بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

gl/l (1066)

تئوری سلسله مراتب نیازها:

بعنوان یکی از اولیه ترین تئوریهای محتوایی در انگیزش ، می توان به نظریه سلسله مراتب نیازها اشاره کرد. در این تئوری نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده است که عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت، نیاز به خودیابی و کمال، نیازهای مذکور در سازمان بصورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکلهای گروهی رسمی و غیر رسمی در محیط کار ، قائل شدن حرمت برای فرد و کارا و در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توان بالقوه افراد، ارضا می شوند به طبقه بندی مذکور ، دو نیاز دانش اندوزی و شناخت و درک پدیده ه ، نیاز به زیبایی و نظم،نیز اضافه شده که قبل از نیاز به خودیابی قرار میگیرند ، شکل شماره 1 سلسله مراتب نیازها را نشان می دهد. اگر چه تئوری سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است ، اما می توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها برای فرد انگیزه به کار درسازمان ایجاد خواهد شد و شاید این ساده ترین خواستها را بوجود می آورند و در راه برآوردن این خواسته هاست که فرد به رفتار خاصی دست می زند و انگیزه عمل در او بیدار می شود.

برخی از صاحبنظران رابطه نیاز و انگیزش را به این صورت توصیف کرده اند که نیاز در فرد ایجاد محرک کرده و محرک باعث می شود فرد به سمت هدفی برای ارضای نیاز خود حرکت کند و انگیزش اتفاق بیفتد.

بر اساس این نظریه محرک یا انگیزه ، احساس نیازی است که جهتدار شده و به سمت هدفی موجد حرکت شده است. نیاز یک احسس است ، اما محرک یا انگیزه حاوی اقدام و عمل بوده و نیرویی زائیده و برخاسته از نیاز است.

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

در زمینه ایجاد انگیزه در معلمان جهت شکرت در ضمن خدمت مطالعات فراوانی صورت گرفته ، نتایج تحقیقات جکسون در این مورد به پیشنهاد یک شیوه تکمیل شده.

اجرای این شیوه مستلزم آنست که ساعات تدریس معلمان کاسته و در عوض ساعاتی به زمان تحلیل و برنامه ریزی ، پژوهش و تحقیق توسط آنها افزوده شود . از نظر جکسون پژوهش و تحقیق بیشتر توسط معلمان موجبات ادراک برترآنان می شود. لذا تداوم تحقیقات را فراهم می سازد.

تیلن نیز بعد از پژوهش در همین زمینه در سال 1971 می نویسد: معلمان از نقاط ضعف و تدریس خود به خوبی آگاهی دارند و از برنامه های آموزشی که در برطرف کردن این تقاط ضعف به انان کمک کند بخوبی استقبال می کنند.

لورتن نیز در سال 1975 در اینمورد می نویسد:

رضایتهای روحی و روانی ناشی از تدریس موفق بعد از شرکت در دوره های ضمن خدمت بزرگترین پاداش برای معلیمن محسوب می شود.

راین در این مورد در سال 1978 ، بعد از مطالعات بسیار نتیجه گیری می نماید که این برنامه ها در اصلاح عملکرد معلمان و رشد حرفه ای آنان نقشی نخواهد داشت مگر آنکه پاداشهای آشکار و نتایج مادی برایشان به همراه داشته باشد.

در مطالعه دیگری لیتل در سال 1982 می نویسد:

برنامه های آموزشی ضمن خدمتی که از تجزیه و تحلیل فرماهای دانشگاهی به دور بوده اند بیشترین تاثیر را بر مدارس داشته اند و معلمان ازآن استقبال بیشتری کرده اند.

نتایج تحقیقات مومان و فیلیبز و لورتی نمایانگر این واقعیت است که هرچه پاداشهای روانی (میزان رضایت روحی و روانی) در محیط مدرسه کمتر باشد، پاداش مادی بیشتری جهت شرکت معلمان در برنامه های آموزش ضمن خدمت ضروری بنظر می رسد.

بهر حال نتایج کلی این تحقیقات، همچنین مطالعات سرجیوانی نشان می دهد که معلمان از رضایتهای روحی و روانی ، لذت بیشتری می برند تا سایر انواع پاداشها.

آنها زمانی که می بینند دانش آموزان بهتر یاد می گیرند بیشتر کوشش می کنند ، رفتار بهتری ارائه دهند، به معلمان خویش احترام می گذارند و بطور کلی عملکرد بهتری دارند بیشتر احساس رضایت می کنند. این نتیجه گیری بوسیله مطالعات وسیع جویس و پک در سال 1977 تائید شده است این مطالعه وسیع در سطح چهل و دو ایالت در امریکا انجام شده نشان می دهد که بیشتر از هفتاد درصد از پاسخ دهندگان انگیزه اولیه شرکتشان در آموزشهای ضمن خدمت را افزایش رشد حرفه ای و شخصیتی می دانند.

سیلور نیز در سال 1982 در یک بررسی تحقیقاتی در مورد انگیزه معلمان برای شرکت دردوره های ضمن خدمت به همین نتیجه دست یافته است.

مروری اجمالی بر تحقیقات گذشته:

بنابر بررسیهای انجام شده در زمینه سابقه تحقیق این موضوع، تحقیقی که دقیقاٌ در این راستا انجام شده باشد، یافت نشده ، لیکن پاره ای تحقیقات با عناوین دیگر انجام شده که می توان برخی از نتایج آنها را درخصوص عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر ، مفید فایده باشد. این بخش بطور اختصار به عمده ترین نتایج این بررسی ها می پردازد.

تحقیق آقای صمد ایزدیدر سال 1371

عنوان تحقیق: بررسی کارایی و اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان کاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران.

هدف تحقیق: بررسی کارایی و اثر بخشی اموزشهای ضمن خدمت معلمان رشته آموزش ابتدایی ، مقطع کاردانی در سطح استان مازندران.

هدفهای ویژه مطالعه پاسخگویی به سئوالات ذیل است:

آیا آموزش ضمن خدمت معلمان در مواردی چون افزایش درصد قبولی و نمره ارزیابی از کار ، پذیرش مسئولیت و روحیه قوی در انجام فعالیت برای دستیابی به اهداف سازمان موفق بوده است؟

آیا آموزش ضمن خدمت توانایی معلمان را در روش تدریس، شیوه کلاس داری ، طرح درسو کنترل و اداره کلاس بالا برده است.

آموزشهای ضمن خدمت تا چه اندازه باعث افزایش نظم و انضباط در معلمین گردیده است؟ آیا این آموزشها معلمان را در برقراری نظم و انضباط در کلاس کمک نموده است.

آموزش ضمن خدمت تا چه اندازه باعث افزایش دقت ، همکاری معلمان با یکدیگر و با اولیاء مدرسه با دانش آموزان و والدین آنها گردیده و تا چه اندازه مهارت تفکر برای حل مشکلات دانش آموزان در معلمین را موجب شده است.
فرضیات تحقیق:

شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت موجب افزایش نظم و انضباط در معلمان و برقراری نظم و انضباط می شود.

شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت باعث افزایش دقت آنان می شود .

شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت باعث افزایش همکاری معلمان با یکدیگر و مدیریت مدرسه ، دانش آموزان و اولیاء آنها می شود.

شرکت معلمان درآمورش ضمن خدمت مهارت آنها را در تفکر برای حل مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان افزایش می دهد.

شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت باعث پذیرش مسئولیت و روحیه قوی در انجام وظایف محوله می شود.

شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت توانایی آنان را در امر تدریس اعم از روش تدریس، طرح درس ، کنترل و اداره درس ، افزایش می دهد.

شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت منجر به افزایش درصد قبولی دانش آموزان و نمره ارزیابی از کار معلمان می گردد.

نتایج :

یافته های تحقیق نشان می دهد آموزشهای ضمن خدمت بعنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت عملکرد افراد مطرح می باشند.

89 درصد از معلمان کاملاً موافق هستند که نظم و انضباط معلمین در داشتن برنامه زمان بندی شده برای تدریس از جمله تاثیرات آموزش ضمن خدمت می باشد.

94 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که آموزش ضمن خدمت موجب گردیده تا معلمان رفتار و اعمال شاگردان را منظماً هدایت نماید.

88 درصد معلمان معتقدند آشنایی معلمان با کارهای جمعی و نحوه ترتیب و اداره آنها در اثر شرکت در آموزش ضمن خدمت است

88 درصد معلمان نسبت به تاثیر آموزش ضمن خدمت در ملتزم نمودن معلمین جهت رعایت بیشتر مقررات اداری و آموزشی کاملاً موافق یا موافق هستند.

حدود 83 درصد معلمان کاملاً موافق هستند با تاثیر آموزش ضمن خدمت در گوش دادن دقیق به سخنان دانش آموزان و استفاده از آنها هنگام توضیح مطالب درس.

93 درصد از معلمان کاملاً موافق افزایش کیفیت ارتباط بین معلمین و دانش آموزان در اثر آموزش ضمن خدمت هستند

96 درصد معلمان اشاره به دقت معلیمن درآموزش مسائل اساسی و با ارزش درس در اثر شرکت آنها در آموزش ضمن خدمت دارند.

92 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که همکاری معلمان با مدیریت مدرسه در اثر شرکت در آموزش ضمن خدمت است.

96 درصد معلمان معتقدند با شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت تشویق رفتار خوب دانش آموزان افزایش یافته است.

88 درصد معلمان به تاثیر آموزش ضمن خدمت در افزایش همکاری و ارتباط معلمان با اولیاء از طریق شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان نظر کاملاً موافق دارند.

88 درصد معلمان کاملا وافق هستند که شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت آنان را قادر ساخته تا دانش آموزان را برای برخورد با مشکلات خاص مراحل رشد آماده سازند

90 درصد معلمان نسبت به تاثیر آموزش ضمن خدمت بر معلمین جهت همدردی و همدلی با دانش آموزان برای حل مشکلات آنان نظر کاملا موافق دارند.

88 درصد معلم ها کاملا موافق هستند که شرکت در ضمن خدمت موجب می گردد تا معلمان در برخورد با مسائل و مشکلات غیر درسی دانش آموزان و سعی در شناخت و جلوگیری از عوامل اساسی بروز مشکلات داشته باشند.

95 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که معلمان باشرکت در آموزشهای ضمن خدمت همراه با احساس مسئولیت که درآنها بوجود می آید به سرنوشت دانش آموزان بیشتر علاقه مند می شوند در این ارتباط رعایت عدالت و برخورد مناسب با استعداد و توانایی و ظرفیت هر یک از دانش آموزان و عدم تبعیض بین آنها بیانگر احساس مسئولیت معلمان است.

80 درصد معلمان موافق اند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت بین دانش آموزان تبعیض قائل نمی شودژند.

78درصد معلمان اعتقاد دارند معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت از پذیرفتن مسئولیت استقبال می کنند.

95 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که آموزش ضمن خدمت باعث می شود معلمان بین تجربیات قبلی، انتظارات و نیازهای یادگیری شاگردان با هدفهای آموزشی درس ارتباط معنی داری برقرار کنند.

94 درصد معلمان کاملا موافق هستند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت هنگام ارائه درس روزانه فقط از یک روش استفاده نمی کنند

97 درصد معلمان معتقدند آموزش ضمن خدمت باعث می گردد تا معلمان توجه بیشتری به نیازهای یادگیری شاگران داشته باشند.

82 درصد معلمان کاملا موافق هستند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت از طرح درس استفاده می کنند.

83 درصد معلمان اظهار داشتند که معلمان شرکت کننده از رسانه های آموزشی کمک می گیرند.

94 درصد معلمان کاملا موافق هستند آموزش ضمن خدمت باعث می شود معلمین از روشهای مختلف برای کنترل و اداره کلاس استفاده می کنند

92درصد معلمان موافق بودند که آموزش ضمن خدمت باعث می شود که معلمین شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت هدف از امتحان را تشویق دانش آموزان به فعالیت بیشتر قرار دهند.

93 درصد معلمان کاملا موافق هستند که آموزش ضمن خدمت باعث گردیده تا معلمین تغییراتی را که در جریان تدریس در رفتار دانش آموزان ایجاد شده را ملاک ارزیابی میزان پیشرفت آنها قرار دهند.

90 درصد معلمان معتقدند که شرکت معلمان باعث می شود تا آنها هدفهای تربیتی را اساس ارزشیابی آموزخته های دانش آموزان قرار دهند.
بطور کلی یافته های عمده تحقیق افزایش توانایی معلمان در تدریس اعم از روش تدریس ، طرح درس ، کنترل و اداره کلاس می باشد.
تحقیق دیگر از آقای علی قلی زاده در سال 1371 با عنوان بررسی تحلیلی آموزش ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش استان تهران در دهه 70-60 بمنظور ارائه الگوی موثر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزشی آموزش و پرورش بود.

اهداف فرعی تحقیق:

بررسی کمی دوره ای آموزش ضمن خدمت دبیران دوره متوسطه در طول ده سال گذشته در استان تهران.

بررسی نظرات شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت استان تهران.
جامعه آماری ، کلیه دبیران شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت استان تهرن در طول دهه 70-60 (تعداد 3994)
نمونه آماری : نمونه گیری متناسب با حجم 5 درصد (200نفر)

مهمترین یافته های تحقیق:

75 درصد اعتقاد داشتند که علاقمندی به تدریس و فعالیتهای آموزشی یکی از عوال مهم انگیزش برای شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت می باشد.

80 درصد اعتقاد داشتند دستیابی به موفقیت شغلی برتر از عوامل موثر انگیزشی است.

30 درصد معلمان وجود روحیه مدرک گرایی در جامعه را موثر دانستند.

85 درصد علت ادامه تحصیل خود را ارتقاء علمی جهت انجام بهتر وظایف شغلی می دانند.

رابطه معنی داری بین تطبیق با شریط احراز شغل فعلی و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت وجود دارد. که تفاوت معنی داری بین زنان ومردان وجود داشته است.

رابطه معنی داری بین شکوفا شدن استعدادهای بالقوه و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت بدست نیامد.

