بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

عنوان:

 

بررسی راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر محسن حمیدی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی

 

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
هدف: آشنایی با راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از نظر، نوع دانشگاه، بودجه، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی می‌باشد. روش شناسی: از نوع کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد و فایده‌ای که می‌تواند داشته باشد، باعث توسعه و پیشرفت کتابخانه‌های نهاد می‌شود.جامعه مورد مطالعه کتابخانه‌های نهاد رهبری واقع در استان‌های غرب کشور اعم از کردستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان می‌باشند که در مجموع ۲۷ کتابخانه را شامل شده است. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامۀ محقق ساخته با ۳۸ سؤال بسته و ۱ سؤال باز و با مقیاس ۳ تا ۷ گزینه‌ای لیکرت بود که پایایی آن از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ معادل ۸۸% برآورد گردید. پاسخ پرسش‌های اساسی تحقیق، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار  spssویرایش ۲۰ بدست آمده است. یافته‌ها: نشان می‌دهد  ۴/۴۴% پراکندگی کتابخانه‌ها مربوط به دانشگاه‌های دولتی می‌باشد. ۹/۲۵% از کتابخانه‌ها، بودجۀ اختصاصی برای تهیه منابع را خیلی کم و کم، ارزیابی نمودند. در رابطه با امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها جهت پیاده سازی طرح همکاری، ‌۳/۷۰ درصد‌ نظرات در انتخاب گزینه‌های کم و خیلی کم بوده است. ۸/۷۷% از نیروی انسانی کتابخانه‌ها را مردان تشکیل می‌دهند و در حال حاضر هر یک از این کتابخانه‌ها، یک نیروی کاری در اختیار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها در زمینه‌های مطرح شده، دچار چالش‌های جدی هستند. در فصل پنجم راهکارهایی در رابطه با چالش پیش روی کتابخانه‌ها ارائه شده است.

 

 

