بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۱۹ مطلب در آبان ۱۳۹۹ ثبت شده است

۱-۱۱-تعریفهای عملیاتی ۷

 

۱-۱۱-۱- قانون هدفمندی یارانه ها ۷

 

۱-۱۱-۲-الگوی مصرف(تابع تقاضا) ۷

 

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ۸

 

۲-۱-بخش اول:هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف ۹

 

۲-۱-۱- مقدمه ۹

 

۲-۱-۲-تعریف یارانه و انواع آن ۹

 

۲-۱-۳-یارانه چیست؟ ۹

 

۲-۱-۴-انواع یارانه ۹

 

۲-۱-۵-یارانه دولتی چیست و چرا دولت ها یارانه پرداخت می کنند؟ ۱۱

 

۲-۱-۶-ویژگی کالاهای مشمول یارانه ۱۲

 

۲-۱-۷-تاریخچه پرداخت یارانه در جهان ۱۲

 

۲-۱-۸-دولت برای چه چیزهای یارانه می پردازد؟ ۱۲

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۲-۱-۹-اشکالات ومعایب پرداخت یارانه قبل از هدفمندی ۱۳

 

۲-۱-۱۰-تاثیر یارانه بر مصرف انرژی ۱۴

 

۲-۱-۱۱- اثرات پرداخت یارانه انرژی ۱۴

 

۲-۱-۱۱-۱- آثار اقتصادی ۱۴

 

۲-۱-۱۱-۲- آثار اجتماعی یارانه های انرژی ۱۵

 

۲-۱-۱۱-۳- آثار زیست محیطی یارانه های انرژی ۱۵

 

۲-۱-۱۲-قانون هدفمند سازی یارانه ۱۶

 

۲-۱-۱۳-مفهوم هدفمند سازی ۱۶

 

۲-۱-۱۴-اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها ۱۷

 

۲-۱-۱۵-مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور ۱۷

 

۲-۱-۱۶-مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت ۱۸

 

۲-۱-۱۷-تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف ۲۰

 

۲-۱-۱۸-بهینه سازی مصرف انرژی ۲۵

 

۲-۱-۱۹-مصرف انرژی در جهان ۲۵

 

۲-۱-۲۰-دستورات مصرف در اسلام ۲۶

 

۲-۱-۲۱-لزوم اصلاح الگوی مصرف به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ۲۷

 

۲-۱-۲۲- رویکردهای مختلف به مسئله اصلاح یارانه های انرژی ۲۸

 

۲-۱-۲۲-۱-تحلیل تعادل جزئی ۲۸

 

۲-۱-۲۲-۲-تحلیل تعادل عمومی ۲۹

 

۲-۱-۲۲-۳- تحلیل تعادل جزئی گسترش یافته ۳۰

 

۲-۱-۲۲-۴- مدل سازی داده – ستانده ۳۰

 

۲-۱-۲۳-مدلهای تقاضای انرژی ۳۱

 

۲-۱-۲۳-۱- الگوی نظری تحلیل تقاضای انرژی ۳۳

 

۲-۱-۲۴-متغیرهای مؤثر در تقاضای آب ۳۴

 

۲-۱-۲۵-ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب ۳۴

 

۲-۲-بخش دوم:آشنایی با صنعت آب ۳۵

 

۲-۲-۱-مقدمه ۳۵

 

۲-۲-۲-درباره آب ۳۵

 

۲-۲-۴- جایگاه ایران بین کشورهای مصرف کننده آب ۳۷

 

۲-۳-پیشینه تحقیق ۴۰

 

۲-۳-۱-پیشینه پژوهشهای درون کشور ۴۰

 

۲-۳-۲-پیشینه پژوهشهای خارج کشور ۴۴

 

۲-۳-۳- وجه تمایز این تحقیق ۴۶

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۳

 

۳-۱-مقدمه ۵۴

 

۳-۲-روش تحقیق ۵۴

 

۳-۳-متغیرهای تحقیق ۵۴

 

۳-۳-۱- متغیر مستقل ۵۴

 

۳-۳-۱-۱-متغیر مستقل اصلی ۵۴

 

۳-۳-۱-۲-متغیر مستقل فرعی ۵۴

 

۳-۳-۲-متغیر وابسته ۵۵

 

۳-۴-جامعه آماری ۵۵

 

۳-۵-نمونه وروش نمونه گیری ۵۵

 

۳-۶-روش گردآوری اطلاعات ۵۵

 

۳-۷-ابزار گردآوری اطلاعات ۵۵

 

۳-۸-روایی وپایایی ابزار ۵۶

 

۳-۹-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات ۵۶

 

۳-۱۰- قلمرو تحقیق ۵۶

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۷

 

۴-۱- مقدمه ۵۸

 

۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق ۵۸

 

۴-۲-۱- توصیف ویژگیهای مصرف در دوره های مختلف ۵۹

 

آمار توصیف مصارف صنعتی ۵۹

 

آمار توصیف  مصارف خانگی ۶۰

 

آمار توصیف  مصارف عمومی ۶۱

 

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی ۶۲

 

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۶۴

 

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): ۶۵

 

۴-۴-  تحلیل داده ها ۶۶

 

۴-۴-۱- تجزیه واریانس مصارف خانگی ۶۶

 

۴-۴-۱- تجزیه واریانس مصارف صنعتی ۶۷

 

۴-۴-۱- تجزیه واریانس مصارف عمومی ۶۸

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها ۷۰

 

۵-۱- مقدمه ۷۱

 

۵-۲- نتایج آمار توصیفی ۷۱

 

۵-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۷۲

 

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش ۷۴

 

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۷۶

 

پیوست ها ۷۹

 

چکیده

 

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب شهر اردبیل صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد وجامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان آب در بخش های خانگی، عمومی، صنعتی در شهر اردبیل می باشد. جهت گردآوری اطلاعات میزان مصرف آب از داده‌های اداره آب و فاضلاب استان اردبیل و میزان بارندگی و دمای هوا در مطع زمانی مورد نظر از داده های اداره هواشناسی استان اردبیل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد، رابطه معناداری میان هدفمندی یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های عمومی و صنعتی وجود دارد اما میان هدفمندی یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های خانگی رابطه معناداری مشاهده نشد. وجود رابطه معنادار بین هدفمندی یارانه ها و الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در بخش های عمومی و صنعتی نشان می دهد افزایش هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت آب به دلیل وسعت مصرف در این بخش ها انرژی گرانی محسوب شده باعث کاهش مصرف و اصلاح الگوی مصرف این بخش ها گشته است.

 

 کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها، قیمت آب، مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف

 

۱-۱-مقدمه

 

واژه یارانه[۱] در لغت نامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه مالی دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاص و در برخی موارد کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها. پرداخت یارانه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند: پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مصرفی و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.(مهدی علیزاده، ۸۹)

 

پرداخت یارانه نقش دوگانه ای را می تواند ایفا کند هم موجب کمک به رفاه عمومی می شود و هم موجب تحریف قیمت های بازار شده، منابع را به صورت نامطلوب توزیع می کند. با توجه به همین جنبه منفی پرداخت یارانه ها بود که لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بوسیله دولت از آذرماه سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. طرح هدفمندی یارانه ها به علل مختلفی از جمله به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی از جمله آب تصویب و اجرا شده است این موضوع انتخاب شد تا با روش علمی مشخص گردد آیا اجرای این طرح در عمل بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل تاثیر گذاشته است یا خیر؟

 

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی- مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی ومتوسط دمای هوابه عنوان متغیر مستقل و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دردوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهد شد.

 

۱-۲-بیان مسئله پژوهش

 

منظور از هدفمندی یارانه ها، این است که به تدریج یارانه های غیرمستقیم دولت، که هدف آنها پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری بود حذف شود و در مقابل یارانه مستقیم نقدی به خانواده ها و مراکز تولیدی ارائه گردد که مرحله اول آن آذرماه سال ۱۳۸۹ در ایران به اجرا درآمد. در واقع دولت با اجرای این قانون قصد دارد در یک دوره زمانی پنج ساله یارانه های اصلی شامل انرژی، موادغذایی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و . را حذف و به قیمت واقعی عرضه نماید.

 

الگوی مصرف ترکیب و مقدار کالاها و خدماتی است که افراد یک جامعه از آن ها استفاده می نمایند. الگوی مصرف آب در این پژوهش مقدار مصرف آب توسط ساکنین شهر اردبیل اعم از خانواده ها، مراکز تولیدومصرف کنندگان عمومی می باشد که با استفاده گزارشات صادره از اداره آب استخراج خواهد شد.

 

با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اصلاح الگوی مصرف در جامعه اعلام شده است درصدد برآمدیم که دو سال بعد از اجرای قانون مذکور تاثیر آن را در اصلاح مصرف بسنجیم.

 

اصلاح الگوی مصرف می تواند موجب شود که در اقتصاد کشور تعادلی برقرارشود و چرا که یکی از عوامل عدم انباشت سرمایه که یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است مصرف بیش از اندازه در کشور است که اکثر درآمد کشوررا به خود اختصاص می دهد. لذا از لحاظ تئوریک اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در جهت کاهش مصرف، به ویژه حامل های انرژی می تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم سازد. حال باید دید دو سال بعد از اجرای قانون مذکور این هدف تحقق یافته است یا خیر؟

 

این پژوهش می خواهد تاثیراجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بر الگوی مصرف آب در شهر اردبیل مورد بررسی قرار دهد برای این کار میزان مصرف آب در شهر اردبیل را در دو دوره زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ اندازه گیری کند.

 

بدین ترتیب که در دوره اول به مدت دو سال ازآذر ماه سال ۱۳۸۷ تا آذرماه سال ۱۳۸۹ میزان مصرف آب در شهر اردبیل را اندازه بگیرد وآن را با میزان مصرف آب در همان شهر در دوره دوم یعنی از آذرماه ۱۳۸۹ که شروع قانون هدفمند می باشد تاآذرماه ۱۳۹۱ مقایسه کند تا تغییرات حاصل شده بدست آید. متغیرهای مورد استفاده در این طرح میزان مصرف آب در خانوارها، میزان مصرف آب در مراکز تولیدی، میزان مصرف آب در مصرف کنندگان عمومی ومتوسط دمای هوای هرماه و همچنین میزان تغییرات مصرف در دو دوره مذکور می باشد.چون هرساله به تعدادمشترکین اداره آب افزوده میشود بنابراین نمی توان مصرف رادردودوره قبل وبعد هدفمندی یارانه ها مقایسه کرد بدین منظور میزان مصرف هرماه را برتعداد مشترکین همان ماه تقسیم نموده ومتوسط مصرف هر مصرف کننده را بدست می آید.

 

بدین ترتیب که ابتدا از شرکت آب استان اردبیل آمار مربوط به تعداد خانوار، مراکز تولیدی صنعتی وعمومی که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند اخذ خواهد شدوسپس گزارشات مربوط به میزان مصرف وتعداد مصرف کنندگان به تفکیک خانوار،صنعتی وعمومی اخذ گردیده وباتقسیم میزان مصرف بر تعداد مصرف کننده،متوسط مصرف هر واحد مصرف کننده محاسبه می گردد وهمچنین آمار مربوط به متوسط دمای هوا برای دوسال قبل ودوسال بعداز هدفمندی یارانه هارا به تفکیک ماه از اداره هواشناسی شهر اردبیل دریافت کرده واز طریق نرم افزار spss مقایسه می کنیم نتیجه مقایسه نشان خواهد داد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری در الگوی مصرف داشته است یا خیر؟

 

۱-۳-اهمیت موضوع وضرورت انجام پژوهش

 

ایران یکی از کشورهای مصرف گرادرجهان است که از آمارهای مصرف بالایی برخوردار است وازطرفی ایران درعرصه صادرات بیشترمتکی به صادرات نفت وگاز بود واین دومحصول وفرآورده های آنها مزیت رقابتی ایران در عرصه بین المللی بحساب می آیندوهمینطور حامل های انرژی ودرراس آنها نفت وگاز یکی از فاکتورهای موفقیت هرکشوردراقتصادپایدار وتولید است که بحمدالله ایران ازاین نظر بسیار غنی است و این دلیل نمی شود که ما بی رویه مصرف کنیم واز امکانات استفاده بهینه نکنیم .

 

به این دلیل دراین پژوهش بررسی می شود که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چه میزان درالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهر اردبیل تاثیر داشته واین تاثیر مثبت بوده یامنفی.وبه منظور بررسی دقیق این موضوع مصرف کنندگان را به ۳ گروه خانوارها، مراکزصنعتی، مراکز عمومی تقسیم کرده ایم.

 

۱-۴-فرضیات پژوهش

 

۱-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) برالگوی مصرف ومیزان مصرف آب خانوارهای شهر اردبیل تاثیر دارد.

 

۲- اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(با کنترل اثر دما) بر الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز عمومی شهر اردبیل تاثیر دارد.

 

۳-اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر روی الگوی مصرف ومیزان مصرف آب مراکز صنعتی شهراردبیل تأثیر دارد.

 

۴- بین میزان مصرف سه گروه خانگی،عمومی و صنعتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

۱-۵-اهداف پژوهش

 

۱-شناخت رابطه بین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل (هدف عملی).

 

۲-شناخت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با الگوی مصرف ومیزان مصرف آب در شهر اردبیل (کاربردی).

 

۳-با توجه به اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی صورت گرفته است و آب از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر حامل های انرژی برخوردار است بنابراین پس از سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است تا معلوم گردد آیا قانون مذکور به هدف خود رسیده است؟

 

۱-۶-نوع وروش پژوهش

 

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی – مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علّی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی الگوی مصرف آب بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی به عنوان متغیر مستقل اصلی ومتوسط دمای هوا بعنوان متغیر مستقل فرعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف آب در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهند شد.

 

۱-۷-قلمروپژوهش

 

در ذیل قلمرو تحقیق را به تفکیک قلمروموضوعی،قلمرو مکانی وقلمروزمانی تشریح می کنیم:

 

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی

 

قلمرو موضوعی تحقیق بررسی تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانه هابرالگوی مصرف ومیزان مصرف آب شهراردبیل طی دوسال بعدازاجرای هدفمندی یارانه ها می باشد.

 

۱-۷-۲-قلمرومکانی

 

قلمرو مکانی این تحقیق، کل محدوده شهراردبیل وتمامی مصرف کنندگان آب در شهر اردبیل اعم از خانوارها،مراکزصنعتی ومراکزعمومی را شامل می شود.

 

۱-۷-۳-قلمرو زمانی

 

این تحقیق طی نیمسال اول سال ۱۳۹۳هجری شمسی انجام شده است.درنیمسال دوم ۱۳۹۲طرح تحقیق آماده وبه تصویب رسیدودرنیمسال اول سال ۱۳۹۳کارهای بررسی ادبیات موضوع تحقیق، جمع آوری داده ها، آماده سازی گزارش نهایی وسایرفعالیت های مربوطه صورت گرفته است.