70 درصد علت شرکت خود را دستیابی به مدارک بالاتر ذکر کرده اند.

تفاوت معنی داری بین مشکلات خانوادگی و شرکت در کلاسها مشاهده گردیده است (80 درصد) درزنان و مردان تفاوت معنی داری بود بطوریکه زنان بیشتر از مردان به این عوامل اشاره داشتند.

تفاوت معنی داری بین عدم رضایت از شغل و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت به دست نیامد.
تحقیق دیگر را آقای یونس هوشنگ فتحی در سال 1362 با عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش در سطح کارکنان حوزه ستادی آموزشو پرورش انجام داد . نتایج بدست آمده به مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری و صرف وقت در راه آموزش کارکنان اشاره دارد و بازده آنرا به مراتب بیشتر ازهزینه مصرفی می دانند و به افزایش کارایی از طریق شرکت در کلاسهای کارآموزی و کارورزی تاکید می کند.
تحقیق دیگری توسط خانم شهناز نجفی در اصفهان انجام شده که مختصراً به آن اشاره می کنیم:

عنوان تحقیق:

تحلیل برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی آن

هدف تحقیق:

شناسایی و بررسی عواملی که موجب بهبود کیفیت آموزشهای ضمن خدمت می شوند.

فرضیات تحقیق:

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت این برنامه ها باید بر اساس نیازها ، علائق و گرایشات سنی متفاوت معلمین طراحی گردد.

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت باید گرایشات و علائق معلمان در انتخاب شیوه های آموزشی مطلوب مورد توجه قرار گیرند.

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت باین نگرشهای متفاوت معلمین نسبت به سازمان یا نهاد فراهم کننده برنامه بعنوان یک عامل تعیین کننده مورد توجه قرار گیرد.

برای ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت باید معلمین و مدیران و سایر دست اندرکاران در تنظیم اهداف ، تعیین موضوع، طرح و اجرای اینگونه برنامه بمنظور انعطاف پذیری بیشتر مشارکت داشته باشند.

برای ایجاد انگیزه در معلمین جهت شرکت موثر در دوره های آموزش ضمن خدمت باید امتیازات مادی و غیر مادی در نظر گرفته شود.

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت باید نحوه تمرکز یا عدم تمرکز ، زمان برگزاری و مدت برنامه ها با مشارکت فعال معلمین و سایر استفاده کننگان از برنامه ها ، تعیین شود.

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت، این برنامه ها باید همزمان در همه مقاطع تحصیلی و با استفاده از متد های جدید آموزشی به اجرا گذارده شود.

برای بهبود کیفیت برنامه های آموزش ضمن خدمت باید در مورد تربیت مدرسین و تهیه امکانات برای به هنگام ساختن دانش و آگاهی مدرسین فعلی اقدامات لازم صورت پذیرد.
نتایج تحقیق:

اکثریت معلمین از رکورد علمی شان سخت نگران و خواهان شرکت در ضمن خدمت می باشند تا بتوانند از این طریق سطح دانش – معلومات و مهارتهای خود را بالا برند و در کار تدریس ، اداره کلاس درس و بطور کلی در حرفه خویش توفیق بیشتری کسب نمایند.

برنامه های آموزش ضمن خدمت باید با تکیه بر سنجش نیازهای گوناگون گردهمائی سنی متفاوت معلمین به گونه ای متفاوت طراحی شود. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که معلمین در سه گروه سنی 35-30 و 40 – 30 و بالاتر از 40 سال ، علائق و گرایشات متفاوتی دارند لذا طراحان اینگونه برنامه های آموزشی باید نگرشهای متفاوت در گروههای سنی فوق را مد نظر قرار دهد.

در مورد کاربرد شیوه های مختلف در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمین ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی درمقاطع مختلف تحصیلی را به سایر شیوه های آموزشی ترجیح می دهند و به این ترتیب خواهان ادامه تحصیل و اخذ مدارج بالاتر علمی شده اند. البته سایر شیوه های پیشنهادی مانند: آموزشهای گروهی با توجه به گروه درسی و مدارک تحصیلی توسط اساتیدمجرب دانشگاه و . . .
انواع دیگر آموزشهای حضوری و غیر حضوری مداوم برنامه ریزی شده نیز از حمایت فاطع اکثریت پاسخ دهندگان برخوردار بوده است.

در بین سازمانهای پیشنهادی جهت تهیه و برگزاری برنامه های آموزش ضمن خدمت ، معلمین ، جامعه نمونه همکاری نزدیک دو وزارت علوم و آموزش عالی ، وزارت آموزش و پرورش را چهت تهیه برنامه های آموزشی فوق خواستارند.

از نظر معلمان درتعیین اهداف، موضوع و محتوای برنامه های آموزش ضمن خدمت مشارکت فعال معلمین، مدیران و سایر دست اندرکاران می تواند در ارتقاء کیفیت اینگونه برنامه ها و لذا ثمر بخشی بیشتر آنها موثر باشد. برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت با تکیه بر اطلاعات صحیح و برآورد نیازهای واقعی معلمین طراحی و اجرا گردد.

جهت ایجاد انگیزه در معلمین برای شرکت فعال و موثر در اینگونه برنامه های آموزشی ، باید علاوه برانگیزه های مادی ، انگیزه های غیرمادی همچون اعطای بورسهای تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور به معلمین ممتاز و علاقه مند نیز مد نظر قرار گیرد، همچنین درنظر گرفتن امتیازات حاصل از شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء پایه و گروه و برقراری یک سیستم ارزشیابی معتبر از کارهای معلمان بعد ازخاتمه دوره نیز می تواند موجبات مشارکت گسترده تر و موثرتر معلمین را در این دوره های آموزشی فراهم سازد.

برنامه های آموزش ضمن خدمت باید هم زمان درهمه مقاطع تحصیلی طراحی و اجراء گردد تا از این طریق هماهنگی لازم بین سطوح مختلف حفظ شود.

کاربرد متهای قدیمی و روش اداره دوره های آموزش ضمن خدمت بصورت سخنرانی یکنواخت و خسته کننده است.استفاده از روشهای جدید آموزشی اعم از جلسات گفت و شنود، سمینارها و استفاده از وسایل سمعی و بصری ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، گردشهای دسته جمعی و بازدید از مراکز علمی و آموزشی می تواند موجب تنوع بیشتردوره ها و لذا ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی شود.

در طراحی برنامه ها آموزش ضمن خدمت باید اصل عدم تمرکز بمنظور انعطاف پذیری بیشتر و پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی رعایت گردد

درمورد زمان برگزاری برنامه های آموزش ضمن خدمت اگثریت معلمین جامعه نمونه خواهان تخصیص بخشی از ساعات تدریس موظف هفتگی به برنامه های آموزشی فوق شده بودند.

در رابطه با تعیین مدت برای برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمین خواهان پیگیری مداوم این گونه برنامه های آموزشی شده بودند

به کارگماری مدرسینی مطلع از مسائل و مشکلات محیطهای آموزشی می تواند در ارتقاء کیفیت و ثمر بخشی بیشتر برنامه ها تاثیر شایانی داشته باشد.

