بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۶۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

استاد راهنما:

 

دکتر عبد الرحمن حسنی فر

 

استاد مشاور:

 

دکتر غلامرضا نقوی

 

زمستان ۱۳۹۱

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 

چکیده                                                                                                   ۱

 

پیشگفتار                                                                                               ۲

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مساله                                                                                       ۵

 

۱-۲-اهمیت موضوع تحقیق                                                                         ۵

 

۱-۲-۱-اهمیت تئوریک                                                                                      ۶

 

۱-۲-۲-اهمیت عملیاتی                                                                             ۶

 

۱-۳-سوال اصلی                                                                                                ۶

 

۱-۴-سوالات فرعی                                                                                   ۶

 

۱-۵-فرضیه تحقیق                                                                                   ۷

 

۱-۶-تعریف مفاهیم                                                                                  ۷

 

۱-۶-۱-سیره سیاسی                                                                                 ۷

 

۱-۶-۲-        فقه                                                                                             ۷

 

۱-۶-۳- فقه سیاسی                                                                                  ۸

 

۱-۷-روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات                                                  ۹

 

۱-۸-هدف تحقیق                                                                                    ۹

 

۱-۹-موانع و مشکلات تحقیق                                                                       ۱۰

 

۱-۱۰-سازماندهی تحقیق                                                                                      ۱۰

 

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱-فقیه کیست                                                                                                ۱۳

 

۲-۲- چیستی فقه سیاسی                                                                                      ۱۵

 

۲-۳- تاریخ فقه سیاسی                                                                              ۲۱

 

۲-۴- رویکرد                                                                                         ۱۹

 

۲-۵- ضرورت حکومت                                                                             ۲۰

 

۲-۱-۵- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حکومت                                                  ۲۱

 

۲-۶- اندیشه رهبری در حکومت اسلام                                                            ۲۱

 

۲-۶-۱- نظر شیعه                                                                                    ۲۷

 

۲-۶-۲- نظر اهل سنت                                                                              ۲۸

 

۲-۷- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب                                                                            ۲۹

 

۲-۸-۱- تعریف آزادی                                                                              ۳۲

 

۲-۸-۲- اندیشه آزادی در اسلام                                                                    ۳۳

 

۲-۹-۱- قیام ومبارزه                                                                                ۳۶

 

۲-۹-۲- جنگ                                                                                       ۳۹

 

۲-۹-۳-جهاد                                                                                         ۴۰

 

فصل سوم : رهبری جامعه اسلامی و ولایت عهدی در سیره سیاسی امام رضا(ع)

 

۳-۱- بخش اول:رهبری جامعه اسلامی از منظر امام  رضا (ع)                                          ۴۶

 

۳-۱-۱- تشکیل حکومت اسلامی                                                                            ۴۶

 

۳-۱-۲- زندگی امام رضا(ع)                                                                        ۴۷

 

۳-۱-۲-۱-تولد                                                                                                ۴۷

 

۳-۱-۲-۲-پدر و مادر امام رضا(ع)                                                                          ۴۷

 

۳-۱-۲-۳-القاب امام رضا (ع)                                                                     ۴۸

 

۳-۱-۲-۴- دورران امامت                                                                                    ۴۸

 

۳-۱-۲-۵- شهادت امام                                                                                       ۵۱

 

۳-۱-۳- ضرورت حکومت و اطاعت از رهبری از نظر امام رضا(ع)                                     ۵۲

 

۳-۱-۴- خصوصیات رهبر از دیدگاه امام رضا(ع)                                                          ۵۲

 

۳-۱-۵ اهمیت مقام امام از نظر امام رضا(ع)                                                       ۵۵

 

۳-۱-۶-امامت ابراهیم (ع) پس از آزمایشهای سخت                                                       ۵۸

 

۳-۱-۶-۱-رسیدن به مقام امامت                                                                             ۵۹

 

۳-۱-۷-اکتسابی نبودن امامت                                                                      ۶۱

 

۳-۱-۸-علت اطاعت مردم از امام رضا (ع)                                                                 ۶۲

 

۳-۱-۹-خلافت از دیدگاه امام رضا(ع)                                                            ۶۴

 

۳-۱-۱۰-مقبولیت مردمی امام رضا(ع)                                                            ۶۷

 

۳-۱-۱۱-عدالت در سیره امام رضا(ع)                                                             ۷۰

 

۳-۱-۱۲- مصلحت تقیه در اصل امامت  از منظر امام رضا (ع)                                 ۷۲

 

۳-۱-۱۳-تصریح به امامت و رهبری امام رضا(ع)                                                         ۷۴

 

۳-۱-۱۳-۱-حدیث سلسله الذهب                                                                           ۷۵

 

۳-۱-۱۴-جریان واقفیه و قطعیه                                                                    ۷۸

 

۳-۱-۱۵-رهبری اسلام در عصر غیبت                                                            ۷۹

 

۳-۱-۱۵-۱-ضرورت حکومت و رهبری در عصر غیبت                                        ۸۰

 

۳-۱-۱۵-۲- ولایت فقیه در کلام امام رضا (ع)                                                 ۸۰

 

۳-۲-بخش دوم: ولایت عهدی امام رضا(ع)

 

۳-۲-۱- سفر اجباری امام رضا(ع) به خراسان                                                     ۸۴

 

۳-۲-۲-پیشنهاد خلافت به امام رضا(ع)                                                           ۸۴

 

۳-۲-۳-پیشنهاد ولایت عهدی                                                                      ۸۷

 

۳-۲-۳-۱-اندیشه ولایتعهدی                                                                       ۸۸

 

۳-۲-۳-۲-عهدنامه ولایتعهدی امام رضا(ع)                                                                 ۹۱

 

۳-۲-۳-۲-۱-متن حکم مامون                                                                      ۹۱

 

۳-۲-۳-۲-۲-نوشته منسوب به امام رضا(ع)                                                                ۹۵

 

۳-۲-۳-۲-۳-نکات مهم مامون در عهدنامه                                                                 ۹۷

 

۳-۲-۳-۲-۴-نکات مهم امام رضا(ع)در عهدنامه                                                 ۹۹

 

۳-۲-۳-۳-بیعت ولایتعهدی با امام رضا(ع)                                                                 ۱۰۰

 

۳-۲-۳-۴-اهداف مامون از طرح ولایتعهدی                                                                 ۱۰۱

 

۳-۲-۴کاربرد مصلحت در مسایل سیاسی                                                          ۱۰۷

 

۳-۲-۴-۱-مصلحت در ولیعهدی امام رضا(ع)                                                     ۱۰۸

 

۳-۲-۴-۲-پاسخ امام به معترضین  ولایتعهدی او                                                 ۱۰۹

 

۳-۲-۵-امام رضا(ع) و فرصت ولایتعهدی                                                                  ۱۱۰

 

فصل چهارم:آزادی و حقوق بشر در سیره سیاسی امام رضا(ع)

 

۴-۱- بخش اول: آزادی                                                                                                            ۱۱۶

 

۴-۱-۱-        آزادی از دیدگاه امام رضا (ع)                                                             ۱۱۶

 

۴-۱-۱-۱-آزادی شخصی                                                                                     ۱۱۶

 

۴-۱-۱-۲-آزادی سیاسی                                                                                     ۱۱۸

 

۴-۱-۱-۳- آزادی اندیشه                                                                                     ۱۲۰

 

۴-۱-۲-گفت و گوی ادیان در سیره رضوی                                                      ۱۲۴

 

۴-۱-۳-مناظره امام رضا (ع)با علمای ادیان مختلف                                                        ۱۲۷

 

۴-۱-۳-۱-هدف مامون از برگزاری مناظره                                                                 ۱۲۷

 

۴-۱-۳-۲-واکنش امام (ع) به طرح مناظره                                                                ۱۲۹

 

۴-۱-۳-۳-مناظره حضرت با جاثلیق                                                               ۱۳۰

 

۴-۱-۳-۴-مناظره امام با راس الجالوت                                                            ۱۳۶

 

۴-۱-۳-۵-مناظره امام رضا(ع) با عمران صابی                                                   ۱۴۰

 

۴-۱-۳-۶-مناظره امام با عالم سنی                                                                           ۱۵۳

 

۴-۱-۴-اهمیت مناظره های امام رضا(ع)                                                          ۱۵۴

 

۴-۲-بخش دوم: حقوق بشر                                                                                          ۱۵۶

 

۴-۲-۱-تعریف حقوق بشر                                                                          ۱۵۶

 

۴-۲-۲-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان                                        ۱۵۶

 

۴-۲-۲-۱- رفتار با مشرکین                                                                       ۱۵۶

 

۴-۲-۲-۲- رفتار با اهل کتاب                                                                     ۱۵۷

 

۴-۲-۳-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان                                                        ۱۶۰

 

۴-۲-۴-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت                                                ۱۶۲

 

۴-۲-۵- امام رضا (ع)و جلوگیری از فتنه داخلی                                                 ۱۶۳

 

۴-۲-۶-دفاع از حقوق ستمدیدگان در سیره امام رضا (ع)                                       ۱۶۴

 

۴-۲-۷-حمایت اما رضا (ع)از حقوق کارگر                                                      ۱۶۸

 

۴-۲-۸-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع)                                                    ۱۷۰

 

فصل پنجم: دیدگاه امام رضا(ع)درباره قیام علویان          

 

۵-۱-خاستگاه جنبش علویان                                                                        ۱۷۴

 

۵-۱-۱- جنبش زیدیه نماد جنبش مکتبی                                                                   ۱۷۶

 

۵-۱-۲-ستایش امام رضا (ع)از زید                                                                ۱۷۷

 

۵-۲-اهداف قیام علویان                                                                              ۱۷۸

 

۵-۳-نگرش ائمه(ع) به قیام علویان                                                                 ۱۸۰

 

۵-۴-نظر امام رضا (ع)درباره قیام علویان                                                          ۱۸۲

 

۵-۵-تولی و تبری در سیره امام رضا(ع) وتاثیر آن بر قیام علویان                              ۱۸۳

 

۵-۶-تاثیر شهادت امام رضا(ع)بر قیام علویان                                                     ۱۹۱

 

۵-۷-نتایج قیام علویان                                                                               ۱۹۳

 

۵-۸-علل شکست قیام علویان در زمان امام رضا(ع)                                                        ۱۹۴

 

۵-۹-علت عدم قیام و تشکیل حکومت از جانب امامان(ع)                                                ۱۹۶

 

نتیجه گیری                                                                                             ۱۹۹

 

منابع                                                                                                     ۲۰۳

 

چکیده انگلیسی                                                                                                            ۲۰۸                            

 

 

 
چکیده :

 

 

یکی از مسائلی که امروز در جهان اهمیت دارد مباحث سیاسی است چه بحث های مربوط به مبانی و اندیشه های علم سیاست،چه مسائل رفتاری و اجرایی آن علم است؛ تمام این مسائل بر اساس جهان بینی های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در جوامع اسلامی بررسی اندیشه ها،رفتارها و تاییدات سیاسی رهبران دینی یکی از مسائل مهم است. که می تواند چراغ راه مسلمانان باشد. در این میان سیره سیاسی  امامان شیعه که از هر گونه خطاء مصون هستند، می تواند بهترین الگوی سیاسی برای بشریت باشد.   هر چند برخی معتقدند که فقه سیاسی شیعه یک بحث جدید التاسیس است اما معتقدین به این نظر ظاهرا نسبت به حوزه فقه شیعه کم اطلاع بوده اگر  سیر کوتاهی در فقه شیعه داشته باشیم متوجه می شویم که فقه سیاسی سابقه دیرینه دارد و از جهت زمانی بازگشت آن به صدر اسلام است. هر چند این مباحث بیشتر در ضمن مباحث فقه عمومی بیان گردیده است چنانچه وقتی به کتب فقهی مثل جواهر الکلام،شرح لمعه، و کتب حدیثی مثل وسائل الشیعه، تهذیب الاحکام، کافی و.مراجعه می کنیم به وضوح مسائلی از قبیل جهاد،امر به معروف و نهی از منکر،نماز جمعه و.به چشم می خورد که از مصادیق فقه سیاسی است . در این پایان نامه به مباحثی از قبیل فقه سیاسی، ضرورت حکومت، امامت و رهبری، مقبولیت و مشروعیت، ولایت فقیه، ولایت عهدی، تقیه، مصلحت، آزادی، حقوق بشر، قیام علویان، از دیدکاه امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفته است.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

پیشگفتار

 

بر کسی پوشیده نیست  که ادیان آسمانی و پیامبران الهی،به ویژه پیامبران بزرگ ودر راس آنها حضرت محمد(ص) همگی یک هدف را دنبال می کردند و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از اسارت و بندگی طاغوت و رساندنش به کمال مطلوب انسانی و کرامت های نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده است. آن بزرگواران در راستای نیل به این آرمان های مقدس تا سرحد جان ،تلاش و از خود گذشتگی کرده اند و در این راه موفقیت هایی هم داشته اند؛حتی برخی از پیامبران از جمله حضرت داوود، سلیمان و یوسف توانسته اند در سایه عنایات خاصه الهی به تشکیل حکومت دینی  برپایه قوانین آسمانی هر چند در برهه کوتاهی از زمان توفیق یابند و احکام و قوانین الهی را علیرغم موانع زیاد پیاده کنند،والگوی خوبی از مدینه فاضله را در سایه حکومت دینی فرا روی بشر قرار دهند.پیامبر اسلام(ص)نیز پس از هجرت به مدینه،اولین دولت اسلامی را تشکیل داد و همه مقدمات آنرا فراهم آورد.بیعت با قبایل مختلف،ایجاد برادری بین مهاجران و انصار،همزیستی مسالمت آمیز و دفاع مشترک مسلمانان و یهود مدینه و تاسیس مسجد بعنوان پایگاه امور سیاسی و اجتماعی تنها بخشی از اقدامات پیامبر (ص)در راستای تاسیس حکومت اسلامی بود.آن حضرت با قدرت اجرایی خود،قوانین اسلام را به مرحله اجراء در آورد و بعد از خود سرنوشت مردم را بلا تکلیف نگذاشت و در غدیر خم جانشین خود را به مسلمین معرفی کرد هرچند برخی از مسلمین پس از رحلت پیامبر(ص)از مسیر حق منحرف شدند؛ و فقط مدت محدودی ائمه اطهار (ع) بر مسند قدرت نشستند که در آن مدت کوتاه بهترین روش حکومت داری را برای بشریت به ارمغان آوردند. حکومت پنج ساله علی (ع)بهترین حکومت عدالت محور پس از رسول خدا بود.و ولایت عهدی امام رضا(ع)هرچند مشروط به عدم دخالت در امور حکومت پذیرفته بود ولی رفتار و گفتار آن حضرت در دوران محدود ولایت عهدی برای مردم بهترین الگو بود.رفتار آن حضرت با دانشمندان غیر مسلمان در مناظرات وجلب نظر آنها به اسلام،دفاع آن حضرت از حقوق انسانها،امر به معروف و نهی از منکر آن حضرت به صاحبان قدرت حتی مامون خلیفه عباسی  و.تنها گوشه کوچکی از سیره سیاسی آن حضرت بود که بعنوان مباحث فقه سیاسی شیعه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.این پایان نامه در واقع بخشی از سیره سیاسی امام رضا(ع) است؛که  برای جامعه بشری به ارث گذاشت.میراثی که اگر انسانها از آن تبعیت کنند رستگاری را بر ای خود به ارمغان خواهند آورد.

 

 

این پایان نامه دارای پنج فصل است که در این فصول تلاش شده سیره سیاسی امام رضا (ع) بر مبنای فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گیرد.

 

در فصل اول به بیان کلیات تحقیق اعم از بیان و توضیح مساله،سوال اصلی،سوالات فرعی،فرضیه،مفاهیم، اهمیت تحقیق و اهداف پژوهش پرداخته  شده است .