 • user11 11

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

 

۱-۲- مقدمه۱۳

 

۲-۲- مدیریت استراتژیک منابع انسانی .۱۳

 

۲-۳- مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی .۱۴

 

۲-۴ تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ۱۶

 

۲-۵- تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی .۲۰

 

۲-۵-۱- نقش و اهمیت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی.۲۰

 

۲-۶- مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی.۲۱

 

۲-۶-۱- دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت.۲۱

 

۲-۷- دیدگاه رفتاری .۲۶

 

۲-۸- دیدگاه‌ سیستم‌های سایبرنتیک ۳۰

 

۲-۹- تئوری های غیر استراتژیک مدیریت منابع انسانی ۳۷

 

۲-۱۰- دیدگاه قدرت/ وابستگی منابع.۳۷

 

۲-۱۱- نهادگرایی ۴۱

 

۲-۱۲- هم ردیفی ۴۳

 

۲-۱۳- مفاهیم و رویکرد های عمومی هم ردیفی ۴۴

 

۲-۱۴- دسته‌بندی ون دِون و درازین۴۵

 

۲-۱۴-۱- رویکرد انتخابی .۴۵

 

۲-۱۴-۲- رویکرد تعاملی.۴۶

 

۲-۱۴-۳- رویکرد سیستمی۴۶

 

۲-۱۵-۱ تحلیل الگو .۴۷

 

۲-۱۶- ۲- هم‌پایانی. .۴۷

 

۲-۱۷- دسته‌بندی ونکاترامان۴۸

 

۲-۱۷-۱- همردیفی به عنوان تعدیل‌کنندگی ۴۸

 

۲-۱۷-۲-همردیفی به عنوان میانجیگری.۴۹

 

۲-۱۷-۳- همردیفی به عنوان جور کردن .۵۰

 

۲-۱۸- دسته‌بندی «جویس، اسلوکام، و گلینو»۵۲

 

۲-۱۸-۱- همردیفی تأثیری۵۲

 

۲-۱۸-۲- همردیفی عمومی ۵۳

 

۲-۱۸-۳-همردیفی کارکردی۵۳

 

۲-۱۹- همردیفی در مدیریت استراتژیک.۵۷

 

۲-۲۰- همردیفی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی۵۸

 

۲-۲۱- هم ردیفی استراتژی سازمان- اقدامات منابع انسانی.۵۹

 

۲-۲۲- همردیفی استراتژی- ویژگی ها و مهارت‌های کارکنان.۶۰

 

۲-۲۳- همردیفی استراتژی- رفتار کارکنان۶۰

 

۲-۲۴- تئوری های همردیفی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی.۶۳

 

۲-۲۵- دیدگاه جهانشمول۶۴

 

۲-۲۶- دیدگاه اقتضایی ۶۵

 

۲-۲۷- دیدگاه قواره ای .۶۵

 

۲-۲۸- رویکرد های همردیفی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی .۶۶

 

۲-۲۹- همردیفی به عنوان «یکپارچگی استراتژیک».۶۷

 

۲-۲۹-۱- همردیفی به عنوان «اقتضا»»۶۸

 

۲-۲۹-۲ همردیفی به عنوان «مجموعه ای ایده آل از اقدامات».۶۸

 

۲-۲۹-۳- همردیفی به عنوان «گشتالت» »۶۸

 

۲-۲۹-۴-همردیفی به عنوان «بسته» ».۶۹

 

۲-۳۰- همردیفی در مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان ۶۹

 

۲-۳۰-۱- در جستجوی مدلی برای ارتباط همردیفی و عملکرد.۶۹

 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۲-۳۱- مطالعات و پیشینه تحقیقات در رابطه هم ردیفی و عملکرد در مدیریت استراتژیک منابع انسانی.۷۳

 

۲-۳۲- استراتژی‌های رقابتی۷۷

 

۲-۳۲-۱-  استراتژی‌های رقابتی: رفتارهای نقش مورد نیاز .۷۸

 

۲-۳۲-۲- استراتژی نوآوری و رفتارهای نقش مورد نیاز.۷۹

 

۲-۳۲-۳- استراتژی ارتقاء کیفیت و رفتارهای نقش مورد نیاز .۸۰

 

۲-۳۲-۴ – استراتژی کاهش هزینه و رفتارهای نقش مورد نیاز.۸۲

 

۲-۳۳- نوع شناسی اقدامات مدیریت منابع انسانی۸۲

 

۲-۳۵- استراتژی نوآوری۸۴

 

۲-۳۴- فرضیه‌های الگوهای استراتژی- مدیریت منابع انسانی .۸۴

 

۲-۳۵- پیشینه تحقیق.۸۷

 

۲-۳۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۸۷

 

۲-۳۵-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج۹۱

 

۲-۳۶- مدل مفهومی.۹۲

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 

۱-۳-مقدمه ۹۴

 

۲-۳-روش اجرای تحقیق۹۴

 

۳-۳-متغیرهای تحقیق ۹۴

 

۴ -۳- روش های جمع‌ آوری اطلاعات.۹۴

 

۵-۳-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۹۷

 

۵-۳- روایی و پایایی پرسشنامه .۹۷

 

۵-۳-۲ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه .۹۸

 

۶-۳- جامعه و نمونه آماری ۹۸

 

۶-۳-۱- جامعه آماری ۹۸

 

۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق .۹۸

 

۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق ۹۸

 

۹-۳- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه .۹۸

 

۱۰-۳- روش های نمونه‌گیری .۹۸

 

۱۱-۳- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.۹۹

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴- ۱. سیمای جامعه آماری. ۱۰۱

 

۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۵

 

۴-۲-۱- آزمون فرضیات ۱۰۵

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه و خلاصه ی تحقیق ۱۱۰

 

۵- ۲- آزمون فرضیات تحقیق. ۱۱۲

 

۵-۳- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.۱۱۳

 

۵-۴- تفاسیر و پیشنهادات.۱۱۴

 

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی.۱۱۴

 

۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.۱۱۵

 

۵-۵- محدودیت­های پژوهش.۱۱۵

 

منابع و مأخذ ۱۱۶

 

 

 

چکیده :‌

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه می باشد که ۹۰ نفر می باشند. میزان نمونه این تحقیق ۷۳  نمونه معین گردید. با توجه به نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین فرضیه اصلی تحقیق که به بررسی رابطه بین همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان می پردازد رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد . همچنین فرضیات فرعی این تحقیق نیز نشان از رابطه مثبت و معنی داری بین همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد مالی ، عملکرد روحیه سازمانی و عملکرد کلی وجود دارد .

 

کلمات کلیدی:‌ استراتژی مدیریت منابع انسانی،استراتژی رقابتی،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه،عملکرد و روحیه سازمانی،عملکرد مالی

 

 ۱-۱- مقدمه

 

از دهه ۱۹۸۰، استراتژی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مدیریت و سازمان وارد گردیده است. اهمیت استراتژی مدیریت منابع انسانی۱ از آن جهت است که ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن را از طریق جذب و تربیت منابع انسانی منحصر به فرد برای سازمان، فراهم می آورد(وایر ۱۹۸۳).

 

سازمان ها می توانند از طریق به کارگیری استراتژی های اثربخش مدیریت منابع انسانی نوعی از ویژگی ها  و رفتار را در کارکنان خود ایجاد نمایند و پرورش دهند که برای موفقیت سازمان ضروری است (شولر و جکسون، ۱۳۸۵). به عبارت دیگر استراتژی مدیریت منابع انسانی توسعه نیروی انسانی را برای دست یابی به الزامات استراتژی کلی سازمان تسهیل می نماید،که در نتیجه آن اهداف و ماموریت های سازمان قابل دستیابی خواهند بود(کولینگ۱۹۸۶).

 

چگونگی این فرایند همواره محل چالش بسیاری از پژوهش ها و کاربردهای حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوده است. آیا استراتژی های منابع انسانی با دانستن و شناخت استراتژی های رقابتی سازمان قابل تدوین و فرموله شدن می باشد. آیا عوامل دیگری را می توان در رابطه ی میان استراتژی های رقابتی و استراتژی های منابع انسانی جستجو نمود. اینها سئوالاتی است که این پژوهش درصدد آزمون آنها می باشد.

 

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می گردند.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

از دهه ۱۹۸۰، استراتژی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مدیریت و سازمان وارد گردیده است. اهمیت استراتژی مدیریت منابع انسانی از آن جهت است که ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن فراهم می آورد (وایر، ۱۹۸۳).

 

سازمان ها می توانند از طریق به کارگیری استراتژی های اثربخش منابع انسانی نوعی از ویژگی ها  و رفتار را در کارکنان خود ایجاد نمایند و پرورش دهند که برای موفقیت سازمان ضروری است (جکسون و شولر، ۱۹۸۰). به عبارت دیگر استراتژی منابع انسانی توسعه نیروی انسانی را برای دست یابی به الزامات استراتژی کلی سازمان تسهیل می نماید،که در نتیجه آن اهداف و ماموریت های سازمان قابل دست یابی خواهند بود (کولینگ، ۱۹۸۶).

 

بنابراین چنانچه میان استراتژیهای رقابتی سازمان، و استراتژی های منابع انسانی ارتباط و پیوستگی نزدیکی  وجود داشته باشد می توان انتظار داشت تا اقدامات[۱] به کار گرفته شده توسط مدیریت منابع انسانی اهداف سازمان را پشتیبانی نماید و در نتیجه سازمان عملکرد بهتری را نشان دهد.

 

از جمله تئوری هایی که موید نظر فوق است، تئوری اقتضائی است. براساس این تئوری، سازمانها به منظور دست یابی به عملکرد بالاتر می بایست استراتژی های مدیریت منابع انسانی خویش را با استراتژی های رقابتی کسب وکار خود هم راستا و منطبق نمایند (مایلز و اسنو، ۱۹۸۷؛ پورتر، ۱۹۸۵؛ شولر و جکسون، ۱۳۸۵). به عبارت دیگر به منظور دستیابی به عملکرد بهتر، سازمانها می بایست روش ها و فعالیتهای منابع انسانی خویش را هم راستای استراتژی رقابتی سازمان انتخاب نمایند و به کار گیرند. و سازمانهایی که چنین سیاستی را  دنبال می نمایند، به عملکرد بالاتری نسبت به سازمان هایی که اینگونه عمل نمی نمایند دست می یابند.

 

طبق تعریف، استراتژی رقابتی سازمان، مجموعه ای از تصمیمات مرتبط است که برای سازمان نوعی مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا فراهم می آورد ( شولر و جکسون، ۱۹۷۶).

 

مفهوم استراتژی های رقابتی ابتدا توسط پورتر در طبقه بندی از استراتژی های عمومی کسب وکار مطرح گردیدند. استراتژی های رقابتی پورتر عبارتند از: “رهبری هزینه”، “تمایز” و “تمرکز”.

 

مایلز و اسنو(۱۹۸۶) نیز برای استراتژی های رقابتی سازمان، از ۳ نوع استراتژی اصلی “تدافعی”، “تهاجمی”، و “تحلیلگر” نام می برند و استراتژی های سیستم  منابع انسانی  مرتبط با آن را پیشنهاد نمودند.

 

شولر وجکسون (۱۳۸۵)  نیز برای استراتژی های رقابتی سازمان نوعی تقسیم بندی شبیه آنچه که پورتر ارائه داده بود را معرفی می نمایندکه شامل می شدند بر استراتژی های “کاهش هزینه”، “نوآوری”، و”بهبود کیفیت”.

 

هر کدام از این نظریه پردازان، متناظر با هریک از انواع استراتژی های رقابتی سازمان یک استراتژی منابع انسانی معرفی می نمایند. این استراتژی ها، فعالیتهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را به گونه ای نظام یافته و هماهنگ طراحی و انتخاب می نمایند تا نگرش و رفتار کارکنان را در جهت اهداف و استراتژی های رقابتی سازمان هدایت کرده و جهت دهند.

 

مایلز و اسنو (۱۹۸۷)، هم ردیف با استراتژی های تدافعی، تهاجمی و تحلیل گر ، استراتژی های “ساختن[۲] “، “اکتساب[۳]” و “تخصیص[۴]” را برای سیستم منابع انسانی سازمان پیشنهاد می دهند. دایر و هولدر (۱۹۸۸) نوع دیگری از طبقه بندی را برای استراتژی های منابع انسانی در تناظر با استراتژی های رقابتی کسب و کار سازمان ارائه می دهند. ایشان استراتژی های “ترغیب[۵]”، “سرمایه گذاری[۶]”، و “مداخله[۷]” را در تناظر با نوع شناسی استراتژی رقابتی شولر و جکسون برای مدیریت منابع انسانی ارائه می دهند. جکسون و شولر (۱۳۸۵)  نیز در تطابق با نوع شناسی خویش از استراتژی های رقابتی سازمان، استراتژی “بهینه سازی[۸]” منابع انسانی را برای استراتژی کاهش هزینه، استراتژی “تسهیل گری[۹]” را در تناظر با استراتژی نوآوری در محصول، و استراتژی ” تجمیع[۱۰]” را برای پشتیبانی از استراتژی بهبود کیفیت در سازمان معرفی می نمایند.

 

مطابق این نوع شناسی از استراتژی های رقابتی سازمان و استراتژی های منابع انسانی، شرکت هایی که استراتژی کاهش هزینه را به کار می گیرند، می بایست به گونه ای دقیق به کنترل و کاهش هزینه ها بپردازند و از این طریق به مقیاس های اقتصادی بالاتری دست یابند. الزام دستیابی به این استراتژی به کار گیری استراتژی “بهینه سازی” در مدیریت منابع انسانی می باشد. در این راهبرد، کارمندیابی از بازار کار خارجی، و انتخاب کارکنان بر اساس مهارت و توانایی بالفعل صورت می گیرد. محتوای شغلی چنین کارکنانی تعریف شده، روشن و واضح است. توسعه مسیر شغلی مبتنی بر تخصص گرایی است. آموزش کارکنان محدود، میتنی بر مهارت های کاری و مرتبط با شغل، و کوتاه مدت است. در ارزیابی عملکرد بر ارزیابی کوتاه مدت و ارزیابی فردی تاکید می شود. پرداخت مبتنی بر عدالت خارجی است و پاداش های مالی به ندرت پرداخت می شود. و به این دلیل که درکارمندیابی و انتخاب کارکنان بر توانایی های فنی و نیازها و الزامات سازمان متمرکز است امنیت شغلی نیز پایین است.

 

شرکت هایی که استراتژی “نوآوری در محصول” را به کار می گیرند، می بایست برای تطابق با تغییرات سریع بازار و پیشرفت های فن آوری آمادگی لازم را داشته باشند. کارکنان این سازمان ها می بایست خلاق، نوآور، و دارای توانایی تحمل ابهام و کار تیمی باشند. برای فراهم آوردن کارکنانی با این کیفیت، جکسون و شولر استراتژی “تسهیل گری” را برای مدیریت منابع انسانی معرفی می نماید. در این استراتژی شرح شغل ها گسترده است. تعاملات و ارتباطات مناسب به شدت تشویق می شود. انتخاب های مسیر شغلی گسترده و زیاد می باشد و بر برنامه ریزی مسیر شغلی تاکید می شود. بر آموزش گسترده و چند بعدی تاکید می شود. سیستم های ارزیابی عملکرد و پاداش، تشویق کننده ارتباطات و کار تیمی می باشند. ارزیابی عملکرد رویکردی بلندمدت دارد و در آن برمدیریت عمکرد تاکید می شود. معیار های پرداخت بر اساس عدالت داخلی است و امنیت شغلی مناسبی نیز برای

 • user11 11

۱-۵-۱: فرضیه اصلی ۶

 

۱-۵-۲: فرضیه فرعی ۶

 

۱-۶: تعاریف مفهومی وعملیاتی ۷

 

۱-۶-۱: تعریف مفهومی ۷

 

۱-۶-۲: تعریف عملیاتی ۹

 

۱-۷: چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق ۱۰

 

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق                                                    صفحــه

 ۲-۱: مقدمه ۱۳

 

۲-۲: بخش اول: فرهنگ سازمانی. ۱۴

 

۲-۲-۱: عناصر سازمانی ۱۴

 

۲-۲-۲: سازمان رسمی و سازمان غیررسمی. ۱۷

 

۲-۲-۲-۱: سازمان رسمی. ۱۷

 

۲-۲-۲-۲: سازمان غیررسمی ۱۸

 

۲-۲-۳: خصوصیات سازمانهای غیررسمی. ۱۸

 

۲-۲-۴: مفهوم فرهنگ ۱۹

 

۲-۲-۵: مفهوم فرهنگ سازمانی ۲۲

 

۲-۲-۶: ویژگی های فرهنگ سازمان. ۲۳

 

۲-۲-۷: انواع فرهنگ سازمان. ۲۶

 

۲-۲-۸: نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت سازمان ۳۵

 

۲-۲-۹: الگوهای فرهنگ سازمانی ۳۶

 

۲-۲-۹-۱: الگوی استانلی دیویس. ۳۶

 

۲-۲-۹-۲: الگوی پیترز و واترمن.۳۷

 

۲-۲-۹-۳: الگوی استفین رابینز ۳۸

 