نیاز شدید به مدرسین توانا و مجرب جهت برنامه های آموزش ضمن خدمت ، لزوم ایجاد یک مرکز ویژه تربیت مدرس برای استفاده در این دوره های آموزشی را بیش از پیش مطرح می سازد.

بر طبق نظر اکثر معلمین، ارائه روشهای نوین مدیریت، نظریه های جدید روانشناسی ، چگونگی ارزشیابی از محصلین و روشهای صحیح آنان آشنا ساختن معلمین با حقوق سیاسی و اجتماعی شان وبحث در اطراف تنگناهای موجود درآموزش و پرورش در خلال این برنامه های آموزشی می تواند درحل معظلات نظام اموزشی بسیار موثر باشد.

همکاری سازمانهای تحقیقاتی و پژوهشی با مراکز اموزشهای ضمن خدمت می تواند موجب ارائه دوره های آموزشی پربارتری به معلمین شود.

تسهیل ارتباط مکاتباتی معلمین با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی خارجی، توزیع رایگان و مداوم کتب جدید بین معلمین ، تسهیل ارتباط بین معلمین با مراکز علمی و آزمایشگاه و اساتید دانشگاه از طریق سمینارها و گردهمایی ها از جمله شیوه های پیشنهادی معلمین جهت گسترش فعالیتهای آموزش ضمن خدمت می باشد.

فراهم کردن نتایج تحقیقات مربوط به یادگیری و فرآیند آن برای معلمین و ایجاد انگیزه جهت اشاعه تحقیقات آموزشی و هدایت آن توسط مراکز آموزش ضمن خدمت می توانند از جمله فعالیتهای مفید و موثر آموزش ضمن خدمت محسوب می شود.

به کار گماری افراد مطلع و صاحب نظر با مدارج علمی بالاتر جهت برنامه ریزی این دوره ها می تواند ثمر بخشی این دوره های آموزشی را افزایش دهد.

آگاهی مسئولین اجرایی آموزش ضمن خدمت در مورد وظایف خطیری که برعهده دارند موجب دلگرمی و مشارکت موثرتر معلمین در دروه های آموزشی می شود.

تاکید بر ایجاد نوعی پاسخگویی اخلاقی به جای پاسخگویی قانونی و حرفه ای در معلمین باید در طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت مدنظر باشد.

در طراحی آموزش ضمن خدمت باید به جای تاکید صرف گسترش مهارتهای حرفه ای به توسعه رفتارهای مطلوب در محیطهای آموزشی نیز توجه شود.

نتایج تستهای بکاربرده شده نشان می دهد که در علائق و گرایشات حرفه ای معلمان زن و مرد تفاوت محسوسی وجود ندارد

توجه به رفاه مالی و مادی معلمین موجب می شود تا معلمین با خاطری آسوده تر و فراغت بیشتر به مطالعه و تحقیق بپردازد و خود طراح ضمن خدمت باشند.

مطلاعات گیلفورد جارنسن

این مطالعات طی یکدوره 30 ساله انجام شد و 5700 نفر متقاضیان مشاغل یک موسسه عام المنفعه درآن شرکت داشتند.

از متقاضیانن خواسته شده ده عامل را که نشان دهنده جنبه های گوناگون شغلشان است، بر اساس اهمیتی که برای آنها قائلند ، رده بندی کنند. این ده عامل عبارتند از:

پیشرفت (فرصت برای ارتقاء)

مزایا(تعطیلات ، پرداخت هزینه های بیماری ، بازنشستگی ، بیمه و غیره)

شرکت (استخدام بوسیله شرکتی که شما مفتخرید برای آن کار کنید)

همکاران(کارگران رفیق که با یکدیگر توافق اخلاقی دارند و دارای روابط لذت بخشی هستند)

ساعات(زمان خوب آغاز و پایان کار ، میزان ساعات کاری در روز یا هفته ،کار روزانه یا شبانه)

سرپرست (یک رئیس خوب که ملاحظه نگر و منصف است)

نوع کار (کاری که جالب است و شما بخوبی ، آنرا دوست دارید.)

پرداخت (درآمد بالا طی سال)

امنیت (کار همیشگی ، عدم وجود بیکاری ، اطمینان به اینکه می توانید شغل خودتان را حفظ کنید.)

در گروه مردان عوامل به اینگونه رده بندی شوند:
امنیت ، پیشرفت ، نوع کار ، شرکت ، پرداخت ، همکاران ، سرپرست ، مزایا ، ساعات و شرایط کاری ، زنان نوع کار را بیشتر ازبقیه عوامل مهم می دانستند و عوامل شرکت ، امنیت ، همکاران ، پیشرفت ، نظارت ، پرداخت ، شرایط کار ، ساعات کار و مزایا را به دنبال آن رده بندی کردند.
اولویت هایی که دو گروه برای یکدیگر حدس می زدند بنحو بارزی با آنچه خودشان ذکر می کردند ، تفاوت داشتند. هم مردان و هم زنان اعتقاد داشتند که پول مهمترین عامل برای گروه مقابل است.

همچنین داده ها بر حسب جنس ، سن ، مقام ،تعداد افراد تحت تکفل ، آموزش و نوع اشتغال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

اگر چه طی این دوره 30 ساله ، تغییرات عمده در رده بندیها بوجود نیامدند ، ولی عوامل مزایا ، پرداخت و نوع کار ، سیر ترقی را طی نمودند و دو عامل پیشرفت و امنیت ، اهمیت گذشته خود را از دست دادند. نوع کار بعنوان مهمترین عامل برای مردان بتدریج جایگزین امنتی شغلی شد.

مقایسه کارکنان و متقاضیان کار نشان داد که تفاوت عمده ای بین گروه وجود ندارد. همچنین مقایسه کارمندان موسسات عام المنفعه و کارکنان دیگر شرکتها،نتیجه مشابهی را به دست داد.

در مطالعه دیگری که در تعدادی از موسسات صنعتی آمریکا انجام گرفت، از کارگران خواسته شد تا ده دلیل را با توجه به آنچه که بیش از هر چیز کارخود می طلبیدند ، رده بندی کنند. نتایج به دست آمده اینچنین است.

قدردانی کامل در مقابل انجام کار

احساس مشارکت و تعلق در انجام امور.

درک توام با همدردی مشکلات شخصی

تامین شغلی.

حقوق و مزد کافی و مناسب

جالب بودن کار

ارتقاء و رشد.

وظیفه شناسی مدیریت نسبت به کارگران

شرایط مناسب برای کارکردن

انضباط توام با نزاکت
(از این مطالب در پرسشنامه نیز الهام گرفته شده)

فصل سوم : روش تحقیق

در این فصل به توصیف روش تحقیق ، جامعه و نمونه آماری ، ابزار گردآوری اطلاعات و شیوه های تجزیه و تحلیل ویافته های تحقیق می پردازیم.

بطور کلی تحقیق عبارتست از یک فعالیت مدرن و منظم که هدف نهایی آن کشف و گسترش دانش و حقیقت است و محقق با انجام این فعالیت که بر مبنای تجزیه وتحلیل یک یا چند نفر فرض درباره چگونگی روابط میان تعدادی متغییر بنا شده است. برآن است که افکار و عقاید ذهنی و فطری را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.