 

در فصل دوم ادبیات و چارچوب نظری تحقیق ورویکرد مربوط به آن بیان شده است

 

در فصل سوم مباحث رهبری و ویژگیهای آن و ولایت عهدی امام رضا از نظر آن حضرت را تجزیه و تحلیل نموده است و در فصل چهارم آزادی و حقوق بشر در سیره آن حضرت مورد بحث قرار گرفته و در فصل پنجم موضوع امام رضا درباره جنبش علویان را مورد بررسی قرار داده است و در پایان نتیجه گیری و جمع بندی مطالب کل پایان نامه آورده شده است.

 

 • بیان مساله

ا زآن جایی که اندیشه های سیاسی برگرفته از دیدگاه های دانشمندان علم فلسفه ،سیاست و بوده که زاییده فکر بشری است و بخش دیگری از دیدگاه ها برگرفته از کلام وحی معصومین است بر همین اساس فقه سیاسی که تبیین کننده نظریه دین در حوزه سیاست است. تولید بخشی از اندیشه سیاسی اسلام بر مبنای فقه سیاسی می باشد. بر این اساس بررسی سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه بدین معنا که هرگونه رفتار, گفتار و تایید آن حضرت در رابطه با مسائل سیاسی از بعد فقه سیاسی شیعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته. بدین معنا که آزادی بیان که از ویژگی های مدرنیته است وقتی مامون جلسات مناظره برپا می کند امام رضا(ع) به مخالفین     مذ هب شیعه واسلام در یک فضای باز و آزاد اجازه بیان افکار وعقاید شان را می داد. و این نمونه بارز آزادی بیان دراسلام بود, یا نظر آن حضرت، در خصوص حکومت اسلامی و رهبری آن، بر مبنای فقه سیاسی شیعه  بر اساس امر امامت و قبول  ولایت عهدی امام رضا بر مبنای تقیه بود. امروزکه جایگاه مردم به عنوان رکنی از دمو کراسی است ،مردم نقش مهمی در حکومت دینی وتعیین رهبری آن را دارند  این همان مقبولیت سیاسی آنهاست. و در پایان موضع امام رضا (ع) درباره حرکات و جنبش علویان و نظر فقهی اسلام در این مورد مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۱-۲ . اهمیت موضوع تحقیق

 

۱-۲-۱٫ اهمیت تئوریک

 

این تحقیق سیره سیاسی امام رضا را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می دهد. که در زمان حاضر می‌تواند، راهگشای بسیاری از مسائل جدید و مستحدثه از قبیل بحث رهبری حکومت اسلامی ،آزادی انسان ها بر اساس شریعت اسلام و حقوق انسا ن ها -که امروزه بازیچه دست کشور های استعمار گر و حاکمان مستبد گردیده-  به عنوان الگویی در جامعه اسلام  باشد.

 

۱-۲-۲٫ اهمیت عملیاتی

 

نتایج این تحقیق می تواند در مراکز علمی ، دانشگاهی، پژوهشی ، حوزه های علمیه و افراد علاقه مند به مطالعه درباره سیره سیاسی امام رضا (ع) با محور های رهبری حکومت اسلامی ،آزادی انسان ها بر اساس شریعت اسلام ،حقوق انسا ن ها و قیام و مبارزه با طاغوت به عنوان الگویی در جامعه اسلام  مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱-۳٫  سوال اصلی

 

سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟

 

۱-۴٫  سئوالات فرعی

 

۱- نظر امام رضا در باره رهبری جامعه چیست آن را بر مبنای فقه سیاسی تحلیل کنید؟

 

۲- آزادی وحقوق بشراز نظر امام رضا چگونه بود؟

 

۳- موضع امام در باره جنبش های علوی علیه قدرت حاکمه را تشریح فرمایید؟

 

۱-۵٫ فرضیه تحقیق

 

بررسی سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه مبتنی برآزادی و حریت انسان ،آزادی بیان و اندیشه و رعایت حقوق انسان ها،تاکید بر محوریت ولایت امامان معصوم در زمان حضور آنها و ولایت فقها در زمان غیبت امام معصوم(ع)، حفظ جان شیعیان با نگاه امنیتی و موافقت ضمنی  از جنبش های سیاسی مکتبی مدافع امامت ائمه و مخالف جنبش هایی که در مسیر انحراف از اصل امامت قرار داشتند، در سطح جامعه اسلامی بود.

 

۱-۶٫ تعریف مفاهیم

 

۱-۶-۱٫ سیره سیاسی

 

سیره در لغت به معنای روش، حالت و هیئت را گویند. و در اصطلاح عبارت است از روش و خط مشی فردی خاص که به صورت مستمر انجام گردد. همچنین سیره را می توان سنت، مذهب، راه و رسم سلوک و طریقه ی خاص زندگی معنا کرد. منظور ما در اینجا از سیره همان سنت ، طریقه و روش مشی و رفتار ، گفتار و امضای(تایید) معصوم است و قلمرو بحث هم، سیره و سنت امامان معصوم (ع) در حوزه سیاست است.

 

۱-۶-۲٫  فقه

 

فقه عبارت است از: فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از طریق دلائل تفصیلی آنها

 

ودر تقسیم بندی آن نظرات مختلفی وجود دارد. که شهید مطهری آن را بر چهار قسم تقسیم

 

کرده است.

 

-عبادات: منظور کارهایی هستند؛ که برای انسان تکلیف هستند. و شرط قبولی این کارها قصد قربت و جلب رضای الهی است. مثل طهارت، نماز، زکات، خمس، حج، جهاد، روزه، امر به معروف و نهی از منکر.

 

۲-معاملات(عقود وایقاعات): منظورآن بخش از فقه است که در انجام آنهاصیغه عقد لازم است. ولی در آنها قصد قربت و جلب رضایت الهی شرط نیست. که اگر پس از خواندن صیغه عقد از طرف واگذار کننده، طرف گیرنده لازم باشد لفظ قبول به کار ببرد. یعنی ایجاب و قبول داشته باشد.می شود عقد مثل عقد نکاح،معامله و.واگر از طرف مشتری قبول لازم نباشد می شود ایقاع مثل طلاق.

 

۳-سیاسات:که مربوط به احکام حکومت و مسائل سیاسی اجتماعی می شود. مثل حدود، قصاص، دیات، شهادات، رابطه مردم با حاکم اسلامی واحکام آن.

 

۴-احکام: آن اموری است که قصد قربت و جلب رضایت الهی در آن شرط نیست. و در عین حال

 

نیاز به عقد یک طرفه یا دو طرفه ندارد.حکمی که خدا تشریع کرده و لازم الاجراء است. مثل تعزیرات،حدود،قصاص.( شکوری ،۱۳۷۷، ص ۶۲و۵۶)

 

 ۱-۶-۳٫  فقه سیاسی

 

مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه

 

توحید عملی می داند.(همان،ص۷۶)در این تعریف فقه سیاسی به دو بخش عمده تقسیم می شود:

 

۱-اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون جامعه اسلامی

 

۲-اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهانی اسلام.

 

 ۱-۷٫  روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات

 

روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است. که در این روش ضمن توصیف مفاهیم و پدیده ها

 

به تجزیه و تحلیل آن ها می پردازیم . تحلیل و تشریح سیره(رفتار ،گفتار،تاییدات)سیاسی امام رضا (ع) براساس مبانی دینی و فقهی شیعه که ازاسناد تاریخی و حدیثی و آیات قرآن نیز استفاده شده می باشد. و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی و تحلیل محتوایی  متون دینی و آیات  و روایات انجام  می گیرد. ومبانی آن بر اساس مکتب اصولیون که فقه را بر اساس قرآن ، روایات وارده از معصومین (ع) ،عقل  واجماع فقها بررسی می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار    می گیرد .

 

روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فضای مجازی  بوده و به صورت فیش برداری، انجام گرفته

 

است.

 

۱-۸٫ هدف تحقیق

 

۱- هدف این تحقیق بررسی و شناخت اندیشه های سیاسی امام رضا(ع) و بررسی آن با مبانی فقه سیاسی شیعه جهت شناخت بیشتر جامعه بشری نسبت به آن امام معصوم (ع) است.

 

۲-تبیین اندیشه های سیاسی امام رضا (ع)

 

۳-از آنجایی که سیره سیاسی ائمه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا لازم بود. در این زمینه

 

تحقیقاتی صورت گرفته تا مورد استفاده جامعه علمی و پژوهشی  قرار گیرد.

حجم: 2.53 MB
فایل‌ها: 65
 • حذف کش
 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۸
 • user11 11

استاد راهنما : دکتر اله کرم صالحی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
فصل اول  
۱-۱- مقدمه  
۲-۱- تعریف موضوع  
۳-۱- اهمیت تحقیق  
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع  
۵-۱- سوابق مربوط  
۶-۱- فرضیات تحقیق  
۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق  
۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق  
۹-۱- روش تحقیق  
۱۰-۱- ساختار تحقیق  
فصل دوم  
۱-۲- مقدمه  
۲-۲- کلیات  
۳-۲- بازار سرمایه در ایران  
۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار  
۱- از دیدگاه کلان  
۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس  
۳- از نظر سرمایه گذاران  
۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات  
۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی  
۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی  
۸-۲- انتخاب نظریه سود  
۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود  
۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود  
۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی  
۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران  
۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام  
۱۴-۲- تحلیل سود  
۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری  
۱۶-۲- قیمتها و سودها  
۱۷-۲- ویژگی بازار حقیقی و کامل  
۱۸-۲- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند  
۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با سود-قیمت  
فصل سوم  
۱-۳- مقدمه  
۲-۳- انواع روش های تحقیق  
۳-۳- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی  
۴-۳- مراحل پژوهش علمی در تحقیق  
۱- تعیین هدف  
۲- جمع آوری داده ها  
۳- تجزیه و تحلیل داده ها  
۴- بیان یافته ها  
۵-۳- فرضیات تحقیق  
۶-۳- تئوری فرضیه تحقیق  
۷-۳- جامعه آماری  
۸-۳- نمونه و نمونه گیری  
۹-۳- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها  
۱۰-۳- آماره تست فرضیات  
۱۱-۳- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)  
۱۲-۳- محاسبه ضریب رگرسیون  
فصل چهارم  
۱-۴- مقدمه  
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها  
۳-۴- ضریب تعیین  
۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها  
۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی  
۱- ضریب همبستگی  
۲- نتایج آزمون فرض  
۳- ضریب تعیین  
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون  
فصل پنجم  
۱-۵- خلاصه تحقیق  
۲-۵- ارزیابی نتایج آزمون فرض  
۳-۵- محدودیت های تحقیق  
۴-۵- پیشنهادات  
۵-۵- توصیه برای تحقیقات آتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

تعریف موضوع

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه:

 

تکامل ساختارپولی و مالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازهایی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است. اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است. اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

 

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری  برای خرید  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد.

 

از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها می باشند، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام می شود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا” به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

 

 

 

 

 • سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد.
 • در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی  ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری  تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام  ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده  در بـــورس اوراق بهادار تهران  و همچنین روابط  بین  سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.

 

 

 

 

 

۲-۱- بیان مساله :

 

از نظر تئوریک ارتباط  بین سود و قیمت سهام امری  بدیهی می باشد و سرمایه گذاران  به صورتی  آشکار سود مورد گزارش شرکتها را مورد توجه  قرار می دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد که سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران کمک می کند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثر در تعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی کنند.

 

گاهی برخی از شرکتها که سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می کنند ، که موجب  افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

 

یکی از فرضیات کلی بیانیه حسابداری سال ۱۹۶۰، این است که گزارشات حسـابداری، تـنها منبع اطلاعاتی شرکتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یک رویه خاص، گزارشهای دلخواه خود را ارائه کرده و لذا بازار را گمراه کنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود، باعث شوند، ارزش سهام شرکت، بیش از واقع ارزیابی گردد. این فرض که گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری  گردید. چون سود حسابداری به روش های مختلف قابل  محاسبه  می باشد، لذا  به  تنهایی  برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تکیه کرد.

 

هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت، سهام جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام. حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.

 

اجرای سیاستهای تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجبات افزایش قیمت سهام و حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می آورد. اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که در دنیای واقعی که فرضیات بازار کامل سرمایه حاکم نیست، تصمیمات مربوط به تقسیم سود سهام نقدی چه تاثیری بر قیمت سهام می گذارند؟ و آیا این سیاستها می تواند به عنوان عاملی در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران مورد استفاده قرار بگیرند و اصولا آیا ارتباط معنی داری  بین تغییرات قیمت سهام و نوع سیاستهای تقسیم سود اتخاذ شده توسط شرکت وجود دارد؟ و آیا تفاوت معنی داری بین تغییرات قیمت سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام بالا و شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام پائین وجود دارد یا خیر؟

 

در این تحقیق سعی داریم به بررسی عامل مهم سیاست سود سهام با بهره گرفتن از متغیر مربوط نسبت بازگشت سرمایه در دو حالت متفاوت بازار بارشد بالا و رشد باثبات بپردازیم و رابطه آن را با حباب قیمتی و بازده های سهام مورد بررسی قرار دهیم.

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۵۲
 • user11 11

مطالعه و بررسی ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن میمه

 

 استاد راهنما:

 

دکتر هاشم باقری

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

کانسار آهن-منگنز میمه در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی میمه قرار دارد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی ژئوشیمی و تعیین منشا کانه زایی آهن میمه می باشد. برای این پژوهش تعداد ۱۱ نمونه از منطقه جهت آنالیزICP-OESبرداشت شد. مقدار عناصر ماگما دوست مانند فسفر (۰۱/۰-۰۰۶۱/۰) و تیتانیوم (۰۳/۰-۰۰۷۳/۰) و وانادیوم (۴-۱۹) بسیار پایین کانسنگ، هرگونه منشا ماگمایی نهشته های مورد مطالعه را رد می کند. با بهره گرفتن از نمودارهای وانادیوم در مقابل تیتانیوم و نیکل در مقابل کبالت و نمودارهای وانادیوم در مقابل نیکل+کبالت و وانادیوم در مقابل نیکل می توان به منشا رسوبی این کانسار اشاره کرد. تلفیق همه ی داده ها و مقایسه آن با کانسارهای شناخته شده آهن دنیا، اشاره بر تشکیل کانسار آهن-منگنز میمه در یک محیط رسوبی دارد.

 

پایان نامه

 

کانه اصلی در این محدوده هماتیت است که به صورت برونزدگی های پراکنده غالبا در ارتفاعات دیده می شود. آهن در این محدوده اکتشافی در سنگ آهک اربیتولین دار غالبا به صورت هماتیت و گوئتیت و به میزان کم لیمونیت و مگنتیت دیده می شود. بررسی دگرسانی منطقه، زونهای دگرسانی سیلیسی و کربناتی و ترکیبی از این دو مورد را نشان می دهد. دگرسانی سیلیسی به صورت رگه ای و رگچه ای در واحدهای آهکی و سنگ­های محدوده کانسار اتفاق افتاده است. دگرسانی کربناتی به صورت رگچه­های کلسیتی به شکل استوک ورک و بافت جانشینی در زمینه مشاهده می شود. در نتیجه در طی پنج مرحله دگرسانی، سرانجام سنگ آهک اولیه تحت تاثیر دگرسانی سیلیسی شدن قرار گرفته است به این صورت که کوارتزهای دانه درشت (سیلیسی شدن رگه ای) اطراف کوارتزهای دانه ریز زمینه (سیلیسی شدن انتشاری) را احاطه کرده است.خاموشی موجی در کربنات­های این منطقه نشان دهنده آن است که منطقه تحت تأثیر عوامل تکتونیکی قرار گرفته اند. با توجه به بالا بودن میزان منگنز در این منطقه کانی پیرولوزیت به صورت تیغه ای در درون رگچه­های کوارتز دیده می شود که معمولاً این کانی یک کانی ثانویه است و اغلب از کانی مانگانیت در اثر آبزدایی ایجاد می شود. در اثر این تغییر ترک­های انقباضی بسیار ویژه ای ایجاد می شود. در منطقه مورد مطالعه بازمانده­های پیریت توسط گوئتیت به طور کامل و یا بخشی جانشین شده است. برشی شدن در این منطقه بعد از کانی سازی آهن رخ داده یعنی برشی شدن زمانی رخ داده که منطقه تحت استرس قرار گرفته است شیارهایی ایجاد شده سپس سیلیسی شدن و کربناتی شدن در آن رخ داده است.