۲-۲-۹-۴: الگوی پارسونز ۳۸

 

۲-۲-۹-۵: الگوی اوریلی و چاتمن ۳۹

 

۲-۲-۹-۶: مدل براون.۳۹

 

۲-۲-۹-۷: مدل کوئین و گارت ۳۹

 

۲-۲-۹-۸: مدل کتز ، دوریس ومیلر. ۳۹

 

۲-۲-۹-۹: الگوی هافستد و هاریسون. ۴۰

 

۲-۲-۹-۱۰: الگوی هافستد. ۴۱

 

۲-۲-۹-۱۱: الگوی کامرون وکویین. ۴۲

 

۲-۲-۹-۱۲: الگوی کلب و همکاران ۴۲

 

۲-۲-۹-۱۳: الگوی دنیسون ۴۳

 

۲-۲-۱۰: منشاء و چگونگی شکل­ گیری فرهنگ سازمانی.۴۸

 

۲-۲-۱۱: عوامل موثر بر فضای فرهنگی و جو یک سازمان. ۴۹

 

۲-۳: بخش دوم. ۵۲

 

۲-۳-۱: مسئولیت اجتماعی ۵۲

 

۲-۳-۲: ابعاد مسئولیت اجتماعی ۵۴

 

۲-۳-۳: اخلاق و اخلاق کار ۵۸

 

۲-۳-۴: نظریه­ های اخلاق و مسئولیت اجتماعی. ۶۰

 

۲-۳-۵: مسئولیت­ پذیری اجتماعی ، مفهوم ، انوع، ابعاد ۶۲

 

۲-۳-۵-۱: تعریف مسئولیت­ پذیری اجتماعی ۶۲

 

۲-۳-۵-۲: ماهیت مسئولیت­ پذیری اجتماعی ۶۵

 

۲-۳-۵-۳: انوع مسئولیتهای اجتماعی. ۶۶

 

۲-۳-۵-۴: ابعاد آموزش مسئولیتهای اجتماعی. ۷۰

 

۲-۴: بخش سوم : پیشینه پژوهش ۷۳

 

۲-۴-۱: تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۳

 

۲-۴-۲: تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۷۵

 

۲-۵: نتیجه گیری ۷۸

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 ۳-۱:مقدمه. ۷۹

 

۳-۲:روش تحقیق. ۷۹

 

۳-۳:جامعه آماری و حجم آن. ۷۹

 

۳-۴:برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۰

 

۳-۵: روش گرد آوری اطلاعات ۸۱

 

۳-۶: ابزار پژوهش .۸۲

 

۳-۶-۱ : پرسشنامه  فرهنگ سازمانی. .۸۲

 

۳-۶-۲: آزمون مسئولیت اجتماعی. .۸۳

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳ -۷: روش تجزیه و تحلیل داده­ ها.۸۵

 

 ۴-۱ مقدمه. ۸۶

 

۴-۲: ویژگی جمعیت شناختی. ۸۷

 

۴-۲-۱: توزیع جنسیت. ۸۷

 

۴-۲-۲: توزیع مدرک تحصیلی. ۸۸

 

۴-۲-۳: توزیع سابقه۸۹

 

۴-۳ : تجزیه و تحلیل توصیفی داده های تحقیق۹۰

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۴-۴: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق(آزمون فرضیه های تحقیق).۹۳

 

۵-۱: مقدمه. ۱۰۲

 

۵-۲: خلاصه­ تحقیق. ۱۰۲

 

۵-۳: بحث و نتیجه گیری ۱۰۳

 

۵-۴:پیشنهادها ۱۰۹

 

۵-۴-۱:پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹

 

۵-۴-۲:پیشنهادهای پژوهشی. ۱۱۰

 

۵-۵: محدودیت های پژوهش ۱۱۰

 

۵-۵-۱: محدودیت های قابل کنترل. ۱۱۰

 

 

فهرست جداول

۵-۵-۲: محدودیت های غیر قابل کنترل. ۱۱۰

 

چکیده:

 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است، لذا پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نظر نوع پیمایشی است. از آن ‌جا که رابطه بین دو متغیر را بررسی می‌کند، تحقیق از نوع همبستگی نیز می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که حجم کامل آن برابر ۴۹۷ نفر است، می­باشد. از این تعداد براساس جدول مورگان و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای ۲۱۳ نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(۲۰۰۷) و مسئولیت اجتماعی زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم (۲۰۰۲) در بین نمونه پخش شد. پس از جمع­آوری داده ها و اطلاعات تقریباً ۱۰ درصد از کل پرسشنامه­ها یا ارجاع نشده و یا قابل تحلیل نبودند لذا از جریان تحلیل حذف گردیده­اند. نمونه نهایی تحقیق ۱۹۵ نفر می­باشد که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که:

 

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری در سطح ۰۱/۰ p<وجود دارد و فرهنگ سازمانی به تنهایی می ­تواند ۳۶ درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید. همچنین بین مولفه­های فرهنگ سازمانی همچون “درگیر شدن در کار”، “سازگاری” ، “انطباق پذیری” و “ماموریت” هر کدام  با مسئولیت اجتماعی در سطح۰۱/۰ p< رابطه وجود دارد و درگیر شدن در کار به تنهایی می­تواند۲۷ درصد ، سازگاری به تنهایی۲۴ درصد، انطباق­پذیری به تنهایی ۱۰ درصد و ماموریت به تنهایی می ­تواند ۲۹ درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.

 

 کلید واژه:

 

فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق­پذیری و ماموریت

 

 ۱-۱:مقدمه

 

از جمله موضوعات مهم مدیریت و رفتارسازمانی که توجه بسیاری از دانشمندان را در دهه­های اخیر به خود جلب کرده است، فرهنگ سازمانی می­باشد، فرهنگ سازمانی که پیوند نزدیکی با فرهنگ عمومی جامعه دارد بخش گسترده ­ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می­پوشاند و برای پدید­آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آن، یاری­های مؤثر گرفته می­شود، فرهنگ سازمانی پدیده­ای واقعی و نیرومند است و در پایداری و نظارت بر رفتار افراد نقش اساسی دارد. در فرایند بهبود و بازسازی سازمان بخش مهمی از برنامه ها به دگرگونی و پرورش فرهنگ اختصاص می­یابد، فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­ های سازمان نفوذ دارد و سرچشمه­ای برای حرکت پویا یا مانعی برای پیشرفت به شمار می آید­(زارعی متین،۱۳۷۵،۳۸). به همین دلیل امروزه فرهنگ سازمانی از نظر دانشمندان مدیریت به عنوان مهم­ترین موضوع، مورد توجه است (طوسی،۱۳۸۲،۱۸). از سوی دیگر، متفکران رشته مدیریت از دهه ۱۹۵۰ ، توجه خود را بیشتر به مسئولیت های اجتماعی سازمانها معطوف کرده­اند. تمام سازمان­هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می­کردند، تحت فشار مردم و سازمان­های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تأثیر بسزایی خواهد داشت و نمی­توان سود و زیان ناشی از سازمان­ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان­ها به گونه­ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند(مشبکی و شجاعی، ۱۳۸۹: ۲). با این اوصاف لزوم توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی رسیده که صاحبنظران بر این باورند که اگر قرار است در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید، فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود به عبارتی دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آن سازمان جستجو کرد، فرهنگ به مثابه روح است در کالبد سازمان، رشد و توسعۀ سازمانی قبل از هر چیز مستلزم فضای مناسب است تا بتواند تحقق یابد از این رو نقش فرهنگ در شکل دادن به احساس و اندیشه و رفتار انسان برای بوجود آوردن چنین فضایی بسیار مهم و چشمگیر است(حاجی­ احمدی،۱۳۸۰، ۴۱). با توجه به مطالب بالا می­توان گفت که: در عصر حاضر برای بقاء و پیشرفت، باید جریان مسئولیت­ پذیری کارکنان را در سازمانها تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آنها جلوگیری شده و زمینۀ پویایی و تحرک آنها فراهم گردد و در این بین ایجاد فضا و بستر مناسب ضروری به نظر می­رسد .

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۱-۲: بیان مسأله

 

رابینز معتقد است فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترکی است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند(رابینز[۱]،۲۰۰۰،۷۲).

 

فرهنگ مهم است، مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی(که همیشه در کارند ) ممکن است پیامدهای­پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد(شاین[۲]،۱۳۸۳). فرهنگ یک سازمان، باورها، نگرشها، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می­گیرد که در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می­ کند و در اکثر سازمانها، غالب موقعیتهای مدیریتی این چنین است. فرهنگ می ­تواند منبع نیرومندی از هویت، هدف مشترک و رهنمود انعطا ف­پذیر باشد(آرمسترانگ[۳]،۱۳۸۰: ۷۴).

 

از سوی دیگر، در تدوین مسئولیت اجتماعی سازمان، شناخت فرهنگ سازمانی نقش مهمی ایفا می کند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تأثیر عمده­ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه­ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و به اصطلاح» تافته جدا بافته« بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت­های آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد(مشبکی و شجاعی، ۱۳۸۹: ۳). گریفین و بارنی[۴] مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می­ کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می­ کند، انجام دهد(فلمینگ، ۲۰۰۲: ۳۷). امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش­های آن باشد. سازمان هایی که نمی­توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود.  پیتر دراکر یکی از برجسته ترین صاحبنظران مدیریت در این باره می­گوید که سازما­نهای خصوصی به منظور حفظ مشروعیت خود و بقا در محیط، باید قبول کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند. این نقش اجتماعی از این اصل پذیرفته شده نشأت می­گیرد که «هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه از طرف وی، خواه به طور ­عمد و یا غیر­عمد، صدمه­ای به دیگران وارد شود، باید پاسخگو باشد». سازمان­ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و باید پاسخگوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند(مشبکی و شجاعی، ۱۳۸۹: ۲).

 

بنابراین مسئله اصلی که پژوهش حاضر به دنبال مطالعه آن می­باشد عبارت است از اینکه : آیا بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه­ای وجود دارد؟ و اگر رابطه ا­ی وجود دارد نوع و میزان رابطه چگونه است؟

 

۱-۳: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

بسیاری از تحقیق­هایی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می­دهد شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیتهای مدیران سازمانها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن، مدیریت می ­تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری را افزایش دهد. بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخشها و یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند، ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدینوسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود ومطلوب را بهبود بخشند(ایرانژاد پاریزی ،۱۳۸۹). از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می­دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از  دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد.

 

جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای معرفی شده و مبنای رفتارگرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخصهای اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می­آیند. قابلیت استفاده از مدل دنیسون درتمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای این مدل است. حجم وسیعی از پژوهش هاو پرسش نامه هایی وجود دارند که مدعی اندازه گیری فرهنگ هستند، اما تمامی آنها بیشتر به سوالاتی در زمینه جو سازمانی و اینکه سازمان چه احساسی در مورد کارکنان خود دارد، محدود می شود. با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به این که اداره مالیاتی به عنوان سازمانی پویا، تحول و تغییر را در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دستور کار قرار داده است، لذا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی این سازمان، ضرورتی اجتناب ناپذیر و اقدامی شایسته و ضروری قلمداد می گردد. سازمانهای بهره مند از نتایج این پژوهش: کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، بانک ها و موسسات مالی واعتباری و. خواهند بود.

 

۱-۴: اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱: هدف کلی :

 

تعیین و تشخیص رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است. واینکه اگر فرهنگ سازمانی تاثیر­گذار است این تاثیر به چه میزان است.

 

۱-۴-۲: اهداف کاربردی و غائی این تحقیق عبارتند از:

 

الف- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” درگیر شدن در کار” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 

ب- تعیین و تشخیص  رابطه متغیر” سازگاری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 

ج- تعیین و تشخیص رابطه متغیر” انطباق پذیری” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 

د – تعیین و تشخیص رابطه متغیر”  رسالت ” با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 

۱-۵: فرضیه ‏های تحقیق:

 

۱-۵-۱: فرضیه اصلی:

 

بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۵-۲: فرضیه فرعی:

 • user11 11

۱۰-۱- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵

 

     ۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد.۵

 

     ۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار.۶

 

۱۱-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش  ۶

 

     ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء  

 

     ۲-۱۱-۱ جامعه آماری  

 

     ۳-۱۱-۱ نمونه گیری  .۷

 

     ۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷

 

۱۲-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها.۷

 

     ۱-۱۲- ۱- فرااعتمادی   ۷

 

     ۲-۱۲- ۱- ریسک پذیری ۸

 

     ۳-۱۲- ۱- تجربه۸

 

     ۴-۱۲- ۱-شرکت های سرمایه گذاری.

 

۵-۱۲- ۱- شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری.۸

 

فصل دوم مبانی نظری تحقیق  

 

۱-۲- مقدمه.۱۰

 

۲-۲- مالی رفتاری و کلیا ت  ..۱۰

 

   ۱-۲-۲- ریسک و بازده  ۱۰

 

   ۲-۲-۲- چارچوب ریسک و بازده.۱۱

 

   ۳-۲-۲-  بازارهای کارا..۱۲

 

      ۱-۳-۲-۲- شکل ضعیف بازار کارا.۱۲

 

      ۲-۳-۲-۲- شکل نیمه قوی بازار کارا..۱۳

 

      ۳-۳-۲-۲- شکل قوی بازار کارا.۱۳

 

۴-۲-۲- مالی رفتاری: تعریف و مفاهیم و انواع.۱۳

 

۵-۲-۲- حوزه های اصلی مالی رفتاری..۱۵

 

   ۱-۵-۲-۲- روانشناسی شناختی و فرایندهای تصمیم گیری شهودی۱۵

 

   ۲-۵-۲-۲- محدودیت در آربیتراژ و نظریه انتظارات۱۷

 

۶-۲-۲- تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری۱۸

 

۷-۲-۲- انتقادات بر مالی رفتاری، زمینه ظهور مالی عصبی.۲۰

 

۸-۲-۲- عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی.۲۱

 

۹-۲-۲- منشاء، توسعه و معنای مالی عصبی .۲۶

 

   ۱-۹-۲-۲- اقتصاد عصبی و مالی عصبی۲۹

 

   ۲-۹-۲-۲-کاربردهای مالی عصبی۳۰

 

   ۳-۹-۲-۲-محدودیت های تحقیقات مالی عصبی .۳۲

 

۱۰-۲-۲- تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی .۳۲

 

۱۱-۲-۲-  تصمیم گیری..۳۵

 

     ۱-۱۱-۲-۲- تعریف تصمیم گیری..۳۵

 

     ۲-۷-۲-۲-فرایند تصمیم گیری و رویکرد مالی رفتاری۳۵

 

۳-۲- ریسک پذیری  .۳۷

 

   ۱-۳-۲- تعریف ریسک پذیری..۳۷

 

   ۲-۳-۲- ریسک پذیری و جنسیت...۳۷

 

   ۳-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد ریسک پذیری.۳۸

 

   ۴-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و ریسک پذیری.۳۸

 

۴-۲- فرااعتمادی.۴۰

 

   ۱-۴-۲-تعریف فرااعتمادی.۴۰

 

   ۲-۴-۲-انواع فرااعتمادی۴۰

 

      ۱-۲-۴-۲- درجه بندی غلط۴۰

 

      ۲-۲-۴-۲-خودارزیابی مثبت غیرواقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین۴۱

 

      ۳-۲-۴-۲-توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه۴۱

 

   ۳-۴-۲- فرااعتمادی و جنسیت۴۲

 

   ۴-۴-۲- آثار و پیامدهای فرااعتمادی..۴۳

 

      ۱-۴-۴-۲-فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر.۴۳

 

      ۲-۴-۴-۲– اعتقادبی اساس نسبت به توانایی خود درشناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذار.۴۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

      ۳-۴-۴-۲-ریسک از دست دادن اصل سرمایه  .۴۵

 

      ۴-۴-۴-۲- عدم تنوع بخشی پرتفوی۴۵

 

   ۵-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد فرااعتمادی۴۵

 

   ۶-۴-۲-فرااعتمادی و ریسک.۴۶

 

   ۷-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی.۴۶

 

فصل سوم روش تحقیق

 

۱-۳- مقدمه۵۰

 

۲-۳- روش تحقیق۵۱

 

۳-۳- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۱

 

   ۱-۳-۳-جامعه آماری۵۱

 

   ۲-۳-۳- تعیین حجم نمون۵۱

 

   ۳-۳-۳-نمونه آماری۵۱

 

۴-۳- متغیرهای تحقیق۵۲

 

۵-۳- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات۵۲

 

   ۱-۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات.۵۲

 

      ۱-۱-۵-۳- روش کتابخانه ای.۵۲

 

      ۲-۱-۵-۳- روش میدانی.۵۳

 

   ۲-۵-۳-  ابزار جمع آوری اطلاعات.۵۳

 

۶-۳- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ۵۳

 

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۵۵

 

   ۱-۷-۳- مدل پرابیت ترتیبی۵۵

 

   ۲-۷-۳- رگرسیون سانسورشده.۵۶

 

      ۱-۲-۷-۳- مدل توبیت.۵۷

 

فصل چهارم تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

 

۱-۴- مقدمه.۶۰

 

۲-۴- توصیف داده ها.۶۰

 

   ۱-۲-۴- توزیع پراکندگی پاسخ دهنده ها از نظر نوع فعالیت.۶۰

 

   ۲-۲-۴- پاسخ دهنده ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی.۶۰

 

      ۱-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر سن..۶۱

 

      ۲-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر جنسیت.۶۱

 

      ۳-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تحصیلات۶۲

 

      ۴-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تجربه حرفه ای۶۲

 

۳-۴- بررسی سوالات پرسشنامه.۶۳

 

۴-۴- فرضیات تحقیق۶۴

 

۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق.۶۴

 

   ۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول: بررسی رابطه تجربه و فرااعتمادی ۶۵

 

      ۱-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین.۶۵

 

      ۲-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط فرااعتمادی در پیش بینی.۶۶

 

      ۳-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل   .۶۶

 

      ۴-۱-۵-۴- آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی به صورت کلی  .۶۷

 

   ۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم: بررسی رابطه تجربه و ریسک پذیری  ۶۸

 

   ۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم: بررسی رابطه جنسیت و ریسک پذیری  ۶۹

 

۷-۴- جمع بندی فصل۶۹

 

فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۱-۵- خلاصه پایان نامه .۷۱

 

۲-۵- بحث و نتیجه گیری  ..۷۲

 

۳-۵- پیشنهادها.۷۳

 

۱-۳-۵- پیشنهادهای پژوهشی   .۷۳

 

۲-۳-۵-  پیشنهادهای اجرایی  .۷۴

 

منابع و مآخذ   ..۷۵

 

مقالات فارسی.۷۵

 

کتاب های فارسی۷۵

 

مقالات فارسی.۷۵

 

پایان نامه های فارسی.۷۵

 

مقالات انگلیسی.۷۵

 

چکیده

 

تحقیقات و مطالعات تجربی انجام شده نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر این پرسش را مطرح می سازد که آیا کسب بازدهی بیشتر توسط آنها به معنی ریسک پذیری بیشتر بوده، یا ارتباطی با ریسک پذیری نداشته و با فرضیه بازار کارا در تناقض می باشد.

 

در این پژوهش، برای پی بردن به پاسخ پرسش مذکور، به بررسی اثر تجربه حرفه ای سرمایه گذاران بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی پرداخته شده است. جامعه آماری ما را در این تحقیق گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که برای نمونه گیری از آنها روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه فرمول نمونه گیری کوکران به کار رفته و حجم نمونه حدود ۹۶ محاسبه شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که تعداد ۱۱۰ پرسشنامه توزیع و ۹۰ پرسشنامه جمع آوری گردید.

 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره با بهره گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و فرااعتمادی بر مبنای متغیر های مورد سنجش فرااعتمادی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و فرااعتمادی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد بدین ترتیب سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر از فرااعتمادی بیشتر برخوردار بوده و ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد همچنین بین جنسیت و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

 

همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارائه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی سرمایه گذاران می باشد.

 

واژگان کلیدی: مالی رفتاری ، تجربه، ریسک پذیری، فرااعتمادی

 

  ۱-۱ مقدمه :

 

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران ، بررسی بازده های حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری آنهاست. کسب بازده های بالاتر خود به عوامل بسیاری مرتبط می باشد که یکی از آنها عامل تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است. مطالعات اخیر نشان داد ه اند که سرمایه گذاران کم تجربه تر و جوان تر درمقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر و مسن تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند.

 

ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده و نیز ارتباط آن باتجربه، سبب شده است که اثر عامل تجربه بر ریسک پذیری و به دنبال آن بازده، نظر محققین حوزه »مالی رفتاری«  را در سال های اخیر جلب نموده و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.

 

در این پژوهش به دلیل اهمیت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر ریسک و بازده، به بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی  گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

 

۲-۱ مساله پژوهش

 

تحقیقات انجام شده روی سرمایه گذاران نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. این تفاوت در بازده ها مفروضات کارایی بازار را در دو جنبه به چالش می کشاند:

 

١- خریداران سهم های صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیران ، مشاوران و افراد باتجربه تر و مسن تر منطقی و عقلایی عمل نمی کنند.

 

٢- سرمایه گذاران باتجربه تر و جوان تر قادرند سهم های زیر قیمت را شناسایی کنند، که این امر با مفروضات کارایی بازار در تناقض خواهد بود.

 

چنانچه پرتفوی های سرمایه گذاران کم تجربه نسبت به سرمایه گذاران باتجربه ازریسک بیشتری برخوردار باشد، این تفاوت در بازده ها می تواند به عنوان صرف ریسک در نظر گرفته شود که این امر با فرضیه کارایی بازار سازگار بوده و در غیر اینصورت با آن در تناقض خواهد بود.

 

لذا برای رفع این ابهام، تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته، که از جمله آنها تحقیقی است که در سال ۲۰۰۴، روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری آلمان » لوکاس منخوف و همکارانش«  انجام دادند.

 

 

 

در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه تجربه با ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی بین سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

۳-۱  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اطمینان بیش از حد بر تئوری خودفریبی مبتنی است. این تئوری به مکانیزم هایی می پردازد که طی آن افراد سعی می کنند از طریق توجیه تصمیمات گذشته خود احترام دیگران را جلب کنند. از آنجا که افراد بیشتر از آنچه که انتظار می رود شکست می خورند لذا یادگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای فرااطمینانی سوق می دهد. بنابراین برای

 • user11 11

۲-۱ .بخش اول – ادبیات موضوع. ۱۳

 

۲-۱-۲. انواع دانش ۱۳

 

۲-۱-۳.سلسله مراتب دانش ۱۵

 

۲-۱-۴.مدیریت دانش ۱۷

 

۲-۱-۶. اهمیت مدیریت دانش ۱۹

 

۲-۱-۷.مدل های مدیریت دانش ۲۰

 

۲-۱-۸.عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ۲۰

 

۲-۱-۹-مفهوم کارایی ۴۹

 

۲-۲ بخش دوم- پیشینه پژوهش ۵۹

 

۲-۳ بخش سوم- الگوی مفهومی پژوهش ۷۷

 

۲-۴.  بخش چهارم -آشنایی با سازمان مورد بررسی ۷۹

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق۸۰

 

مقدمه ۸۱

 

۳-۱- نوع و روش تحقیق ۸۲

 

۳-۲ – جامعه آماری ۸۳

 

۳-۴-۱- مطالعات کتابخانه ای ۸۴

 

۳-۴-۲- روش های میدانی ۸۵

 

۳-۴-۲-۱- پرسشنامه ۸۵

 

۳-۴-۲-۲- نحوه ی امتیاز بندی پرسش نامه ۸۶

 

۳-۵- متغیرهای تحقیق ۸۷

 

۳-۶- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۹۱

 

۳-۶-۱-پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار سنجش ۹۱

 

۳-۶-۱-۱- روش آلفای کرونباخ ۹۱

 

۳-۶-۲- روایی (اعتبار ) ابزار سنجش ۹۳

 

۳-۶-۱-۱- روایی محتوا ۹۴

 

۳-۶-۱-۲– روایی سازه ۹۵

 

۳-۷- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳

 

۳-۷-۲- آزمون رتبه بندی فریدمن ۱۰۴

 

۳-۷-۳-آزمون دوجمله ای ۱۰۵

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ه۱۰۶

 

مقدمه ۱۰۷

 

۴ – ۱-بخش اول- ویژگی‌های جمعیت شناختی ۱۰۸

 

۴-۱- ۱-رشته تحصیلی ۱۰۸

 

۴-۱-۲-میزان تحصیلات ۱۰۹

 

۴-۱-۳-درصد فراوانی سؤلات پرسشنامه ۱۱۰

 

۴-۳-بخش سوم سایر یافته های تحقیق ۱۲۰

 

۴-۳-۱ آزمون رتبه بندی متغیر های پژوهش ۱۲۰

 

فصل پنجم استنباط و نتیجه گیری ۱۲۱

 

مقدمه ۱۲۲

 

۵-۱ خلاصه تحقیق ۱۲۲

 

۵-۲ -نتیجه گیری و استنباط ۱۲۵

 

۵-۳ -محدودیت های تحقیق (موضوعی ،زمانی ،مکانی ) ۱۲۶

 

۵-۴ -پیشنهادهای تحقیق ۱۲۷

 

۵-۴-۱ پیشنهاد برای مدیران اجرایی ۱۲۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۵-۴-۲ -پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۸

 

پیوست ها ۱۳۰

 

منابع ۱۳۳

 

چکیده

 

این پژوهش به بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش در  شرکت های شهرک صنعتی دلیجان پرداخته است. اهداف پژوهش عبارتند از

 

 • بررسی عوامل موثربر کارایی سیستم مدیریت دانش درشرکت های شهرک صنعتی دلیجان

۲- بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان

 

 

 

فرضیات این تحقیق شامل:

 

 

 • بین ساختارسازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد. ۲- بین سطح دانشی کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
 • بین آموزش مرتبط با مدیریت دانش و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

۴- بین قابلیت های فناوری اطلاعات و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

 

 • بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری رابطه وجود دارد.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل مدیران منابع انسانی تمامی شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد. جهت گرد آوری اطلاعات میدانی مورد نیاز از پرسشنامه ومصاحبه استفاده شد، فرضیات پژوهش و مؤلفه های اصلی با بهره گرفتن ازآزمونهای آماری نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که، فرضیات پژوهش تأیید شده و بین ساختارسازمان، سطح دانش کارکنان ، قابلیت های فناوری اطلاعات و آموزش مرتبط با مدیریت دانش با کارایی سیستم مدیریت دانش  رابطه وجود دارد. و همچنین بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری نیز رابطه وجود دارد.

 

واژه های کلیدی:ساختار سازمان، دانش کارکنان، قابلیت های فناوری اطلاعات، آموزش مرتبط، کارایی ، مدیریت دانش، عملکرد مشتری

 

 مقدمه

 

امروزه سازمانها به دنبال روش های مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح نیروی انسانی خود  هستند. دانشی که در افراد به صورت درونی و تلویحی است اما بایستی محیط عملیاتی را به منظور توسعه واشتراک اطلاعات مدیریت کنند ومدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمانی ضروری می دانند(حسن زاده،۱۳۸۵: ۷۵-۱۰۲).مهمترین رکن مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش است که اینکار نیازمند بررسی سیستم هایی جهت ایجاد ونگهداری منابع دانش،پرورش و تسهیم دانش و یادگیری سازمانی است (ساعدی  و یزدانی،۱۳۸۸: ۶۶-۸۴).

 

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی،انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما” به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند که نیاز به حمایت اجرایی، ارزیابی موفقیت،مسائل تکنولوژیک،خلاقیت سازمانی ومسائل فرهنگی دارند،کمک می کند.مطالعات نشان داده است که یکی از موارد موفقیت آمیز مدیریت دانش عوامل فرهنگی است که در ارتباط مستقیم با کارکنان است که میزان علاقه مندی ودرک کارکنان از مدیریت دانش و فرایندهای آن، میزان همکاری ومشارکت و به اشتراک گذاشتن دانش، وجود اعتماد در به اشتراک گذاشتن دانش و وجود فرهنگی دانش مدار در سازمان است. علاوه بر این  برای نیاز به ابزار ها وتکنیک های تکنولوژیکی جهت پشتیبانی و پیشبرد آن می باشد در نهایت ساختار سازمانی و سیستم همسو و همجهت مدیریت دانش، توجه و حمایت اجرایی در محیط عملیاتی است که بیانگر ساختاری مناسب جهت  کارائی موفق مدیریت دانش در سازمان باشد.

 

در این فصل تعریف مسأله و سؤالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست،ضرورت انجام تحقیق،اهداف ،فرضیه ها،روش انجام تحقیق،ابزار گردآوری اطلاعات،جامعه آماری،روش تجزیه وتحلیل داده ها،قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان خواهد شد.

 

۱-۱.بیان مسأله

 

مدیریت دانش را می توان در برخورد ابتکاری سازمان با کارکنان به منظور یافتن شیوه های خلاقانه حل مشکل یافت. امروزه ماهیت پویایی بازار تجارت یک اهرم رقابتی در میان شرکت ها محسوب می شود و شرکت ها نیز سرمایه های علمی خود را به عنوان یک اصل در نوآوری که در طول زمان نیز تداوم پذیر است تثبیت و تجمیع می کنند. شرکت های بسیار زیادی نیز به منظور تداوم فعالیت تجاری شان تلاش های گسترده ای را در زمینه مدیریت دانش آغاز کردند. در پژوهش های اولیه، فاکتور های لازم برای مدیریت کار آمد دانش مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشتر مطالعات پژوهشگران متکی بر مطالعه ارتباط میان قابلیت ها بالقوه مدیریت دانش، فرایند ها و نحوه اجرایی نمودن آنها می باشد و مابقی مطالعات بر رابطه میان قابلیت ها و عملکرد سازمانی تاکید دارند. ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تحقیقات انجام شده همچنان مطالعات تجربی و عملی محدودی وجود دارد که در آنها  چارچوب یک الگوی منسجم همانند کارت امتیازات متوازن برای اجرای مدیریت دانش ارائه شده باشد.

 

لسی و چوی (۲۰۰۳) معتقدند ارائه دور نمایی منسجم از متغیرهای دانش که متکی بر تئوری های مرتبط باشد الزامی است و از این رو، یک چارچوب تحقیقی نظام یافته را پیشنهاد می کنند که در آن مدیریت دانش را با متغییر هایی چون به کارگیری دانش، فرایند ها، میانگین خروجی و عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار می دهند در این تحقیق  ما به بررسی روابط زیر بنایی فاکتور های گوناگون موجود در زنجیره ی سنجش مدیریت دانش می پردازیم، دستورالعمل های راهبردی لازم برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش را مطرح می کنیم. این پزوهش در صدد بررسی این مسئله است که بین عوامل سازمان و کارائی سیستم مدیریت دانش چه رابطه ای وجود دارد.