در آموزش و پرورش تحقیق می تواند کاربرد منظم و رسمی روش علمی در مطالعه مسائل آموزش و پرورش باشد که هدف این تحقیقات تشریح ، پیش بینی و کنترل پدیده های آموزشی است.

روش تحقیق:

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید ، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریع تر و آسان تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخهای احتمالی کمک نماید. که این امر به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی محقق وابسته است.

با توجه به اینکه در این تحقیق به دنبال توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می باشیم و یا بعبارتی سعی داریم به کشف عقاید ، ادراکات و ترجیهات افراد بپردازیم و آنجه را که هست بدون هیچگونه دخالت و استنتاج ذهنی ، گزارش نموده و نتایج عینی را از موقعیت اخذ کنیم. از روش تحقیق پیمایش استفاده کردیم که هدف از آن توصیف ، ثبت ، تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد. در تحقیقات پیمایشی بمنظور بررسی نظرات و توجیهات اشخاص از پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می شود که در این تحقیق ابزار مورد استفاده پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می شودکه در این تحقیق ابزار مورد استفاده پرسشنامه است.

جامعه آماری:

جامعه درهر تحقیق عبارت است ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.

بعبارت دیگر مجموعه ای از عناصر که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند جامعه گفته می شود که درحقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کنند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم.

جامعه در این تحقیق شامل کلیه دانشجو معلمان دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد است که در طی سالهای تحصیلی 84-82 در مراکز آموزش های ضمن خدمت شاغل به تحصیل بوده اند و تعداد کل آنها 1352 نفر می باشد.

حجم جامعه ، نمونه و شیوه نمونه گیری

نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن گروه یا جامعه بزرگتر باشد.

حجم نمونه بستگی به آن دارد که ما با چه دقت و اطمینانی بخواهیم نتیجه تحقیق را از نمونه به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.

در مطالعات زمینه یابی (پیمایش) برای گروههای اصلی 100 نفر و زیر گروهها بین 20 تا 50 نفر پیشنهاد شده است.

برای محاسبه تعداد افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به این ترتیب است که ابتدا جامعه را طبقه بندی می نمایند و سپس نمونه ای تصادفی ازهر طبقه انتخاب می کنند. یکی از دلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه ساده تصادفی از کل جامعه ، این است که می توان اطمینان حاصل کرد نمونه هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است یا بعبارت دیگر می توان اطمینان حاصل کرد که نمونه ای با حجم مناسب از هر طبقه به دست آمده است.

یکی دیگر از دلایل استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است. اصل کلی اینست که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر در داخل هر طبقه بندی شده ، نتایج دقیقتری را نسبت به روش نمونه گیری تصادفی ساده ارائه می کند.

نمونه گیری طبقه بندی شده اغلب برای نمونه گیری از جامعه افراد انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها اغلب بر اساس حصیصه هایی چون سن ، سطح تحصیلات ، جنس ، سطح درآمد و ناحیه جغرافیایی طبقه بندی شده است.

به دلایل فوق الذکر در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد.

بر این اساس جامعه آماری بر مبنای رشته تحصیلی و جنسیت (زن و مرد) تفکیک گردید. از لحاظ آماری نسبت 10 درصد حجم جامعه برای تعداد اعضای این نمونه ، نسبتی متعارف و مورد قبول می باشد. در این تحقیق نیز حجم نمونه حجم جامعه تعیین گردید و بر اساس دو فاکتور جنسیت و رشته بصورت تصادفی از جامعه انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. تعداد افراد نمونه 135 نفر هستند، شامل 58 نفر مرد و 77 نفر که این تعداد از یک جامعه 1352 نفری معلمان پذیرفته شده درآزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوط به 19 رشته تحصیلی دوره های آموزش عالی و آموزش ضمن خدمت سال 84 الی 82 شهرستان نیشابور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. جدول (1-3) نشان دهنده توضیحات فوق می باشد.

جدول شماره (1-3) آمار پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی ضمن خدمت
ردیف رشته تحصیلی تعداد پذیرفته شدگان تعداد نمونه انتخاب شده

مرد زن جمع مرد زن جمع

1 آزمایشگاه علوم 1 11 12 – 1 1

2 ادبیات فارسی 43 90 133 5 8 13

3 الهیات و معارف اسلامی 5 12 17 1 1 2

4 امور تربیتی 39 86 125 4 9 13

5 بهداشت مدارس 1 11 12 – 1 1

6 تربیت بدنی 43 52 95 4 6 10

7 حرفه وفن 21 31 52 2 3 5

8 دینی و عربی 60 150 210 6 15 21

9 ریاضی 84 69 153 8 7 15

10 زبان انگلیسی 28 28 56 3 3 6

11 شیمی 6 5 11 1 – 1

12 علوم اداری 14 – 14 1 – 1

13 علوم اجتماعی 50 72 122 5 7 12

14 علوم تجربی 60 90 150 6 9 15

15 فیزیک 6 6 12 1 1 2

16 کودکان استثنایی 4 18 22 – 2 2

17 مشاوره 50 83 133 5 8 13

18 برق(قدرت) 13 – 13 1 – 1

19 کامپیوتر 4 6 10 – 1 1

تعداد کل 532 820 1352 53 82 135

ابزار جمع آوری اطلاعات:

غالباً تماس مستقیم با آزمودنیها که اساس جمع آوری اطلاعات است وقت گیر و گران بوده ، بنابراین محققان برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ، حال و یا پیش بینی وقایع وشرایط آینده از پرسشنامه استفاده می کنند.

برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. بدین منظور با توجه به سوالات تحقیق ، اقدام به تهیه پرسشنامه شده است که به این اساس فرضیات 4 گانه در طیف پنج درجه ای لیکرت که شامل بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم وبسیار کم، است. تنظیم شد و بدین ترتیب پرسشنامه نهایی آماده اجرا شد. این پرسشنامه شامل 24 سئوال بسته پاسخ می باشد. سئوالات یک الی شش مربوط به عوامل فرهنگی موثر بر انگیزه معلمان به ادامه تحصیل در دوره های آموزش عالی و ضمن خدمت می باشد. سئوالات 13 تا 18 مربوط نیاز به پیشرفت و شکوفایی و تاثیر آن در انگیزه معلمان به ادامه تحصیل می باشد. سئوالات 19 الی 24 مربوط به تاثیر نیاز به مهارت درشغل بر انگیزه معلمان به ادامه تحصیل می باشد.

همچنین در صفحه اول پرسشنامه ، سوالاتی درخصوص جنس، سن، وضعیت تاهل ، سال تولد ، رشته تحصیلی ، سنوات خدمت، گروه شغلی و حقوق ماهیانه مطرح گردیده است.

مقیاس و واحد اندازه گیری دراین تحقیق جهت سنجش کیفیتها، مقیاس طبقه ای مرتب شده و یا مقیاس تربیتی است، بدین صورت که در مقابل هر عبارت یک طیف قرار داده شده است که از بسیار زیاد شروع و به بسیار کم ختم می شود.