 

 کلید واژه :ژئوشیمی، ژنز، آهن، رسوبی، میمه

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

 

 

 

۱-۱- مقدمه. ۱

 

۱-۲- کلیات آهن. ۲

 

۱-۳- پراکندگی کانسارهای آهن۷

 

۱-۴- کانی شناسی آهن. ۱۱

 

۱-۵- کانیهای عمده کانسنگ ساز آهن. ۱۴

 

۱-۶- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی منطقه. ۱۶

 

۱-۷- مطالعه پیشینیان. ۱۶

 

۱-۸- اهداف پژوهش. ۱۶

 

۱-۹- اهمیت و ارزش تحقیق. ۱۶

 

۱-۱۰- کاربرد نتایج تحقیق. ۱۷

 

۱-۱۱- روش مطالعه. ۱۷

 

۱-۱۲- وضعیت آب و هوایی و اجتماعی.۱۷

 

۱-۱۳- آب و هوا و پوشش گیاهی۱۷٫

 

: زمین شناسی

 

۲-۱-: زمین شناسی عمومی منطقه. ۱۹

 

۲-۲- ولکانیسم پهنه سنندج _ سیرجان.۲۰

 

۲-۳- چینه شناسی پهنه سنندج _ سیرجان. ۲۰

 

۲-۴- واحدهای رسوبی. ۲۱

 

۲-۵-۱- کرتاسه. ۲۳

 

۲-۵- ۲- پالئوژن. ۲۴

 

۲-۵-۲-۱- پلیوسن _ کواترنری ۲۴

 

۲-۶- زمین ساخت منطقه. ۲۶

 

۲-۷- تکتونیک منطقه. ۲۷

 

۲-۸- گسلها ۲۸

 

۲-۹- زمین ریخت شناسی منطقه. ۲۸

 

۲-۱۰- زمین شناسی اقتصادی ۲۹

 

فصل سوم: سنجش از دور

 

۳-۱- مقدمه.۳۰

 

۳-۲- سامانه ی ماهواره­های سنجش از دور.۳۱

 

۳۲ASTER 3-3- سنجنده

 

۳-۴- انواع روش­های پردازش ماهواره ای.۳۳

 

۳-۴-۱- ترکیب رنگی کاذب۳۳

 

۳-۴-۲- نسبت باندی۳۴

 

۳-۴-۳- روش کمترین مربعات رگرسیون شده(LS-Fit).36

 

: بافت و دگرسانی

 

۴-۱- مقدمه. ۳۹

 

۴-۲- بافت کانیها در انواع کانسارهای آهن. ۳۹

 

۴-۲-۱-بافت مربوط به کانسارهای اکسیدی آهن _ تیتانیوم همراه با سنگهای آذرین. ۳۹

 

۴-۲-۲- بافت مربوط به کانسارهای آهن رسوبی. ۴۰

 

۴-۲-۳- بافت مربوط به کانسار آهن اسکارن. ۴۰

 

۴-۳- بافت مشاهده شده در محدوده اندیس مورد مطالعه. ۴۱

 

۴-۴- سنگ میزبان منطقه. ۴۷

 

۴-۵- نتیجه گیری ۴۸

 

۴-۶- دگرسانی. ۵۶

 

۴-۶-۱- عوامل موثر بر دگرسانی هیدروترمالی. ۵۶

 

۴-۶-۲- دگرسانی سیلیسی. ۵۷

 

۴-۶-۳- دگرسانی کربناتی. ۵۷

 

: کانی شناسی

 

۵-۱- مقدمه. ۵۹

 

: ۵۹

 

۵-۳-گوئتیت FeO(OH): 60

 

.۶۰Fe2O5-4- پیریت

 

)  : ۶۱

 

: ۶۳

 

. ۶۳

 

: ژئوشیمی

 

۶-۱- مقدمه. ۶۵

 

۶-۲-ژئوشیمی آهن و منگنز. ۶۶

 

۶-۳- ژئوشیمی منگنز و آهن در محیطهای رسوبی ۶۶

 

۶-۴- ژئوشیمی منگنز و آهن در شرایط ماگمایی ۶۸

 

۶-۵- ژئوشیمی منگنز و آهن در محیطهای هوازدگی سوپرژن۶۸

 

۶-۶- مطالعه شیمی کانسنگ. ۶۸

 

۶-۶-۱- نسبت Fe/Mn و Mn/Fe 69

 

۶-۶-۲- عناصر کمیاب ۷۲

 

۶-۶-۳- نسبتهای دوتایی بعضی از عناصر کمیاب ۸۰

 

۶-۷- همبستگی بین عناصر واسطه و آهن ۸۳

 

۸۶

 

– مقدمه:

 

نیروی انسانی، تأسیسات زیربنایی و مدیریت کارآمد در کنار منابع طبیعی زیرساخت­های توسعه پایدار جوامع را تشکیل می­ دهند. منابع طبیعی بعنوان هدایای خدادادی نقشی بی بدیل در پروسه تولید ایفا می­ کنند. کامیابی و رفاه روزافزون آدمی در پرتو علم و تکنولوژی پرشتاب او پیوسته همگام نیاز روزافزای انسان­ها به مواد اولیه و روش­های بهینه بهره ­برداری از آن­ها بوده است. محیط پیرامونی از دیرباز تنها منبع پر سخاوت تامین مواد اولیه مورد نیاز انسان­ها بوده و می­باشد که درگذرگاه رشد جوامع بشری همواره کانون توجه دانش­های پایه بوده است. انقلاب صنعتی و عصر مدرن ره آوردی چون صنعتی شدن و شهرنشینی را با خود به همراه آورد و به تبع آن گریزی باقی نماند جز یافتن منابع نوین مواد اولیه و ابداع، پیشرفت و بهینه سازی روش­های کشف، استخراج و فرآوری مواد طبیعی (سیلیسیان، ۱۳۸۶).

 

مطالعات باستان شناسی و تاریخی نشان می دهد که شناخت و کاربرد آهن، تاریخ شش هزار ساله دارد. آشنایی آدمی با آهن به صورت تصادفی بوده است. چگالی بالا، سختی و پایداری آهن بر ویژگی های دو فلز طبیعی مورد استفاده در آن زمان یعنی طلا و مس برتری داشت و بدین ترتیب این فلز ارزشی والاتر از دو فلز مذکور پیدا نمود. بر اساس مطالعات باستان شناسی حدود ۸۰۰ سال پیش از میلاد، آهن در ایران به کار می­رفته است. برخی از پژوهشگران معتقدند ریشه لغوی کلمه آهن از آسن، که در اوستا به معنی آهن می­باشد،گرفته شده است که آن هم از واژه آسمن به معنی آسمان مشتق شده است. آهن از نخستین مواد اولیه فلزی بود که در ابتدا تنها به عنوان زیورآلات و ابزارهای سبک شکار و جنگ مورد استفاده قرار می­گرفت اما با توجه به ویژگی­ها و قابلیت­هایش و نیز فراوانی نسبیش چنان جایگاهی در مصنوعات بشری یافت که گاهی عصر تمدن را با عصر آهن همزاد می­دانند. عصر آهن به دوره ای اطلاق می­شود که ابزار و سلاح­های مفرغی جای خود را به ابزار آهنی دادند. با گذر زمان با وجود تغییرات بسیاری که زنجیره­های مختلف صنعت به خود دیده­اند، هیچگاه آهن جایگاه خود را بعنوان فلزی مادر و استراتژیک از دست نداده است. ایران در قرون و اعصار گذشته، از جهت آشنایی با نحوه بدست آوردن فولاد همسطح و همتراز دیگر جوامع و تمدن­های بزرگ بود، اما در سه قرن اخیر به لحاظ سیطره کشورهای غربی و پیشرفت سریع آنان و اضمحلال داخلی، در زمره واردکنندگان محصولات فلزی قرار گرفت. ایجاد کارخانه ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می­شد به عنوان یک آمار ملی از دوره قاجاریه مطرح بود که سرانجام در سال ۴۴ به تصویب مجلس رسید و عملیاتی شد. فولاد مبارکه اصفهان بعنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور در کنار ذوب آهن اصفهان خط مقدم جبهه صنعت کشور را شکل داده­اند و اکنون با عملیاتی شدن فازهای توسعه این مجتمع­ها و احداث سایر کارخانجات فولاد و نیز افزایش جهانی قیمت فلزات بیش از پیش تأمین مواد اولیه مورد نیاز خصوصاً سنگ آهن مناسب ، ضروری می­باشد.

 

 

ایران از دیرباز کشوری غنی از مواد معدنی بوده است که همواره در جای جای آن کانسارها و معادن مختلفی مورد اکتشاف یا در حال استخراج قرار گرفته است. با توجه به صنعت و نوع نیاز کشور گاهی عناصری نسبت به عناصر دیگر دارای اهمیت بیشتر بوده ­اند، به طوری که حتی پایه صنعت کشوری را به خود اختصاص می­داده­اند. در این زمینه فعالیت­های اکتشافی و استخراجی زیادی صورت گرفته، که منجر به اکتشاف اندیس­ها و کانسارهای با ذخایر مختلف گردیده است، به همین علت مناطقی که از لحاظ برخی فلزات مستعدتر بوده ­اند، همواره مورد توجه بیشتری قرار داشته اند. یکی از این مناطق بسیار مستعد که دربرگیرنده بسیاری از مواد معدنی بالاخص آهن می­باشد، پهنه دگرگونی سنندج_سیرجان می­باشد. این پهنه دگرگونی همواره از لحاظ مواد معدنی مورد توجه معدن­کاران و مکتشفین معدنی قرار داشته است به طوری که در حال حاظر در نقاط مختلف این پهنه، اندیس­ها و کانسارهای فلزی و غیرفلزی زیادی دیده می­شود که می­توان این پهنه را یکی از قطب­های معدنی کشور به شمار آورد. در حال حاظر این پهنه را قطب دوم کانسارهای آهن در کشور محسوب می­ کنند.

 

۱-۲- کلیاتی در مورد آهن

 

آهن، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی باFe  و عدد اتمی ۲۶ نشان داده می­شود. آهن فلزی است که در گروه ۸ و در دوره ۴ جدول تناوبی قرار دارد. علامت Fe وکلماتی مثل فروس[۱] از کلمه لاتین فروم[۲] گرفته شده است. اولین نشانه­ های استفاده از آهن به زمان سومریان و مصریان برمی­گردد که تقریباً ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد با آهن کشف شده از شهاب سنگ­ها اقلام کوچکی مثل سرنیزه و زیورآلات می­ساختند. از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، تعداد فزاینده­ای از اشیاء ساخته شده با آهن مذاب (فقدان نیکل، این محصولات را از آهن شهاب سنگی متمایز می­ کند) در بین النهرین، آسیای صغیر و مصر به چشم می­خورد؛ اما ظاهراً تنها در تشریفات از آهن استفاده می­شد و آهن فلزی گرانبها حتی با ارزش همتراز طلا به حساب می­آمد. از ۱۶۰۰ تا ۱۲۰۰ قبل از میلاد در خاورمیانه بطور روزافزون از این فلز استفاده می­شد، اما جایگزین کاربرد برنز در آن زمان نشد (سیلیسیان، ۱۳۸۶).

 

از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در خاورمیانه یک جابجایی سریع در تبدیل ابزار و سلاح­های برنزی به آهنی صورت گرفت. عامل مهم در این جابجایی، آغاز ناگهانی تکنولوژی­های پیشرفته کار با آهن نبود، بلکه عامل اصلی، مختل شدن تأمین قلع بود. این دوره جابجایی که در نقاط مختلفی از جهان رخ داد، دوره­ای از تمدن به نام عصر آهن را بوجود آورد. همزمان با جایگزینی آهن به جای برنز، فرآیند کربوریزاسیون کشف شد که بوسیله آن به آهن، کربن اضافه می­کردند. آهن را بصورت اسفنجی که مخلوطی از آهن و سرباره به همراه مقداری کربن یا کاربید است بازیافت می­کردند، سپس سرباره آن را با چکش کاری جدا نموده و محتوی کربن را اکسیده می­کردند تا بدین طریق آهن نرم تولید کنند.

 

مردم خاورمیانه دریافتند که با حرارت دادن طولانی مدت آهن نرم در لایه­ای از ذغال و آب دادن در آب یا روغن می­توان محصولی بسیار محکم تر بدست آورد. محصول حاصله که دارای سطح فولادی است، از برنزی که قبلاً کاربرد داشت محکم تر و مقاوم تر بود.

 

آهن یکی از رایج ترین عناصر زمین است که تقریباً ۵ % پوسته زمین را تشکیل می­دهد. آهن عمدتاً از سنگ معدن استخراج می­گردد. این فلز را بوسیله روش کاهش با کربن که عنصری واکنش پذیر است، جدا می­ کنند. این عمل در کوره بلند در دمای تقریباً ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد انجام می­پذیرد.

 

برای تهیه آهن عنصری، باید ناخالصی­های آن با روش کاهش شیمیایی از بین برود. آهن برای تولید فولاد بکار می­رود که عنصر نیست، بلکه یک آلیاژ و مخلوطی است از فلزات متفاوت (و البته تعدادی غیر فلز بخصوص کربن). هسته اتم­های آهن دارای بیشترین نیروی همگیر در هر نوکلئون هستند بنابراین آهن با روش همجوشی، سنگین ترین و با روش شکافت اتمی، سبکترین عنصری است که بصورت گرمازایی تولید می­شود.

 

معمولترین حالات اکسیداسیون آهن عبارتند از:

 

 

 

 • حالت فروس Fe2+
 • حالت فریک Fe3+
 • حالت فریل Fe4+که با تعدادی آنزیم (مثلاً پیروکسیدازها) پایدار شده است.

آهن بطور طبیعی دارای چهار ایزوتوپ پایدار Fe-54, Fe-56, Fe-57, Fe-58 می­باشند. فراوانی نسبی ایزوتوپ­های آهن در طبیعت تقریباً, Fe-58 3/0%  Fe-54 8/5%, Fe-56 7/91%, Fe-57 2/2% است.

 

آهن چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته به شمار می­آید، در حالیکه ذخایر آهن دارای ۲۵ تا ۶۵ درصد آهن هستند. بنابراین طبیعت برای ساختن ذخایر آهن چندان سختی نباید انجام دهد. کانسارهای آهن مهمی بوسیله فرایندهای رسوبی، گرمابی، آذرین بوجود آمده اند.

 

تمرکز آهن در این نهشته­ها تا حدودی به این اصل وابسته است که آهن در طبیعت به سه حالت یافت می­شود. در هسته زمین آهن بطور آزاد یافت می­شود، اما بیشترین آهن پوسته به یکی از دو حالت فرو (Fe2+) یا فریک (Fe3+) حضور دارد. کانی­های رایج آهن مانند هماتیت و گوئتیت دارای آهن فریک بوده و در حضور اکسیژن زیاد نیز پایدار هستند. در حالی که کانی­هایی مانند مگنتیت و سیدریت دارای آهن فرو بوده و در محیط های کم اکسیژن احیاکننده تر پایدارترند. کانی رایج آهن یعنی پیریت نیز برای تشکیل به محیط­های کم اکسیژن نیاز دارد اما به خاطر مشکلات ناشی از گوگرد این کانی برای تولید آهن استخراج نمی­ شود. به طور کلی وقتی یک کانی آهن دار دچار هوازدگی می­شود، اگر آهن آن در حالت فرو باشد به صورت محلول منتقل می­شود، اما اگر در حالت فریک باشد به حالت گوئتیت رسوب می­ کند.