واژه‌های کلیدی: اشتراک منابع- امانت بین کتابخانه‌ای- دانشگاه‌های غرب کشور- طرح‌های همکاری- کتابخانه‌های نهاد رهبری
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسئله ۳
۱-۳٫ متغیرها ۴
۱-۳-۱٫ متغیرمستقل: راهکارها ۴
۱-۳-۲٫ متغیرتابع: طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه ای،اشتراک منابع) ۴
۱-۴٫ اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۵٫ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵-۱٫ هدف اصلی ۵
۱-۵-۲٫ اهداف فرعی ۵
۱-۶٫ استفاده‌ی کاربردی ازتحقیق ۶
۱-۷٫ فرضیه ۶
۱-۸٫ سؤال اصلی تحقیق ۶
۱-۸-۱٫ سؤال‌های تحقیق ۶
۱-۹٫ تعاریف مفهومی وعملیاتی. ۷
۱-۹-۱٫ تعریف مفهومی. ۷
۱-۹-۲٫ تعریف عملیاتی ۸
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق
۲-۱٫ مقدمه. ۹
۲-۲٫ تعریف همکاری ۹
۲-۳٫ ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌ای ۱۰
۲-۴٫ روش‌های همکاری ۱۰
۲-۴-۲٫ همکاری کتابخانه‌هادردانشگاه وروکلاو ۱۲
۲-۵٫ شرایط لازم برای کسب موفقیت دربرنامه‌های همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۴
۲-۶٫ انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای. ۱۵
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                شماره صفحه
۲-۷٫ اهداف همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۹
۲-۸٫ همکاری بین کتابخانه‌ای؛غنی کردن کتابخانه‌های کوچک ۲۱
۲-۹٫ همکاری بین کتابخانه‌هادرمان نه پیشگیری. ۲۲
۲-۱۰٫ امانت بین کتابخانه‌ای ۲۴
۲-۱۰-۱٫ ایجادنظام امانت بین کتابخانه‌ای ۲۶
۲-۱۰-۲٫ رهنمودهای ایفلادرخصوص اصول اجرای امانت بین کتابخانه‌ای وخدمات تحویل مدرک درسطح بین‌الملل  ۲۷
۲-۱۰-۳٫ اصول ورهنمودهای اجرایی ۲۸
۲-۱۰-۳-۱٫ مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها ۲۸
۲-۱۰-۳-۲٫ مزایای کتابخانه‌های مشترک ۲۹
۲-۱۰-۴٫ پروتکل امانت بین کتابخانه‌ای: پیشرفت وپروژه‌ها ۲۹
۲-۱۱٫ تأثیرنظام‌های رایانه‌ای برخدمات امانت بین کتابخانه‌ای ۳۱
۲-۱۲٫ امانت بین کتابخانه‌ای درایران. ۳۲
۲-۱۳٫ امانت بین کتابخانه‌ای درسایرکشورها ۳۳
۲-۱۳-۱٫ ایالات متحدۀآمریکا ۳۳
۲-۱۳-۱-۱٫ کدامانت برای ایالات متحده،توسط کمیته امانت بین کتابخانه‌ای ۳۴
۲-۱۳-۱-۲٫ پروژۀامانت بین کتابخانه‌ها وتحویل مدرک درآمریکای شمالی ۳۵
۲-۱۳-۱-۳٫ مکزیک. ۳۵
۲-۱۳-۱-۴٫ انگلستان. ۳۵
۲-۱۳-۱-۵٫ استرالیا ۳۶
۲-۱۳-۱-۶٫ هندوستان. ۳۶
۲-۱۳-۱-۷٫ دانمارک ۳۷
۲-۱۴٫ اشتراک منابع ۳۷
۲-۱۴-۱٫  نکات اساسی درطرح‌های اشتراک منابع. ۳۹
۲-۱۴-۲٫ جایگاه اشتراک منابع درتوسعه خدمات کتابداری واطلاع رسانی. ۴۰
۲-۱۴-۳٫ استفاده کنندگان چندگانه ازمنابع اطلاعاتی. ۴۱
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۲-۱۴-۴٫ ضرورت ایجاددستگاه‌های اجرایی مناسب. ۴۲
۲-۱۴-۵٫ اشتراک منابع، فراهم‌آوری مشترک ۴۳
۲-۱۴- ۵-۱٫ تحویل مدرک واشتراک منابع. ۴۴