 

۱-۲. ضرورت و اهمیت تحقیق       

 

هم اکنون بیشتر سازمانها استراتژی مدیریت دانش را به عنوان پایه ی اساسی، توان قابل رقابت و الگوی رشد پایدار را نیز به عنوان بخشی از استراتژی های سازمانی ومدیریتی به کار می برند (مهرعلی زاده ،۱۳۸۸: ۵).امروزه راهبرد کم کردن حجم دولت، پاسخگو تر کردن آن به نیازهای شهروندان و بهبود پاسخگویی یک جنبش جهانی است که به کارگیری مدیریت دانش در سازمانهای دولتی را به ابزار مهمی برای باز آفرینی دولت تبدیل کرده است (مکناب،۲۰۱۱: ۲۰۷-۲۲۴).موفقیت یک سازمان بستگی به نحوه مدیریت سرمایه فکری دارد(مقیمی ؛رمضان،۱۳۹۰: ۷۰).سرمایه دانشی دارایی نهفته و پنهانی سازمان ها است که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیت های رقابتی دست یافت. در واقع دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری است و شرط موفقیت سازمان‌ها، دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است(ابطحی ؛صلواتی،۱۳۸۲: ۵۲-۸۰).با توجه به مطالب فوق در عصر دانایی محور که در آن دانش، مهمترین سرمایه سازمان‌ها محسوب می‌شود،  تغییر ماهیت فعالیت‌های سازمان‌ها به کارهای دانشی موجب فزونی روزافزون کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌ها شده است. از جمله دلایلی که سازمان‌ها از مدیریت دانش بهره می‌گیرند می‌توان به تشخیص کمبودها در دانش سازمانی، بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی، یادگیری کارآمدتر و مؤثر کارکنان، ارائه کالاها و خدمات با ارزش افزوده‌ بیشتر، رضایتمندی ارباب رجوع  و کارکنان، پیشگیری از تکرار اشتباهات، کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در وقت، و برانگیختن انگیزه خلاقیت و نوآوریاشاره کرد. از آنجایی که تحقیقات محدودی پیرامون بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش صورت گرفته است و با توجه به اینکه در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان چنین تحقیقی انجام نگرفته است انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

۱-۳.اهداف تحقیق

 

 • بررسی عوامل موثربر کارایی سیستم مدیریت دانش درشرکت های شهرک صنعتی دلیجان

 

 

۲- بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در شرکت های شهرک صنعتی دلیجان

 

۱-۴. فرضیه ها ی پژوهش

 

 

 

 

 

 • بین ساختارسازمان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
 • بین سطح دانشی کارکنان و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
 • بین آموزش مرتبط با مدیریت دانش و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
 • بین قابلیت های فناوری اطلاعات و کارایی سیستم مدیریت دانش رابطه وجود دارد.
 • بین کارایی سیستم مدیریت دانش و عملکرد مشتری رابطه وجود دارد.

 

 

۱-۵.روش انجام تحقیق

 

این تحقیق به روش پیمایشی یا پهناگر به اجرا درخواهد آمد. این تحقیق، وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند متغیر بیان می کند.

 

از ویژگیهای اصلی این روش استفاده از چارچوب نمونه گیری، تعمیم یافته های حاصل از اجرای تحقیق بر روی افراد نمونه به کل جامعه آماری و استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات را  می توان نام برد.

 

بنابراین تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع کاربردی می باشد. لذا از آنجائیکه نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق کاربردی است.

 

۱-۵-۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

جمع آوری اطلاعات در این تحقیق در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای صورت می گیرد که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات و . می باشد. در مرحله دوم از پرسشنامه ی بسته استفاده خواهد شد که برحسب سطوح و ابعاد مسأله اصلی و سؤالات تحقیق تهیه خواهد شد. این پرسشنامه ی استاندارد تهیه شده در مراحل اولیه به بوته ی پیش آزمون گذاشته و از میزان اعتبار و روایی آن اطمینان حاصل گردیده. پس از رفع نقیصه های احتمالی و کاستی ها و تصحیح همه ی ابعاد آن به صورت نهایی درخواهد آمد.

 

۱-۵-۲.جامعه آماری و روش نمونه گیری

 

جامعه آماری جامعه ای است که محقق، آزمودنی ها را از طریق نمونه گیری از میان جامعه انتخاب خواهد کرد و محیط پژوهش مکان هایی هستند که تحقیق در آن مکان ها انجام می گیرد.( پاریزی، ۱۳۷۸: ۱۷۷-۱۹۰).

 

شامل مدیران منابع انسانی تمامی شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد

 

نمونه آماری : با توجه به آنکه جامعه آماری شامل طبقاتی از انواع شرکت های صنعتی است لذا از روش نمونه گیری طبقه بندی، متناسب با حجم هر طبقه استفاده می شود حجم نمونه در این تحقیق برابر با ۱۱۰ نفر از مدیران شرکت های موجود در شهرک صنعتی دلیجان می باشد.

 

۱-۵-۳.روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

پس از تکمیل پرسشنامه ها و اتمام گردآوری اطلاعات، بازبینی و کدگذاری آنان انجام می گیرد. سپس استخراج و پردازش داده ها و اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها با بهره گرفتن از

 • user11 11

۱-۳        اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .

 

۵

 

 

۱-۴        اهداف پژوهش .

 

۵

 

 

۱-۵        فرضیه های پژوهش

 

۶

 

 

۱-۶        قلمرو پژوهش.

 

۶

 

 

۱-۷        روش پژوهش

 

۶

 

 

۱-۸        کاربرد نتایج پژوهش

 

۷

 

 

۱-۹        تعریف واژه ها.

 

۷

 

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

۹

 

 

۲-۱        مقدمه.

 

۹

 

 

بخش اول.

 

۱۰

 

 

۲-۲                 پیشینه پژوهش

 

۱۰

 

 

۲-۲-۱         پژوهش های داخلی.

 

۱۰

 

 

۲-۲-۲         پژوهش های خارجی.

 

۱۳

 

 

بخش دوم

 

۱۷

 

 

۲-۳        بازاریابی و اهمیت آن.

 

۱۷

 

 

۲-۴        رفتار مصرف کننده

 

۱۸

 

 

۲-۵        دلیل مطالعه رفتار مصرف کننده.

 

۱۸

 

 

۲-۶        عوامل موثر بر ترجیح مشتریان

 

۱۹

 

 

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۲-۶-۱         کیفیت.

 

۲۰

 

 

۲-۶-۱-۱          کیفیت و  رقابت پذیری

 

۲۰

 

 

۲-۶-۲         تبلیغات.

 

۲۴

 

 

۲-۶-۲-۱          هدفگذاری در تبلیغ

 

۲۶

 

 

۲-۶-۲-۲          تبلیغات کلامی

 

۲۷

 

 

۲-۶-۲-۳          تبلیغات و ارزش نام تجاری

 

۲۹

 

 

۲-۶-۳         قیمت

 

۳۱

 

 

۲-۶-۳-۱          قیمت و کیفیت.

 

۳۳

 

 

۲-۶-۴                     شهرت.

 

۳۳

 

 

۲-۶-۴-۱          خوشنامی

 

۳۵

 

 

۲-۶-۴-۲          قدمت کالا

 

۳۶

 

 

۲-۷        نام تجاری

 

۳۷

 

 

۲-۷-۱               ارزش مالی نام تجاری

 

۳۸

 

 

۲-۷-۲              ویژگی های یک نشان تجاری

 

۳۹

 

 

۲-۷-۳              آگاهی از نام و نشان تجاری و وفاداری مشتریان به نام تجاری.

 

۴۰

 

 

۲-۷-۳-۱          سطوح وفاداری از دیدگاه آکر

 

۴۳

 

 

۲-۷-۴              وجهه وشخصیت(پریستیژ) نام و نشان تجاری

 

۴۵

 

 

۲-۷-۴-۱          نقش اعتبار و وجهه (پریستیژ) نام تجاری در تصمیم‌گیری‌خرید.

 

۴۶

 

 

۲-۷-۵         فرایند خرید

 

۴۷

 

 

۲-۷-۵-۱          ارزیابی پس از خرید.

 

۴۹

 

 

۲-۷-۶         ترجیح نام تجاری.

 

۵۰

 

 

۲-۷-۶-۱          حالات ایجاد ترجیح یک مارک تجاری.

 

۵۱

 

 

۲-۷-۶-۲          آمیخته بازاریابی و  راهبرد ترجیح نام تجاری

 

۵۴

 

 

۲-۸                 اسلحه خود را انتخاب کنید.

 

۵۷

 

 

بخش سوم

 

۵۸

 

 

۲-۹                 معرفی شرکت پگاه.

 

۵۸

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۲-۹-۱         اشتغال زایی .

 

۵۹

 

 

۲-۹-۲         محصولات شرکت پگاه گلپایگان.

 

۵۹

 

 

۲-۹-۳         استانداردها

 

۶۰

 

 

۲-۹-۴         افتخارات و ویژگیهای برتر

 

۶۱

 

 

۲-۱۰            جمع بندی

 

۶۳

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۶۴

 

 

۳-۱        مقدمه.

 

۶۴

 

 

۳-۲        روش پژوهش.

 

۶۴

 

 

۳-۳        متغیرهای پژوهش

 

۶۵

 

 

۳-۴        الگوی پژوهش

 

۶۵

 

 

۳-۵        روش گردآوری داده ها.

 

۶۷

 

 

۳-۵-۱                     جامعه آماری.

 

۶۸

 

 

۳-۵-۲                     برآورد حجم نمونه.

 

۶۸

 

 

۳-۵-۳                     نحوه نمونه گیری

 

۶۹

 

 

۳-۶        اعتبار پرسشنامه

 

۷۱

 

 

۳-۷        روایی.

 

۷۲

 

 

۳-۸        روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۷۳

 

 

۳-۹        جمع بندی

 

۷۴

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۷۵

 

 

۴-۱        مقدمه.

 

۷۵

 

 

۴-۲        بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.

 

۷۵

 

 

۴-۲-۱                     جنسیت.

 

۷۶

 

 

۴-۲-۲                     سن

 

۷۷

 

 

۴-۲-۳                     تحصیلات.

 

۷۸

 

 

۴-۲-۴                     محل سکونت

 

۷۹

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

۴-۲-۵                     عوامل مؤثر بر انتخاب نام تجاری.

 

۸۰

 

 

۴-۳        تجزیه و تحلیل توصیفی سؤالات

 

۸۱

 

 

۴-۴        تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها

 

۸۳

 

 

۴-۵        تجزیه و تحلیل های استنباطی.

 

۸۳

 

 

۴-۵-۱                     روش آزمون فرضیات.

 

۸۴

 

 

۴-۵-۱-۱          آزمون معنادار بودن برازش خط رگرسیون.

 • user11 11

۲-۵-۲-رابطه حجم پول و قیمت سهام ۳۳

 

۲-۵-۳- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام ۴۰

 

۲-۵-۴- رابطه بین تورم و قیمت سهام ۴۶

 

۲-۵-۵-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام ۴۹

 

۲-۶- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و قیمت سهام ۵۳

 

۲-۷-پیشینه تحقیق ۵۵

 

۲-۷-۱-تحقیقات خارجی ۵۵

 

۲-۷-۲-تحقیقات داخلی ۶۱

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

مقدمه ۷۲

 

۳-۱- روش کلی پژوهش ۷۲

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

۳-۲- جامعه آماری ۷۲

 

۳-۳- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه ۷۲

 

۳-۴- روش گردآوری داده ها ۷۳

 

۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۴

 

۳-۵-۱- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری ۷۴

 

۳-۵-۱-۱- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری ۷۵

 

۳-۶- معادلات ساختاری ۷۶

 

۳-۶-۱- آزمون های برازندگی مدل کلی ۷۸

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش

 

مقدمه ۸۰

 

۴-۱- بررسی داده های پژوهش ۸۰

 

۴-۱-۱- متغیرهای داخلی تاثیر گذار بر شاخص سهام بانک ها ۸۱

 

۴-۱-۲- متغیرهای کلان اقتصادی ۸۳

 

۴-۱-۲-۱- نرخ ارز ۸۳

 

۴-۱-۲-۲- نرخ تورم ۸۴

 

۴-۱-۲-۳- نرخ سود سپرده های بانکی ۸۵

 

۴-۱-۲-۴- نقدینگی ۸۶

 

۴-۳- برآورد الگوی پژوهش با روش رگرسیونی ۹۰

 

۴-۳-۱- متغیرهای فصلی ۹۰

 

۴-۳-۱ آزمون مانایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 91

 

۴-۳-۲- تخمین مدل به روش OLS 99

 

۴-۳-۳- آزمونهای جملات پسماند ۱۰۲

 

۴-۳-۴-روش اجرای آزمون انگل- گرنجر و انگل- گرنجر تعمیم یافته ۱۰۵

 

۴-۳-۵ آزمونهای ثبات ساختاری ۱۰۷

 

۴-۴- برآورد مدل معادلات ساختاری ۱۰۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

مقدمه ۱۱۵

 

۵-۱- بررسی فرضیه های پژوهش ۱۱۵

 

۵-۲-بحث و تفسیر نتایج ۱۱۸

 

۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۲۰

 

۵-۴-محدودیت های تحقیق ۱۲۲

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

منابع ۱۲۳

 

چکیده

 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر متغیرهای کلان پولی، متغیرهای کلان حقیقی و عوامل داخلی موثر بر شاخص قیمت سهام بانک­ها در بروس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ انجام شد. بدین منظور یک الگوی علی مفهومی که نشان دهنده روابط میان متغیرهای توضیح دهنده و متغیر وابسته است ساخته شد و سپس با بهره گرفتن از داده ­های موجود با دو روش معادلات ساختاری با نرم افزار EQS و روش رگرسیونی با نرم افزار Eviews  الگوی مفهومی مورد نظر برآورد و نتایج در جدول هایی مجزا آورده شد. نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای کلان اقتصادی(متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی) نشان داد تمامی متغیرهای مذکور در بخش کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک ها تاثیر معنی داری دارند، از این رو فرضیه اول پژوهش رد نمی شود. شدت و جهت تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها متفاوت است. متغیرهای کلان حقیقی اقتصاد هم تاثیر معنی داری بر شاخص سهام بانک­ها داشته اند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. پس انداز و مالیات تاثیر منفی بر شاخص سهام بانک ها داشته است. از عوامل داخلی سودتقسیمی هر سهم و  نسبت قیمت بر درآمد نیز به عنوان متغیرهای داخلی در نظر گرفته شدند نتایج نشان داد این دو متغیر تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

 

واژه های کلیدی: قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز، متغیرهای پولی، بانک، بورس اوراق بهادار تهران

 

  مقدمه

 

در انجام هر پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها ارائه طرح تحقیق، دمناسب می باشد. در این فصل سعی شده است تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور ، در ابتدا با بیان مقدمه ای، کلیات طرح مشخص گردیده و سپس بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق بیان گردیده است. در ادامه به فرضیه ها،روش تحقیق و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین به تعریف متغیرهای تحقیق پرداخت شده است.

 

نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست که کمک زیادی به جذب سرمایه های اندک و تخصیص آنها به واحدهای اقتصادی می­نماید. سرمایه گذاران همواره به دنبال بازدهی بیشتر بوده و لذا شناخت عواملی که بر قیمت سهام اثر می­گذارد مطلوب خواهد بود. که از جمله این عوامل،عوامل اقتصادی مانند عوامل کلان اقتصادی و عوامل پولی و عوامل مروبط به صنعت و عوامل داخلی شرکت ها می باشد.

 

بحث در مورد عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازده بازار سهام مستلزم روشن شدن رابطه دو طرفه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده بازار است. بررسی ادبیات تحقیقی بازار سهام ، نشان از وجود پدیده ای به نام وقفه یا پیش آگهی دارد. به این معنی که گاهی بازده بازار نقش پیش بینی کنندهء متغیرهای اقتصادی را ایفا می کند و گاهی متغیرهای کلان اقتصادی باعث تغییر در شاخص سهام می شوند.

 

دستیابی به رشد مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که بدون کمک بازارهای مالی-

 

به سهولت امکان پذیر نیست و بازار سهام به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشور است. برای اندازه گیری متغیرهای کلان اقتصادی از متغیرهایی چون: قیمت نفت، واردات و حجم پول استفاده شده است. مبنا بر این تئوری استوار است که قیمت های سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ی آن سهم است که به همین دلیل به جریان های نقدی آینده و به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است. از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده مورد انتظار اثر گذار هستند بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثر گذار باشند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

با ذکر این مقدمه و نظر به اهمیت و جایگاه بانک ها و  بورس در تامین منابع مالی از یک سو و ضرورت تاثیر گذاری متغیرهای های اقتصاد کلان بر بر بازار بورس، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام بانک ها (عوامل کلان اقتصادی، عوامل پولی و عوامل مربوط به بازار سهام) نتایج این تاثیر را برای ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این اثر به بخش های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

 

 

۱-۲- مسأله پژوهش

 

     در شرایط کنونی اقتصادی و تنوع و گسترش بانک­ها در کشور رقابت پذیری میان بانک­ها به شدت گسترش یافته است. از سوی دیگر موضوع تامین مالی به مهم ترین مباحث در حوزه بخش مالی وبانکی کشور تبدیل شده است چرا که اهمیت بازارهای مالی به دلیل نقش گسترده آن در گردآوری منابع پس انداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن به سوی مصارف مولد اقتصادی است.

