بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M. A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

زمستان 139۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6

1-3- هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………..8

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………..10

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2-زنان بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..21

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………..25

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………..26

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………..33

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………..47

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………..47

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………..59

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………..68

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………..78

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………..80

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………..81

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………..85

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………..87

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………..88

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………..91

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………..95

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

 

 

 

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

 

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۵
 • user11 11

دانشکده علوم انسانی

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبات معوق بانکها

 

زمستان ١٣٩٣

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات و مبانی نظری…………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: دادرسی…………………………………………………………………………………….. 6

بند اول: دادرسی از نظر حقوقی………………………………………………………………………… 6

بند دوم : دادرسی به معنای اعم و اخص………………………………………………………………. 7

1-دادرسی به معنای اعم……………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص…………………………………………………………………………….. 7

بند سوم : انواع دادرسی به لحاظ رسیدگی…………………………………………………………….. 7

1-دادرسی عادی……………………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص……………………………………………………………………………… 9

الف) دادرسی اختصاری………………………………………………………………………………… 9

ب) دادرسی فوری…………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم: پرونده های معوق………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول: پرونده های معوق بانکی………………………………………………………………….. 13

بند اول : مطالبات معوق بانکی………………………………………………………………………… 13

بند دوم: علل ایجاد مطالبات معوق بانکی……………………………………………………………… 15

 1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی…………………………………………………………….. 15
 2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛…………………………………………………………………. 16
 3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛………………………………………………………………. 16
 4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛………………………………………………… 17
 5. فساد اداری؛………………………………………………………………………………………… 17
 6. نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛………………………………………………………………….. 17
 7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛………………………………………………………………. 18
 8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛…………………………………………………………………. 18
 9. مشکلات وصول؛…………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق……………………………………………………………………. 19

بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق………………………………………………………………….. 20

فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی…………………………………………………… 22

گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم………………………………………………….. 22

بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی…………………………………………………….. 23

1- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی…………………………………………………….. 23

2-مشکلات ناشی از ساختار قضایی………………………………………………………………….. 24

بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری…………………………………….. 24

1- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری…………………………………………………….. 24

1-1 کارمندان اداری دادگستری………………………………………………………………………. 24

1-2 کارمندان مرتبط با دادگستری……………………………………………………………………. 25

1-2-1 ظابطان دادگستری…………………………………………………………………………….. 25

1-2-2 کارشناسان دادگستری………………………………………………………………………… 25

2- عوامل ناشی از عملکرد قضات…………………………………………………………………… 26

2-1 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاه ها……………………………………………………….. 26

2-2 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها………………………………………………………. 26

گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی……………………………….. 26

مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق……………………………………… 28

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده……………………………………………………… 29

بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق…………………………………………………….. 29

بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی…………………………………………………………… 29

بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم……………………………………………………. 30

مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم……………………………………………………. 32

بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی……………………………………………………….. 32

بند دوم: اطاله در اجرای احکام……………………………………………………………………….. 36

1-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم……………………………………………………………. 36

2-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی……………………………………………………….. 37

3-لزوم ساماندهی اوراق قضایی……………………………………………………………………… 38

4-مشکلات ابلاغ اجراییه…………………………………………………………………………….. 39

5-مشکلات اقدامات دادورزان……………………………………………………………………….. 40

6-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی………………………………………………. 41

7-مشکلات خاص احکام غیابی………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی…………………………………………………. 43

فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها……………………………………………………….. 46

گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات………………….. 48

بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط……………………… 50

بند دوم : صدور اجراییه………………………………………………………………………………. 52

بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه……………………………………………………………… 53

الف) ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………… 53

ب) ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………….. 54

بند چهارم : فوت متعهد……………………………………………………………………………….. 56

بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ……………………………………………………………………….. 57

بند ششم : ارزیابی……………………………………………………………………………………. 58

بند هفتم : مزایده………………………………………………………………………………………. 59

بند هشتم : سند انتقال اجرایی…………………………………………………………………………. 61

بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده……………………………………………………………. 63

بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی…………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)………………………………….. 66

بند اول : سابقه تاریخی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………. 66

بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه…………………………………………….. 72

بند سوم : وظایف بدهکار…………………………………………………………………………….. 73

بند چهارم : اختیار شخص ثالث………………………………………………………………………. 74

بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال………………………………………………….. 74

بند ششم : بازداشت اموال منقول…………………………………………………………………….. 75

بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث………………………………………………………….. 77

بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول………………………………………………………………… 77

بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع…………………………………………………………. 78

بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی…………………………………………………………………….. 80

بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 81

گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه……………………………………….. 85

بند اول : تعریف سفته………………………………………………………………………………… 85

بند دوم :کاربرد سفته در بانک………………………………………………………………………… 85

بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته……………………………. 86

بند چهارم : مواعد قانونی…………………………………………………………………………….. 87

بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی……………………………………………………………… 89

بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه…………………………………………………………………… 89

بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید……………………………………………………………………. 90

بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری……………………………………….. 91

بند نهم : واخواست سفته……………………………………………………………………………… 92

بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن…………………………………………………………….. 93

بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه………………………………………………………………. 94

بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم…………………………………………………………………… 95

بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته………………………………………………………….. 96

گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………….. 97

بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97

بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۵
 • user11 11

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

 

ا

بهار و تابستان 1392

فرم صورتجلسه

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده : 1

مقدمه: 2

 

فصل اول:مفاهیم و کلیات

1ـ1 بیان مسئله. 6

1ـ2 پیشینه تحقیق. 6

1ـ3 روش کار و تحقیق. 8

1ـ3ـ1 نوع روش تحقیق. 8

1ـ3ـ2 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1ـ4ـ اهداف تحقیق. 8

1ـ4ـ1 هدف اصلی تحقیق : 8

1ـ4ـ2 اهداف فرعی تحقیق : 8

1ـ5 سوالات تحقیق. 9

1ـ5ـ1 سوال اصلی : 9

1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. 15

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. 16

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

2-2-1 تروریسم شیمیایی.. 19

2-2-2 تروریسم میکروبی.. 20

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

2-3-1 انگیزه ها و اهداف سیاسی.. 23

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی.. 23

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی.. 24

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. 25

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. 25

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. 27

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات.. 40

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت.. 65

4-2 گروه اقدام مالی.. 68

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. 73

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی.. 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های 

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۴
 • user11 11

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرمشناسی

 

 

 

اردیبهشت 1392

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

 

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروه های مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

 

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

 

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۴
 • user11 11

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان

دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «­M.A­» در رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :

سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

 

 ا

 تابستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. 5
1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5
1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………. 7
فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق  
بخش اول: مبانی نظری…………………………………………………………………………………………… 10
2-1- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی………………… 10
   2 -1-1- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ………………………………………………………… 11
2-1-2- دادگاه کیفری بین المللی توکیو……………………………………………………………… 11
2-1-3- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR)…………. 12
2-2- دیوان کیفری بین المللی (ICC)………………………………………………………………………….. 13
2-2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………. 14
2-2-2- ارکان دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………. 15
2-2-3- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی………………………. 17
2-2-3-1 اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان………………… 18
2-2-3-2- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل………………….. 19
2-2-3-3- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان 21
2-2-3-4- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی). 22
بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 24
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………….. 24
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………… 33
ادامه فهرست مطالب  
عنوان    شماره صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 40
3-2- روش وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 40
3-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………. 40
3-4- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 40
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها  
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 43
بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان……………………………………………………………………………………….  

 

44

4-2- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات  
دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………………………………………. 44
4-2-1- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی………………………………… 45
4-2-1-1-آثار اصل قانونی بودن جرم…………………………………………………………. 46
4-2-2- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی…………………….. 47
4-2-2-1- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات……………….. 48
4-2-3- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی……………………. 49
4-2-3-1- آثار اصل یا فرض برائت……………………………………………………………. 50
4-2-4- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی……………………. 51
4-2-4-1- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد……………………………………………. 52
4-2-5- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی……………………………. 53
4-2-5-1- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان………………………………………… 55
4-2-6- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی………. 55
4-2-7- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی………………………….. 56
4-2-8 – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی…………………………….. 57
4-2-8-1- شروط تحقق صلاحیت دیوان……………………………………………………. 58

 

 

ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
   
4-2-9- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال در دیوان کیفری بین المللی 59
4-2-10- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی…. 60
4-3- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………. 61
4-3-1-انواع مجازاتهادردیوان……………………………………………………………………………. 62
4-3-2- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام…………………………………………… 63
4-3-3- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی…………. 65
4-4- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات

 

دیوان کیفری بین المللی

65
4-4-1- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی………………………….. 66
4-4-1-1- جنون……………………………………………………………………………………… 67
4-4-1-2- مستی……………………………………………………………………………………… 67
4-4-1-3- اشتباه………………………………………………………………………………………. 69
4-4-1-4- اکراه و اضطرار………………………………………………………………………… 69
4-4-1-5- دفاع مشروع…………………………………………………………………………….. 70
4-4-1-6- اطاعت از اوامر مافوق……………………………………………………………….. 71
4-4-1-7- سایر عوامل ……………………………………………………………………………. 72
4-4-2- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی…………………………………….. 73
4-4-2-1- تعدد جرم………………………………………………………………………………… 73
4-4-2-2- مهم وشدید بودن جرم………………………………………………………………. 74
4-4-2-3- سایر کیفیات مشدده………………………………………………………………….. 75
4-4-3- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی……………………………………. 75
4-4-3-1- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات………………………………………… 76
4-4-3-2- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب………………………………… 77
4-4-3-3- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان……………………………………………..       77
4-4-3-4- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات……………………………………. 78
ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان  
ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم………………………………………………….. 78
4-5- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان…….. 78
4-5-1- حقوق وتکالیف متهم درفرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان………………. 79
4-5-1-1- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم………………………………. 80
4-5-1-2- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………… 82
4-5-1-3- حق اعاده دادرسی……………………………………………………………….. 83
4-5-1-4- حق تعلق غرامت وجبران خسارت……………………………………….. 84
4-5-1-5- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرآیند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان……………………………………………………………….  

 

85

4-5-2- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان 85
4-5-2-1-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم………………………………………………………………………………  

 

86

4-5-2-2- حق جبران خسارت از بزه دیده……………………………………………. 87
4-5-2-3- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان………………………………………… 88
4-5-2-4- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم……………………………………………………………………………..  

 

88

4-5-2-5-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات……………………………………………………………………………………………..  

 

89

4-5-3- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات 90
4-5-3-1- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم………………………………………… 90
4-5-3-2- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان……………………………………………………………………………………………………  

 

91

4-5-3-3- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث……………………………. 92
4-5-3-4- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………  

 

93

ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
4-5-3-5- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی………………………………………………………… 94
4-5-3-6- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه………….. 94
4-6- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری

 

بین المللی………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

95

4-6-1-تقابل با شورای امنیت……………………………………………………………………………… 96
4-6-2- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان…………………….. 97
4-6-3- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان……………………………………. 98
4-6-4-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم…………. 98
4-6-5- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان………………………………………………. 99
4-6-6- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم……………………………………………………………………………………………………….. 100
4-6-7- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها…………………………………………… 101
فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1-خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 104
5-2- یافته­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 104
5-3-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 106
5-4-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………… 111
5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 111
منابع ومأخذ  
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 114
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………….. 120
ر

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[1] ، 5:1383 ).

مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، 7:1385 ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین ­المللی کیفری[2]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، 9:1390 ).

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی[3] به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی[4]، جنایت بر ضد بشریت[5] ، و جنایات جنگی[6] بوده ­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )

همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز[7] یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و 

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۴
 • user11 11

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی

 

 

عنوان:

شرط عندالاستطاعه در مهریه

 

زمستان 1393

   

فهرست مطالب

 