۲-۱۴-۶٫ محدودیت‌هایی که دراشتراک منابع پیش می‌آید. ۴۴
۲-۱۵٫ پیشینه‌های تحقیق ۴۵
۲-۱۵-۱٫ مطالعات انجام شده درخارج ازایران. ۴۵
۲-۱۵-۱-۲٫ مطالعات انجام شده درداخل ایران. ۵۰
۲-۱۵-۱-۳٫ جمع‌بندی پیشینه‌های تحقیق. ۵۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱٫ مقدمه. ۶۱
۳-۲٫ روش تحقیق ۶۱
۳-۳٫ جامعه آماری ۶۲
۳-۴٫ حجم نمونه. ۶۲
۳-۵٫ روش نمونه‌گیری ۶۲
۳-۶٫ ابزارگردآوری اطلاعات (روایی،پایایی). ۶۳
۳-۶-۱٫ ابزارگردآوری اطلاعات ۶۳
۳-۶-۲٫ روایی ۶۳
۳-۶-۳٫ پایایی ۶۳
۳-۷٫ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱٫ مقدمه. ۶۶
۴-۲٫ پرسش اساسی شماره ۱: ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه موردمطالعه ازچه خصوصیاتی برخورداراست؟     ۶۷
۴-۲-۱٫ تعدادکارمندان وجنسیت آنهادرکتابخانه‌های نهادرهبری ۶۷
۴-۲-۲٫ نوع دانشگاه ۶۸
۴-۲-۳٫ سال تاسیس دانشگاه ۶۹
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۲-۴٫ تعداداعضای کتابخانه‌های نهادرهبری. ۷۰
۴-۲-۵٫ رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری ۷۱
۴-۲-۶٫ سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری ۷۲
۴-۳٫ پرسش اساسی شماره ۲: وضعیت کنونی منابع وشیوه تهیه آن درکتابخانه‌های نهادرهبری ازچه ویژگی‌هایی برخورداراست؟. ۷۳
۴-۳-۱٫ انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟. ۷۳
۴-۳-۲٫ خریدمنابع برای کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟. ۷۴
۴-۳-۳٫ چندعنوان کتاب درکتابخانه موجوداست؟. ۷۴
۴-۳-۴٫ منابع موجوددرکتابخانه به چه نحوی ثبت می‌گردند؟. ۷۵
۴-۳-۵٫ آیامنابع چاپی والکترونیکی کتابخانه درارتباط بانیازهای آموزشی وپژوهشی دانشکده یادانشگاه می‌باشد؟       ۷۵
۴-۳-۶٫کدام یک ازمواردزیررابرای استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستید؟. ۷۶
۴-۳-۷٫ چه تعدادازنشریات ادواری راآبونه هستید؟. ۷۷
/>۴-۳-۸٫ گرایشات موضوعی کتابخانه رابه ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۷ مشخص نمائید؟. ۷۸
۴-۴٫ پرسش اساسی شماره ۳: توانایی مالی کتابخانه‌های نهادرهبری درجهت ایجادطرح‌های همکاری تاچه میزان می‌باشد؟    ۸۰
۴-۴-۱٫ آیاکتابخانه دارای بودجه اختصاصی می‌باشد؟. ۸۰
۴-۴-۲٫ بودجه اختصاص یافته برای تهیه منابع کتابخانه کافی است؟. ۸۱
۴-۴-۳٫ تاچه اندازه متمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهادرهبری می‌باشید؟. ۸۲
۴-۴-۴٫ تاچه اندازه طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای رامی‌شناسید؟. ۸۳
۴-۵٫ پرسش اساسی شماره ۴ : نیروهای انسانی کتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان نسبت به اصول همکاری وپذیرش آن ازآمادگی لازمه بهره‌مند می‌باشند؟. ۸۴
۴-۵-۱٫ به نظرشما امانت بین کتابخانه‌ای تاچه اندازه درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران مؤثراست؟ ۸۴
 