 

بتابراین کانی­های آهنی که ضمن هوازدگی در محیط­های غنی از اکسیژن نزدیک زمین دچار انحلال می­شوند، تشکیل یک بیرون زدگی زنگ زده و غنی از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن فریک را می­ دهند. در مقابل محلول­های احیاء زیر سطح شامل بسیاری از محلول­های گرمابی و آب برخی از چاه­هایی می­باشد که دارای آهن فروی محلول است (سیلیسیان، ۱۳۸۶).

 

ذخایر رسوبی که بزرگترین و مهم ترین ذخایر آهن را تشکیل می­ دهند، رسوبات شیمیایی به شمار می­آیند. بیشتر آن­ها از لایه­های متناوب غنی از آهن و سیلیس تشکیل شده و به همین علت سازند آهن نواری در آمریکای شمالی تاکونیت، در برزیل ایتابریت، در استرالیا جاسپیلیت و در آفریقای جنوبی سنگ آهن نواری خوانده می­شود. لایه­های غنی از آهن سازند نواری آهن دارای اکسیدهای آهن، سولفیدها، کربنات­ها یا سیلیکات­ها و لایه­های غنی از سیلیس به طور معمول بیشتر از کوارتز موسوم به چرت تشکیل شده اند.

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۶
 • user11 11

استاد راهنما:

 

دکتر  عطامحمد رادمنش

 

استاد مشاور:

 

دکتر شهرزاد نیازی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده. ۱

 

مقدمه. ۲

 

۱- نجیب‌الدّین رضا اصفهانی ۳

 

۱-۱- آثارِ نجیب ۴

 

۱-۱-۱- نورالهدایه. ۴

 

۱-۱-۲- سبع‌المثانی ۴

 

۱-۱-۳- خلاصه الحقایق . ۵

 

۱-۱-۴- دستور سلیمان . ۵

 

۱-۱-۵- دیوان غزلیات . ۵

 

۱-۲- ارزیابی شعرِ نجیب اصفهانی ۵

 

۱-۲-۱- ابیاتِ برجسته بر سیاقِ سبکِ هندی ۶

 

۱-۲-۲- آرایه‌های ادبی ۶

 

۱-۲-۲-۱- تشبیه ۶

 

۱-۲-۲-۲- استعاره ۶

 

۱-۲-۲-۳- مجاز ۶

 

۱-۲-۲-۴- تناسب. ۷

 

۱-۲-۲-۵- تمثیل ۷

 

۱-۲-۲-۶- ایهام ۷

 

۱-۲-۲-۷- واج‌آرایی و تضاد. ۷

 

۱-۲-۲-۸- اسلوب معادله ۷

 

۱-۲-۲-۹- متناقض‌نما (پارادوکس) ۷

 

۱-۲-۲-۱۰- تلمیح. ۸

 

۱-۲-۳- موسیقی شعر ۸

 

۱-۳- اصطلاحات ۹

 

۱-۳-۱- اصطلاحاتِ موسیقی. ۹

 

۱-۳-۲- اصطلاحاتِ نرد و قمار. ۹

 

۱-۴- ردّ پای شعرِ پیشینیان در شعرِ نجیب ۹

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

۱-۴-۱- مولانا ۱۰

 

۱-۴-۲- سعدی. ۱۰

 

۱-۴-۳- حافظ ۱۰

 

۱-۴-۴- بیدل دهلوی. ۱۱

 

۱-۴-۵- صائب. ۱۱

 

۱-۵- نقش مذهب در شعرِ نجیب ۱۲

 

۱-۶- ممدوحانِ نجیب در شعرِ او ۱۳

 

۱-۶-۱- عظیم‌خان ۱۳

 

۱-۶-۲- شاه میرزا هاشم ۱۳

 

۱-۶-۳- مسعود میرزا ۱۳

 

۱-۷- معرفی نسخۀ خطی و توضیحاتی پیرامونِ روشِ تصحیح. ۱۳

 

۱-۸- رسم الخط ۱۴

 

۱-۹- تصویرِ صفحاتِ آغاز، میانی و انجامِ نسخه ۱۵

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- پرسش‌های تحقیق. ۱۸

 

۱-۲- فرضیه‌ها. ۱۸

 

۱-۳- بیان مسأله ۱۸

 

۱-۴- پیشینۀ تحقیق. ۱۸

 

۱-۵- اهداف تحقیق ۱۸

 

۱-۶- روش تحقیق ۱۸

 

فصل دوم: متن تصحیح شده نسخۀ خطی دیوان نجیب­الدین اصفهانی. ۱۹

 

فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

۱-۳- نتیجه‌گیری. ۱۹۴

 

۲-۳- پیشنهادها ۱۹۴

 

فهرست لغات. ۱۹۵

 

فهرست نام کسان. ۲۰۱

 

منابع و مآخذ. ۲۰۶

 

چکیده

 

نجیب الدین رضا اصفهانی، شاعر و صوفی قرن یازدهم است که به نام‌های زرگر اصفهانی، نجیب تبریزی و نجیب تبریزی اصفهانی نیز اشتهار دارد. وی که از مشایخ صوفیۀ ذهبیه است در سال ۱۰۴۷ در اصفهان به دنیا آمده، در جوانی به شیخ محمّدعلی مؤذن خراسانی،عارفِ برجستۀ ذهبیه، دست ارادت داده و بعدها خلیفه و داماد وی گشته است. او در دورۀ سبک هندی (یا اصفهانی) زیسته، امّا در سخن‌سرایی بیشتر به شعرای عارفِ متقدّم نظر دارد.

 

مثنویِ سبع المثانی، نورالهدایه در بیانِ اصطلاحات صوفیه، خلاصه الحقایق مثنوی در آدابِ سیر و سلوک و تصوف، دستورِ سلیمان در بیانِ اصطلاحاتِ صوفیان و دیوانِ غزلیات از آثار اوست.

 

نسخۀ خطی دیوانِ او در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در دیوانِ او رویکرد مذهبی و تعلقاتش به خاندانِ رسالت آشکار است؛ او به صنایع ادبی و صورخیال توجّه داشته و کلام خود را به آرایه‌های ادبی می‌آراید. نجیب اگرچه صوفی بوده است و آثاری در آداب سیر و سلوک و صوفیه دارد؛ امّا این اندیشه در غزل‌های او کمتر نمود یافته است.

 

واژه‌های کلیدی: نجیب اصفهانی، قرن یازدهم، نسخه خطی، تصحیح، دیوان.

 

مقدمه

 

آثارِ پیشینیان در قالبِ نسخ خطی از پس قرن‌ها به یادگار مانده‌ است و این بر عهدۀ ماست که آنها را حفظ کنیم و در عین امانت به تصحیح آن اقدام نماییم.

 

«هدف از دانش و فنّ تصحیح متون، به دست دادن متنی هر چه نزدیکتر به متن اصلی است که از زیرقلم نویسنده ای خارج شده و یا از بیان شاعر یا گوینده ای تراوش یافته، و امروزه مورد پژوهش ماست» (جهانبخش، ۱۳۸۴: ۱۴-۱۳).

 

با اینکه برخی محققان رابطۀ خوشی با ادبیاتِ دورۀ صفویه ندارند و شاید اساساً ارزشی برای آن قائل نباشند شبهه نیست که از نظر تازگی وغرابتی که اشعار این دوره دارد به کلّی از آثارِ ادبی ادوارِ دیگر متمایز است. لطفعلی بیک آذر در آتشکده و رضاقلی‌خان هدایت در مجمع الفصحا هرجا ذکری از شعرای دورۀ صفویه رفته است به اجمالی هرچه تمامتر برگزار کرده‌اند (رک. مؤتمن، ۱۳۳۹ : ۳۴۴ و ۳۴۵). در هر حال دور از هرگونه تعصب شعرِ این دوره حلقه‌ای است از زنجیرۀ ادبی از نخستین روزهای شعر پارسی تا کنون. نبایست با نگاهی که به نقد و بررسی سخنِ سخنسرایانِ سده‌های چهارم و پنجم تا پایان هشتم می‌پردازیم به ارزیابی و سنجش سخن این عصر پرداخت. باید قیاسِ فصاحت را با در نظر داشتن وضع ادبی، اجتماعی و سیاسی آن زمان سنجید. این که از هر صنف شاعرانِ ممتازی در این دوره ظهور کرده‌اند نکته‌ای نیست که از آن بتوان به تسامح گذشت. آگهی تبریزی به سوزن‌گری منسوب بود و ظریفی تبریزی به خرده‌فروشی اوقات می‌گذرانید. فنایی مشهدی علافی می‌کرد و مولانای یمنی در سمنان کفشگر بود. فقیری یخنی‌پزی می‌کرد و وصلی تبریزی از مطربی معیشت می‌نمود. امیری اصفهانی به دکّانِ عطاری می‌نشست و بزمی قزوینی کفشدوز بود (رک.سام میرزا، ۱۳۱۴ : ۱۴۱ تا ۱۷۰)

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

«از مهمترین عواملی که در زمانِ صفویه شعر و شاعری در عوام رخنه کرد این بود که صفویه ترویج مذهبِ شیعه را اساسِ سیاست خویش کرده بود و خود را از جهتِ تقویت مبانی دولت و سلطنت خویش به مدایح شعرا محتاج نمی‌دید. الّا بدان اندازه که شاعر آنها را در نشر و ترویج مبادی مذهب شیعه موثر می‌شمردند»(رک. اسکندر بیک ترکمان، ۱۳۳۴ : ۱۷۸به نقل از زرین­کوب،۱۳۸۹:۲۵۴) برخی از پژوهشگران این تغییر مذهب در سلسله صفوی را انقلاب اجتماعی دانسته و تغییر سبک ادبی را معلول این علت می‌دانند (ر.ک : شمیسا، ۱۳۸۲ : ۲۸۴). این نکته بدین معنا نیست که ادبیّات در دورۀ صفوی صرفاً جنبۀ مذهبی داشته؛ بلکه روابط علّت و معلولی در مسائل اجتماعی و فرهنگیِ پیچیده غالباً غیر مستقیم است. به همین خاطر است که در شعرِ این دوره مشایخی را می‌شناسیم که در سخن‌سرایی دستی دارند و شهرتی. شاعرانی مانند: ملامحسن فیض، میرزا جمال خوانساری، هاشمی کرمانی، ضمیری اصفهانی و میرزا نجیب الدین رضا اصفهانی. در این زمان، غزل‌سرایی عرفانی به تقلید شاعرانِ عارف‌مسلک گذشته و اشعار عرفانی شاعرانِ پیشین مانند سنایی و مولوی و سعدی و حافظ، ادامه دارد.

 

نجیب الدّین اصفهانی از همین شاعران متشرع است. او شاعری است شیعی که حکمت عرفای شیعی را در شعر خود وارد ساخته است. «نورالهدایه» دربارۀ انواع معرفت، «سبع‌المثانی» مثنویی بر وزن مثنوی معنوی مولوی، «دیوان اشعار» ، مثنوی «خلاصه الحقایق» مشتمل بر مسائلِ فلسفی و عرفانی و مبانی تصوف و آداب سیر و سلوک، از آثارِ این عارف و شاعر می‌باشد. 

 

۱- نجیب‌الدّین رضا اصفهانی

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۴۱
 • user11 11

پایان نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

 

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

 

 دی ماه ۱۳۹۰

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده[۱] فارسی

 

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمان ها و شرکت­های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. شرکت های کوچک و متوسط نیز به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی، نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت.مساله اصلی در این تحقیق،بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک درشرکت های کوچک و متوسط می باشد.با توجه به اینکه مدت زمان زیادی نیست که اینترنت وارد کسب و کار صنایع کوچک ایرانی شده است و هر یک از این صنایع در مراحل مختلف توسعه تجارت الکترونیکی به سرمی برند، بنابراین هدف از این تحقیق اینست که بلوغ تجارت الکترونیک در هریک ازاین شرکت­ها بررسی شود و در نتیجه عواملی که باعث ارتقاء سطح تجارت الکترونیک می شوند پیشنهاد گردد.

 

 

واژگان کلیدی: بلوغ، تجارت الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط

 

[۱] Abstract

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

   

 

۱-۱– مقدمه۱۴

 

۱-۲- تعریف مساله.۱۴

 

۱-۳- ضرورت واهمیت .۱۵

 

۱-۴- اهداف پژوهش.۱۶

 

۱-۵- سوالات پژوهش ۱۶

 

۱-۶- روش تحقیق. .۱۷

 

۱-۷- مخاطبان پژوهش. ۱۷

 

۱-۸- ساختار پژوهش.۱۷

 

۱-۹- تعریف واژه و اصطلاحات.۱۸

 

:مروری بر ادبیات پژوهش

 

۲-۱- مقدمه.۲۰

 

۲-۲- تجارت الکترونیک۲۰

 

۲-۲-۱- تعریف تجارت الکترونیک ۲۰

 

۲-۲-۲-مدل های تجارت الکترونیک.۲۲

 

۲-۲-۳-نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان۲۳

 

۲-۳-بلوغ الکترونیک.۲۵     

 

۲-۳-۱- تعریف بلوغ الکترونیک۲۵

 

۲-۳-۲-روش شناسی آمادگی الکترونیکی۲۶

 

۲- ۴-مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین۲۹

 

۲-۴-۱-مدل های نظری ۲۹

 

۲-۴-۱-۱- مدل کا پی ام جی۲۹

 

۲-۴-۱- ۲-مدل شرکت مشاوره امیساری۳۰

 

۲-۴-۱- ۳-مدل لوی و پاول.۳۰

 

۲-۴-۱- ۴-مدل شورای بهره وری هنک کنگ۳۱

 

۲-۴-۱- ۵-مدل مارتین و ماتلای.۳۱

 

۲-۴-۱-۶- مدل کوپر و برگس.۳۲

 

   ۲ -۴-۱-۷-مدل کاندال۳۲

 

۲-۴-۱-۸-مدل گروه گارتنر.۳۳

 

۲-۴-۱-۹-مدل میسرا و دینگرا.۳۴

 

۲-۴-۱- ۱۰-مدل دلویت و تاچ.۳۵

 

۲-۴-۱-۱۱مدل دموکراسی الکترونیک.۳۶

 

۲-۴-۱-۱۲مدل سازمان ملل.۳۶

 

۲-۴-۲-مدل های عملی..۴۱

 

۲-۴-۲-۱-تجارب خارجی.۴۱

 

۲-۴-۲- ۱-۱-پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور..۴۱

 

۲-۴-۲-۱-۲-پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا..۴۲

 

 

چ

۲-۴-۲-۱-۳-پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا..۴۲

 

۲-۴-۲-۲   تجربه داخلی۴۳

 

۲-۴-۲-۲-۱- پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما۴۳

 

۲-۵- شرکت های کوچک و متوسط.۴۴

 

۲ -۵-۱- تعریف شرکت های کوچک و متوسط.۴۴

 

۲ -۵ -۲-  مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی.۴۹

 

۲-۵-۳-  بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط.۵۰

 

۲-۵-۴-  مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط.۵۱

 

۲ -۵-۶ – تجارت الکترونیک و چالش های فرا روی شرکت های کوچک و متوسط.۵۴

 

۳-۱-مقدمه.۵۸

 

۳-۲-روش تحقیق.۵۹

 

۳-۳- مدل پژوهش.۶۰

 

۳-۴- مراحل انجام تحقیق۶۳

 

۳-۵- جامعه مورد مطالعه.۶۳

 

۳-۶-رویکرد تحقیق۶۴

 

۳-۷-روش جمع آوری داده۶۴

 

۳-۷-۱-طراحی پرسشنامه۶۵

 

