بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

عنوان:

 

مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی

 

و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

 

 (مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر رسول مهدوی

 

استاد مشاور: