بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

فهرست مطالب

 

    ۱

 

زبان هایدگر در تأملات هستی‌شناسانه. ۱

 

زبان هایدگر و مسئله ترجمه. ۹

 

هایدگر و خوانش‌های با گرایش تحلیلی ۱۸

 

والتر کافمن و نقد نیچه‌ای از هایدگر. ۲۴

 

فهرست منابع   ۳۱

 

راهنمای مخفف‏ها ۳۳

 

  . ۴۱

 

ناپوشیدگی و حقیقت ۴۱

 

هراس، ترس، ملالت ۴۵

 

هنر و اثر هنری ۴۸

 

هستی: پیش‏درآمد. ۵۱

 

. ۵۴

 

پروا، دلمشغولی، دگرمشغولی ۵۸

 

وجدان و گناه ۶۲

 

۶۵

 

دازاین ۶۷

 

مرگ و مردن. ۷۰

 

تفاوت، هستی‏شناختی ۷۳

 

زمین، جهان، خدایان، انسان. ۷۷

 

ماهیت ۸۰

 

رویداد، پیشامد، رخداد. ۸۴

 

هرروزگی ۸۸

 

اگزیستانس. ۹۰

 

تجربه. ۹۳

 

سقوط ۹۶

 

تقدیرفردی و سرنوشت ۹۹

 

پایان‏پذیری ۱۰۲

 

فراموشی و وانهادگی هستی ۱۰۶

 

آزادی ۱۰۹

 

آینده ۱۱۲

 

خدا و الهیات ۱۱۶

 

بنیان و ورطه. ۱۱۹

 

هرمنوتیک و دور. ۱۲۳

 

تاریخ‏نگاری ۱۲۶

 

تاریخ و حیث‏تاریخی ۱۳۰

 

تاریخ هستی ۱۳۳

 

(بی)خانه(مانی) و بی‏مأوا ۱۳۶

 

افق. ۱۳۸

 

 مقدمه

 

 زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه

 

دیدگاه نامتعارف هایدگر درباره زبان و شیوه تجدیدنظرطلبانه‌ی خوانش او از متون سنت فلسفه‏ی غربی و آن ‌چه در این متون بیان یا به عبارتی دقیق‌تر پنهان می‌شود، یکی از وجوه بسیار مهم تفکر اوست. توجه ویژه‏ی او را به زبان باید در پرتو تلاش یکپارچه و دائمی او برای غلبه کردن و فائق آمدن بر متافیزیک فهمید؛ متافیزیکی که بنیاد و اساس شیوه‏ی تفکر غرب مدرن را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر هدف هایدگر روشن کردن فهم پیشاهستی‌شناسانه‌ای از هستی است که سنت غربی درست آن ‌گاه که بر آن تکیه دارد، آن را می‌پوشاند و پنهان می‌کند. این فهم پیشاهستی‌شناسانه که متعلق حقیقی پرسش از معنای هستی است، در زبان خانه کرده است. و از همین رو است که تلاش برای آشکارسازی این فهم بنیادی، ما را از سویی ملزم به درگیری اجتناب‌ناپذیری با زبان متون سنت غربی و ساخت‌گشایی این زبان و از سوی دیگر تلاش برای دستیابی به زبانی نوین که متناسب فهم هستی باشد، می‌کند. هر دو مسیر این جستجو را می‌توان در پاراگرافی از ابتدای هستی و زمان یافت: «ما این وظیفه را ]کشف حجاب از سنت به سوی پرسش از هستی[ به‏مثابه وظیفه‌ای می‌فهمیم که در انجام آن باید با راهنمایی گرفتن از پرسش از هستی، درون‌مایه‏ی سنتی اونتولوژی باستان را ساخت‌گشایی کنیم تا به آن تجربه‌های اصیلی برسیم که در آن‌ها نخستین تعین‌های هستی را که از آن پس هدایت‌کننده‏ی ما بودند به چنگ آوریم» (هایدگر، ۱۳۸۹، ۳۱).