۳-۷-۲- طراحی ابزار پرسشنامه. .۶۷

 

۳-۷-۳-پایایی(اعتبار) و روایی پرسش نامه.۶۹

 

۳-۷-۴-نمونه آماری..۷۰

 

۳-۸-تحلیل داده.۷۰

 

 

 

۴-۱- مقدمه.۷۳

 

۴-۲- بررسی ویژگیهای جمعیت‌ شناختی پرسشنامه‌ها.۷۳

 

۴-۳- سنجش روایی و اعتبار (پایایی) ابزار تحقیق.۷۶

 

۴-۴-آمار توصیفی گویه‌های پرسشنامه ریسکهای بازاریابی الکترونیک  ۷۶

 

۴-۵-آمار استنباطی مولفه‌ها و شاخصهای پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک.۷۸

 

۴-۶-آزمون تاپ‌سیس به منظور تعیین اولویت‌ مولفه‌های بلوغ الکترونیک.۸۴

 

۴-۷- بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مولفه های بلوغ تجارت الکترونیک۸۵

 

  

 

۵-۱-مقدمه.۹۲

 

۵-۲- بحث و نتیجه گیری.۹۲

 

۵-۳-پاسخ به سوالات تحقیق۹۳

 

۵-۳-۱- پاسخ به سوال اول تحقیق.۹۴

 

۵-۳-۲- پاسخ به سوال دوم تحقیق.۹۴

 

۵-۴- محدودیتهای تحقیق..۹۶

 

۵-۵- پیشنهاد برای مطالعات آتی..۹۶

 

منابع و مراجع۹۸

 

پیوست الف ۱۰۸

 

مقدمه

 

فناوری اطلاعات[۱] شیوه انجام کارها را تغییر داده و با به میدان آوردن “تجارت الکترونیکی[۲]” باعث بروز یک تحول اساسی در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت الکترونیک فرصت‌های منحصر به فردی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورد تا بتوانند در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند. رشد روزافزون فناوری بخصوص فناوری اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده‌اند. با توجه به این مسئله که شرکت­های کوچک و متوسط نقش به سزایی را در اقتصاد کشورها بازی می‌کنند در سال‌های اخیر محققان به پذیرش تجارت الکترونیک توسط این صنایع پرداخته‌اند. ادغام تجارت الکترونیک در فعالیت‌های کسب و کار شرکت های کوچک و متوسط موجب تغییر در روش انجام کسب و کار و پذیرش فن آوری‌های نوین می‌شود و بدین وسیله شرکت­های کوچک و متوسط، می‌توانند رشد کرده و این امر می‌تواند کمکی باشد تا شکاف موجود بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاهش یابد. از طرفی پذیرش تجارت الکترونیک ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط را برای رقابت در بازارهای جهانی که امروز با آن مواجه‌اند، در یک جایگاه رقابتی بهتری قرار دهد.

 

[۱] Informtion Technology (IT)

 

[۲] Electronic commerce

 

تعریف مساله

 

بکار گیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند. بکارگیری تجارت الکترونیک تحت تاثیر عواملی قرار دارد که تاثیرات مثبت و یا منفی در تجارت الکترونیک دارند. سازمانهایی که از این ابزار نوین استفاده نکنند، از نظر راهبردی آسیب پذیر می گردند.یکی از انواع سازمانها، شرکتها یا صنایع کوچک[۱] می باشند که نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند.در بکارگیری تجارت الکترونیک معمولا شرکت های بزرگ با موانع مالی و زیر ساختی کمتری روبرو هستند، در حالیکه شرکت های متوسط و کوچک عموما با محدودیت منابع و به ویژه منابع مالی در جهت بکارگیری این ابزار برخوردارند (گراندون[۲] ، ۲۰۰۷ص۲۱۶).

 

تجارت الکترونیکی نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ ، همچنین در این دوره اقتصادی از زمان میتواند در رشد اقتصادی، ساختار اجتماعی، اشتغال، و همچنین توسعه منطقه ای و محلی شرکتهای کوچک نیز تاثیر مثبتی داشته باشد و آن ها را تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نماید. باحرکت به سمت جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیکی، اینترنت و تجارت الکترونیکی  میتواند فرصت های جدیدی را برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد نماید (اسکوپلا[۳] ، ۲۰۰۶ ). بکارگیری بازاریابی الکترونیک  توسط شرکتها،چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده واین مزایا سبب تقویت انگیزه شرکتهای کوچک به این پدیده شده است.هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیک نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلند مدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می­شود.به همین دلیل برنامه ریزی در راستای شناسایی سطح بلوغ  تجارت الکترونیک ،یکی از اقدامات استراتژیک سازمانها می باشد(عزیزی،۱۳۸۴).

 

به دلیل اهمیت مساله به بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک پرداخته شده است.

 

[۱] Small and medium enterprise(SME)

 

[۲] Grandon

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۳۵
 • user11 11

گرایش مدیریت بازرگانی  بازاریابی

 

عنوان :

 

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان »

 

( مورد کاوی : بانک ملی شهر رشت )

 

استاد راهنما :

 

دکتر نرگس دل افروز

 

 

 

زمستان ۹۳

 

 

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست عناوین

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل ۲۲ سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد. با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۳۵۵ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.

 

پایان نامه

 

واژگان کلیدی: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ارزش ویژه برند، قصد استفاده، بانک ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

۱-۱- مقدمه

 

فضای ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑـﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮدﻛـﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪﻛﺮده اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪای و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ  وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).

 

ﺑـﺎزﻧﮕﺮیﻫـﺎی آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪﺧـﻮد ﺟﻠـﺐﻛـﺮده اﺳـﺖ(۲۰۰۸East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻧﺴﺒﺘﺎًﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮایﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ (  ۲۰۱۱,Yolanda, Ngai).

 

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره ی قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ­ی آﻣـﺎری در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در عرصه خدمات الکترونیکی، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗـﺮﻳﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻳﻦﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ.

 

 

 

۱-۲- بیان مسئله

 

در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و آﮔﻬـﻲ ﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن راﻫﻲ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ . ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﭘﻲ دارد (ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، ۱۳۹۰). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲﺷﺎن از ﻳﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼـﻮل اﺷـﺎره دارد(Jason & Georgiana Dongwoo, 2010).

 

ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار بانک ملی در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻨﻔﻲ درﺑـﺎره ی آن و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑانک ﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣﺪل ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ آﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪ و ﺗـﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻗﺼﺪ استفاده مشتریان از خدمات بانکی، ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن بانک ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺤﺼﻮل و خدمات ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﻼﻳﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬـﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد، ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪو ﺑﺮﻗﺼـﺪ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ استفاده کنندگان از خدمات بانکی بانک ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.  از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧـﺎم ﺟﺪﻳـﺪ ﭘﻴـﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ یا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ(Goyette, Ricard, Bergeron, Marticotte , 2010). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ی ﻛﻠﻴـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳـﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻣﻲﺷـﻮد(Stephen, Ronald  Bing, 2008). اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪ ﮔـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن، ﺣﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن در ﺟﻬﺎن آﻓﻼﻳﻦ (ﺧﺎرج از ﺧﻂ) ﺑﺎﺷﺪ(Jalilvand & Samiei, 2012). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦﺷﺨﺼﻲ ﺳﻨﺘﻲ در درون ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﻳﺒﺮی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(Christy, Matthew & Neil, 2008).

 

ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﻲ، اﻛﻨﻮن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ(Khammash & Havard, 2011). ﺑـﺮ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮاتﺷﺎن را ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ (ﻛﺎﻣﻨﺖ) ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را در وﺑﻼگﻫﺎ، اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺤﺚ، وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺒـﺮی و ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ(Christy & Dimple, 2012). ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص، ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧـﺪ و ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﺎد درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ(Zhang, YeLaw & Li , 2010). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬـﻢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت، دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎﻳﻲ درﺑـﺎره ی ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ(Park & Lee, 2008).

 

 

ابعاد ارزش ویژه برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻘﻴﺎسﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻲ ﻧﻈﻴـﺮی دارد. دوم، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه روی اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪودی دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﭘﻴﺎم ﻫﺎی دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﭘﻴـﺎم ﺑـﺮای ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(Christy & Dimple, 2012). با توجه به مباحث ذکر شده ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر در مشتریان بانک ملی اﺳـﺖ ؟

 

 

 

 

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

 

 

آگاهی از برند

 

 

کیفیت درک شده برند

 

 

قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تداعی برند

 

 

وفاداری به برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۹
 • user11 11

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی          گرایش:  بازرگانی داخلی

 

عنوان:

 

تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز

 

استاد راهنما

 

دکتر محمدرضا آزاده دل

 

 

 

تابستان ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

چکیده ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱٫۱٫ مقدمه ۳

 

۲٫۱٫بیان مساله ۴

 

۳٫۱٫ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ۵

 

۴٫۱٫اهداف اساسی از انجام تحقیق ۷

 

۵٫۱٫ چارچوب نظری تحقیق ۸

 

متغیرهای تحقیق ۸

 

۶٫۱٫  فرضیات تحقیق: ۸

 

۷٫۱٫ تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق ۹

 

۷٫۱٫۲ تعاریف عملیاتی ۱۰

 

۸٫۱٫ قلمرو تحقیق ۱۰

 

۱-۸ -۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰

 

۱-۸-۲-  قلمرو زمانی تحقیق ۱۱

 

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی ۱۱

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

 

۱٫۲٫مقدمه ۱۳

 

۲٫۲٫ بازاریابی درونی ۱۴

 

۱٫۲٫۲٫تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی ۱۴

 

۲-۳- مفهوم سازی بازاریابی درونی: ۱۹

 

۲-۴-مدلهای بازاریابی درونی ۲۳

 

۲-۴-۱-مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ۲۳

 

۲-۴-۲- مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی ۲۵

 

۲-۵-۳- مدل بازاریابی درونی بری ۲۶

 

۲-۴-۴-مدل بازاریابی درونی گرونروس ۲۷

 

. ۲۸

 

۲-۵-تعریف خدمات و کیفیت خدمات ۲۹

 

۲-۷-۱-خدمت ۲۹

 

۲-۵-۲-طبقه بندی خدمات ۳۱

 

۲-۶- کیفیت ۳۲

 

۲-۶-۱-کیفیت خدمات ۳۳

 

۲-۶-۳- ده عامل تعیین کننده کیفیت خدمات ۳۴

 

۲-۷-مدلهای کیفیت خدمات ۳۵

 

۲-۷-۱- مدل کیفیت عملیاتی – فنی (گرانروز، ۱۹۸۴) ۳۵

 

۲-۷-۲) مدل ویژگی کیفیت خدمات (هی وود-فارمر، ۱۹۸۸) ۳۶

 

۲-۷-۳)مدل کیفیت خدمات( پاراسورامن و همکاران، ۱۹۸۵) ۳۸

 

۲-۸-رضایت شغلی ۳۸

 

۲-۸-۱- تعریف و مفهوم رضایت شغلی ۳۸

 

۲-۸-۲-عوامل سازنده رضایت شغلی ۳۹

 

۲-۸-۳-طرز تلقی کارکنان در مورد رضایت شغلی ۴۲

 

۲-۸-۴-پیامدهای رضایت شغلی ۴۳

 

۲-۹-تعهدسازمانی: ۴۵

 

۲-۹-۱-انواع تعهد سازمانی ۴۵

 

۲-۹-۲) عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۴۶

 

۲-۱۰-معرفی سازمان تامین اجتماعی ۴۹

 

۲-۱۰-۱-اهم خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی ۵۲

 

۲-۱۱-معرفی مدل وچهارچوب مفهومی تحقیق ۵۳

 

فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق

 

مقدمه ۵۵

 

۳-۱-روش تحقیق ۵۵

 

۳-۲-جامعه آماری ۵۶

 

۳-۳) نمونه ،روش نمونه گیری و برآورد حجم آن ۵۶

 

۳-۴-روش نمونه گیری ۵۷

 

۳-۵-روش  و ابزار جمع آوری تحقیق ۵۷

 

۳-۶-روائی و پایائی تحقیق ۵۹

 

۳-۶-۱- روائی پرسشنامه ۵۹

 

۳-۶-۲- پایائی پرسشنامه ۶۰

 

۳-۷- روش گردآوری داده ها ۶۲

 

۳-۸-متغیرهای تحقیق ۶۳

 

۳-۹-روش های آماری مورد استفاده ۶۳

 

۳-۹-۱-آزمون t تک نمونه ای ۶۳

 

۳-۹-۲-تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ۶۴

 

۳-۹-۳- تحلیل مسیر ۶۴

 

۳-۱۰-نرم افزار لیزرل ۶۵

 

۱۱-۳ تحقیقات پیشین: ۶۷

 

تحقیقات خارجی ۶۷

 

تحقیقات داخلی ۶۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه ۷۲

 

۴-۱-توصیف داده های جمعیت شناختی ۷۲

 

۴-۱- ۱) جنسیت ۷۳

 

۴-۱- ۲- وضعیت تاهل ۷۴

 

۴-۱-۳) سن ۷۴

 

۴-۱-۴) تحصیلات ۷۵

 

۴-۱-۵) سابقه در سازمان ۷۶

 

۴-۱-۶) نوع استخدام ۷۸

 

۴-۲) توصیف متغیرها و گویه های مربوطه ۷۹

 

۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق ۸۲

 

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی ۸۳

 

۴-۳-۱-۲) متغیر دوم: رضایت شغلی ۸۸

 

۴-۳-۱-۳) متغیر سوم: تعهد سازمانی ۸۸

 

۴-۳-۱-۴) متغیر چهارم: کیفیت خدمات ۸۹

 

۴-۳-۲) سنجش رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها ۹۲

 

۴-۳-۲-۱) آزمون t تک نمونه ای ۹۲

 

۴-۳-۲-۲) آزمون مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل مسیر ۹۴

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

 

۵-۱-مقدمه ۱۰۰

 

۵-۲-نتایج  تحلیلی آمار توصیفی  سئوالات عمومی ۱۰۰

 

۵-۲-۱-آمار متغیرها ۱۰۰

 

۵-۳-نتایج تحقیق برای سازمان ۱۰۱

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

۵-۳-۱- تطابق یا عدم تطابق با تحقیقات پیشین ۱۰۲

 

۵-۴- پیشنهادات: ۱۰۴

 

۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۰۴

 

منابع و مآخذ: ۱۰۶

 

پیوست ۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول

 

عنوان                                                    صفحه

 

جدول ۱-۱)عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق ۱۰

 

جدول۲-۱) دیدگاه‌های مختلف نسبت به بازاریابی درونی ۲۲

 

جدول۳-۱) طیف لیکرت ۵۹

 

جدول ۳-۲)سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی ۶۲

 

جدول۴-۱)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۳

 

جدول۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۷۴

 

جدول ۴-۳ )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۵

 

جدول۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۶

 

جدول ۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه در سازمان ۷۷

 

جدول۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام ۷۸

 

جدول۴-۷) عوامل متغیر اول: بازاریابی درونی ۸۶

 

جدول۴-۸ )عوامل متغیر دوم: رضایت شغلی ۸۸

 

جدول۴-۹) عوامل متغیر سوم: تعهد سازمانی ۸۹

 

جدول۴-۱۰ )عوامل متغیر چهارم: کیفیت خدمات ۹۰

 

جدول۴-۱۱ ) آزمون کو لمو گراف –اسمپرکو ف ۹۰

 

جدول ۴-۱۲) آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه اول ۹۳

 

جدول ۴-۱۳) آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه دوم ۹۴

 

جدول۴-۱۴) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل و وابسته ۹۶

 

جدول۴-۱۵) نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری(تایید یا رد فرضیات) ۹۶

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                    صفحه

 

نمودار۴-۱) نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۳

 