چکیده 1

بیان مسأله. 2

سوال های اصلی.. 5

سوال های فرعی.. 5

فرضیه‏های تحقیق.. 5

سابقه موضوع. 5

نوع و روش انجام تحقیق.. 6

ساختار مطالب… 7

فصل اول :بررسی شرط.. 8

مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط.. 9

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط.. 9

گفتار دوم : ارکان شرط.. 11

گفتار سوم : اقسام شرط.. 11

بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. 11

بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. 12

بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. 13

بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده 13

مبحث دوم : شرط ضمن عقد. 14

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی.. 16

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح.. 16

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح.. 19

بند اول :شروط صحیح.. 19

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح.. 21

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح.. 21

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح.. 21

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح.. 22

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح.. 22

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج.. 23

فصل دوم : مهریه. 26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح.. 38

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

مبحث سوم : انواع مهر. 43

گفتار اول : مهرالسنه. 43

گفتار دوم : مهرالمسمی.. 43

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 44

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 45

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

گفتار اول : درج شرط.. 56

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

گفتار اول : مفهوم دین.. 62

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل.. 62

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل.. 63

بند اول : عارضی بودن اجل.. 63

بند دوم : وقوع درآینده 63

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل.. 64

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین.. 65

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی.. 67

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

بند دوم : غرری شدن توافق.. 71

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

بند اول :تحلیل صحت… 74

بند دوم : دلایل صحت… 76

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

بند اول : فقه. 78

بند دوم :قانون. 80

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

بند اول : فوت زوج.. 86

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج.. 87

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

بند اول :ایرادات شکلی.. 93

بند دوم : ایرادات تقنینی.. 96

بند سوم : آثار اجرایی.. 96

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

بند ششم : آثار شرعی.. 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

 

 

چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه 

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۳
 • user11 11

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

                    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

شیوه های پولشویی در بانک و راهکارهای جلوگیری از آن

بهار 1391

 

سپاسگزاری:

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب (تفصیلی)

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                  2

الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                         4

ب- پیشینه تحقیق                                                                                                    5

ج- روش کار و تحقیق                                                                                              5

د- سؤالات تحقیق                                                                                                   5

ه- فرضیه‌های تحقیق                                                                                                6

و- ساختار تحقیق                                                                                                    6

فصل اول کلیات: کلیات پول‌شویی

1-1 مفاهیم و تعاریف                                                                                              8

1-1-1 پول‌شویی چیست؟                                                                                          8

1-2 ارکان پول‌شویی                                                                                            16

1-2-1 عنصر قانونی                                                                                               17

1-2-2 عنصر مادی                                                                                                20

1-2-2-1 تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                     21

1-2-2-2 تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                      22

1-2-2-3 نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                   22

1-2-2-4 استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                  23

1-2-2-5 تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              23

1-2-2-6 مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              24

1-2-2-7 اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید مجرمانه                                                                   24

1-2-3 عنصر روانی                                                                                               25

1-2-3-1 عمد عام                                                                                                25

1-2-3-2 عمد خاص                                                                                             25

1-3 تاریخچه پول‌شویی                                                                                         26

1-4 فرآیند پول‌شویی                                                                                            28

1-4-1 جایگذاری                                                                                                 28

1-4-2 لایه‌گذاری (لایه‌چینی)                                                                                    30

1-4-3 یکپارچه‌سازی                                                                                             31

1-5 اقسام پول‌شویی                                                                                             33

1-6 نحوه رسیدگی                                                                                               35

1-6-1 جمع‌آوری اطلاعات                                                                                      35

1-6-2 خودداری از افشاء اطلاعات                                                                             36

1-6-3 بهره‌برداری از اطلاعات                                                                                   37

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                             37

1-7-1 مراجع قضایی ذیصلاح                                                                                   37

1-7-1-1 صلاحیت ذاتی                                                                                         37

1-7-1-2 صلاحیت محلی                                                                                        38

1-7-2 مراجع اداری و غیرقضایی ذیصلاح                                                                     39

1-7-2-1 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی                                                                      39

1-7-3 سایر مراجع اداری و غیرقضایی                                                                         41

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                               43

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                  49

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                     50

1-9 ویژگی‌های پول‌شویی                                                                                      51

1-9-1 مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا                                                                          52

1-9-2 فراملی بودن                                                                                               54

1-9-3 تعداد مباشر                                                                                                56

1-9-4 تخصصی بودن ارتکاب                                                                                   57

1-9-5 سازمان یافتگی                                                                                            58

فصل دوم: روش‌های پول‌شویی

1-2 شیوه‌ها و مصادیق پول‌شویی                                                                              61

