بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

هنر درمانی و تئوری کنترل (LOC)

يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ق.ظ


این تئوری بیان می کند که نگرش افراد نسبت به نحوه کنترل آنها بر محیط اطراف و اتفاقات زندگیشان با یکدیگر متفاوت می باشد. افراد با دیده کنترل داخلی خود را مسول موفقیتها و شکستهایشان می دانند در حالیکه افراد با ایده کنترل خارجی معتقدند ه موفقیتها و شکستهایشان معلول شانس، تقدیر و یا نیروهای…


تحقیقات انجام شده نشان داده اند که LOC ویژگی قابل تغییر در انسان می باشد چرا که در غیر اینصورت نشانه های تغییرات رفتاری با ساختار آن قابل توجیه نبود. تغییرات ناخوشایند ایجاد شده در زندگی و استرس دهنده هایی مانند بیماری و بستری شدن باعث تغییر LOC از داخلی به خارجی می شوند لذا در فرآیندی معکوس با اصلاح LOC از خارجی به داخلی می توان اضطراب را کاهش داده و بهبود فیزیکی و روانی را تسریع بخشید آنچنان که Lefcourt نیز در سال 1982 بیان می کند که تبدیل LOC از حالت خارجی به داخلی یکی ا زمهمترین اهداف روانشناسان می باشد که باعث می شود نارضایتی و ناامیدی بیماران به رضایت و امیدواری تبدیل شود.

Goertzel در سال 1991 می نویسد: «ارتباط بین امیدواری و LOC داخلی در کودکان بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که امیدواری عاملی بسیار حیاتی در کنار آمدن کودک با فرآیند بیماری است. او ضمن تشریح ارتباط بین امیدواری و کنترل، بیان می کند که برای کودکان بیمار دارای بیماریهای مزمن باور این مسئله که بیاری آنها قابلیت کنترل دارد بسیار مهم و حیاتی می باشد چرا که امیدواری از باور قابل کنترل بودن بیماری حاصل می شود Thompson و Spacapan به بررسی رابطه بین خصوصیات فردی، میزان LOC درونی و میزان امیدواری افراد پرداخته و نتیجه گرفته اند که بین میزان امیدواری و میزان  LOC داخلی فرد رابطه مستقیم یوجود دارد. همچنین تحقیقات آنان نشان می دهد که اثرات مثبت حس کنترل، پایدار و قابل انتقال به موقعیتهای مشابه می باشد که کم شدن اضطراب کودکان در بستریهای بعدی نیز تاییدی بر این امر می باشد. بیش از 30 تحقیق مقیاسهایی را برای اندازه گیری LOC ار ائه داده اند که از آنجمله می توان به تحقیقات Nowicki و Stirckland در سال 1973 اشاره کرد که مقیاسی برای اندازه گیری LOC کودکان ارائه کرده اند و متعاقب آن نیز تلاشهای دیگر یجهت ارائه مقیاسهایی برای ندازه گیری LOC گروههای مختلف سنی صورت گرفت.

Wallsten و De Vellis در سال 1978 مقیاسی چند وجهی را برای اندازه گیری LOC و کشف رابطه بین LOC، باورها و رفتارهای بهداشتی تنظیم کردند که Parcel و Meyer آن را برای استفاده کودکان تغییر ددند. در سه تحقیقی که توسط Reimains بر دانش آموزان صورت گرفت، هدف افزایش رفتارهای هماهنگ با LOC داخلی و نیز پیش بینی های لازم برای افزایش این حس درونی بود. Lefconrt این طور نتیجه گیری می کند که استراتژیهای آموزشی و مشاوره، در تغییر ادراک کودکان نسبت به کنترل موثر می باشند. Foster نیز در سال 2000 به اهمیت فهم مفهوم LOC در سلامتی کودکان اشاره کرده، بیان می کند که شناخت نوع LOC بیمار برای درمانگران ضروری است چرا که از این طریق می توان او را در تطابق پیدا کردن با شرایط، توسعه استراتژیهای موثر در برخورد با ناتوانیهای حرکتی و درد شدید حاصل از بیماری یاری داد.

دانلود پایان نامه  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

مشاهده نقاشی های غارنشینان از زندگی روزمره و فرآیندهای تکامل یافته تر بعدی نشانگر آن است که نقاشی یکی از فعالیتهای بسیار قدیمی بشر بوده است. وظایف درمانی شمن ها و عقاید یونانیان درباره شاعران و فلسفه ارسطو در مورد هنر و تقلید نشانگر قدمت رابطه نقاشی با زندگی بشر از دیرباز بوده است. هنر درمانگران نیز همواره از نقاشی های خودآگاه و ناخودآگاه بیماران به عنوان منبعی برای شناخت مشکلات شخصیتی بیمار و بعنوان راهنمایی برای چگونگی مداخلات درمانی استفاده کرده اند. بخش زیادی از تئوریهای روانکاوی بر اساس نوسازی تجربیات دوران کودکی بدنبال تئوری فروید قرار گرفته است و تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد نقاشیهای کودکان، نقاشیهای ما قبل از تاریخ و هنر فولکوریک با یکدیگر مرتبط می باشند به نحوی که می توان تمام آنها را ابتدائی، خودبخود و طبیعی نامید.

  • user11 11