نمودار۴-۲- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۷۴

 

نمودار۴-۳: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۵

 

نمودار۴-۴: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۶

 

نمودار۴-۵: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه در سازمان ۷۷

 

نمودار۴-۶: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                    صفحه

 

شکل ۱-۱) بازاریابی در صنعت خدمات (Gronroos,2000) 6

 

شکل ۱-۲)مدل و چار چوب مفهومی تحقیق ۸

 

شکل ۲-۲)مفهوم سازی بازاریابی درونی (ومیا،۲۰۰۰) ۲۱

 

شکل ۲-۳) بازاریابی در صنعت خدمات (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۱) ۲۴

 

شکل ۲-۴) دیدگاه ها در بازاریابی درونی (Foreman & Monet,1995) 25

 

شکل ۲-۵)مدل بازاریابی درونی بری ( برری، ۱۹۸۱) ۲۶

 

شکل ۲-۶) مدل بازاریابی دورنی گرونروس (گرونروس، ۱۹۸۵) ۲۷

 

شکل۲-۷) مدل بازاریابی درونی برای سازمانهای خدماتی ( رفیق و احمد، ۲۰۰۲) ۲۹

 

شکل ۲-۸) انواع فعالیتهای خدماتی(کاتلر و آرمسترانگ،۸۰۹:۱۳۸۵) ۳۱

 

شکل ۲-۹) مدل کیفیت خدمات فنی– عملیاتی(گرانروز،۱۱۹۸۴) ۳۶

 

شکل۲-۱۰) مدل ویژگی کیفیت خدمات(هی وود-فارمر، ۱۹۸۸) ۳۷

 

شکل۲-۱۱)تعیین کننده های کیفیت خدمات( پاراسورامن و همکاران، ۱۹۸۵) ۳۸

 

شکل۴-۱: مدل تحلیل عاملی تاییدی(ضرایب استاندارد وواریانس تبیین شده) ۸۴

 

شکل۴-۲: مدل تحلیل عاملی تاییدی(ضرایب معناداری) ۸۵

 

شکل۴-۳ مدل تحلیل مسیر(ضرایب استاندارد) ۹۵

 

شکل ۴-۴) ضرایب معنا داری ۹۵

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

سازمان ها در حال حاضر در محیطی پویا و پرابهام فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و تکنولوژیکی آنها روی می دهد . مسئله اصلی درسازمانهای خدماتی حفظ مشتریان کنونی وجذب مشتریان جدیدوارائه خدمات با کیفیت مناسب میباشدکه این امر یکی از استراتژیهای اساسی سازمانهای جهت بقا می باشد.

 

این تحقیق با عنوان تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز انجام شده است و هدف اصلی آن توسعه آگاهی از مشتریان درونی وبیرونی می باشد ودر این راستا می توان به مطالعه و تعیین رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت مندی کارکنان ومشتریان پرداخت .روش تحقیق بر اساس روش توصیفی (میدانی و کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون- پرسشنامه و مصاحبه) انجام و مورد آزمون قرار گرفته است. حال سئوال اصلی این است که آیا بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاثیردارد؟

 

واژگان کلیدی: بازاریابی درونی، کیفیت خدمات درمانی، رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱٫۱٫ مقدمه

 

اقتصاد خدماتی شکل گرفته امروزه در بسیاری کشورهای جهان بخش مهمی از تولید ناخالص ملی،مربوط به بخش خدمات است.با افزوده شدن به تعداد سازمانهای خدماتی و پیرو آن رقابت فزاینده بین این سازمانها، بسیاری از آنها بر آن شدند تا در این عرصه رقابتی رقابت پذیری خود را حفظ و ایجاد مزیت رقابتی کنند. از آنجا که خدمات  همچون کالا ملموس نبوده دارای قابلیت نگهداری  و ذخیره سازی نیست و ارائه خدمات و کیفیت مطلوب به شدت  وابسته به کارکنان ارائه کننده آن خدمت و تعامل آنان با مشتریان بستگی دارد، بار مزیت رقابتی بردوش کارکنان این سازمانها قرار می گیرد.

 

کارکنان مهمترین دارایی وسرمایه یک سازمان به شمار می روند.نبود کارکنان  مناسب و خوب در ارائه  کالا و خدمات سازمان در محیط رقابتی امروز سازمان را دچار مشکلات ادیده خواهد نمود.این امر درسازمانهای خدماتی به صورت آشکارتری  دیده می شود.در این نوع سازمان کارکنان خدمات را همراه و درکنار مشتری ارائه می کنند نتیجتا نه تنها خود کارکنان بلکه تعاملات  مابین کارکنان و مشتریان نیز نقش مهمی درارائه خدمات مناسب خواهد داشت.بازاریابی درونی مفهومی است که در این راستا می تواند به کارکنان و سازمان در دستیابی به اهداف بسیارتسهیل کننده باشد.

 

 

 

 

 

۲٫۱٫بیان مساله تحقیق

 

امروزه سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متغیر فعالیت می کنند.یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضرتغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی(نظیرتحولات در طرزتفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی)، سیاسی،اقتصادی ،تکنولوژیکی و فراملی آنها روی دهد (کردناییچ،۵۳، ۱۳۸۳-۶۷) . پویاییهای محیطی و رقابت فزاینده سازمانها را بر آن داشته تا جهت فعالیت رقابت پذیرتر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی  مشتریان جدیدی نیز کسب کنند.

 

درسازمانهای خدماتی از مهمترین عوامل در جهت حفظ و کسب مشتریان جدید کیفیت خدمات است.در واقع سازمانهای خدماتی منابع اصلی مزیت رقابتی ،کیفیت خدمات و نیروی انسانی ارائه دهنده آن خدمت است .ریچهلد و ساسر[۱](۱۹۹۰)بیان کردند ارائه کیفیت خدمات مناسب یکی از استراتژی های اساسی برای بقا سازمان  است .گرونروس[۲](۲۰۰۰) بیان کرد که کیفیت  شامل دو بعد است: بعد فنی و بعد عملکردی . کیفیت فنی به جنبه های محــسوس خدمات و به طور کلی اینکه چه چیزی به مشتریان تــحویل داده می شود، اشاره دارد. کیفیت عملکردی به جنبه های غیر محسوس خدمات اشاره دارد و اینکه چگونه خدمات عرضه گردد.به طور خاص ،کیفیت عملکردی به رفتار کارکنان ارائه کننده آن خدمت و چگونگی تعامل میان کارکنان  و مشتریان در طول فرایند ارائه خدمات اشاره دارد.فعالیتهای کارکنان با مشتریان ســازمان در ارتباط است . این فــعالیتها عاملی حـیاتی در توسعه روابط موثر با مشتری هستند . بنابراین مهارتها ، نگرشها و رفتار کارکنان در این زمینه حائز اهمیت هستندچرا که نهایتا افراد برای ارائه خدمات با کیفیتی که امروزه انتظار مشتری است ، مسئولیت دارند.

 

از عواملی که می تواند مهارتها،نگرشها و رفتار کارکنان را در جهت ارائه کیفیت خدمات مناسب و مشتری مداری هدایت کند بازاریابی درونی است.بازاریابی درونی یک فعالیت مهم در توسعه ی یک سازمان مشتری مدار است .هدف اصلی بازاریابی درونی توسع آگاهی ازمشتریان درونی و بیرونی و برداشتن موانع وظیفه ای در مسیر ارزشی کردن کیفیت خدمات و اثر بخشی سازمانی است(کریستوفر[۳] و همکاران، ۱۹۹۱) . بازاریابی درونی کارکنان را به عنوان مشتریان درونی  و مشاغل را به عنوان محصول درونی می نگرد (لی و چین[۴]، ۲۰۰۵) .بازاریابی درونی متمرکز برروابط درونی مناسب بین افراد در همه سطوح در سازمانها است،بنابراین یک رویکرد خدمت محور و مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد می شود

 

در بسیاری از سازمانها نقش مهم و چشمگیر کارکنان در ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتری نادیده گرفته می شود.کارکنان به عنوان یک دارایی هزینه ای در نظر گرفته می شوند که ملزم به رعایت قوانین و مقررات و شرح وظایف هستند. بااین  نوع نگاه به کارکنان،سازمان در جهان رقابتی امروزباشکست مواجهه خواهد شد،چراکه منبع نگاه به کارکنان،سازمان در عصر حاضر سرمایه انسانی آنها است (نورتون وکاپلان[۵]،۱۳۸۴،۴۶ ) . مفروضه اصلی بازاریابی درونی این است که به کارکنان به عنوان باارزشترین دارایی سازمان نگریسته شود و با آنها به عنوان  مشتریان درونی رفتار شود که این امر منجر به کسب مزیت  رقابتی توسط سازمان می شود.

 

در سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش کارکنان نقش مهم و تعیین کننده بوده و  رفتار کارکنان با هویت خدمت و سازمان در هم آمیخته است.و سازمانها برای افزایش کیفیت خدمات خود ناچار به توجه بیشتر  به کارکنان خود هستند و در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان نمونه یک سازمان ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان در استان البرز موردمطالعه قرار گرفته است.

 

حال این سوالات مطرح می شود که آیا در سازمان تامین اجتماعی استان البرزاهمیت بازاریابی درونی مورد توجه است یا خیر؟آیا سازمان تامین اجتماعی استان البرز ،فعا لیتها و اقدامات بازاریابی درونی را انجام می دهد یا خیر؟سطح فعالیتهای انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در زمینه بازاریابی درونی به چه میزانی است؟و مهمترین سئوال این است که آیا بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تاثیر دارد؟

 

[۱] Reichheld& Sasser,

 

[۲] Grönroos

 

[۳] Christopher

 

[۴] Lee&chen

 

[۵] Kaplan and Norton

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۲۴
 • user11 11

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

۱-۱  مقدمه

 

هدف و استراتژی اکثر سازمانها افزایش بخشیدن به میزان کارائی و اثر بخشی درسازمان می باشد . مدیران ارشد ،  برای نیل به این مقصود به دنبال عواملی هستند تا با بکار بردن آنها میزان کارائی نیروی انسانی و درنهایت عملکرد سازمانی را بهبود بخشند .عوامل بسیاری در این رابطه دخیل می باشد که با توجه به موضوع پژوهش به مواردی از آن خواهیم پرداخت.

 

 

در اواخر قرن بیستم هوش هیجانی[۱] به عنوان یک عامل مؤثر و اثرگذار بر تفکر و نگرش نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفت . هوش هیجانی یا هوش غیر شناختی  به مفهوم توانایی افراد در کنترل احساسات  و هیجانهای خود و دیگران می باشد.

 

داشتن این هوش باعث می شود محیطی فراهم گردد تا در آن با فهم عواطف خود و دیگران موجب کسب بینش نسبت به انگیزه های افراد در محیط کار گردد و مدیر را نیز نسبت به نقطه نظرها و دیدگاه های دیگران آگاه تر می سازد و به او کمک خواهد کرد تا با اداره کردن عواطف در خود ودیگران در برخورد با یک موقعیت شغلی تأثیر بسزائی در عملکرد رضایت شغلی افراد داشته باشد.(امام زاده و نصیری ،۱۳۸۳)

 

 

از عوامل دیگر مؤثر در بالا بردن کارائی سازمان شناخت فکر و ذهنیت فلسفی افراد می باشد . فرد دارای ذهن فلسفی خصوصیاتی را نشان می دهد که می توان آن ها را در سه بعد جامعیت، تعمق وانعطاف پذیری گروه بندی کرد.این فرد همواره در جامعیت بخشیدن به اندیشه هایش تلاش میکند، مسائل را در ارتباط با زمینه های وسیع و مرتبط به هدف های درازمدت می بیند، امور بدیهی را مورد سؤال قرار داده و به شانس خود برای حرکت به ماورای تعصب های جاهلانه، جانبداری های شخصی و تصورات کلیشه ای می افزاید . این فرد از انعطاف پذیری که با نواندیشی، دگربینی و خلاقیت همراه است برخوردار می باشد و مسائل را از شقوق و جنبه های متعدد بررسی می کند. (شریعتمداری،۸۰ ، ص ۳۸ تا۵۷‌‌‍( . فلسفی فکر کردن یاتفکر منطقی [۲]بخشی از زندگی روزانه است.(خلیلی شورینی ،۱۳۸۶ )

 

اسمیت[۳] (۱۹۵۶) ذهنیت فلسفی را توانایی و ویژگیهای ذهن می داند که به تفکر صحیح فردکمک میکند و اورابه قضاوتهای صحیح عادت می دهد. او ذهنیت فلسفی را نه پرکردن مغز یا محتوای دروس فلسفی و نه گرایش به یک فلسفه خاصی می داند ، بلکه  ذهنیت فلسفی را فعالیتی می داند که مشخصاً به بهبود داوری های ارزشی اختصاص یافته باشد. ذهنیت فلسفی برحسب درجه ای ازجامعیت ، تعمق و قابلیت انعطاف زمانی مشخص می شود که فرد با مسائلی که برای حل آنان فراخوانده می شود به داوری های ارزشی بپردازد . ذهن فلسفی فرد را آماده می کند تا با تفکر درست و منطقی پدیده ها را شناسایی نماید ( سیف هاشمی ، ۱۳۸۳).

 

همانطور که می دانیم مدیران و کارکنان یکی با اهمیت ترین منابع سازمان جهت تحقق پیدا کردن اهداف و استراتژی یک سازمان محسوب می شوند. لذا سازمانها به دنبال برنامه ریزی مناسب جهت جذب افرادی  است که با اندیشه درست و سبکهای تفکر خلاق بتوانند به افزایش کارائی سازمان کمک نمایند.نیاز به مدیریت و رهبری در همۀ زمینه های فعالیت های اجتماعی محسوس و حیاتی است و این نیاز درنظامهای آموزشی که نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن دارند، اهمیت بیشتری می یابد. ( علاقه بند، ۱۳۸۱)

 

بنابراین از مدیری که از ذهنیت فلسفی بالایی برخوردار است، دارای رابطه و وظیفه مداری قوی انتظار میرود.با توجه به نتایج سودمند سبک رهبری تیمی و با درنظرگرفتن این نکته که برخورداری از ذهنیت فلسفی می تواند تمام ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و سازمانی مدیران را تحت تأثیر قرار دهد،از عوامل مؤثر دیگر می توان به شیوه هاوسبکهای تفکر افراد اشاره نمود.رابرت استرنبرگ[۴] (۱۹۹۴) شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان “سبکهای تفکر” نامگذاری کرده است .از نظر وی ،سبک تفکر، روش رجحان یافته تفکر است .سبک تفکر ، توانایی [۵] نیست  ، بلکه روش بیان یا کاربرد یک یا چند توانایی است.  توانایی، به خوب ازعهده ء کاری برآمدن اشاره دارد، در حالی که سبک ، به اینکه فرد دوست داردچگونه کار را انجام دهد، دلالت می کند.

 

استرنبرگ (۱۹۹۷) بر اساس نظریه “خود حکومتی ذهنی[۶]” سیزده سبک تفکر ذهنی را مطرح می کند . نظریه خود حکومتی ذهنی،به اداره یا کنترل فعالیت های روزمره زندگی مربوط است، بدین معنی که افراد نیاز دارند به طریقی فعالیت های روزمره خود را در منزل،مدرسه،محل کار و دیگر موقعیت هاکنترل یااداره کنند .از نظر استرنبرگ ،دو فرد با توانایی یکسان ، ممکن است سبک های تفکر متفاوتی داشته باشند . سبک های مختلف، نه خوب هستند نه بد، بلکه متفاوتند . افراد، نیمرخی ازسبکها، یعنی مقدار متفاوتی از هر سبک را دارا هستند.  برای نمونه، بعضی از افراد دوست دارند کارها را به روش خودشان انجام دهند . این افراد دارای سبک قانون گذارانه یا ابداعی هستند، در حالیکه بعضی دیگر دوست دارند از روش های موجودبرای حل یا انجام یک مسئله یا کار، استفاده کنند. این افراد دارای سبک اجرایی هستند . آنها ترجیح می دهند که از عقاید و روش های دیگران پیروی کنند نه اینکه خود، عقاید و روش هایی ابداع کنند.  دسته دیگر، دوست دارند برکارها و روش های دیگران نظارت داشته باشند و عقاید و کارهای دیگران را تحلیل و ارزیابی کنند .این افراد دارای سبک قضاوتگر یا ارزشیابانه هستند و معمولاً به عنوان داور یا منتقد عمل میکنند تا اینکه مجری نظرات وروش های دیگران باشند.