شکل کامل طیف همراه با امتیازات آن در ذیل ارائه شده است:
5 4 3 2 1

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

و سپس با توزیع پرسشنامه بین آنها برای تکمیل ، پس از اتمام پاسخگویی اقدام به جمع آوری پرسشنامه گردید.

در مجموع 150 پرسشنامه توزیع گردید که پس از بررسی ، تعداد 15 مورد مخدوش بود که کنار گذاشته شد و نهایتاً 135 پرسشنامه تکمیل شده ، مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.

محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه:

منظور از اعتبار آزمون ثابت و پایانی اندازه گیری در زمانهای مختلف است. در آزمونهایی که ضریب اعتبار بالایی دارند ، خطای اندازه گیری به حداقل کاهش می یابد . نمره های آزمون معتبر ، صرف نظر از آنچه اندازه می گیرند با تکرار آزمایش در دفعات مختلف با هم ، قابل مقایسه اند.

در این تحقیق بمنظور سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفا کرویناخ استفاده شده که در آزمون آلفا محاسبه شده برابر 76/0 است. با توجه به اینکه آلفا در فاصله (0 تا 1) می باشد مقدار به دست آمده از لحاظ آماری قابل قبول است و نشا ن می دهد که پرسشنامه ها مجدداً توزیع گردد به احتمال 76 درصد ، پاسخهای به دست آمده ، همان پاسخهایی خواهد بود که در مرحله اول آزمون حاصل گردیده است.

متغییرهای تعدیل کننده و مزاحم مورد مطالعه

الف: متغییر تعدیل کننده:

متغییر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر انتخاب ، اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر بین رابطه متغییر مستقل و پدیده مشاهده شده میشود یا خیر . در این تحقیق متغییر تعدیل کننده شامل ، سن جنس ، تاهل ، سنوات خدمت ، رشته تحصیلی و حقوق ماهیانه است.

د- متغییر مزاحم

این متغییر بطور فرضی بر پدیده مشاهده شده ، اثر می گذارد ولی قابل مشاهده، اندازه گیری و دستکاری نمی باشد. در این تحقیق عواملی چون حضور محقق در زمان پاسخگویی به پرسشنامه ، کسالت یا خستگی پاسخگو ، محیط شلوغ مرکز ، اضطراب و . . . می تواند در متغییر اثر گذاشته باشد.  • user11 11

gl/l (1095)

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مقدمه

کشور های طرف این میثاق:

باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:

بخش اول

ماده اول:

کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.

کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.

دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم:

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا اجتماعی، ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بکنند.

هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.

هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:
الف) تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در باره او نقض شده باشد. وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب) تضمین کنند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا کدام مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج) تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.

ماده سوم:

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.

ماده چهارم:

هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب مینماید اتخاذ نمایند، مشروط براین که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی بعهده دارند، مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبی یا اجتماعی نشود.

حکم مذکور دربند فوق هیچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند های اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.
دولت های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد ازمقرراتی که از آن انحراف ورزیده وجهاتی که موجب انحراف شده است، مطلع نمایند ودرتاریخی که به این انحراف خاتمه میدهند مراتب را به وسیلهء اعلامیهء جدیدی ازهمان مجری اطلاع دهند.
ماده پنجم:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی بافردی گردد که استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق ویا محدود نمودن آن بیشتر از آنچه دراین میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویا اقدامی بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نز د هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم:

حق زنده گی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گی محروم کرد.

در کشور هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر درمورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی باشد (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه صالح.

در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارند که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.

هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.

حکم اعدام درمورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هژده سال صادر نمیشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نیست.
هیچ یک ازمقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم:

هیچ کس را نمیتوان مورد ازار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده هشتم:

هیچ کس را نمیتوان در برده گی نگهداشت برده گی وخرید وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.

هیچ کس را نمیتوان در برده گی (غلامی) نگهداشت.

الف) هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب) شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادره از داد گاه صالح شود.
ج) اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور دراین بند شامل امور زیر نیست.

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق (ب) که متعارفاَ به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و درحال آزادی مشروط باشددر حکم مزاحمت است.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشور هایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع کننده گان وجدانی باعث زحمت او میباشد.

سوم: هرگونه خدمت که درمورد قوه قهریه یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند خود زحمت شمرده میشود.

چهارم: هرکار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

ماده نهم:

هرکسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خود سرانه ( بدون مجوز) دست گیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین داد رسی مقرر به حکم قانون.

هرکس که دست گیر میشود باید در موقع دست گیرشدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اطلاعیه یی دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد.

هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر داد رسی یا هر مقام دیگر که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی داد رسی یا آزاد شود بازداشت (زندانی نمودن) اشخاص خاصیکه در انتظار داد رسی هستند نباید قانون کلی باشدلیکن آزادی مؤقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی وسایر مراحل رسیده گی قضایی وحسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.

هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه عرض نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و درصورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند.
هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده دهم:

درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اندباید باانسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارکرد.

الف) متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد وتابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب) صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده وباید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم شود.

نظام زندانها متضمن رفتار با محکومین خواهد بو د که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
مجرمین کم سن باید از بزرگسالان جدا بوده وتابع نظام متناسب با سن و وضع قانونی شان باشند.

ماده یازدهم:

هیچ کس را نمتیوان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

ماده دوازدهم:

هرکس که قانوناَ در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

هرکس آزاد است هرکشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.

حق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدویتی نخواهد بودمگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوقی وآزادی های دیگران لازم بوده وبا سایر حقوق شناخته شده دراین میثاق سازگار باشد.
هیچ کس ر ا نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده سیزدهم:

بیگانه یی که قانوناَ درقلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در موارد یکه جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاَ اعتراض کند واعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاصی منسوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده یی که به این منظور تعیین میکند رسیده گی شود.

ماده چهاردهم:

همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای قضایی متساوی هستند. هرکس حق دارد به این که به داد خواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، طبق قانون رسیده گی شود و آن داد گاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم سریع بودن جلسات در تمام یا قسمتی از داد رسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دیموکرات و خواه در صورتی که مصلحت زنده گی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بوده جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور جزایی یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگر اقتضا نماید یا داد رسی مربوط به اختلافات زنا شویی یا ولایت اطفال باشد.

هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ظاهر شود.

هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باتساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:
الف) در اسرع وقت به تفصیل به زبانیکه او بفهمد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود،مطلع شود.
ب) وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تاخیر غیر مؤجه در باره او قضاوت شود.

د) در محاکمه حاضر شود وشخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتیکه وکیل نداشته باشدحق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود. و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساَ برای او وکیلی تعیین شود.که در صورت عجز او از پر داخت حق الوکاله مصرفی نخواهد داشت.

ه) از شهودی که علیه اوشهادت میدهند سوالاتی بکنند یا بخواهند که از آنها سوالاتی شود وشهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها پرسش صورت گیرد.

و: اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمی فهیمد ویا نمیتوانست به آن تکلم کند یک مترجم مجاناَ به او کمک کند.