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۵-۲٫ چنانچه طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری ایجادشودبرای حمایت همه جانبه جهت اجرایی شدن آن ازآمادگی لازم برخوردارهستید؟. ۸۵
۴-۵-۳٫ اگرسازمان نهادرهبری درجهت کمک به بالابردن کیفیت وتوسعه منابع اطلاعاتی به کنسرسیوم‌های اشتراک منابع دانشگاهی بپیوندد، به نظرشمادرجهت اهداف طرح‌های همکاری بین کنابخانه‌ها، طرح مناسبی خواهدبود؟ ۸۶
۴-۵-۴٫ درچارچوب قوانین ومقررات کتابخانه، شرایطی که برای ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری درنظرگرفته می‌شود رامی‌پذیرید؟. ۸۷
۴-۶٫ پرسش اساسی شماره ۵ : وضعیت امکانات وتجهیزات موجوددرکتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان مناسب است؟ ۸۹
۴-۶-۱٫ چه تعداد دستگاه کامپیوتردرکتابخانه موجوداست؟. ۸۹
۴-۶-۲٫ آیاازنرم افزارکتابخانه‌ای استفاده می‌کنید؟. ۹۰
۴-۶-۳٫ برای دسترسی اعضاءبه کتابخانه ومنابع آن ازچه امکاناتی بهره‌برداری می‌کنید؟. ۹۰
۴-۶-۴٫ آیا از وجودمنابع الکترونیکی (E- books) درکتابخانه برخوردارهستید؟ ۹۱
۴-۶-۵٫ کتابخانه ازکدام امکانات وتجهیزات جانبی ذیل برخورداراست؟. ۹۲
۴-۶-۶٫ برای به اشتراک گذاری منابع دربین کنابخانه‌های نهادرهبری،ازکدام نوع مواردفناوری اطلاعاتی بهره‌مند هستید؟ ۹۲
۴-۶-۷٫ تاچه اندازه امکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهادرهبری را برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ارزیابی می‌کنید؟. ۹۳
۴-۷٫ پرسش اساسی شماره ۶ : ساختارومقررات سازمانی نهاد رهبری تا چه میزان از ایجادطرح‌های همکاری استقبال وپشتیبانی می‌کند؟. ۹۴
۴-۷-۱٫ برای ایجاد هماهنگی درهمکاری‌های بین کتابخانه‌ای کدامیک ازمواردزیرضروری است؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۴
۴-۷-۲٫ جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هاکدامیک از شرایط واقدامات زیربایدتأمین گردد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۵
۴-۷-۳٫ انجمن‌های حرفه‌ای نقش مهم وتعیین کننده‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌‌ای دارند. بانظریه موافق هستید؟ ۹۷
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۸٫ پرسش اساسی شماره ۷: کدام زمینه‌ها درباب همکاری بین کتابخانه‌ها، از ارزش واولویت بیشتری برخورداراست؟ ۹۸
۴-۸-۱٫ کدام یک ازموارد زیردراستفاده مشترک ازمنابع مهم‌تراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۸
۴-۸-۲٫ کدام یک ازموارد زیردرمورد فهرست‌نویسی تعاونی ازاهمیت بیشتری برخورداراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۹
۴-۸-۳٫ کدام یک ازموارد زیردرموفقیت اشتراک منابع درکتابخانه‌ها ازاهمیت بیشتری برخورداراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۱
۴-۸-۴٫ همکاری واشتراک منابع رادرخصوص چه نوع منابعی ضروری‌ترومهم‌ترمی‌دانید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید. ۱۰۲
۴-۹٫ پرسش اساسی شماره ۸ : چه راهکارهایی درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری قابل ارائه هستند؟. ۱۰۳
۴-۹-۱٫ کدامیک ازراهکارهای ذکرشده درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری مفید می‌باشد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید ۱۰۴
۴-۹-۲٫ باتوجه به ضرورت ایجادطرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری،کدام یک ازگزینه‌های زیرراپیشنهاد می‌دهید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۶
۴- ۱۰٫ سؤال بازتحقیق ۱۰۷
۴-۱۱٫ آزمون فرضیه‌های پژوهش. ۱۰۸
۴- ۱۱-۱٫ آزمون فرضیه اول ۱۰۸
۴- ۱۱-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۱۰۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه. ۱۱۲