 

استفاده صحیح از جریان­های پولی و انتقال وجوه به سمت کارهای تولیدی، باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در بر داردلذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم مولد و تقویت بازار سرمایه ضروری به شمار میروددر کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه ها عمدتاً به سوی سفته بازی سوق داده میشونددر این میان، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف سرمایه گذاری، اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزینند، دارای اهمیت خاص میباشدبنابراین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآورد تقاضاهای منطقی، بایستی زمینه انتقال سرمایه را از کارهای غیرمولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.

 

بسیاری از کشورها قبل از راه اندازی بازار سرمایه، ابتدا به تثبیت اقتصادی میپردازند تا سرمایه گذاران بتوانند در یک محیط قابل پیشبینی به تصمیم گیری و سرمایه گذاری بپردازنداز آنجا که بازار سرمایه نقش مهمی در تخصیص کارای وجوه سرمایه ای ایفا میکند، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار استاین بازار در مقابل تغییر و تحولات برخی بازارهای رقیب مانند سکه، ارز و مسکن و بعضی متغیرهای کلان اقتصادی دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشودبنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب بهینه سهام بسیار مهم است.

 

هر سرمایه ­گذار برای سرمایه ­گذاری به عوامل مختلفی توجه میکند که مهمترین آنها بازده سرمایه ­گذاری می­باشد. بنابراین یکی از کارهای مهم هر سرمایه ­گذار در زمان سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده حاصل از آن سرمایه ­گذاری می­باشد. و در بین موارد مختلف سرمایه ­گذاری با فرض ثابت بودن ریسک آن­ها سرمایه ­گذار معمولا موردی را انتخاب می­نماید که دارای بازده بیشتری باشد.

 

این بازده که سرمایه ­گذار مورد توجه قرار می­دهد، فقط یک پیش ­بینی از بازده واقعی آینده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در سرمایه ­گذاری پیش ­بینی بازده از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هر سرمایه ­گذار برای پیش ­بینی بازده به عوامل مختلفی توجه می­نماید.

 

بخش قابل توجهی از حجم معاملات انجام گرفته در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به معامله سهام بانک­ها می­باشد. تاکنون مطالعه دقیقی نیز در این باره صورت نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم عواملی را که احتمال می­دهیم بیش­ترین تاثیر را بر بازده سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران داشته باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

 

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش ­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • بازده سود
 • سودآوری
 • سرمایه گذاری صاحبان سهام
 • فرصت­های رشد
 • نرخ تنزیل
 • ریسک سیستماتیک(بتا)
 • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
 • نسبت سود به قیمت
 • اندازه­ شرکت
 • حجم معاملات

حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش ­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش ­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش ­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش ­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش ­بینی به قدری است که سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

 

امروزه نظریه­ی قابلیت پیش ­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می ­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

 

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­ های دیگر ارزش دارند را توصیه می­ کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.

 

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه استبه عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویت بندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی استبا بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

 

 

 

 

 • عوامل کلان یا محیطی
 • عوامل مرتبط با صنعت
 • عوامل درونی یا خرد
 • بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند

با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

 

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه ­های ارائه شده در بخش های بعدی است.

 

 

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

 

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

 

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

 

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با بهره گرفتن از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در

 • user11 11

۲-۲-۵- اهمیت انگیزش۲۳

 

۲-۲-۶- چارچوب انگیزش.۲۴

 

۲-۲-۷- تئوری های فرایندی انگیزش در کار.۲۴

 

۲-۲-۸- روش های افزایش انگیزش.۲۶

 

۲-۳- مشارکت کارکنان چیست؟۲۷

 

۲-۳-۱- نمونه ای از برنامه های مشارکت سازمان.۲۷

 

۲-۳-۲- تئوریهای انگیزش و برنامه های مشارکت کارکنان۲۸

 

۲-۳-۳- ضرورت مشارکت معلمان در تصمیم گیری ها۲۹

 

۲-۴- آموزش کارکنان.۳۰

 

۲-۴-۱- مفهوم آموزش ضمن خدمت۳۱

 

۲-۴-۲- اهداف آموزش ضمن خدمت.۳۲

 

۲-۴-۳- ضرورت آموزش ضمن خدمت۳۳

 

۲-۵- توانمند سازی.۳۴

 

۲-۵-۱- ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی۳۵

 

۲-۵-۲- مزایای توانمند سازی نیروی انسانی.۳۵

 

۲-۵-۳-  موانع توانمند سازی نیروی انسانی۳۵

 

۲-۶- ارزیابی عملکرد۳۶

 

۲-۶-۱- تعریف ارزیابی عملکرد۳۶

 

۲-۶-۲- فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان.۳۷

 

۲-۶-۳- مدل ارزیابی عملکرد.۳۷

 

۲-۶-۴- سیستم ارزیابی عملکرد.۳۹

 

۲-۶-۵- انواع ارزیابی۳۹

 

۲-۶-۶- خطاهای مربوط با ارزیابی عملکرد.۳۹

 

۲-۶-۷- نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد۴۰

 

۲-۷- مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته در ایران.۴۱

 

۲-۸- مروری بر تحقیقات و مطالعات گذشته در خارج از ایران۴۵

 

۲-۹- جمع بندی فصل۴۶

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳-۱- مقدمه.۴۸

 

۳-۲- روش تحقیق.۴۸

 

۳-۳- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق۴۸

 

۳-۴- جامعه آماری .۴۹

 

۳-۵- نمونه و روش نمونه گیری.۴۹

 

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات.۵۰

 

۳-۷- روایی پرسشنامه.۵۱

 

۳-۸- پایایی پرسشنامه.۵۲

 

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها۵۳

 

۳-۱۰- قلمرو تحقیق۵۴

 

۳-۱۱- جمع بندی فصل۵۴

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱-  مقدمه۵۶

 

 

 

 • نتایج توصیفی تحقیق.۵۶
 • تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.۵۹
 • نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی۶۰

۴-۴-۱- بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته۶۱

 

۴-۴-۲- بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل۶۲

 

۴-۴-۳- بررسی نرمال بودن خطاها.۶۳

 

۴-۴-۴- آزمون دوربین- واتسون.۶۹

 

۴-۵- نتایج رد یا قبول فرضیات.۷۳

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۵-۱- مقدمه.۷۹

 

۵-۲- نتایج و یافته های تحقیق۷۹

 

۵-۳-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق۸۱

 

۵-۴-پیشنهادها به محققان آتی.۸۱

 

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۸۲

 

پیوست ها ۸۳

 

منابع وماخذ.۹۷

 

چکیده:

 

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پروش شهرستان گلپایگان، میباشد. . در این تحقیق روش به کار برده شده بر حسب هدف ، کاربردی و بر اساس نحوه ی گرد آوری  اطلاعات ، توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری براساس سیستم جدید آموزشی، معلمان مدارس ابتدایی و دبیرستان شهرستان گلپایگان می باشد که طبق اطلاعات آماری سال ۱۳۹۳ جمعیتی در حدود ۸۹۰ نفر را در بر می گیرد. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی خوشه ای انجام شده و تعداد نمونه ها بر اساس جدول مورگان ۲۶۵ نفر می باشد. در گردآوری اطلاعات از روش های بررسی اسناد و مدارک، کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته، جهت بررسی متغیرهای مستقل پژوهش، با همکاری و نظرخواهی، ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان مدیریت، طراحی و بین ۳۰ نفر از معلمان شهرستان خوانسار جهت اجرای  پیش آزمون و انجام اصلاحات، توزیع گردید. برای بررسی متغیر وابسته پژوهش یعنی تعلق سازمانی از پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی ( کیترج،۲۰۱۰)[۱] استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار آن برای پرسشنامه شماره یک، ۸۹/۰ و برای پرسشنامه شماره دو، ۸۷/۰ بدست آمد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

در پایان یافته های تحقیق در بین معلمان شهرستان گلپایگان نشان داد که، مشارکت در تصمیم گیری، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است ولی دیگر متغیرها یعنی، پرورش و بهبود توانمندیها، شرایط محیط کار و ارزیابی مناسب عملکرد در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست. در نهایت محقق یادآور می شود این نتایج متعلق به معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد و این احتمال وجود دارد که با تغییر مکان و یا زمان تحقیق، نتایج متفاوتی حاصل شود.

 

کلمات کلیدی:

 

تعلق سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، شرایط محیط کاری، پرورش و بهبود توانمندیها، ارزیابی مناسب عملکرد

 

 • مقدمه

در قرن جدید بسیاری از سازمانها از تولید کنندگان بزرگ خودرو گرفته تا شرکتهای کوچک طراحی نرم افزار، دستخوش تغییر و تحول شده اند. انسانها در تمام سطوح فعالیت خود برای افزایش بهره وری تلاش و کوشش می کنند. مدیران، ایجاد سازمانهای ماندگار را نیاز خود تشخیص داده و بر اهمیت حیاتی نیروی انسانی واقف هستند. روش های نوین مشارکت و درگیرکردن کارکنان در امور سازمان، جایگزین روش های کنترلی و دستوری گذشته شده اند. مدیران به عنوان تسهیل کننده، یاری دهنده، مربی و راهنما مطرح هستند. به عبارت ساده تر مدیران امروز به تغییر اساسی ماهیت کار در سازمان خود همت می گمارند. اصطلاحاً آنان بدنبال تغییر و تحول در فرهنگ سازمانشان هستند. فرهنگ قوی و روشن، مزیت رقابتی ممتازی برای یک سازمان می تواند بوجود آورد.(رضائی نژاد، ۱۳۷۵)

 

از طرف دیگر، آموزش و پرورش هر کشور به عنوان اساسی ترین سازمان، مسئولیت حفظ ارزشها، تربیت و تعلیم نسل که کارگزاران و گردانندگان آینده جامعه می باشند و در نهایت بقا و تداوم حرکت فرهنگی کشور را که مبنای سایر حرکت هاست عهده دار است. در چنین سازمانی، نقش معلمان که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و عملکرد ایشان را به میزان تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت همبستگی بالایی دارد، بسیار حساس است.

 

ضمناً یکی از مصادیق روشن فرهنگ سازمانی، حس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان می باشد، که در پژوهش حاضر قصد داریم عوامل موثر بر رشد این عامل را در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان، مورد بررسی قرار دهیم.

 

 • بیان مسأله

در عصر کنونی آموزش و پرورش را می توان به عنوان کلید گشودن دلها و درمانگاه دردهای معنوی، اجتماعی و اخلاقی، سیاسی و حتی اقتصادی نام برد. چرا که این عرصه، مکان مقدسی است برای مداوای بیماریها و دردها و مشکلاتی که توسط انسان در زندگی فردی و اجتماعی آنها بروز و ظهور می یابد، مشروط بر اینکه مردم و مسئولان جامعه به این دستگاه عظیم فرهنگ ساز و انسان ساز نگاه عزت مدارانه، زیربنایی، مولد و سرمایه گذاری باشد. نگرش خردمندانه و عزت مدارانه و حمایت های راهبردی و عملی و نگاه فرابخشی مسئولان به این دستگاه عظیم انسان ساز و مشارکت گسترده آحاد جامعه و عزم جدی مردمی در همکاری می تواند انگیزه ای قوی برای تحقق آرمان ها و انتظارات مقدس و محرک نیرومندی برای عبور سرافرازانه و مقتدرانه کاروان عظیم تعلیم و تربیت از تنگناها و معضلات مزمن کهنه باشد.(نفیسی،۱۳۷۸)

 

تعلق سازمانی را می‌توان به پیوند و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن  و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سازمان از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست می‌یابد و خویشتن را برجسته می‌سازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس سربلندی می‌کند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمی‌‌یابد که ارزشهای سازمان به گونه‌ای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی می‌سازد و با ارزشهای وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونه‌ای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار می‌گیرد که به آنان اعتماد فراوان می‌شود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد.(جزایری و کرمی،۱۳۸۸)

 

در ضمن حس وفاداری و تعلق سازمانی مسأله ای است که اکنون مدیران رده اول در سازمانها با آن   مواجه اند.بدون شک امروزه از کارکنانی که تمام عمر خود را در یک سازمان سپری می کردند کمتر نمونه هایی مشاهده می شود و باید از آنها به عنوان انسانهایی که متعلق به دهه های گذشته بودند یاد کرد.انسان سازمان سنتی یا انسانی معتقد و وفادار نسبت به سازمان، که از دریچه چشم وی موفقیت با تداوم انجام وظیفه در سازمان ملازم بود، به تدریج فراموش می شود و جای خود را به گروهی از انسانهایی می دهد که مناسب بودن حرفه و شغل خود را بر وفاداری سازمانی مرجح می دارند و حمایت چندانی از خویش بروز نمی دهند.در عصر حاضر شکایت کارکنان از سازمانی که در آن اشتغال دارند و بی حرمتی بدان امری غیر منتظره و شگفت آور نیست. دانشمندان و محققان گه گاه در پژوهشهای خود از این عارضه به عنوان عاملی زیانبار برای رفاه عمومی در جامعه یاد کرده اند.(جمعی از اساتید، ۱۳۷۸).

 

کارکنان جدید در سازمانها توجه چندانی به سلسله مراتب سازمانی واحد خود ندارند و پیش از آنکه خود را با رؤسا و سرپرستان خود مقایسه نمایند به همطرازان خود در سایر سازمانها می نگرند و خود را با آنان مقایسه می کنند. در چنین اوضاع و احوالی این گروه کارکنان که با نوعی جاه طلبی تنها در اندیشه تخصص و حرفه خود می باشند تا زمانی در سازمان باقی می مانند که هدف های شغلی آنها به تحقق بپیوندد و هرگاه این آمال عملی نشود سازمان را ترک می کنند. بدین ترتیب تغییر شغل امری شایع و متداول گردیده و افراد سازمان برای پیشرفت و توفیق در کار و شرایط و موقعیتهای مختلف به سازمانهای گوناگون روی می آورند.

 

در حال حاضر آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان با مشکل عدم تمایل معلمان به ادامه کار در آموزش و پرورش و نوع نگاه برخی از آنها که به سازمان به عنوان کار دوم می نگرند و نسبت به کار خود دچار وازدگی و عدم تعلق گردیده اند، مواجه می باشد به طوری که مشاهده می شود با قانون جدید بازنشستگی زودهنگام افراد زیادی برای استفاده از این قانون مراجعه می نمایند.

 

بنابراین به جهت اثربخشی سازمان آموزش و پرورش و افزایش میزان تعلق سازمانی مدیران و معلمان، پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان پرداخته و با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین بررسی و مطالعه نظریات و تئوریهایی که در این زمینه وجود دارد مانند: هرم سلسله نیازهای مازلو، تئوری x,y مک گریگور و همچنین مدلهای انگیزش«ویکتور وروم» و «پورتر- لاولر» و. که در آنها به عوامل ایجاد انگیزش ، نوع و سبک های رهبری مثل رهبری مشارکتی و . اشاره شده و آنها موجب انگیزش و سپس ایجاد و رشد تعلق و در نهایت منجر به بهره ور شدن فرد و سازمان می گردد، سوالات پژوهش خود را اینگونه مطرح می کند:

 

 

 

 

 • آیا مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
 • آیا شرایط محیط کار معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
 • آیا پرورش و بهبود توامندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟
 • آیا ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها مؤثر است؟

و در نهایت محقق بدنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق خود می باشد یعنی:

 

چه عواملی بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان موثر است؟

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

نزدیک به سه دهه است که نظریه پردازان و صاحبنظران عرصه سازمان و مدیریت به ویژه صاحبنظران حوزه رفتارسازمانی و متخصصان حوزه تحول سازمانی به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. ولی این موضوع بر رفتار نیروی انسانی تأثیر چشمگیری دارد و اگر خوب شناخته شده و ریشه یابی شود آشکار می شود که خیلی از رفتارهای نیروی انسانی در سازمان متأثر از این موضوع مهم است. این موضوع توسط صاحبنظران معروفی نظیر، وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوشی و . مورد نقد و طرح قرار گرفت و بیشتر از همه، اهمیت آن در کتاب « در جستجوی کمال» پیترز و واترمن تجلی یافت. این موضوع مهم که «فرهنگ سازمانی» نام گرفت و بیشتر با جنبه غیرمادی و غیرملموس در سازمان شناخته شد، مورد بررسی و مطالعات مختلفی قرار گرفته است.

 

همانگونه که مشخص است در تمامی سازمانها دو نکته اساسی مورد توجه قرار دارد: یکی حفظ بقاء و حیات و دیگری افزایش کارایی و اثربخشی. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به دانشها و مهارتهای مختلف نیروی انسانی دارد. هرچه زمینه ها بهنگام و بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا بهسازی منابع انسانی و در کنار آن بهسازی فرهنگ سازمانی در نظام مدیریت منابع انسانی، باعث ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان می شود.(لطف اله همدانی، ۱۳۸۱)

 

درحدود ۷۰% منابع و سرمایه های سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد، لذا توجه به منابع انسانی از مهمترین مواردی است که در سازمانها باید مورد توجه قرار گیرد.(میرکمالی،۱۳۸۰).

 

 

 

آموزش و پرورش هر کشور به عنوان اساسی ترین سازمان، مسئولیت حفظ ارزشها، تربیت و تعلیم نسل که کارگزاران و گردانندگان آینده جامعه می باشند و در نهایت بقا و تداوم حرکت فرهنگی کشور را که مبنای سایر حرکت هاست عهده دار است. در چنین سازمانی، نقش معلمان که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و عملکرد ایشان با میزان تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت همبستگی بالایی دارد، بسیار حساس است.

 

بنابراین به جهت اثربخشی سازمان آموزش و پرورش و افزایش میزان تعلق سازمانی مدیران و معلمان، پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان بپردازد.

 

 • اهداف پژوهش

الف: هدف اصلی(کلی)

 

پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد دارد تا عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان را بررسی نموده و عواملی را که تحت عنوان سوالات پژوهش آمده است، مشخص سازد.

 

ب) اهداف فرعی(تخصصی)

 

پژوهشگر درصدد است تا بر پایه سوالات پژوهش، تأثیر موارد زیر را بر رشد تعلق سازمانی معلمان بررسی نماید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی
 • شرایط محیط کار معلمان
 • پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان
 • ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان
 • فرضیات پژوهش
 • مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
 • شرایط محیط کار معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
 • پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
 • ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
 • مدل مفهومی پژوهش

در ارائه مدل مفهومی این پژوهش از نظریات مدیران ارشد و پیشکسوتان آموزش و پرورش و همچنین از مدل ارائه شده توسط ابوالحسن ماهرویی- سال ۱۳۸۵ نیز استفاده شده است.

 

 • قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی می باشد.

 

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش مدارس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد.

 

قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال ۱۳۹۳ می باشد.

 

۱-۸-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

تعریف نظری

 

مشارکت در تصمیم گیری: مشارکت در ساده ترین تعریف عبارت است از فرایندی از مداخله داوطلبانه همگان در همه اموری که به آنها مربوط می شود و تمایل و توانایی اظهار نظر، انتخاب و انتقاد در قبال آن امور را دارا هستند (ملک پور،۱۳۷۶). در سازمان، مشارکت عمدتاً وسیله مناسبی برای ایجاد انگیزش، افزایش کارآیی کارکنان و تغییر وضع موجود است (رضایی کلیدبری و همکاران،۱۳۹۱).

 

پرورش و بهبود توانمندیها: توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند.( اسمیت، ۲۰۰۰).[۲]

 

نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمان، امری بدیهی و غیرقابل انکار است و شکی نیست که ثروت ملی یک کشور و به عبارت بهتر سرمایه انسانی در قالب مهارت‌ها، سازمان‌ها و انگیزه‌هایشان ظاهر می‌شود. مدیران باید به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی شاغل عوامل انگیزشی مؤثر در تحریک آنان را به درستی

 • user11 11

۲-۷ سوالات فرعی.۹

 

۸ فرضیات تحقیق

 

۱-۸  فرضیه اصلی.۱۰

 

۲-۸ فرضیات فرعی.۱۰

 

۹- جامعه آماری تحقیق۱۱

 

۱۰- قلمرو تحقیق

 

۱-۱۰ قلمرو موضوعی تحقیق۱۱

 

۲-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق.۱۱

 

۳-۱۰ قلمرو زمانی تحقیق۱۱

 

۱۱- نوع و روش تحقیق.۱۲

 

۱۲- روش گرد آوری اطلاعات

 

۱-۱۲ مطالعات کتابخانه ای.۱۲

 

۲-۱۲ مطالعات میدانی۱۲

 

۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۲

 

۱۴- مدل مفهومی تحقیق.۱۳

 

۱۵- واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق

 

۱-۱۵ کیفیت زندگی.۱۴

 

۲-۱۵ سلامت.۱۵

 

­۳-۱۵ بازنشستگی۱۵

 

۴-۱۵ سلامت روان۱۶

 

۵-۱۵ سلامت جسم۱۷

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

۱- مقدمه.۱۸

 

۲ مبانی نظری

 

۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی.۱۹

 

۲-۲ کیفیت زندگی در بیان عمومی.۲۳

 

۳-۲ کیفیت زندگی و شخصیت انسانی.۲۷

 

۴-۲ نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی۳۰

 

۵-۲ سلامت.۳۵

 

۶-۲ سلامت روان۳۶

 

۲-۷ بازنشستگی۳۷

 

۸-۲بازنشستگی و سلامت۴۵

 

۳ تحقیقات پیشین

 

۱-۳مرور تحقیقات داخلی.۴۷

 

۲-۳مرور تحقیقات خارجی۵۲

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۱- مقدمه.۵۷

 

۲- روش تحقیق.۵۸

 

۳- جامعه آماری۶۰

 

۴- تعیین حجم نمونه .۶۱

 

۵- روش نمونه گیری۶۳

 

۶- روش گردآوری داده ها و اطلاعات.۶۴

 

۷- ابزار گردآوری داده ها.۶۵

 

۸- تعیین روایی پرسشنامه.۶۶

 

۹- تعیین پایایی پرسشنامه

 

۱-۹ تعریف پایایی.۶۸

 

۲-۹ رابطه روایی و پایایی۶۸

 

۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

۱-۱۰ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونه ای۷۰

 

۲-۱۰ آزمون تی یک نمونه ای۷۱

 

۳-۱۰ آزمون فریدمن.۷۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۱- مقدمه.۷۷

 

۲ – تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

 

۱-۲ جنسیت.۷۲

 

۲-۲ میزان سابقه کاری .۷۴

 

۳-۲ سن۷۵

 

۴-۲ تحصیلات.۷۶

 

۳-روایی سازه ها با تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی۷۸

 

۴- آزمون نرمال بودن توزیع نمره متغیرهای تحقیق.۸۲

 

۵- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

 

۱-۵ آزمون فرضیه های فرعی تحقیق.۸۴

 

۲-۵ آزمون فرضیه های اصلی تحقیق.۱۰۷

 

۳-۵ آزمون فریدمن برای بررسی تأثیرات مؤلفه های سلامت روانی و جسمانی.۱۰۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۱مقدمه.۱۱۱

 

۲- جمع بندی مطالب پیش گفته.۱۱۱

 

۳- نتایج حاصل از بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات عمومی پرسشنامه

 

۱-۳ جنسیت۱۱۲

 

۲-۳ میزان سابقه کاری.۱۱۲

 

۳-۳ سن.۱۱۲

 

۴-۳ تحصیلات.۱۱۲

 

۴- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.۱۱۳

 

۵- محدودیت های تحقیق۱۱۷

 

۶ پیشنهادات

 

۱-۶ پیشنهادات برای این تحقیق.۱۱۷

 

۲-۶ پیشنهادات برای تحقیق آتی.۱۱۸

 

 

 

منابع و مأخذ

 

منابع فارسی.۱۱۹

 

منابع لاتین.۱۲۱

 

پیوست (پرسشنامه)۱۲۳

 

چکیده انگلیسی.۱۲۹

 

–   مقدمه

 

کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسایل عصر امروز در مراقبت سلامتی است و یکی از بزرگترین اهداف بهداشتی برای بالا بردن  سلامت افراد است و در سالهای اخیر از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی افراد به خصوص سالمندان و افراد ناتوان شناخته شده است. سازمان بهداشت جهانی تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه نموده است که عبارت است از درک افراد از وضعیت زندگی در قالب  فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه و در راستای اهداف، استانداردها و علایق افراد می باشد. همچنین فاسینو در تعریف خود اظهار می‌دارد امروزه کیفیت زندگی یک شاخص اساسی محسوب می‌شود و از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر می‌گیرد توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای ارزیابی صحیح آن باید به ابعاد فوق توجه شود، براساس این تعاریف جامع کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی، روانی، اعتقادات شخصی، میزان خوداتکایی، ارتباطات اجتماعی و محیط زیست دارد (فاسینو، ۲۰۰۲).

 

به نظر می‌رسد بازنشستگان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان و هم این که از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می‌شوند بایستی تحت توجه و حمایتهای خاص قرار گیرند و نیازهای آنان در ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

 

در این فصل به بررسی مساله بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی و جسمانی پرداخته و سپس به اهمیت این امر در امور خرد و کلان کشور اشاره خواهد شد.

 

سوالات و اهداف تحقیق با توجه به مباحث مطرح شده در بیان مساله و اهمیت تحقیق خواهد آمد و در نهایت متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی تعریف خواهد شد.

 

۲-  بیان مساله

 

اگرهمهاینشاخصهاومؤلفه هادرمفهومی واحدخلاصهشوند،اینمفهومهماناکیفیت زندگی استکهبر اساسآنمیتوانگفتتوسعه هدفیاستکهبهوسیلهانسانهایواقعیوبرایانسان هایواقعیتحققمییابدوتوجهبهکیفیتزندگیآن هاخودهمراهرسیدنبهتوسعهوهمهدفآن محسوبمی‌شود.

 

کیفیتزندگیمفهومجدیدینیست،اماخاستگاه آنبهعنوانیکحیطهیتحقیقیدرجوامعغربیوبه ویژهآمریکابهدهه۱۹۶۰میلادیبازمیگردد. هرچند کهدرایندههودودههبعدعمدهاینتحقیقاتبر شاخصهایعینیمتمرکزبودووجهغیرجامعه شناختی (غالبًاپزشکی)، (ابیل، ۲۰۰۰؛ مارکیدز،۲۰۰۱). درطیدهه۱۹۹۰وبهویژهسالهایآغازینقرنبیستو یکم،شاخصهایذهنیوابعادجامعهشناختینیز اهمیتیدرخوریافتند.

 

واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تأکید دارد (فایول،۲۰۰۰). درخصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است . برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود می دانند (وبر، ۱۹۹۸).

 

قمبه لحاظاقتصادی اجتماعیتوسعه‌یچندانی نیافته. پایین بودنسطح درآمد و عدم توسعه،برخورداریبازنشستگان کارگری شهرداری قماز امکاناتتوسعه‌ایورفاهیراتحتتأثیرقرارداده، در نتیجهسطحزندگیراپاییننگاهداشتهاست.

 

همچنین،می توانپرسیدکهچهعواملاقتصادیو اجتماعی‌ایسببشدهسطحزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم پایین باشد؟

 

این مفهوم،کمک می‌کندبتوانیمشکل زندگی بازنشستگان کارگری قمراازدووجهبررسیکنیم: نخست،وجه عینی و واقعیاست کهبراساسآنمی‌توانمیزانبهرهمندی مردمازامکاناتمادیراسنجید. دراینوجه،میزان برآوردهشدننیازها،خواسته‌هاوانتظاراتیکهجنبهعام دارندوبرایزندگیضروریهستندموردتوجهقرارمی‌گیرد. دوم،وجهذهنیوتصوریاستکهبراساسآن می‌توانمیزانرضایتوخشنودیمردمازبرآوردهشدن نیازهایواقعیراسنجید. همچنین،ازطریقاینوجهمی‌توانشکلزندگیمردمراازدیدخودآنهانگریستو کیفیتآنرابرحسبذهنیتخودآنهاموردارزیابی قرارداد.بنابراین،مسأله‌ایکهرودررویتحقیقحاضر قرارداردایناستکهکیفیتزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم به گونه‌ایبرسدکههردووجهذهنیوعینیآنرامد نظرداشته،حیطه‌هاییرامشخص سازدکهنمایانگر ابعادمهموعمدهزندگیباشد.

 

مولفه‌های کیفیت زندگی عبارتند از : عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت مولفه‌های کیفیت زندگی در بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد. همچنین بررسی میزان تاثیر عوامل عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد که بصورت یک رابطه علّی(علت و معلولی) بررسی می شود.

 

۳- چارچوب نظری تحقیق 

 

اساس نظری موضوع کیفیت زندگی در نظریه سلسله مراتب نیازها مزلو قرار دارد و بعدها به منظور گسترش قلمرو آن سایر نظریه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

در اینجا، به دو نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی اشاره می‌کنیم و سرانجام مفاهیم عمده آن نظریه‌ها را گزینش نموده، با ادغام آنها مدلی تدوین می‌کنیم که سهم  هر یک را در بررسی کیفیت زندگی نشان می‌دهد.

 

آبراهام هرولد مزلو، روان شناس انسان گرای آمریکایی، نیازهای اساسی انسانی را در قالب پنج نیاز عمده دسته بندی کرده است. به نظر وی، آرایش این نیازها به شکل سلسله مراتبی است که به ترتیب عبارت اند از: نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام، و نیازهای خودشکوفایی  (مزلو،۱۳۷۲).

 

نظریه مزلو، از این حیث که نیازها را پدیداری انگیزشی روانی تلقی می‌کند نظریهای روان شناختی است، اما از این حیث که رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و پیش شرطهای اجتماعی می‌داند جامعه شناختی است. از نظر مزلو، موقعیتها و شرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها می‌شود و مورد اخیر، به نوبه خود، موجد نگرشها و رفتارهای خاصی در فرد می‌گردد. از این رو، می‌توان گفت که برآورده شدن یا نشدن نیازها، حلقه رابط فرد با ساختار اجتماعی است.

 

«نیازهای ابتدایی بشر : مزلو خود در این باره می‌گوید فقط می‌تواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد (مزلو، ۱۳۸۱).