ز: مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد ویا به مجرم بودن اعتراف نماید.

آیین داد رسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند با ید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.

هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک داد گاه عالی طبق قانون مورد رسیده گی واقع شود.

هرگاه حکم قطعی محکومیت جزئی شخص بعداَ فسخ شود یا یک امر ی حادث یا امریکه جدیداَ کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصیکه در نیتجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود، مگر اینکه ثابت شود که عدم افشای بموقع حقیقت مکتوم کلاَ یا جزاء منتسب به خود او بوده است.
هیچ کس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون اجراآت جزایی هرکشوری محکوم ویا تبرئه شده مجدداً مورد تعقیب ومجازات قرار داد.
ماده پانزدهم:

هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیشودو همچنین هیچ مجازاتی شدید تر از آن چه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس ازارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
هیچ یک از مقررات این ماده با داد رسی ومحکوم کردن هرشخصی که بعلت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملت ها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده شانزدهم:

هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.

ماده هفدهم:

هیچ کس نباید در زنده گی خصوصی و خانواده و اقامت گاه یا مکاتبات مورد مداخلات خود سرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
هرکس حق دارد در مقام اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده هژدهم:

هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب ویا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا اجماعات، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب واعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.

هیچ کس نباید مور د اکراه واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصراَ به موجب قانون پیش بینی شده وبرای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و ازادیهای اساسی دیگران ضر ورت داشته باشد.
دولتهای طرف این میثاق معتقد میشوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده نزدهم:

هیچ کس را نمیتوان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.

هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعهء اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاُ یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص میباشد.

اعمال حقوقی مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسوؤلیت های خاص است ولذا ممکن است تابع محدودیت های معینی گردد که در قانون تصریح شده وبرای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق عمومی.

ماده بیستم:

هرگونه تبعیض برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هرگونه دعوت ( ترغیب) به کینه ( تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده بیست ویکم:

حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه برطبق قانون مقرر شده ودر یک جامعه دیموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سالمت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده بیست ودوم:

هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به ان برای حمایت از منافع خود.

اعمال این حقوق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواندباشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده ودر یک جامعه دیموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق وآزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیرو های مسلح وپولیس در اعمال این حق تابع محدودیت های قانونی شوند.
هیچ یک از مقررات این ماده، دولت های طرف کنوانسیون 1948 سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایه از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیرقانون گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های مقرر درآن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده بیست وسوم:

خانواده عنصر طبیعی واساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.

حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانیکه به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود.

هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.
درلت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق ومسوولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت وهنگام انحلال ان اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.
ماده بیست وچهارم:

هرکودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیرحمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از خانواده او و جامعه به حکومت کشور او باید به عمل آید، برخوردار گردد.

هرکودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی شود.
هرکودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده بیست وپنجم:

هر انسان در اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون«درنظر گرفتن » هیچ یک از تبعیضات در ماده 2 وبدون محدودیت غیر معقول:

الف) در اداره امور عمومی بالمباشره یا بالواسطه نماینده گانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نمایند.

ب) در انتخاب ادواری که از روی صحت به ارای عموم مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کننده گان باشد رای بدهد وانتخاب شود.

ج) با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.

ماده بیست وششم:

کلیه اشخاص درمقابل قانون متساوی هستند وبدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع وبرای کلیه اشخاص حمایت موثر ومتساوی علیه هرنوع تبعیض خصوصاَ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقایدسیاسی و عقاید دیگر اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.
ماده بیست وهفتم:
در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجموعاَ با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دین خود متدین بوده وبرطبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.

بخش چهارم

ماده بیست وهشتم:

یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نام خواهد داشت) تاسیس میشود. این کمیته مرکب از هژده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل میباشد:
الف) کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده وصلاحیت شان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کار های این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب) اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خود شان خدمت خواهند نمود.

ماده بیست ونهم:

اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب میشوند.

هرکشور طرف این میثاق نمیتواند بیش از دو نفرنامزد کند.
تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده سی:

اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این میثاق انجام نخواهد شد.

برای انتخابات کمیته هربار حد اقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام ان به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 34 بعمل می آید، سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباَ دعوت خواهد نمود که نامزد های خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.

سرمنشی ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا ازکلیه اشخاصی که به این تربیب نامزد میشوند با ذکر نام کشورهایی که انان را معرفی کرده اند تهیه وآنر ا حد اکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشور های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.

انتخابات اعضای کمیته در جلسه یی که بدعوت سرمنشی ملل متحد از کشور های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدی هایی خواهند بود که بیشترین تعداد رای را بدست آورده و حایز اکثریت تام ارای نماینده گان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.
ماده سی ویک:

کمیته نمی تواند بیش تر از یک تبعه از هرکشوری داشته باشد.
در انتخابات اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی وشرکت نماینده گان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم (نظام) های عمده محقق خواهد شد.
ماده 32:

اعضای کمیته برای چهارسال انتخاب میشوند ودرصورتی که مجدداَ نامزد شوند تجدید انتخاب مجاز خواهد بود. لیکن مدت عضویت 9 تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دوسال منقضی میشود نام این 9تن بلافاصله پس از اولین انتخابات بوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند 2 ماده 30 معین میشود.
در انقضای دوره، تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش بعمل خواهد آمد.
ماده 33:

هرگاه یک عضو کمیته، بنظر مورد اتفاق ارای سایر اعضای کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، سرمنشی سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند.
درصورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً سرمنشی سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفا ترتیب اثر داده میشود بلامتصدی اعلان میکند.
ماده 34:

هرگاه بلامتصدی بودن یک کسی برطبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، سرمنشی سازمان ملل متحد به هریک از کشور های طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزد های خود را برطبق ماده 29 به منظور اشغال کرسی بلا متصدی معرفی کنند.

سرمنشی سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود وآن را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی برطبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب میشود، برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
ماده 35:

اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

ماده 36:

سرمنشی سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته بموجب این میثاق بعهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده 37:

سرمنشی سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.

پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که درآیین نامه، داخلی آن پیش بینی میشود تشکیل جلسه خواهد داد.

کمیته معمولاَ در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 38:
هرعضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را باکمال بیطرفی و از روی کمال و جدان ایفاء خواهد کرد.

ماده 39:

کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت دوسال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.

کمیته آیین نامهء داخلی اش را خود تنظیم میکند. آیین نامهء مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف) حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب) تصمیمات کمیته با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده 40:

کشور های طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل درتمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف) ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق د ر امور مربوطه آن کشور.
ب) پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.

کلیه گزارشها باید خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیده گی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب المورد حاکی ازعوامل ومشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند.

سرمنشی سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد.