 

۵-۲٫ یافته‌های تحقیق ۱۱۲

 

۵-۳٫ بحث ونتیجه‌گیری. ۱۱۹
۵-۵٫ پیشنهادهای تحقیق ۱۲۰
۵-۵-۱٫ پیشنهادهای اجرایی. ۱۲۰
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۵-۵-۲٫ پیشنهادهایی برای آینده. ۱۲۰
۵-۶٫ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۱
۵-۶-۱٫ محدودیت‌های در اختیار محقق. ۱۲۱
۵-۶-۲٫ محدودیت‌های خارج از اختیار تحقیق ۱۲۱
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی. ۱۲۴
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۸
پیوست‌
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان                                                                                    شماره صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی وجنسیت آنها ۶۷
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصدنوع دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۸
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد سال تاسیس دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۹
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصدتعداداعضاءکتابخانه‌های نهادرهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۰
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی ودرصدرشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۱
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی ودرصدسطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۲
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی ودرصدشیوه انتخاب منابع واطلاعات توسط کتابخانه های نهاد رهبری دردانشگاههای غرب کشور. ۷۳
های غرب کشور ۷۴
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی ودرصد تعداد عناوین کتب موجود در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۴
جدول ۴-۱۰ : توزیع فراوانی ودرصدشیوه ثبت منابع موجوددرکتابخانه های نهاد رهبری دانشگاههای غرب کشور. ۷۵
جدول ۴-۱۱:توزیع فراوانی ودرصدمیزان ارتباط منابع چاپی والکترونیکی بانیازهای آموزشی وپژوهشی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۵
جدول ۴-۱۲ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات درباب ارتباط منابع چاپی والکترونیکی بانیازهای آموزشی وپژوهشی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۶
جدول ۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصداشتراک مواد درکتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۷۶
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصدتعدادآبونمان نشریات ادواری درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۷
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی ودرصدگرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۸
جدول ۴- ۱۶: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش رتبه های میانگین گرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۹
جدول ۴-۱۷:  توزیع فراوانی ودرصدبرخوردارای ودارابودن بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۰
جدول ۴-۱۸:  توزیع فراوانی ودرصدکفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۱
جدول ۴-۱۹ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات، درباب کفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۱
جدول ۴-۲۰:  توزیع فراوانی ودرصدتمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری . ۸۲
جدول ۴-۲۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات،تمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری. ۸۲
جدول ۴-۲۲:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای توسط کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری. ۸۳
جدول ۴-۲۳ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازنظرات، درباب میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای توسط کارمندان کتابخانه های نهاد رهبری ۸۳
جدول ۴-۲۴:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۴
جدول ۴-۲۵ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۵
جدول ۴-۲۶:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۵
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۲۷ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۶
جدول ۴-۲۸:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای پیوستن به
کنسرسیوم های اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهادرهبری درغرب کشور ۸۶
جدول ۴-۲۹ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان آمادگی برای پیوستن به کنسرسیومهای اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷
جدول ۴-۳۰:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرحهای همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷
جدول ۴-۳۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸
جدول ۴-۳۲:  توزیع فراوانی ودرصداولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸
جدول ۴-۳۳: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش اولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۹
جدول ۴-۳۴:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان تعداد دستگاه کامپیوترموجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۹
جدول ۴-۳۵:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان استفاده ازنرم افزارکتابخانه‌ای درکتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰
جدول ۴-۳۶:  توزیع فراوانی ودرصدامکانات دسترسی اعضاء به کتابخانه ومنابع آن درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰
)درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱
)درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۳۹:  توزیع فراوانی ودرصد برخورداربودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از امکانات وتجهیزات جانبی برای کتابخانه ۹۲
جدول ۴-۴۰:  توزیع فراوانی ودرصد بهره مند بودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورازمواردفناوری اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری منابع کتابخانه ۹۲
جدول ۴-۴۱:  توزیع فراوانی ودرصدارزیابی ازامکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب. ۹۳
جدول ۴-۴۲: آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازامکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب  ۹۳
جدول ۴-۴۳:  توزیع فراوانی ودرصدایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۴
جدول ۴- ۴۴:خروجی آزمون فریدمن جهت ایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۵
جدول ۴-۴۵:  توزیع فراوانی ودرصدجهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورکه کدام یک از شرایط واقدامات تأمین شود ۹۵
جدول ۴- ۴۶:خروجی آزمون فریدمن جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های    نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورکه یکی ازشرایط واقدامات تأمین شود ۹۶
جدول ۴-۴۷: توزیع فراوانی ودرصدنقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷
جدول ۴-۴۸: آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازنقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷
جدول ۴-۴۹:  توزیع فراوانی ودرصدمواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۸
جدول ۴- ۵۰: خروجی آزمون فریدمن جهت مواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹
جدول ۴-۵۱:  توزیع فراوانی ودرصدمواردپراهمیت درموردفهرست نویسی تعاونی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴- ۵۲: خروجی آزمون فریدمن جهت درموردفهرست‌نویسی تعاونی درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۰
جدول ۴-۵۳:  توزیع فراوانی ودرصداولویت هادرمواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع درکتابخانه های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱
جدول ۴-۵۴:خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش مواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱
جدول ۴-۵۵:  توزیع فراوانی ودرصدمنابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۲
جدول ۴- ۵۶:خروجی آزمون فریدمن جهت منابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۳
جدول ۴-۵۷:  توزیع فراوانی ودرصدراهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۴
جدول ۴- ۵۸ : خروجی آزمون فریدمن جهت راهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۵
هادرخصوص پیشنهاد موارد برای ضرورت ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری. ۱۰۶
جدول ۴- ۶۰ : خروجی آزمون فریدمن جهت پیشنهاد موارد برای ض
رورت ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهاد رهبری. ۱۰۶
جدول ۴- ۶۱: آزمون همبستگی پیرسون بین میزان تحصیلات وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری. ۱۰۸
جدول ۴- ۶۲٫آزمون تی– استیودنت جهت مقایسه میانگین عوامل مربوط به آمادگی وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری. ۱۰۹
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                         شماره صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی وجنسیت آنها درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور. ۶۸
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی ودرصد نوع دانشگاههای مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۹
نمودار۴-۳: توزیع فراوانی ودرصدسال تاسیس دانشگاه‌های موردبررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور ۷۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصد تعداداعضاءکتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور. ۷۱
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی ودرصدرشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۲
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی ودرصدسطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۳
نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی ودرصداشتراک مواد درکتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور. ۷۷
نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی ودرصدگرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۸۰