 

مزایایی را که نظریه‌ی مزلو در تحلیل کیفیت زندگی دارد می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد : از جهت متغیر وابسته‌ی تحقیق، این نظریه می‌تواند در تعیین شاخصهای کیفیت زندگی کمک مهمی بکند. پنج نیازی را که مزلو به شکل سلسله مراتبی مشخص می‌کند، میتوان، با جرح و تعدیل هایی، به عنوان مؤلفه‌ها و شاخص های کیفیت زندگی تعیین نمود : الف) وضعیت سلامتی بهداشتی، ب) وضعیت اقتصادی، ج) وضعیت امنیتی، د) وضعیت اجتماعی، ه) بهزیستی ذهنی روانی. این پنج حیطه، متناظر است با پنج نیاز اساسی در

 • user11 11

۲-۳- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها.۱۷

 

۲-۴- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها.۱۸

 

۲-۵- تعریف نمایشگاه۲۰

 

۲-۶- فلسفه برپایی نمایشگاه ها۲۲

 

۲-۷- اهداف نمایشگاه­ها.۲۳

 

۲-۷-۱- اهداف مسئولان و دست اندرکاران.۲۴

 

۲-۷-۲- اهداف تولیدکننده.۲۶

 

۲-۷-۳- اهداف بازدیدکننده۲۷

 

۲-۸- انواع نمایشگاه­ها۲۸

 

۲-۸-۱- نمایشگاه عمومی.۲۹

 

۲-۸-۲- نمایشگاه­های تخصصی.۳۰

 

۲-۸-۳- نمایشگاه اختصاصی۳۲

 

۲-۸-۴- نمایشگاه­های اکسپو۳۲

 

۲-۸-۵- نمایشگاه عرضه مستقیم کالا.۳۳

 

۲-۸-۶- نمایشگاه­های مجازی۳۴

 

۲-۹- مراحل شرکت در نمایشگاه.۳۴

 

۲-۱۰- هزینه شرکت در نمایشگاه.۳۷

 

۲-۱۱- موفقیت در نمایشگاه.۳۸

 

۲-۱۲- عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین المللی۴۰

 

۲-۱۲-۱- برنامه ریزی امور نمایشگاهی.۴۰

 

۲-۱۲-۳- مکان برپایی نمایشگاه.۵۱

 

۲-۱۲-۴- معماری سالن نمایشگاه۵۴

 

۲-۱۲-۵- طراحی مناسب غرفه در نمایشگاه۵۷

 

۲-۱۲-۶- نقش کارکنان غرفه نمایشگاه۶۸

 

۲-۱۲-۷- سالن­های کنفرانس.۷۲

 

۲-۱۲-۸- پارکینگ و رستوران استاندارد.۷۲

 

۲-۱۲-۹- اطلاع­رسانی۷۳

 

۲-۱۲-۱۰- بیمه نمایشگاه­ها۷۴

 

۲-۱۲-۱۱- قواعد گمرگی.۷۵

 

۲-۱۲-۱۲- محل اقامت خارجیان.۷۵

 

۲-۱۲-۱۳- تاسیسات بهداشتی و ایمنی۷۶

 

۲-۱۲-۱۴- استفاده از فناوری.۷۷

 

۲-۱۳- نتایج برگزاری نمایشگاه۷۸

 

۲-۱۴- آثار فرهنگی نمایشگاه.۸۷

 

۲-۱۵- پیشینه تحقیق.۹۰

 

۲-۱۵-۱- پیشینه داخلی۹۰

 

۲-۱۵-۲- پیشینه خارجی۹۱

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

 

۳-۱- مقدمه .۹۷

 

۳-۲- روش پژوهش ۹۸

 

۳-۳- جامعه­ آماری.۹۸

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه­­گیری ۹۹

 

۳-۵- فرضیه های تحقیق .۹۹

 

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۱۰۱

 

۳-۶- مدل مفهومی پژوهش۱۰۰

 

۳-۷-۱- روش کتابخانه­ای ۱۰۱

 

۳-۷-۲- روش میدانی ۱۰۱

 

۳-۸- ابزارگردآوری اطلاعات ۱۰۱

 

۳-۹- روایی پرسشنامه .۱۰۲

 

۳-۱۰- پایایی پرسشنامه .۱۰۳

 

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها .۱۰۵

 

۳-۱۱-۱- آمار توصیفی۱۰۵

 

۳-۱۱-۲- آمار استنباطی۱۰۵

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها

 

۴-۱- مقدمه .۱۰۷

 

۴-۲- توصیف داده ها ۱۰۸

 

۴-۲-۱- جنسیت .۱۰۸

 

۴-۲-۲- سن ۱۰۹

 

۴-۲-۳- سطح تحصیلات ۱۱۰

 

۴-۲-۴- سابقه خدمت .۱۱۱

 

۴-۳- آمار استنباطی۱۱۲

 

۴-۳-۱- نتایج توصیفی.۱۱۳

 

۴-۳-۱-۱- درصد پاسخگویی به گویه های پرسشنامه.۱۱۳

 

۴-۳-۱-۲- میانگین و انحراف معیار ابعاد پرسشنامه و خرده مقیاس­ها.۱۲۴

 

۴-۳-۲ نتایج استنباطی .۱۲۸

 

۴-۴- بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی متغیرهای اصلی پژوهش (نتایج آزمون کروسکال والیس).۱۳۵

 

۴-۵- نتایج آزمون فرضیه ها.۱۴۱

 

فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادها

 

۵-۱- مقدمه .۱۴۲

 

۵-۲- نتایج توصیفی پژوهش .۱۴۴

 

۵-۳- نتایج استنباطی پژوهش.۱۴۵

 

۵-۴- تحلیل مدل مفهومی تحقیق.۱۴۷

 

۵-۵- نقش متغیر های توصیفی در ارزیابی متغیرهای اصلی پژوهش۱۴۷

 

۵-۶- سازگاری یافته­ ها با تحقیقات پیشین۱۴۸

 

۵-۷- پیشنهادهای مبتنی بر یافته­ های پژوهش.۱۴۸

 

۵-۸- پیشنهاد به محقق­های  آینده .۱۴۹

 

۵-۹- محدودیت های پژوهش ۱۴۹

 

پیوست­ها

 

پیوست ۱ – پرسشنامه.۱۵۲

 

پیوست ۲ – خروجی نرم افزار SPSS 163

 

منابع و مأخذ

 

منابع فارسی ۲۰۳

 

منابع لاتین ۲۰۸

 

چکیده انگلیسی ۲۱۰

 

چکیده

 

نمایشگاه­های بین ­المللی بعنوان یکی از مجاری و کانال­های معرفی کالاهای تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار هستند توجه به موفقیت نمایشگاه­ها علی­الخصوص نمایشگاه­های تخصصی بین ­المللی که حدود ۹۵ درصد کل نمایشگاه­ها را در بر می­گیرد، می ­تواند نقش بسیار موثری را در فرایند توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد. از آنجا که هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های تخصصی بین ­المللی صادراتی می­باشد، ابتدا با توجه به اهداف برگزاری نمایشگاه­های بین ­المللی و با جمع آوری نظرات خبرگان، اندیشمندان و صاحب نظران امر نمایشگاهی و از طریق پرسشنامه خبره، به شناسایی عوامل موثر اقدام گردید و سپس در ادامه با توزیع ۳۰۰ عدد پرسشنامه اصلی در جامعه آماری و جمع­آوری آن و استفاده از روش تحلیل عاملی و بهره­ گیری از به تعیین عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین ­المللی پرداخته شد و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و نتایج ذیل به دست آمد. بین مدیریت و هدایت عملکردی نیروها و تبلیغات حرفه­ای، بین شفاف سازی برای مشارکت کنندگان ، نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی، بین شرایط حاکم بر جامعه و مشارکت همه عوامل درگیر در نمایشگاه و بین توجه به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه و موفقیت نمایشگاه­های بین المللی ارتباط معناداری وجود دارد. و همچنین مدل مفهومی تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه مورد تأیید قرار گرفت.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کلید واژه های پژوهش: موفقیت نمایشگاه، زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، تبلیغات حرفه­ای، بین مدیریت و هدایت عملکردی نیروها

 

مقدمه

 

نمایشگاه­ها ابزارگفتگوهای چند منظوره است که امکان حصول و نیل به اهداف ارتباطی به منظورتوسعه فعالیت­ها را فراهم می آورد .امروزه کارشناسان و صاحب نظران عرصه های اقتصادی در بررسی و تحلیل موضوع­های مربوط به توسعه، به ویژه صادرات غیرنفتی بر این باورند که رونق صادرات در افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت رهایی از وابستگی اقتصاد نفت بسیار تاثیرگذار بوده است و می بایست مورد حمایت نیز قرار گیرد . بر این اساس برای نیل به چنین اهدافی، نباید از ابزار کارآمدی چون نمایشگاه های بین المللی غفلت ورزید.

 

امروزه نمایشگاه­ها نقش بسیار مهمی را در بازاریابی بین المللی بازی می کنند ، زیرا امکان مقایسه سریع میان کالاهای تولید شده را در یک مکان فراهم می سازد . حضور در نمایشگاه موثرترین وسیله برای ارتباط با بهره بردار تولید و شناساندن کالاها ی تولیدی، صادراتی، خدماتی و یافتن بازارهای جدید میباشد.

 

در قرن بیست و یکم اکثر کشورها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه بیشترین کوشش خود را در جهت توسعه صادرات به کار می گیرند تا بتوانند حداقل نیازهای ارزی خود را تامین نمایند از آنجا که دولت مردان ایران برنامه اقتصاد بدون نفت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده­اند ضرورت تجدید نظر در مسایل اقتصادی به ویژه برگزاری نمایشگاه­ها که از ابزارهای مهم، با هدف شناسایی بازارهای هدف و نفوذ در آنها می­باشد، بیش از پیش اجتناب ناپذیر شده است . مسئله مهمی که دیر زمانی است به فراموشی سپرده شده است و برگزاری نمایشگاه های موفق که متضمن رسیدن

 

به موارد ذیل است در نظر گرفته نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 • افزایش توان صادراتی
 • آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با دیدگاه ها و انتظارات خریداران خارجی
 • افزایش آگاهی و اطلاعات خریداران خارجی از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی
 • افزایش اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از شرایط بازارهای خارجی
 • شناسایی کشورهای رقیب و بازارهای هدف
 • مقدمه

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه، نیازمند پیروی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی می­باشد. تجربه کشورها، علی­الخصوص شرق آسیا، بیانگر این موضوع است که این کشورها از الگوی توسعه صادرات به نحو درست بهره ­برداری کرده­اند تا به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافته­اند. برای کشور ما که اقتصاد آن همواره به لحاظ کسب درآمدهای ارزی به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامه گذشته و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن برای کشور، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی جهت تأمین ارز مورد نیاز کشور یعنی صنایع داخلی را تشویق به تولید کالاهای وارداتی و صدور دیگر کالاها به کشورها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند می­بایست مدنظر سیاستگذاران، برنامه­ریزان و فعالان اقتصادی قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیت موثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات، نمایشگاه­ها می­باشند. با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و بازرگانی از موثرترین نمایشگاه­ها در توسعه صادرات غیرنفتی، برگزاری نمایشگاه­های تخصصی (صادراتی) بین ­المللی است که این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر موفقیت آن می ­پردازد.

 

 • بیان مسئله پژوهش

در سال­های اخیر صادرات غیرنفتی واژه­ای متداول در ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت(به ویژه کشورهای خاورمیانه) است. تا چندی پیش این کشورها، صادراتی جز نفت و گاز نداشتند و همواره در معرض این انتقاد بودند که اقتصادشان تک محصولی بوده و درآمدشان با تغییر قیمت در نوسان است. (زیرک،معصومه، اثرات اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و نقش چشم­انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم در توسعه صادرات غیر نفتی، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مهر ۱۳۸۷) تجربه  نشان داده که آن دسته از کشورهایی که دارای اقتصاد تک محصولی و عمدتاً وابسته به نفت هستند؛  نه تنها مسیر توسعه را طی نخواهند نمود بلکه در مواجهه با طوفانهای اقتصادی دچار بحران خواهند شد.  براین اساس، از جمله راه های رشد اقتصادی و دست­یابی به بازارهای جهانی، کاستن از میزان وابستگی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و توسعه صادرات غیر نفتی می­باشد.(سلطانی، الیزابت، شیدا خیراندیش، صادرات غیر نفتی در استان فارس بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تعیین مزیت نسبی محصولات استان، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مهر ۱۳۸۷،ص۴۱۵) برای جهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، ضرورت دارد از تمامی ابزارهای نفوذ در بازارهای جهانی و منطقه­ای به نحو مطلوب و متناسب بهره ­برداری شود. یکی از ابزارهای بسیار کارآمد نمایشگاه می­باشد که می ­تواند ارتباط مستقیمی بین عرضه­کننده و متقاضی کالا و در نهایت مبادله کالاها و خدمات را میسر سازد. فعالیت­های نمایشگاهی موجبات پویایی سایر بخش­های اقتصادی نیز می­شود، به طوری که بهره­ گیری از روش­ها و تکنیک­های علمی مبتنی بر برنامه ­ریزی هدفمند و جامع در فرایند برپایی و استفاده از نتایج نمایشگاه­ها می ­تواند نوید بخش رونق اقتصادی باشد. این گونه نمایشگاه­ها از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات مناسب­ترین فرصت­ها را برای تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان مهیا می­سازد تا از طریق توانمندی­های خود به مشتریان بالقوه، افزایش فروش و در نتیجه ارتقای سطح فعالیت اقتصادی خود را رقم زنند(علوی،۱۳۸۳) (علوی،سید محمد رضا، مقدمه­ای بر صنعت نمایشگاهی، شرکت نمایشگاه­های بین المللی،۱۳۸۳). حال این مسئله در ذهن ما به وجود می­آید که آیا نمایشگاه­ها می­توانند به عنوان یک ابزار بازاریابی موجبات توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفتی را ایجاد کنند یا نه؟و چه عواملی بر موفقیت هر چه بهتر نمایشگاه ها اثر دارند؟

 

 • اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می­ کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین­کننده سرمایه ­گذاری­های موجود و کاهش انحصار پر رنگ­تر می­ کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه­های تولیدی را قادر می­ کند تا از محدودیت­های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه­های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره ­برداری کنند.(مریم فدایی، نقش تحقیقات استراتژیک بازار در توسعه صادرات،، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مهر ۱۳۸۷،ص۶۵۹)

 

یکی از  ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیت موثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات، نمایشگاه­ است. هیچ یک از وسایل ارتباط جمعی همانند نمایشگاه­ دارای کارکرد چند بعدی نیستند. در نمایشگاه می­توان علاو بر جذب مشتریان جدید و بهبود مناسبات با مشتریان فعلی، از تغییرات در ترکیب و رفتار آنها اطلاع حاصل کرد و ضمن تماس مستقیم با خریداران بالقوه اطلاعات مورد نیاز در زمینه ­های چون کیفیت کالا، روش یا طرقه کار با آن، خدمات پس از فروش . را در اختیار آنها گذاشت. در تعریف گویا و کوتاه نمایشگاه را می­توان تبلیغ زنده نامید، زیرا در نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیع­کننده، مصرف ­کننده کالا یا خدمات دریک زمان و مکان مناسب گردهم می­آیند، هم چنین برگزاری نمایشگاه  موجب افزایش سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان می­گردد.(نیازی،۱۳۸۲،ص۱۷) (نیازی،سید رضا(۱۳۸۲)؛ حضور موفق در نمایشگاه، چاپ اول، نشر اتابک.)

 

 

 

 • اهداف پژوهش

در طی سال­های اخیر بخش عمده کشور، علی الخصوص دولت مردان و اقتصاددانان بحث توسعه صادرات غیر نفتی و جهش صادرات را در سرلوحه کاری خود قرار داده­اند ، و به دنبال استراتژی مناسب جهت بهبود روند فعلی وافزایش صادرات کالا و خدمات می­باشند . لذا موضوعاتی نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد مراکز تجاری در دیگر کشورها، تسهیل مقررات صادرات، حضور در نمایشگاه­ها، ایجاد مناطق آزاد تجاری و غیره، همه در جهت موضوع توسعه صادرات غیر نفتی می باشد. از جمله راهکارهایی که مرکز توسعه صادرات به عنوان سیاست­گذار انتخاب نموده است (ادغام در سازمان توسعه تجارت ایران) برگزاری نمایشگاه­های تخصصی صادراتی می­باشد (وظیفه اصلی برگزاری نمایشگاه­ها در داخل و خارج از کشور به عهده شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران می­باشد.)

 

اهداف در این پژوهش، عبارتند از:

 

 

 1. شناسایی عوامل موثر در موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین ­المللی (صادراتی)
 2. پیشنهاد راهکار مطلوب و مناسب جهت برگزاری موفقیت­آمیز نمایشگاه­ها
  • سوالات اصلی تحقیق

چه عواملی در موفقیت نمایشگاه­های تخصصی بین المللی (صادراتی) موثراست؟

 

 • فرضیه های پژوهش

 

 1. مدیریت، هدایت عملکردی نیروها، تبلیغات حرفه ای و تخصصی بر موفقیت نمایشگاه ها تأثیر معنادار دارد.
 • user11 11