 

درک سبک های تفکر ،به فرد کمک می کند تا بداند که چرا بعضی فعالیت ها برای او مناسب هستند و بعضی دیگر نامناسب.  بنابراین، سطوح مختلف آموزشی وحیطه های مختلف درسی ، سبک های مختلف تفکررا اقتضا می کند . موضوعی که می تواند در طی دوره های تحصیلی یا شغلی موجب عملکرد بهتر یا ضعیف تر شود.

 

 

 

۱-۲  بیان مسأله :

 

مطالعات نشان داده است که کارمندان بیشترین تأثیر پذیری را از مدیرانی دارند که از نیروی تخصص و قوه تفکر بالاتری برخوردارند . مدیری که متخصص است و قابلیت های رهبری ، نگرش ها و رفتارها و ارزشهای دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند ، مورد توجه بیشتری خواهد بود.(اسمیت، ۱۳۷۶)

 

رهبران ومدیران امروزی می بایست متناسب با تغییرات محیطی یا تحولات ، منطبق باشند .دراین صورت لازم است سازمانها به مسائل به عنوان یک کل به اهداف دراز مدت و بادوام ، با زیر سؤال بردن بدیهیات آشکار ، تغییر در سبک تفکر و بهبود بخشیدن به آن و تغییر در بینشهای فلسفی ، به این مهم دست پیدا کنند.

 

در بسیاری از محیط ها و موقعیت های آموزشی و شغلی، بر توانایی های فردی تأکید  میشود و توانایی ها برای موفقیت در مدرسه ، موقعیت های شغلی و زندگی، مهم و ضروری هستند اماباید توجه داشت که توانایی ها به تنهایی نمی توانند عامل موفقیت باشند، بلکه باید سبک های تفکر و یادگیری را به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در موفقیت شغلی و تحصیلی افراد در نظر گرفت . افراد باتوانایی های یکسان، به دلیل وجود سبک های متفاوت ، ممکن است ازنظر پیشرفت متفاوت باشند و یا مشاغل مختلفی انتخاب کنند.زیرا بدلیل وجود سبک های متفاوت توانایی های خود را به شیوه های متفاوتی به کار میگیرند ودر نتیجه به تقاضاها و درخواست های موجود درموقعیت های آموزشی یا شغلی به طورمتفاوتی پاسخ میدهند.

 

در واقع، سبک های تفکر، پلی را بین دو حوزه هوش شناخت و شخصیت ایجاد کرده اند که با مطالعه آنها می توان این دو حوزه را همزمان، مورد مطالعه قرارداد.روابط معنا داری که در گذشته ، بین سبک تفکر و شخصیت (زانگ۲۰۰۱، زانگ و هنوانگ[۷] ،۲۰۰۱) و همین طور شخصیت و هوش هیجانی (پرز[۸] و همکاران ،۲۰۰۵; پتریدز[۹] و فرنهام[۱۰] ، ۲۰۰۴;وندرزی[۱۱] و همکاران ،۲۰۰۲ ) بدست آمده است ، یک اساس عقلانی برای ارتباط این دو سازه را ایجاد می کند (مورفی[۱۲] ، ۲۰۰۶) .

 

هوش هیجانی می تواند به اندازه ، هوشبر و گاهی بیشتر موفقیتهای آتی را پیش بینی کند. توجه به هوش هیجانی بدین خاطر اهمیت دارد که به سازگاری فرد با محیط و نیزبا خود می پردازد ،علاوه براین هوش هیجانی به عملکرد تحصیلی و کاری نیزتأثیردارد.(کاچوب[۱۳]، ۲۰۰۴)

 

هوش هیجانی مفهوم جدید ومتفاوت از هوش شناختی است و مشتمل برشناخت احساسات و استفاده درست از آنها در تصمیمات مناسب ، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی ، کنترل تکانه و مهارتهای اجتماعی مطلوب است (سوبرگ[۱۴] ،۲۰۰۵).

 

به رغم افزایش توجه و تمرکز روی هیجانها در بیست سال گذشته ، میزان بی اطلاعی از درک و مدیریت هیجانها بسیار تکان دهنده  و شگفت انگیزاست. دوسوم ازما معمولاً تحت کنترل و تسلط هیجانهایمان قرار داریم و در استفاده کردن ازآنها به نفع خود ماهر نشده ایم.آگاهی از هیجانها و درک آنها درمدرسه آموزش داده نمی شود. وقتی وارد محیط کار یا جامعه میشویم می توانیم بخوانیم و بنویسیم و اطلاعات عمومی وتخصصی بسیار بالائی داریم ، اما در مقابل مشکلاتی که با آنها روبرو خواهیم شد اغلب هیچ مهارتی برای کنترل و مدیریت هیجانهایمان نداریم. تصمیم گیری خوب،علاوه بر داشتن اطلاعات واقعی به بسیاری از چیزهای دیگر نیاز دارد .

 

زمانی میتوانیم یک تصمیم صحیح و به جا بگیریم که بتوانیم از اطلاعات خود بهره ببریم و هیجانهای خود را کنترل کنیم .

 

بنابراین هوش هیجانی یکی از مؤلفه های مهم برای موفقیت در زندگی خواهد بود و آگاهی از آن و پرورش آن ، بسیار اهمیت دارد . از طرف دیگر یکی ازمؤلفه های مهم برای تعامل مؤثر با محیط سبک تفکر است ، سبک تفکر یک توانایی نیست ، بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی هایمان اشاره میکند . افراد ممکن است عملاً درتوانایی های مشابه اما در سبکهای تفکر متفاوت باشند . (سیف، ۱۳۸۷)

 

درک سبکهای تفکر به فرد کمک می کند تا بهتر در یابد که چرا بعضی از فعالیتها برای او مناسبند و برخی دیگر نامناسب . افراد با سبکهای متفاوت ، مایلند از توانایی هایشان به طرق مختلف استفاده کنند و متناسب به نوع تفکرشان واکنش متفاوت ارائه دهند.

 

بسیاری از دانش آموزان و دانشجویانی که مادر کلاس خود ضعیف قلمداد میکنیم ، توانایی موفق شدن را دارند . بی توجهی به سبکهای تفکر در موقعیتهای مختلف منجر به این می شود که  بهترین و با ارزش ترین استعدادها و سرمایه های بالقوه حذف یا نادیده گرفته شوند (صندوقچی،۱۳۸۷).

 

درخصوص کارکرد ذهن فلسفی در مدیریت ، میرکمالی معتقد است «تفکر منطقی اساس کار مدیریت است. مدیر باید باتفکر منطقی از شناسایی مسئله تا پیداکردن راه حلهای مناسب برای مشکلات پیش برود و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه از خصوصیات تفکر منطقی برخوردار باشد . تفکر منطقی حاصل داشتن ذهن فلسفی است» ( میرکمالی ، ۱۳۷۹).

 

اندیشمندان تعلیم وتربیت معتقدند که بدون داشتن ذهنیت فلسفی ، رهبری موفقیت آمیز یک سازمان امکان پذیرنخواهد بود . به بیان دیگر لازمه بکارگیری وظایف مدیریت همانا داشتن ذهن فلسفی است زیرا ذهن فلسفی به مدیر کمک می کند تا دربرخورد با مسائل سازمانی راه حلهای صحیح و عملی رابکارگیرد(بختیار هنرآبادی، ۱۳۸۴).

 

بررسی و شناخت ذهنیت فلسفی مدیران یک مسأله اجتناب ناپذیر است چراکه درتصمیم گیری ها  و نتایجی که از سازمان حاصل می گردد بسیار مؤثر است.

 

«ذهنیت فلسفی ، مدیران را قادر خواهدکرد که درتصمیم گیریهای مربوط به مؤلفه های سازمان کمترین خطا رامرتکب شده و ظرافتها و پیچ و خمهای سازمان را بهتر درک کرده و ترکیب مناسب و معقولی بین عوامل تولید یا خدمات وسازمان برقرارکنند»(والایی شریف،۱۳۸۰).

 

با توجه به توضیحات داده شده ، در پژوهش فوق ما پس از بررسی مقوله های هوش هیجانی ، سبکهای تفکر و ذهنیت فلسفی در کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل ، به وجود رابطه بین آنها خواهیم پرداخت و تأثیر هوش هیجانی و سبکهای تفکر بر ذهنیت فلسفی کارکنان و مدیران شرکت ایران خودرو دیزل را بررسی خواهیم کرد  .

 

۱-۳   اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

ما دربرهه ای اززمان به سرمی بریم که نظریه های سنتی مربوط به هوش دچارتغییرو تحول شده اند و نظریات جدیدی به طورمرتب جایگزین آنها می شوند . دردهه اخیرنظریه جدیدی به نام «هوش هیجانی »یا «هوش عاطفی» مطرح شده است .

 

فرایند هیجانی شدن بدین شکل نیست که فقط دریک زمان مشخص،مثل تخلیه ناراحتی یاکسب لذت برای شخص بوجودآید.بلکه همواره وبه شکل غیرملموس باتمام اعمال ما همراه هستند.افراداهمیت این تعامل رابیش ازپیش درک کرده اند.تازمان کار واکمیر[۱۵] (۱۹۶۷)کسی قادرنبودکه یک بحث منطقی ازهیجان مطرح کند.درتمام ادبیات مربوط به هیجان گفته شده است که هیجانات پیچیده هستندوتأثیرات کلی آنهاناشناخته مانده است . ما به طورمداوم ونوعی ازهیجان راتجربه می کنیم و حالات هیجانی ما در طول شبانه روزباتوجه به چیزی که برای مااتفاق می افتد با محرکی که به ماواردمی شودتفاوت می کند و این شایان ذکراست که ماهمیشه ازجزئیات نوع هیجانی که تجربه با ابزارکرده ایم آگاهی نداریم (رانتر۲۰۰۰[۱۶]، به نقل ازمنصوری ،۱۳۸۰).

 

گلمن[۱۷] با مطرح ساختن پژوهش خارق العاده ای که در زمینه مغز و رفتار انجام شده است نشان میدهد که عوامل دیگری به جز هوش شناختی در موفقیت افراد دست اندر کارند . این عوامل جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شود که گلمن آن را ((هوش هیجانی )) می خواند.در سال ۱۹۹۸ گلمن چارچوب هوش هیجانی را از این نظر بررسی کرد که چگونگی توانایی بالقوه فرد بر اراده مهارتهای مربوط به خودآگاهی،خود نظم دهی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت در روابط می تواند بر پیشرفت در شغل بیانجامد . او هوش هیجانی را به عنوان یک تئوری عملکرد می داند وی به تازگی آمادگی هیجانی را مطرح ساخته که منظور وی نوعی توانایی آموخته شده براساس هوش هیجانی فرد است که پیامد و نتیجه آن در عملکرد وی روشن است (حسینی ،۱۳۸۷،ص ۷).

 

توانایی فکری و ویژگی های شخصیتی کارمندان علی الخصوص مدیران ارشد در جهت بهبود کار یک سازمان ، ازمهمترین ویژگیهای آن به حساب می آید . مدیران  و کارکنان با داشتن ذهنیت  فلسفی در پرتو بینش های اساسی (جامعیت ذهنی ، تفکر عمیق ، انعطاف پذیری )ممکن است به مسائلی که روزانه با آن مواجه هستند ، بپردازند .ذهنیت فلسفی به مدیر نقش و دانشی می دهد تا بتواند در مواجه با مسائل سازمان از تنگ نظری ، خود محوری و یک جانبه گری مصون بماند . همچنین به او کمک می کند تا با شناخت و معرفت لازم درباره امور سازمان به طور منطقی تصمیم بگیرد .

 

نتایج تحقیقات نشان داده است که یک مدیر خلاق و اثر بخش کسی است که باعث بروز توسعه خلاقیت و ابتکار کارکنان خود شده و با دادن آزادی عمل به آنان بهترین شرایط ممکن رابرای آنان به وجود می آورد .

 

[۱] . Emotional intelligence

 

[۲] .  Reflective Thinking

 

[۳] . Philip G.smith

 

[۴] . Robert Strenberg

 

[۵] . Ability

 

[۶] . Mental-self government

 

[۷]. Hung

 

[۸] .Perez et al

 

[۹].Pertrides

 

[۱۰]. Furtrides

 

[۱۱]. Venderzee et al

 

[۱۲] . mourfy

 

[۱۳].  kaschube

 

[۱۴] . urgun sjoberg

 

[۱۵]. wokmire

 

[۱۶] . Ranter

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۳:۱۸
 • user11 11

مبحث دوم : کدام یک از انواع عقد اجاره ، قالبی مناسب برای قرارداد جایگزینی رحم است؟

با نگاهی گذرا به قانون در می یابیم که برای عقد اجاره ، انواع گوناگونی در نظر گرفته شده است که شامل اجااجاره حیوان و اجاره انسان است . یقیناً مورد دوم محل بحث ما نیست و اختلاف بر سر مورد اول و سوم است ، اجاره رحم ، اجاره شیء است یا اجاره انسان ؟

در پاسخ به این سئوال مهم باید دید که آیا می توان رحم زن را سوای از شخصیت دارنده اش شیء [۱] محسوب کرد و این نوع قرارداد را در قالب قرار داد اجاره اشیاء منظور نمود‌ ؟

در جامعه امروزی به کرات ملاحظه می کنیم که اعضای بدن انسان خرید و فروش می شوند . باند های متعددی جهت دلالی و یا قاچاق این اعضاء بوجود آمده اند و بیمارانی که نیاز به آنها دارند پول گزافی را جهت دستیابی به خواسته خود پرداخت می نمایند . اما آیا به صرف خرید و فروش اعضای بدن ، عنوان شیء بر آنها صدق می کند ؟

دو وصف اساسی جهت احراز مالیت اشیاء ذکر شده است : اول اینکه مفید باشند و دومی عبارتست از قابلیت تخصیص به افراد[۲]. این دوشرط به نحو مقابل تعریف شده اند : مفید بودن مال زمانی است که بتواند نیازی را بر آورده کند . البته به نظر این نیاز می بایست مشروع و قابل حمایت از طرف قانونگذار باشد . در نتیجه ؛ مثلاً درست است که مشروبات الکلی در برخی مواقع می توانند مفید نیز باشند و یقیناً نیاز عده ای را هم بر آ‌ورده نمیایند اما چون این نیاز از طرف قانونگذار منع گردیده است لذا نمی توان عنوان مال را بر آن نهاد (حداقل باید گفت که اگر هم مال طبیعی باشند ، مالی قانونی نیستند) . دومین شرط را هم می توان به این طریق تفسیر نمود که چیزی مالیت دارد که قابل تملک و نقل و انتقال باشد و این نقل و انتقال نیز از لحاظ قانون مشروع و مقرون به صحت باشد . مثلاً کسی نمی تواند دادخواست استرداد مخدر را تقدیم نماید .