2-1-1 سیستم‌های ارسال وجه                                                                                   62

2-1-1-1 سیستم بازار سیاه مبادله‌ی پزو                                                                        63

2-1-1-2 حوله/ هوندی                                                                                           63

2-1-1-3 سیستم‌های چینی/ آسیای شرقی                                                                      65

3-1-1-4 سیستم‌های دیگر                                                                                       66

2-1-2 اسناد در وجه حامل                                                                                       66

2-1-2-1 سهام بی‌نام                                                                                             66

2-1-2-2 اوراق قرضه                                                                                            67

2-1-2-3 چک‌های در وجه حامل                                                                               67

2-1-2-4 چک‌های مسافرتی                                                                                     67

2-1-2-5 چک‌ها و برات‌های بانکی                                                                            68

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                   68

2-1-3-1 گشایش اعتبارات اسنادی                                                                             69

2-1-3-2 اسمورفینگ                                                                                             70

2-1-3-3 حساب‌های وابستگان                                                                                  71

2-1-3-4 حساب‌های دسته‌جمعی                                                                               72

2-1-3-5 حساب‌های انتقالی واسطه                                                                            72

2-1-3-6 تزیینات وثیقه وام                                                                                     73

2-1-3-7 حساب‌های غیرفعال                                                                                   73

2-1-3-7-1 نقل و انتقال پول                                                                                   74

2-1-3-7-2 استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آن‌ها                                          77

2-1-3-7-3 استفاده از صندوق امانات بانک                                                                   78

2-1-3-7-4 پول‌شویی از طریق حساب‌های بانکی موقت                                                    78

2-1-4 بانک‌داری نوین                                                                                          79

2-1-4-1 بانک‌داری اینترنتی                                                                                     79

2-1-4-2 کارت هوشمند و فناوری WAP                                                                    81

2-1-4-3 پول الکترونیکی                                                                                        81

2-1-5 بانک‌داری اختصاصی                                                                                     83

2-1-6 بانک‌داری کارگذاری                                                                                      84

2-1-7 حساب‌های قابل انتقال                                                                                   89

2-2 شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک                                                          89

2-2-1 شاخص‌های بالقوه فعالیت‌های مشکوک                                                                90

2-2-1-1 تشخیص فعالیت مشکوک در مرحله‌ی گشایش حساب                                           91

2-2-1-2 تشخیص فعالیت از نوع عملکرد حساب                                                            92

2-2-1 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

2-2-2-1 حساب‌های شخصی                                                                                  97

2-2-2-2 حساب‌های خارجیان غیرعقیم                                                                       97

2-2-2-3 تراست‌های داخلی                                                                                     97

2-2-2-4 شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا سهامی خاص                                                         98

2-2-2-5 تراست‌های برون‌مرزی                                                                                98

2-2-2-6 حساب‌های نهادی یا واسطه‌ای                                                                       98

2-2-2-7 حساب‌های اینترنتی                                                                                    99

2-2-2-8 حساب‌های محرمانه                                                                                    99

2-2-2-9 حوزه‌های قضایی دارای ریسک زیاد                                                                 99

2-2-2-10 مقام‌های ارشد دولت‌های خارجی                                                                  100

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه‌های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                                   100

2-2- 3-1 نگهداری سوابق                                                                                       101

2-2-3-2 گزارش‌دهی معاملات                                                                                  102

2-2-3-2-1 گزارش‌دهی معاملات مشکوک                                                                    102

2-2-3-2-2 زمان و نحوه‌ی گزارش‌دهی                                                                        103

2-2-3-2-3 گزارش‌دهی داوطلبانه و گزارش‌دهی الزامی                                                    103

2-2-3-2-4 مصونیت بانک از مسئولیت در برابر مشتریان                                                   104

2-2-3-2-5 وظیفه‌ی مؤسسه‌های مالی پس از گزارش‌دهی معاملات مشکوک                             104

2-2-3-3 گزارش‌دهی الزامی معاملات ارزی                                                                  105

2-2-3-4 گزارش‌دهی معاملات بالاتر از سقف معین                                                         105

2-2-3-5 جلب همکاری مؤسسه‌های مالی غیربانکی                                                         106

2-2-4 نظارت بر عملکرد حساب                                                                              107

