند که هوش هیجانی شامل مجموعه ای از مهارت های بهم پیوسته برای ادراک دقیق، ارزیابی و ابراز هیجان ها، دسترسی یا ایجاد احساسات، به منظور تسهیل تفکر، توانایی فهم هیجان ها و دانش هیجانی و توانایی تنظیم هیجان ها به منظور، رشد هیجانی و عقلانی است. این سازه شناختی دارای چهار مولفه؛ ازیابی و ابراز هیجان خویشتن، ارزیابی و شناسایی هیجان دیگران، تنظیم یا نظم بخشی هیجان در خویشتن و استفاده از هیجان برای تسهیل عملکرد است (مویرا و الیور، ۲۰۰۸).

 

براساس نظر گلمن[۴] (۱۹۹۵)، هوش هیجانی شامل مجموعه ای از؛ عناصر درونی (میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت، خودشکوفایی و قاطعیت) و بیرونی (روابط بین فردی، سهولت در همدلی، و احساس مسئولت) است و به ظرفیت فرد برای قبول واقعیت، انعطاف پذیری، توانایی حل مشکلات هیجانی، توانایی حل مسأله و مقابله با رویدادهای استرس زا اشاره دارد.

 

پژوهش ها نشان داده اند که هوش هیجانی[۵] (EQ) بیشتر از هوشبهر[۶] (IQ) پیشگویی کننده موفقیت فرد در زندگی است. افرادیکه دارای کفایت هیجانی بالا هستند، مهارت های اجتماعی بهتر، روابط دراز مدت پایاتر و توانایی بیشتری برای حل تعارضات دارند. اگر چه انسان ها به دلایل سرشتی و ژنتیکی در تنظیم و ارزیابی هیجانات متفاوت هستند اما یادگیری از طریق آموزش می تواند موجب افزایش توانایی ها و مهارت افراد در هر سطحی که هستند، شود. افراد با کفایت هیجانی بهتر، توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش توانایی شناختی آن ها خواهدا شد (مایر، سالووی و کارسو[۷]، ۲۰۰۸).

 

هوش هیجانی می تواند با ایجاد محیطی پویا، موجبات سلامت روانی را فراهم آورد و یادگیری همراه با لذت و همچنین، ارتباط اجتماعی با کنترل احساسات و هیجانات را تسهیل نماید (پور زارعی، ۱۳۸۲).

 

از زمان ظهور سازه هوش هیجانی در ادبیات روان شناسی، این سازه در حیطه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهش های بسیاری نیز نشان می دهند که هوش هیجانی با متغیرهای متعددی از قبیل؛ سلامت جسمانی و روان شناختی، خودکارآمدی، کار و محیط کاری و موفقیت شغلی رابطه دارد (قلتاش، صالحی و بهمنی، ۱۳۹۰).

 

براساس نتایج پژوهش های گوناگون به طور کلی می توان گفت، افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند، می توانند از تمام ظرفیت های وجودی خود استفاده نمایند و محدودیت را به فرصت تبدیل نمایند. یقینا این افراد شخصیت های مثبتی بوده و در زندگی و موقعیت های شغلی صاحب موفقیت هایی خواهند بود که بر سلامت جسمانی و روان شناختی و کیفیت کار آن ها تأثیر خواهد داشت (پور زارعی، ۱۳۸۲).

 

سلامت روانی[۸] مانند سلامت جسمی، صرفا به معنای نبودن مشکلات یا بیماری نیست. سلامت روانی هم حالات عاطفی و هم، شرایط ذهنی (احساسات و افکار) را در بر می گیرد. سلامت عاطفی معمولا به احساسات و زیر و بم های روحیه اشاره می کند. هر کس ممکن است احساس کند که غمگین، شاد، نگران، هیجان زده، شکست خورد، یا در اوج کامیابی است. گاهی ممکن است همه این احساسات در یک روز به فرد دست دهد. افراد برخوردار از سلامت عاطفی با احساسات و حالات درونی خود در تماس هستند. و می توانند به وجود آن ها اذعان کنند، یا آن ها را بروز دهند (گنجی، ۱۳۹۲).