حال با توجه به توضیحات ذکر شده می توان قرارداد اجاره رحم را در قالب قرارداد اجاره شیء منعقد نمود ؟ آیا زن صاحب رحم می تواند بر رحم خود حق مالکانه اعمال نماید و رحمش را ازین حیث که در بدن اوست به اجاره گذارد ؟ به عقیده نگارنده و بنا به دلایل مذکور ذیل قرارداد اجاره رحم در قالب اجاره اشیاء نمی گنجد و نمی توان عنوان مال (شیء) به رحم اطلاق نمود :

درست است که در هر حال رحم یک زن به عنوان قسمتی از بدن خصوصاً در زمان فعلی و با توجه به پیشرفت علوم می تواند برای افراد دیگر (مثلاً زنانی که به بیماری های صعب العلاجی همانند سرطان رحم دچار شده اند ) به جهت پیوند زدن مفید باشد و یا اینکه قلب و یا سایر اندام یک انسان که دچار مرگ مغزی شده است ، بتواند به انسانهای بیمار بسیاری کمک شایانی برساند . همین طور فردی که در زمان حیاتش قسمتی از بدن خود را واگذار می نماید ، محق خواهد شد که مبلغی را تحت عنوان هزینه اندام جدا شده خود دریافت نماید و یا وراث فردی که از دنیا رفته و اندامش بعد از مرگ وی واگذار شده اند مبلغی را بگیرند ، اما آیا این موارد به اعضاء بدن انسان وصف مالیت عطا می کند ؟

شیخ طوسى در خصوص فروش اجزاء بدن انسان که از آن جدا می شوند همچو ناخن یا مو بیان می دارد :  «لاَنه لاثمن له و لا منفعه فیه …»[۳] بمعنی : « (خرید و فروش اجزای منفصل بدن انسان حرام است ) زیرا برای آن ثمنی وجود ندارد و در آن منفعتی نیست» . یقیناً نمی توان درمتون گذشته به دنبال فتاوی ای در خصوص خرید و یا فروش کلیه و … بود . اما حضرت امام (ره) در فتوایی متفاوت بیان می دارند : «اگر قطع عضو کسى را که در زمان حیات اذن داده ، جایز دانستیم ، پس از مرگ ، فروش آن نیز ، براى بهره ورى ، جایز خواهد بود . همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند ، جایز دانستیم ، بعید نیست که فروش آن نیز ، جایز باشد ، زیرا داراى منفعت است»[۴]

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : بررسی عقد جایگزینی رحم در قالب قرارداد اجاره اشخاص :

همانگونه که در ادامه نیز خواهد آمد ، به نظر نگارنده عقد اجاره اشخاص یکی از مناسب ترین چارچوب های عقود معین جهت انطباق با قرارداد جایگزینی رحم است . ولذا ضروری می نماید به صورت مفصل این قرارداد مورد بررسی قرار گیرد .

مقنن در ماده ۵۱۲ ذیل عنوان اجاره اشخاص اینگونه مقرر نموده است : «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود» . همانطور که آشکار است نمی توان با تکیه بر این تعریف به تمام جوانب مورد نظر در خصوص قرارداد اجاره اشخاص رسید پس می بایست به دنبال ابعاد کامل آن  در الزامات خارج از قرارداد و احکام کلی و قواعد عمومی قرارداد ها مندرج در حقوق مدنی بود .

الف : طرفین قرارداد :

در عقد اجاره رحم دو شخصیتی که به عنوان طرفین قرارداد مد نظر ما قرار دارند عبارتند از : زوج (زن و شوهر) و زن صاحب رحم . معمولاً منوال بر این است که پدر طفل در مقام مستأجر قرار می گیرد و با زن صاحب رحم عقد را منعقد می نماید . لازم به بیان نیست که طرفین این عقد می بایست از اهلیت و شرایط عمومی لازم جهت انعقاد قرارداد بهره مند باشند . با توجه به اینکه یکی از آثار این عقد آنست که مابه إزاء منفعت رحم اجیر ، به وی دستمزد پرداخت می گردد در نتیجه ، اجیر و همچنین مستأجر نمی بایست سفیه باشند که در غیر اینصورت ، عقد با اجازه ولی نافذ می گردد .

ب : عوضین در قرارداد اجاره رحم :

طبیعت انعقاد چنین قراردادی دریافت عوض مابه إزاء تعهد داده شده است . استاد گرامی ، دکتر کاتوزیان بیان نموده اند : «در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف ، در همان حال که از دیگری طلبکار است ،‌ مدیون او نیز هست»[۵] . در این قرارداد نیز منفعت حاصله از فضای رحم زن ، جهت ادامه حیات جنین زوج ، به عنوان عوض زن صاحب رحم در مقابل ثمن پرداختی از جانب زوج قرار می گیرد و عوضین این قرارداد را تشکیل می دهند .

شاید این اشکال وارد شود که نمی توان کارکرد طبیعی رحم زن را در قالب یکی از عوضین قرار داد ؟ در پاسخ باید گفت ، زن می تواند برای شیر دادن به نوزاد خود از همسرش تقاضای دستمزد نماید . همچنین زن می تواند در مقام ایفاء نقش دایگی قرارگیرد و در مقابل رضاع کودکی که متعلق به غیر است ، از والدین (پدر طفل) تقاضای دستمزد نماید و این مسأله امری متعارف در فقه به شمار می آید[۶] . آیا شیر حاصل در سینه زن ناشی از کارکرد طبیعی سینه او به عنوان یکی از اندام بدنش نیست ؟ با دقت در این دو متوجه می شویم می توان بر  این اساس که زن محق خواهد بود جهت ارضاع طفل دستمزد اخذ نماید ، می تواند کارکرد رحم خود را نیز معوض قرارداد اجاره رحم نماید و در قبال آن ثمنی را دریافت کند .

اگر به عقد اجاره اشخاص نیز بنگریم متوجه می شویم که در تمام موارد آنچه به عنوان عوض اجیر در قرارداد لحاظ می گردد همان کارکرد طبیعی عضوی از اعضاء بدن انسان است اما چون برای ما عادی می باشد در این خصوص صحت این عوض تشکیکی به خود راه نمی دهیم و به این دلیل که قراردادن کارکرد رحم امری ناملموس است ، پذیرش آن برای ما تا حدودی دشوار می نماید . مثلاً وقتی کارگری تعهد به تخلیه باری را می نماید ، با بهره گرفتن از اندام و جسم خود ایفاء دین می کند و در برابر آن دستمزد می گیرد . قرارداد اجاره رحم هم چیزی سوای این نیست و نباید نا آشنا بودن عوضین ما را به تشکیک دراصل قرارداد بیاندازد . 

نکته آخری که می بایست در باب عوضین در قرارداد اجاره رحم ذکر گردد اینست که کاری که اجیر باید به عنوان عوض (دین خود) انجام دهد و در طرف مقابل عوض مستأجر (دین مستأجر در مقابل اجیر) نیز باید روشن باشد . مطلوب در این قرارداد تولد نوزاد از رحم زن است . با توجه به اینکه تولد قطعی کودک به اراده زن مربوط نیست لذا لازم است مقرر گردد در هر مرحله (مثلاً اگر کودک سقط شود و اینکه بعد از چند ماه بارداری کودک سقط شده) پرداخت ثمن به چه شکل خواهد بود . همچنین لازم است برای طرفین آشکار گردد سوای سقط جنین و یا هر حادثه احتمالی که ممکن است در دوران بارداری برای کودک رخ دهد ، در صورتیکه در اثر این حوادث ، اتفاقی برای زن صاحب رحم حادث شود آیا زوج مسئولیتی به جبران دارد یا خیر . به نظر اشراف کامل به این موارد می تواند به استحکام قرارداد منعقده فی مابین دو طرف بیانجامد و لزوماً نحوه تثبیت تک تک این بند ها در قرارداد می تواند تابع اراده طرفین باشد .

همانطور که در گذشته نیز آمد قرارداد های اجاره از بعد زمان اتمام و انحلال عقد در دو قالب قرارداد برای زمان معین و قرارداد برای کار معین منعقد می گردند . با توجه به اینکه در قرارداد اجاره رحم مطلوب تولد نوزاد است ، به عقیده نگارنده زمانی زن صاحب رحم مستحق اجرت می شود که کودک بدنیا بیاید زیرا طبیعت انعقاد چنین قراردادی انجام (و اتمام) کاری معین است و لذا نمی توان تا قبل از حصول نتیجه قائل به این بود که اجیر مستحق اجرت است ، کما اینکه مثلاً وقتی کارگری جهت انجام کار معین اجیر می شود ، تا زمان اتمام کار دستمزدی به وی پرداخت نمی گردد  (مکانیکی که تعمیر موتور ماشین را بر عهده دارد نمی تواند قبل از راه اندازی مجدد موتور تقاضای دستمزد نماید)  .

ج : قصد طرفین و رضای آنها :

در این قرارداد نیز همانند سایر عقود ، قصد طرفین و نیز رضای آنها برای صحت و نفوذ معامله ضروری به نظر می رسد . دو طرف عقد می بایست اشراف کامل به موضوع و نحوه انجام آن داشته باشند و پس از آن اقدام به انعقاد این عقد نمایند که تمام این موارد تابع قواعد عمومی قرارداد ها است .

نکته مهمی که در این بند می توان به آن اشاره کرد اینست که : با توجه به اینکه زن صاحب رحم علی القاعده می بایست متأهل باشد (در صورت تجرد زن خوف اتهام فساد به وی و مسایلی ازین قبیل می رود) آیا وی ملزم به اخذ اذن همسر برای اجاره دادن رحم خود است ویا نه ؟

پاسخ این سئوال می بایست در دو مرحله بیان شود :

اول قبل از قراردادن تخمک بارور شده در رحم زن و آبستنی او : عطف به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که مقرر می دارد : «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» ، یقیناً شوهر می تواند اذن حاملگی به زن خود ندهد . در دوران حاملگی مشقت های بسیاری وجود دارد که در صورت انجام این کار ، یقیناً زن حامل از ایفاء بسیاری از تعهدات خود در قبال همسرش عاجز می شود و عطف به ماده ذکر شده ، حصول اذن همسر برای وی ضرورری است .

دوم آبستنی زن بدون اذن همسر : در صورتی که زن حامل به ای نحوٍ بدون اذن همسر خود اقدام به انعقاد چنین قراردادی نمود و آبستن شد ، با توجه به قاعده لزوم حفظ جنین ، شوهر زن حامل نمی تواند به عدم اذن خود در خصوص ادامه یا فک دوران حاملگی استناد نماید . عطف به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می دارد : «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» ، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خود داری کند و با توجه به اینکه زن آبستن است و در مراحلی نمی تواند از ادای وظیفه تمکین خاص خود بر آید ، مورد از مواردی است که مرد می تواند به عدم تمکین استناد نماید و از حقوق خود در این باره استفاده کند .

د : مشروعیت جهت معامله :

از مهمترین قواعد عمومی در هنگام انعقاد هر عقدی مشروعیت جهت معامله است . در دو بخش گذشته به صورت مفصل در این خصوص نکات لازم مطرح شد . تنها موردی که در اینجا به آن اشاره می شود اینست که به فرض عدم مشروعیت جهت قرارداد اجاره رحم ، نمی توان با استناد به عدم صحت و نفوذ قرارداد ، حیات جنین را به خطر انداخت و این مورد را دلیل بر انجام سالب حیاتی از قبیل سقط جنین قرارداد . ذکر این بند تنها ازین جهت بود که در علم حقوق قائل به آنیم که در  صورت عدم وجود جهت مشروع در قرارداد ، هیچ آثاری بر آن مترتب نیست و اینگونه فرض می شود که از ابتدا اصلاً قراردادی منعقد نشده است و شرایط می بایست به وضعی که در سابق جاری بوده ، اعاده گردد . اما در اینجا وضع به گونه ای دیگر است و حاملگی حادث بر اساس این عقد ، می بایست تا زمان تولد نوزاد ادامه یابد .

ه : تحویل معوضین :

یکی از مسائلی که در هنگام انعقاد قرارداد اجاره رحم ممکن است حادث شود ، نحوه و ضمانت تحویل معوضین به طرفین است . این موضوع ممکن است در سایر عقود منعقده فی مابین افراد نیز اتفاق افتد اما با توجه به اینکه آنچه از سوی اجیر می بایست به مستأجر تحویل داده شود ، کودکی است که فرزند مستأجر محسوب می شود و ممکن است مهر مادری اجیر را تحریک نموده باشد تا عاملی جهت وسوسه نمودن عدم استرداد طفل به زوج شود .

در انعقاد این قرارداد ها می بایست مفاد عقد به نحوی تنظیم گردد که الزامات کافی و لازم قانونی جهت جلوگیری از حادث شدن چنین مسائلی اندیشیده شود . الزام مستأجر به پرداخت ثمن قرارداد بسیار آسان تر است از اتفاقی که ممکن است برای معوض اجیر (طفل متولد شده) که می بایست به مستأجر اعاده نماید ، به وقوع بپیوندد . مستأجر را می توان به وسیله اوراق تجاری و یا اسناد لازم الإجراء دیگر ، ملزم به ایفاء تعهد نمود . اما سئوالی که در این خصوص پیش میآید اینست که آیا می توان حق حبس برای اجیر جهت وصول ثمن خود قائل شد ؟ یعنی اجیر می تواند استرداد نوزاد به والدینش را موکول به وصول ثمن قرارداد خود نماید ؟ به نظر هرگز نمی توان چنین حقی را برای اجیر متصور بود . نوزاد شیء یا چیزی شبیه به آن نیست که بتوان در مورد او حق حبس اعمال نمود . این مطلب که نوزاد عوض یک قرارداد است ما را نباید به اشتباه اندازد که برخی از قواعد عمومی قرارداد ها مانند حق حبس را در خصوص آن به اجرا گذاریم و یا حتی متصور شویم . پس به محض تولد نوزاد و سوای از وصول یا عدم وصول ثمن قرارداد توسط اجیر ، کودک می بایست به والدینش تحویل داده شود و اجیر باید جهت وصول طلب خود به مفاد قرارداد و نهایتاً محاکم رجوع نماید .

اما مهمترین مطلب عدم استرداد طفل به علت مهر مادری از جانب زن صاحب رحم به والدین کودک است . لازم به بیان نیست که مفاد قرارداد تا آنجا که می تواند می بایست به گونه ای باشد که زن را ملزم به تحویل نوزاد نماید . همچنین باید روشی اتخاذ شود تا زن صاحب رحم نتواند بعد از تولد نوزاد به کودک دسترسی داشته باشد و یا اینکه نوزاد را رؤیت نماید که در غیر اینصورت خود این عوامل می توانند محرکی قوی جهت عدم استرداد طفل شود .

در خصوص حق حبس مطرح شده در این قسمت باید گفت عدم توانِ توسل به حق حبس در درجه ای از اهمیت قرار ندارد که نافی صحت انعقاد قرارداد جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره اشخاص باشد . علت مهم دیگری که طرح این بند را مفید فایده می نمود این بود که بیان گردد در  تنظیم قرارداد اجاره رحم (و سایر قرارداد ها) می بایست ماورای دقت در ذکر نکات حقوقی ، به نکات فنی قرارداد نیز توجه شود تا اولاً استحکام قرارداد منعقده دچار نوسان نشود ، در ثانی تنظیم قرارداد باید به نحوی باشد که کمترین مفر و راه برای گریز از بند های آن برای طرفین وجود داشته باشد .

 

[۱] . می دانیم که رحم شیء طبیعی است . منظور از شیء در این مبحث ، وصف حقوقی اشیاء و همان قابلیت تملیک آنها و مفید بودنشان است .

[۲] . ضرابی ، میترا ، راهنمای حقوق مدنی ، تهران ، طرح نوین اندیشه-۸۸ ، ص ۵ .

[۳] .شیخ طوسی ، المبسوط ، ج ۲ ص ۱۶۷ .

[۴] .خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ .

[۵] . کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،‌ ص ۲۸ .

[۶] . «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» بمعنی « اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند ، مزد آنان را بدهید» سوره مبارکه طلاق ، آیه شریفه۶

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۷ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۰۸
 • user11 11

بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.[۱]

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.

ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.[۲]

در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، ۳ کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها      تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.

بند اول: کنوانسیون برن

ماده ۱۶ کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ض