2-2-4-2 روش‌های نظارت عمومی                                                                            109

2-2-4-3 روش‌های آموزش                                                                                     109

2-2-4-4 حسابرسی و مسئولیت‌پذیری                                                                        110

2-2-4-5 واحد ضد پول‌شویی                                                                                  110

2-2-4-6 روش‌های نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری                                                 111

2-2-5 نقش مقام گزارش‌دهنده شول‌شویی                                                                     112

2-2-5-1 گزارش‌دهی داخلی معاملات مشکوک                                                              114

2-2-5-1-1 روش‌های گزارش‌دهی داخلی                                                                    115

2-2-5-1-2 دسترسی مسئول گزارش‌دهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری                          116

2-2-5-2 گزارش‌دهی خارجی معاملات مشکوک                                                             117

2-3 ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای بانک‌ها و مؤسسات مالی                         118

2-3-1 ارزیابی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

2-3-1-1 تشخیص رده‌های ویژه ریسک                                                                       125

2-3-1-2 تحلیلی از رده‌های ویژه ریسک                                                                      125

2-3-1-3 تجزیه و تحلیل مؤسسه‌ مالی توسط ناظر مؤسسه                                                  126

فصل سوم: راه‌های پیش‌گیری و مقابله با جرم پول‌شویی در بانک

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پول‌شویی                                                                       129

3-1-1- مبارزه با پولشویی در سطح بانک‌ها                                                                    130

3-1-1-1 شناسایی مشتری (KYC)                                                                            132

3-1-1-2 اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانک‌ها                                133

3-1-1-3 عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                    140

3-1-1-3-2 خط مشی پذیرش مشتری                                                                         141

3-1-1-3-2 شناسایی هویت مشتری                                                                            142

3-1-1-3-2-1 شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی                                                         145

3-1-1-3-2-1-1 شخصی حقیقی ایرانی                                                                       146

3-1-3-2-1-2 شخص حقیقی خارجی                                                                         148

3-1-1-3-2-2 افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند                             148

3-1-1-3-2-3 شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی                                                      149

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

3-1-1-3-2-3-2 شخص حقوقی خارجی                                                                     153

3-1-1-3-2-4 حسابهای امانی، اسمی و وکالتی                                                               154

3-1-1-3-2-5 اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده                                            154

3-1-1-3-2-5 حساب‌هایی که به وسیله واسطه‌هایی حرفه‌ایی برای مشتریان باز می‌شود                 156

3-1-1-3-2-7 مقامات سیاسی                                                                                   156

3-1-1-3-2-8 مشتریان غیرحضوری                                                                            158

3-1-1-3-2-9 معاملات اتفاقی                                                                                  159

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حساب‌ها و مبادلات                                                               160

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                        161

3-1-2 مبارزه با پول‌شویی در سطح مؤسسه‌ها                                                                  163

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه‌ها در مبارزه با پولشویی                                                          163

3-1-2-1-1 الزامهای قانونی مؤسسه‌ها در مقابله با پولشویی                                                 163

3-1-2-1-2 تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی                                                          164

3-1-2-1-3 تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی                                                           164

3-1-2-1-4 دقت در پذیرش انواع سپرده‌ها                                                                    165

3-1-2-1-5 الزام‌های مؤسسه‌ها در شناخت مشتری                                                           165

3-1-2-1-6 الزامهای مؤسسه‌ها در نظارت بر معاملات خاص                                               165

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              166
3-1-2-2-1 آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی                                     167

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              167

3-1-2-2-2 نحوه ی آموزش کارکنان                                                                           167

3-1-2-2-3  موضوعهایی که باید آموزش داده شود                                                           168

3-1-2-3 الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری                                                             169

3-1-2-3-1 اصول اساسی شناسایی مشتری                                                                    169

3-1-2-3-2 مشتریان دارای ریسک زیاد                                                                        171

3-1-2-3-3  الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان                                                    171

3-1-2-3-4 زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری                                                         172

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش                                                            173

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                         174

3-1-2-5-1 هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی                                                             175

3-1-2-5-2 هزینه های مربوط به آموزش کارکنان                                                             175

3-1-2-5-3 هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق                                                          175

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                         176