 

 

    پس از هستی و زمان، زبان به مهم‌ترین دغدغه‏ی هایدگر تبدیل شد. هستی‌شناسی بنیادین دازاین در هستی و زمان، هایدگر را به سوی توجه به این نکته سوق داد که کار خطیر فلسفه حفظ نیروی بنیادی‌ترین کلماتی است که دازاین خویشتن را در آن‌ها اظهار می‌کند. توجه به نیروی بنیادی‌ترین کلمات با آن چه که هایدگر از ماهیت زبان در نظر دارد ارتباط ویژه‌ای دارد. هایدگر زبان را به سادگی وسیله‌ای برای بازنمایی چیزها یا اندیشه‌ها و رسانه‌ای برای ارتباط با دیگران نمی‌داند. زبان به نزد هایدگر با مفهوم پیچیده و مهم «جهان» در هستی و زمان و «الثئیا (aletheia)» یا «حقیقت» در دوره دوم تفکرش قرین است. «تنها آن‌جا که زبان هست جهان هست.» (Heidegger, 2000a, p56). زبان در بنیاد خود یک اثر هنری و یک انکشاف و آفرینش شاعرانه است. زبان آن چیزی است که جهانی را که در آن اقامت داریم به روی ما می‌گشاید و زبان است که در اصل سخن می‌گوید و نه انسان‌ها. «دقیقاً این زبان است که سخن می‌گوید. انسان نخست آن‌گاه و تنها زمانی به سخن می‌آید که با گوش سپردن به فراخوان زبان به آن پاسخ می‌دهد.» (Heidegger, 1966, p216). تلقی بنیادی هایدگر درباره‏ی زبان و فهم ماهیت آن در پیوند با هستی، تفکر او را از نمونه‌های مشابه فلسفه در قرن معاصر متمایز می‌کند. به نزد هایدگر زبان مجموعه‌ای از گفت و شنود‌ها و حرکات دست و سر و زمان‌بندی و از همه مهم‌تر سکوت است و به دلیل همین گستردگی پدیداری‌اش باید آن را به عنوان محیط فراگیر و تعیین کننده‌ای دانست که افقی مشترک را که درون آن فهم امکان‌پذیر می‌شود، می‌گشاید و آن را حفظ می‌کند. این محیط فراگیر را بر خلاف تصور بسیاری از فیلسوفان زبان‌شناس معاصر و فلاسفه‏ی تحلیلی انگلیسی آمریکایی، نمی‌توان درون یک دستگاه علائم و یک نظام مدون دستوری یا گونه‌ای طبقه‌بندی انواع کنش‌های گفتاری و ساختاری از دال و مدلول به طور کامل محصور ساخت. از سوی دیگر اقامت تاریخی ما در زبان و تلقی ما از اهمیت سکوت‌ها و گوش سپردن به ندای زبان راه‌گشای تلاش هایدگر برای ساخت‌گشایی از متون سنت متافیزیک غربی و خواندن ناگفته‌های این متون است. این برداشت گسترده از زبان و نسبت آن با حقیقت هستی به زبان و شیوه‏ی اندیشه‏ی فلسفی هایدگر شکل و شمایل خاصی بخشیده است که از آن میان، ابهام و پیچیدگی زبان او شهره‏ی خاص و عام و دست‌آویز مهمی برای نقد و رد او از جانب دیگر فیلسوفان معاصر است.