 

از جمله ویژگی هایی که یکی از روان شناسان به نام دین شاپیرو[۹] (۲۰۰۰ به نقل از گنجی، ۱۳۹۲) پس از تجزیه و تحلیل مطالعات گسترده درباره سلامت روانی به آن ها اشاره می کند، شامل خصوصیات زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تصمیم و کوشش در جهت سالم بودن
  • انعطاف پذیری و قدرت تطابق با شرایط گوناگون
  • پروراندن حس معنادار بودن زندگی و اثبات آن
  • درک این نکته که خود فرد مرکز جهان نیست
  • عشق و محبت نسبت به دیگران
  • قابلیت کمک به دیگران یا ارتباط برقرار کردن با آن ها، به دور از خود خواهی
  • داشتن احساس رضایت بیشتر در روابط نزدیک با دیگران
  • احساس تسلط بر ذهن و جسم که فرد را قادر می سازد برای ارتقای سلامت خود شیوه های مناسب برگزیند و تصمیم های مقتضی اتخاذ کند.

گوردن آلپورت[۱۰] (به نقل از شولتز و شولتز[۱۱]، ۱۹۹۸؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲) بر این باور است که روان نژندی نتیجه نقص و کمبود سلامت روانی است و انسان های دارای سلامت روان از معیارهایی پیروی می کنند، از جمله؛ توانایی گسترش خویشتن[۱۲] که طی آن افراد سالم به سلامتی و بهزیستی دیگران علاقه دارند.

 

دومین معیار سلامت روانی، ارتباط یا تعامل فرد با دیگران می باشد. افراد با دیگران صادقانه و صمیمی هستند تا خانواده و دوستانشان.

 

سومین معیار سلامت روانی، امنیت عاطفی[۱۳] است که، براساس آن شخص بالغ می تواند محرومیت ها و تحریک های غیرقابل اجتناب زندگی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید.

 

۱-۳      اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اهمیت شغل و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا شغل علاوه براینکه وسیله تأمین هزینه های زندگی است، ارتباط مستقیمی با سلامت جسمی و روانی فرد داشته و زمینه ساز ارضای بسیاری از نیازهای غیرمادی او می باشد. بدیهی است نقش های سازنده ای که برای شغل متصور است، منوط به این است که اولا خصوصیات شغل، متناسب با خصوصیات فرد شاغل بوده و ثانیا، فرد در کارش احساس ارزشمندی، کارآمدی و توانمندی داشته باشد. بی تردید بسیاری از مشاغل، فشارزا می باشند، اما عموما کارکنان سازمان ها می دانند که چگونه با این نوع فشارها کنار آمده و از آسیب های آن مصون بمانند. لیکن بعضی از افراد بنا به تحمل ناپذیر بودن عوامل فشارزا و یا قدرت و توانایی مقابله ضعیف، دائما احساس تنش می کنند. احساس دائمی فشار، اثرات آسیب زای چندی را بر جای می گذارد که در نهایت به “سندرم فرسودگی شغلی” منجر می شود. تحقیقات نشان داده است که فرسودگی شغلی با تنش های روزمره و مهارت های مدیریت احساسات خود و دیگران ارتباط تنگاتنگی دارد. فرسودگی شغلی همیشه با افسردگی همراه است و شخص در ارتباط با همکاران محل کار و یا بستگان دچار منفی بافی و یا حتی دشمنی می شود.

 

معمولا حقوقدانان، افراد شاغل در خدمات درمانی، نظامیان- به ویژه در شرایط اضطراری مانند آماده باش ها- و سایر مشاغل خدماتی دائما در معرض خطر فرسودگی شغلی هستند. حرفه های قانون مدار و بسیار نظامند از قبیل مشاغل نظامی به عنوان یکی از تنش زاترین مشاغل می تواند بر سلامت روان شناختی پرسنل و به دنبال آن خانواده های آنان تأثیر گذارد. همچنین، در رابطه با مشاغل نظامی عواملی مانند؛ فشار زیاد کاری، حقوق ماهیانه نسبتا ناچیز با توجه به درآمد سایر کارمندان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی و وضعیت تورم های صعودی در اقتصاد جامعه، برنامه های متعدد نظامی، کنترل های شدید مقامات بالا و فرماندهی، جابجایی های متعدد و بدون برنامه ریزی های خاص در محل سکونت آنها، احساس فشار ناشی از رعایت اصول ناشی از کار از قبیل عدم افشای برخی اطلاعات، مصاحبت با افراد تعریف شده، محدودیت های شدید در رفت و آمدهای خانوادگی و مراسمات و جشن ها و . به نظر می رسد در ایجاد تنش روانی و متعاقب آن فرسودگی شغلی نقش دارد.

  • user11 11