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            178

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                     183

3-1-3-4 توقیف انسداد و مصادره اموال                                                                        184

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                         185

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                                 193

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 198

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                              198

3-1-4-2-1 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین 1998     199 3-1-4-2-2 کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم      207

3-1-4-2-3 دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی                                                         214

3-1-4-2-4 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی  دسامبر2000 پالرمو     218

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                          233

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

نتیجه‌گیری                                                                                                          237

پیشنهادها                                                                                                           250

منابع و مآخذ                                               

فهرست منابع فارسی                                                                                              252

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

علائم اختصاری                                                                                                    258

چکیده انگلیسی                                                                                                   261

 

 

            

 

 

 

 

 

فهرست مطالب (اجمالی)

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                              1

فصل اول: کلیات                                

1-1مفاهیم و تعاریف                                                                             8

1-2  ارکان پولشویی                                                                                            16

1-2-1 عنصر قانونی                                                                                              17

1-2-2 عنصر مادی                                                                                               20

1-2-3 عنصر روانی                                                                                              25

1-3 تاریخچه پولشویی                                                                                         26

1-4 فرآیند پولشویی                                                                                            28

1-5 اقسام پولشویی                                                                                             33

1-6  نحوه رسیدگی                                                                                             35

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                                37

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                              43

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                   49

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                    50

1-9  ویژگیهای پولشویی                                                                                       51   

فصل دوم : روش های پولشویی                     

2-1  شیوه ها و مصادیق پولشویی                                                                            61

2-1-1   سیستمهای ارسال وجه                                                                                 66

2-1-2  اسناد در وجه حامل                                                                                     66

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                  68

2- 1-4 بانکداری نوین                                                                                           79

2-1-5  بانکداری اختصاصی                                                                                    83

2-1-6 بانکداری کارگزاری                                                                                      84

2-1-7 حسابهای قابل انتقال                                                                                     89

2-2  شناسایی وگزارش دهی فعالیتهای مشکوک                                                            89

2-2-1 شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک                                                                   90

2-2-2 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                               100

2-2-4  نظارت بر عملکرد حساب                                                                             107

2-2-5 نقش مقام گزارش دهنده پولشویی                                                                      112

2-3 ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی                         118

2-3-1 ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

فصل سوم : راه های پیشگیری ومقابله با جرم پولشویی در بانک

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پولشویی                                                                 129

3-1-1 مبارزه با پولشویی در سطح بانکها                                                                      130

3-1-1-1 شناسایی مشتری(KYC)                                                                            132

3-1-1-2  اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها                                133

3-1-1-3  عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                  140

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات                                                                160

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                       161

3-1-2 مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها                                                              163

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        163

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه ها                                                                            166

3-1-2-3 الزامها و ساز و کارهای شناسایی مشتری                                                           169

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش                                                          173

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        174

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                     176

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            179

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                    183

3-1-3-4 توقیف انسداد ومصادره اموال                                                                        184

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                        185

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                              193

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 196

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                             198

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                         233

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

نتیجه‌گیری                                                                                                         237

پیشنهادها                                                                                                           250

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                             252

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

علائم اختصاری                                                                                                   258

چکیده انگلیسی                                                                                                    261

 

 

 

   چکیده

پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی  گسترده ای  بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.

در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار میگیرد. البته روش های مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وقوع این جرم راهکارها و تدابیری را اندیشیده و همین امر باعث شده که پولشویان به جای استفاده از روش های سنتی از روشها و اشکال نوین بانکی همچون (بانکداری اینترنتی، کارت هوشمند و پول الکترونیکی) استفاده نمایند که شناسایی مشتری و نظارت بر حسابها به مراتب دشوارتر است به همین دلیل میبایست مؤسسات مالی و بانکها به این موضوع توجه ویژه نمایند و همواره در پی آموزش کارکنان و تدوین مقررات جدید مطابق با نیازهای روز جامعه باشند .

کلید واژه ها: پولشویی، جرم فراملی، سازمان یافته، بانکها، مؤسسات مالی، شناسایی مشتری، نقل و انتقال وجوه

 

مقدمه

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاه ها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاه هایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند[1].

یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.

بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در

چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است[2].

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۲۳ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۱۱
 • user11 11