 

    تشخیص افراطی هایدگر درباره بنیاد متافیزیکی زندگی و تفکر غربی و ضرورت گسستی کامل از این سنت و باز کردن راه برای پرسش از معنای هستی و شنیدن فراخوان آن، وی را درگیر بحثی پردامنه درباره معنای متون فلسفی و شاعرانه سنت غربی کرده است. این درگیری با سنت فرهنگی غربی، در دهه‏ی سی با اقدام سراسیمه‌ هایدگر در پیوند با خیزش ملت آلمان منظره‌ای غریب را پیش چشم خواننده‏ی آثار او ترسیم می‌کند. گذشته از رفتار عجولانه‏ی او در همراهی با جریان نازی آلمان، نحوه‏ی خوانش و تفسیر او از متون شاعرانه‏ی هولدرلین و فیلسوفان غربی و تلاش برای ساخت‌گشایی از این متون و راه‌یابی به ژرفای هستی‌شناسانه این متون یکی از اصلی‌ترین موجبات بدبینی نسبت به وثاقت تفکر اوست. اصل راهنمای او برای تفسیر این متون توجه‌دادن به این نکته است که راه یکه و ساده‌ای برای عبور از متافیزیک وجود ندارد و در عوض ما باید دگرگونی بردبارانه و اندیشمندانه‌ی سنت‌های خودمان را به انتظار بنشینیم؛ دگرگونی‌ای که در مقطعی از رشد تفکر او به صورت ساخت‌گشایی از متون غربی برای دستیابی به نااندیشیده‌های نهفته در این متون رخ نمایانده است.

 

    تمرکز هایدگر بر روی متون فلسفی و شاعرانه نباید به سادگی چنین نتیجه گرفت که او فلسفه و شعر را بنیاد انتیک زندگی غربی می‌داند. به همین ترتیب خوانش‌های او از این متون را نباید از سنخ ‌خوانش‌های انتیکی دانست که از سویی به دنبال بیرون کشیدن منظور و معنای مورد نظر نویسنده یا شاعر است و یا از سوی دیگر این متون را به اسنادی تاریخی صرف فرومی‌کاهد. بلکه او در تفسیر متون شاعرانه و فلسفی به دنبال سویه‌ی نااندیشیده‌ی اندیشه‌ی نهفته در متن است که دقیقاً همین امر نااندیشیده که خود را در ناگفته‌های متن همزمان آشکار و پنهان می‌کند است که کار را برای فائق آمدن بر آن متن و راه‌یابی به سوی درک حقیقت هستی‌شناسانه‌ی تاریخی متن می‌گشاید. هایدگر در ساخت‌گشایی از متون غربی تلاش می‌کند تا با راه‌یابی به معنای بنیادی کلیدی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات محوری متن معنای تاریخی آن‌ها را آشکار کند. این معنای تاریخی را باید در ارتباط با مفهوم ژرف ‌تاریخ یا Geschichte هایدگری فهمید. این معنای تاریخی درون متن، به ظاهر بدیهی و بسیار نااندیشیده است و با سایه افکندن بر متن امکان سخن گفتن متن را و معناداری‌اش را می‌گشاید. به عبارت بهتر معناداری متون بنیادی سنت غربی باید در نسبت با جهانی فهمیده شود که زبان متن آن جهان را می‌گشاید. دقیقا همین جهان‌مندی و تاریخ‌مندی متن است که امکان راه‌یابی ما به آغازی‌ترین تجربه‌ها و از سر گیری آن‌ها را برای پرداختن به حقیقت هستی را فراهم می‏کند.

 

    به علاوه دیدگاه هایدگر درباره خوانش متن فلسفی و تفسیر آن برای بازگشایی پرسش از هستی، با آن‌چه سنت انگلیسی زبان به عنوان تفسیر متن می‌شناسد بسیار بیگانه است. چنانکه ژاک دریدا می‌نویسد، برای فلسفه تک‌معنایی بودن زبان یعنی آرمان زبانی خالی از ابهام و با یک معنای روشن، گوهر یا به عبارت بهتر غایت زبان است و هیچ فلسفه‌ای به خودی خود از این آرمان صرف نظر نکرده است. بلکه این آرمان خود فلسفه است (دریدا، ۱۹۸۲، ۲۴۷). بر این اساس و در سنت انگلیسی آنچه را که معمولا نخستین نشانه مباحثه فلسفی به شمار می‌آورند تبدیل اصطلاحات شخص به زبان و مفاهیمی تک معنا و دقیق است. این هم‌سطح‌سازی زبانی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ های متافیزیکی است که هایدگر به نبرد با آن برخاسته است. هایدگر از پیدایی و یکسویگی واژگان بیزار است. این هم‌سطح‌سازی و یکنواختی مانع انکشاف شاعرانه و اصیل هستی است. متافیزیک با فشردن خصمانه زبان در سطحی واحد، چند پهلویی ذاتی هستی را که در عین حال خود را پنهان و آشکار می کند، انکار می‌کند. هایدگر برای نشانه‌گذاری این درک از زبان و سلطه‌جویی متافیزیک تعبیر جالب توجه و برنده‌ی لوژیسم را علیه منتقدین منطق‌گرا و تحلیلی خود به کار می‌برد.