کمیته گزارشهای واصل از کشور های طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشور های طرف این میثاق ارسال خواهند داشت. کمیته نیزمیتواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارش های واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی واجتماعی تقدیم بدارد.
کشور های طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتی که برطبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده 41:

هر کشور طرف این میثاق میتواندبه موجب این ماده هرموقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیده گی به اطلاعیه های دایر برادعای هرکشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد برسمیت میشناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه هایی قابل دریافت ورسیده گی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم شود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعیه هایی که به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور طرف این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد، میتواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کنندهء آن توضیح هرگونه اظهار کتبی دیگر دایر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات واظهارات مزبور حتی الامکان و تا جایی که مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خو اهد بود در خصوص قواعد د ادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور وآنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا درجریان رسیده گی است یا آنچه دراین مورد قابل استفاده بعدی است.
ب) اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اعلامیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نشود هریک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال ا خطاریه یی به کمیته وبه طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج) کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز این که بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیده گی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های و اصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه) با رعایت مقررات فقره (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی شناخته شده دراین میثاق مساعی جمیله خودرا در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذاشت.

و) کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود میتواند از کشور های (ذینفع) طرف اختلاف موضوع فقره (ب) هرگونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

ز) کشور های ذینفع طرف میثاق موضوع فقره (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیده گی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند وملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو فقره اظهار بدارند.

ح) کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع فقره (ب) گزارش بدهد.

اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه) حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.

اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه)حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشور های ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشور های ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
قرار این ماده موقع لازم الاجرا خواهد شد که در کشور طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند.اعلامیه های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع میشود. و او رونوشت انرا برای سایر کشور های طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به سرمنشی مسترد گردد. این استرداد به رسیده گی هر مسالهء موضوع یک اعلامیه که قبلاَ به موجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمی کند. هیچ اطلاعیه دیگر پس از واصول خطاریه استرداد اعلامیه به سرمنشی پذیرفته نمیشود. مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیة جدیدی داده باشد.
ماده 42:

الف) اگر مسالهء مرجوعه به کمیته طبق ماده 41 با رضایت کشور های ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته میتواند با موافقت قبلی کشور های ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل دهد(که از این پس کمیسیون نامیده میشود) کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسالة براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را دراختیار کشور های ذینفع طرف میثاق میگذارد.
ب) کمیسیون مرکب از 5 عضو است که با توافق کشور های ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسند آن عده از اعضای کمیسیون که در باره آنها توافق نشده است ازبین اعضای کمیته با رای مخفی با اکثریت دو ثلث اعضای کمیته انتخاب میشوند.

اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه میکنند. آنها نباید از اتباع کشور های ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده 41 را نداده باشد.

کمیسیون رئیس خود را انتخاب و لایحهء امور داخلی خود را تصویب میکند.

جلسات کمیسیون معمولاَُ در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد. مع هذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت سرمنشی سازمان ملل متحد و کشور های ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.

دبیر خانه پیش بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام میدهد.

اطلاعاتی که کمیته در یافت و رسیده گی میکند در اختیار کمیسیون گذارده میشود و کمیسیون میتواند از کشور های ذینفع طرف میثاق تهیهء هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.

کمیسیون پس از مطالعهء مساله از جمیع جهات ولی در هر صورت حد اکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم میداردو آنرا به کشور های ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید:
الف) اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیده گی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیده گی مساله به کجا رسیده است.
ب) هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفاء میکند.

ج) هر گاه یک راه حل به مفهوم بند (ب) حل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مساله مورد بحث بین کشور های ذینفع طرف میثاق و همچنان نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه درگزارش خود درج میکند.

این گزارش همچنان محتوی ملاحظات کتبی وصورت مجلس ملاحظات شفاهی کشور های ذینفع طرف میثاق خواهد بود.

د) هر گاه گزارش کمیسیون طبق فقره (ج) تقدیم شود کشور های ذینفع میثاق در مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئیس کمیته اعلام میدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه ؟

مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده 41 خللی وارد نمی کند.

کلیه هزینه های اعضای کمیته بطور مساوی بین کشور های ذینفع طرف میثاق بر اساس بر اوردی که سرمنشی سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم میشود.
سرمنشی سازمان ملل متحد اختیار دارد درصورت لزوم هزینه های اعضا را قبل از آن که کشور های ذینفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده پرداخت کنند کار سازی دارد.
ماده 43:

اعضای کمیته و اعضای کمیسیون های خاص سازش که طبق ماده42 ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات وامتیازات و مصئوونیت مقرر در باره کارشناسان مذکور مامور سازمان ملل متحد درقسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات ومصئوونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

ماده 44:

مقررا ت اجرایی این میثاق بدون این که به آیین نامه های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن مقاوله نامه های سازمان ملل متحد وموسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود ومانع از آن نیست که کشور های طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آیین نامه های دادرسی دیگری شوند.

ماده 45:

کمیته هرسال گزارشهای خود را تو سط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.

بخش پنجم

ماده 46:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تقسیر شود که مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی دایر به تعریف مسوولیتهای مربوط به هریک از ارکان سازمان ملل متحد وموسسات تخصصی نسبت به مسایل موضوع این میثاق لطمه یی وارد اورد.

ماده 47:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفادهء کامل و آزادانهء انان از منابع وثروتهای طبیعی خودشان لطمه یی وارد آورد.

بخش ششم

ماده 48:

این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن یا کشور طرف متعهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری همچنین هرکشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق شود مفتوح است.

این میثاق موکول به تصویب است.اسناد مصوبه باید نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع شود.

این میثاق برای الحاق هریک ازکشور های مذکور دربند اول این ماده مفتوح خواهد بود.

الحاق بوسیله تودیع سندالحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد بعمل می آید.

سرمنشی سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هرسند تصویب یا الحاق مطلع خواهدکرد.
ماده 49:

این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد لازم الاجرا میشود.
درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی وپنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند، یا به آن ملحق شود، این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا میشود.
ماده 50:

مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنا کلیه واحدهای تشکیل دهندهء کشورهای متحده (فدرال) را شامل خو اهدبود.

ماده 51:

هر کشور طرف میثاق میتواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند ومتن آن را نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع کند. دراین صورت سرمنشی سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشور های طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید به اواعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشور های طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رای در باره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد درصورتی که حد اقل یک ثلث کشور های طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد، هر اصلاحی که در مورد قبول اکثریت کشور های حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

اصلاحات موقعی لاز م الااجرا میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد واکثریت دوثلث کشور های طرف این میثاق برطبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.

موقعی که اصلاحات لازم الااجرا میشود برای آندسته از کشور های طرف میثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود. سایر کشور های طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق وهر گونه اصلاح آن که قبلاَ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده 52:
قطع نظر از اطلاعیه های مقرر دربند 5 ماده 48 سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشور های مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.

الف) امضاء های این میثاق واسناد تصویب والحاق تودیع شده طبق ماده 48.

ب) تاریخ لازم الاجراء شدن میثاق طبق ماده 49 و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده 51.

ماده 53:

این میثاق که متنهای چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی واسپانیویی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی (آرشیف) سازمان ملل متحد محافظه خواهد شد.
سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشور های متذکره درماده 48 ارسال خواهد داشت.


  • user11 11