 

مقدمه

 

گسترش دانش بشری، محدودیت امکانات مالی و فیزیکی کتابخانه­ها و افزایش روزافزون بهای منابع اطلاعاتی، کتابخانه­ها را در زمینه تهیه‌ی منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران خود با مشکل مواجه ساخته است؛ به گونه­ای که امروزه هیچ کتابخانه­ای نمی­تواند نیازهای اطلاعاتی مراجعان خود را به تنهایی برآورده سازد. و خودکفا بودن کتابخانه­ها، به مفهوم در اختیار داشتن همه‌ی مدارک، نه امکان پذیر و نه مقرون به صرفه است. از این رو سیاست کتابخانه­ها از مالکیت بر منابع، به دسترسی به منابع اطلاعاتی تغییر کرده است. همکاری بین کتابخانه­ای اصطلاحی جامع برای طیف گسترده‌ای از فرآیندهایی است که درجریان آن گروهی از کتابخانه­ها برای بهره ­برداری بیشتر از منابع خود در شکل­های گوناگون مانند فهرست نویسی تعاونی، تبادل اطلاعات کتاب‌شناختی، فهرستگان، اشتراک منابع ، امانت بین کتابخانه­ای آی. ال.ال[۱] و مانند آن با یکدیگر به همکاری می­پردازند. همکاری بین کتابخانه­ای ممکن است یک منظوره و یا چند منظوره باشد. در همکاری یک منظوره، کتابخانه­های عضو تنها از یک نوع همکاری مانند فهرست نویسی تعاونی و یا امانت بین کتابخانه­ای بهره می­برند. در حالی که در همکاری چند منظوره، این کتابخانه­ها در دو یا چند زمینه با یکدیگر همکاری می­ کنند. سابقه همکاری بین کتابخانه­ای در جهان ظاهراً به نخستین کنفرانس کتابداران در ۱۸۵۳ باز می­گردد که در آن پیشنهادی مبنی بر فهرستگان ملی ان، یو، سی[۲] مطرح گردید، اما اقدامات اساسی و برنامه ­ریزی شده در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. همکاری بین کتابخانه­ای از جنبه­های مختلف قابل تأمل و بررسی است. مهم‌ترین آنها همکاری در سازماندهی منابع و مجموعه‌سازی است (بهمن آبادی، ۱۳۸۹، ۱).
به نظر می‌رسد همکاری در بین کتابخانه‌ها در هر نوع و اندازه‌ای که باشد تفاوت ندارد. اگر کتابخانه‌های همکار با هم، هم موضوع باشند یعنی اکثر منابع و اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها در یک حوزه‌ی خاص باشد بهتر می‌توانند در طرح‌های همکاری مشارکت داشته باشند و حتی الامکان در به اشتراک گذاری منابع خود نیز راه‌‌هایی در پیش بگیرند. تا ضمن بهره‌مندی از مزایا و امکانات مشارکت در همکاری، به کاربران و استفاده کنندگان خود خدمات بهتر ارائه دهند. در مورد اشتراک منابع، هنگامی که منابع خود را به اشتراک می‌گذارند کاربران هر کتابخانه می‌توانند از منابع و اطلاعات دیگر کتابخانه‌ها نیز استفاده نمایند. از طریق مجموعه‌سازی، خدمات تحویل مدرک، امانت بین کتابخانه‌ای و اشتراک منابع در کتابخانه‌های کوچک، مانند کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌ها به مجموعه اطلاعات، در رابطه با انتظارات و نیاز جامعه کمک می‌شود. و این پدیده، در بین کتابخانه‌ها سبب می‌شود به شبکه‌ای نمودن آنها نیز در آینده‌ی نزدیک بتوان اندیشید. که از طریق شبکه، اطلاعات و منابع سریع‌تر و قابل دسترس‌تر در اختیار کاربران قرار گیرد. جامعه‌ی استفاده کننده در این کتابخانه‌ها را دانشجویان، اساتید و پژوهشگران تشکیل می‌دهند که با این اقدام کارایی کتابخانه‌ها در جهت تهیه منابع و اطلاعات مورد نیاز آنان به صورت شایسته انجام می‌شود.

 

  • user11 11