بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۲-۲-۶-  تقویت کننده های مهارتهای اجتماعی   .۴۵
۲- ۳-مبانی نظری مشکلات رفتاری ۴۸
۲-۳-۱-  رفتار بهنجار و ناهنجار۴۸
۲-۳-۲-  قضاوت درباره مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان  ۴۸
۲-۳-۳-  طبقه بندی انواع اختلالات رفتاری کودکان.۵۰
۲-۳-۳-۱-  گروهبندی براساس مزاج۵۰
۲-۳-۳-۲-  گروه­بندی براساس رفتارهای اولیه و ثانویه۵۱
۲-۳-۳-۳-  گروه­بندی براساس سن.۵۲
۲-۳-۳-۴-   گروه­بندی براساس سبب­شناسی .۵۳
۲-۳-۳-۵-   گروه­بندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان .۵۳
۲-۳-۳-۶-   گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط گروه ترویج روانپزشکی۵۳
۲-۳-۳-۷-  گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش.۵۴

 

 

  • میزان شیوع اختلات رفتاری کودکان و تداوم آن.۵۵
  • علل مشکلات رفتاری کودکان.۵۷

۲-۳-۵-۱-  عوامل مربوط به خود کودک۵۷
۲-۳-۵-۲-  عوامل محیطی۶۰

 

 

 

  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتارگرایان.۶۱
  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر فروید۶۲
  • چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت­گرایان.۶۲

 

  • پیشینه تحقیق ۶۴

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۶۴
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در ایران .۶۸
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه.۷۵
۳-۱- نوع تحقیق.۷۵
۳-۲- داده های مورد نیاز۷۶
۳-۳- ابزارهای تحقیق.۷۶
۳-۴- جامعه آماری.۷۹
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری۷۹
۳-۶- انواع متغیرها۷۹
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل آماری .۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
مقدمه.۸۲
۴-۱- توصیف شاخص های دموگرافیک۸۳
۴-۱-۱-توزیع فراوانی جنسیت ۸۳
۴-۲- بررسی وضعیت متغیرها۸۴
۴-۳- بررسی فرضیه‏ های تحقیق.۸۹
۴-۳-۱-بررسی فرضیه ۱.۸۹
۴-۳-۲-بررسی فرضیه ۲۹۱
۴-۳-۳-بررسی فرضیه ۳.۹۳
۴-۳-۴-بررسی فرضیه ۴.۹۵
۴-۳-۵-بررسی فرضیه ۵.۹۷
۴-۳-۶-بررسی فرضیه ۶۹۹
۴-۳-۷-بررسی فرضیه ۷۱۰۱
۴-۳-۸-بررسی فرضیه ۸۱۰۳
فصل پنجم: بحث وتفسیرو نتیجه گیری وجمع بندی
مقدمه.۱۰۶
۵-۱- نتیجه گیری و بحث و بررسی.۱۰۶
۵-۲- محدودیت­های تحقیق ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق۱۱۱
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی۱۱۱
۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۳
منابع
منابع۱۱۵
منابع غیرفارسی.۱۲۲
پیوست
پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامیریند۱۲۶
پرسشنامه  مهارت اجتماعی.۱۲۸
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر.۱۳۰
چکیده انگلیسی.۱۳۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ گویان۸۳

 

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت سبک های تربیتی والدین دانش ­آموزان.۸۵

 

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان.۸۶
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۸۸
جدول ۴-۵:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک های فرزند پروری اقتدار گرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان ۹۰
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۹۲
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۹۴
جدول ۴-۸:  ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۹۶
جدول ۴-۹: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت اجتماعی دانش ­آموزان ۹۸
جدول ۴-۱۰: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۹۹
جدول ۴-۱۱: آزمون T برای مقایسه  مهارت های  اجتماعی دانش ­آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۲
جدول ۴-۱۲: آزمون T برای مقایسه  میانگین مشکلات  دانش ­آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۳
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                         صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع درصد فراوانی جنسیت در میان پاسخگویان.۸۴
نمودار ۴-۲: درصد فراوانی وضعیت سبک های فرزند پروری والدین دانش ­آموزان.۸۵
نمودار ۴-۳: درصد فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۸۶
نمودار ۴-۴: آماره‌های توصیفی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۸۷
نمودار ۴-۵: درصد فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش ­آموزان.۸۸
نمودار ۴-۶: آماره‌های توصیفی وضعیت مشکلات رفتاری دانش ­آموزان.۸۹
نمودار ۴-۷: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۹۱
نمودار ۴-۸: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و  مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۹۳
نمودار ۴-۹: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۹۵
نمودار ۴-۱۰: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و  مشکلات رفتاری دانش ­آموزان۹۷
نمودار ۴-۱۱: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان۹۹
نمودار ۴-۱۲: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و  مشکلات رفتاری دانش ­آموزان.۱۰۱
نمودار ۴-۱۳: نمودار جعبه ای مقایسه مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان با توجه به جنسیت آنها. ۱۰۲
نمودار ۴-۱۴: نمودار جعبه ای مقایسه مشکلات رفتاری  دانش ­آموزان با توجه به جنسیت آنها ۱۰۴
چکیده
امروزه شیوه فرزند پروری والدین، عاملی تعیین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی را در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان ایفا می کند. بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها، رفتارها و شیوه های فرزند پروری والدین، تقریبا غیر ممکن است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش ­آموزان دوره ابتدایی شهرستان منوجان  می باشد.  روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده  و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش ­آموزان  دوره ابتدایی شهرستان منوجان تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران  ۳۶۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس ابتدایی دختر و پسر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامه، سبکهای فرزند پروری بامبریند با پایایی ۰/۸۱، مهارت های اجتماعی با پایایی ۰/۸۳، اختلا لات رفتاری کودکان راتر با پایایی ۰/۸۴ بود. برای  آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون T استفاده گردید. نتایج نشان داد که ۲۶۳نفر از والدین (۵/۷۲ درصد)، سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه، ۶۶ نفر ( ۱/۱۸ درصد) سبک فرزند پروری مستبدانه و  ۳۴ نفر (۴/۹درصد) سبک فرزند پروری سهل گیرانه داشتند. همچنین از بین ۳۶۳نفر دانش آموز مورد بررسی ، ۶۹نفر (۱۹درصد) مهارتهای اجتماعی پایین و ۲۹۴نفر (۸۱درصد) مهارت اجتماعی بالا داشتند، همچنین ۲۹۶نفر (۵/۸۱درصد) مشکلات رفتاری پایین و ۶۷نفر (۵/۱۸درصد) مشکلات رفتاری بالا داشتند. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و مستبدانه با مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک  فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. بین سبک فرزند پروری اقتدار گرایانه و سهل گیرانه با مشکلات رفتاری دانش ­آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مشکلات رفتاری دانش ­آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان پسر بیشتر از دانش ­آموزان دختر بود و میزان مشکلات رفتاری دانش ­آموزان دختر بیشتر از دانش ­آموزان پسر بود.
واژه های کلیدی : سبک های تربیتی والدین، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری، دانش ­آموزان
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

 

 

  • user11 11