 

    در اینجا و پیش از پرداخت تفصیلی‌تر به انتقادات معاصر از خصلت‌های زبانی و بیانی تفکر هایدگر لازم است که به تحولی در نگاه وی به زبان و تجربه‌های زبانی او اشاره‌ای بکنیم. هایدگر در مقدمه‌ای که بر کتاب ریچاردسون[۱] نوشته، آورده است که «هستی با هستنده‌ها ادغام می‌شود، او هویدا می‌شود و به  واسطه‏ی همان واقعیتی که او را آشکار کرده بود، پنهان می‌شود.». این دیالکتیک آشکارگی و اختفا یکی از اصلی‌ترین درون‌مایه‌های تطور اندیشه هایدگر است. با این حال نوع مواجهه‏ی هایدگر با این دیالکتیک و در زبان آوردن رفتار هستی در نسبت با هستندگان و پدیدارهایی مثل زبان و تاریخ و تکنولوژی، در طول زندگی فکری او تغییرات مهمی داشته است. ماجرای مهم چرخش هایدگر را می‌توان در رابطه با رویایی او با تجربه‌های زبانی‌اش تحلیل کرد.

 

    هایدگرِ هستی و زمان بسیار قاعده‌مندتر از هایدگر متأخر به مسئله هستی و رفتار دیالکتیکی آشکارگی و اختفا می‌پردازد. او تلاش می‌کرد با ارائه توصیفی پدیدارشناسانه-هرمنوتیک از وجود انسانی راه را برای طرح پرسش از معنای هستی بگشاید. ساختار مفهومی و زبانی هستی و زمان از دو عنصر متضاد با هم ساخته شده که تجلی همان دیالکتیک بین آشکارگی و اختفای هستی است. این کتاب از طرفی واجد مجموعه‌های سرشار از اصطلاحات خاص هایدگری است که تلاش می‌کنند نظمی یگانه و مکانیکی به تحلیل هستی‌شناسانه دازاین بدهند. این نظم واژگانی هستی و زمان در ساختاری دو قطبی چارچوب‌بندی شده است که می‌توان تمامی تمایزات دو گانه آن را با کمک تمایز محوری هستی اصیل و نااصیل گروه‌بندی کرد. شمار این تمایزات در کتاب بسیار زیاد است و ما در بخش‌ بعدی که به تفصیل به بازی‌های زبانی هایدگر در هستی و زمان می‌پردازیم نمونه‌ای از این ساختار دوگانه را نشان خواهیم داد.

 

    مترجم فارسی هستی و زمان برای توصیف این ساختار زبانی از تعبیر جالبی بهره برده است: زبان هایدگر در این اثر از نمودی مکانیکی برخوردار است. ما در هستی و زمان گویی با یک جعبه لوگو مواجه می‌شویم که قطعات مختلف آن به مناسبت‌های گوناگون در اشکال متفاوتی به هم می‌چسبند تا مضامین و تعبیرهایی تازه بیافرینند و باز از هم جدا می‌شوند تا در اشکالی جدید از نو به هم بپیوندند. با نگاهی دقیق می‌توان همان ساخت بندبندی تعابیر و مفردات هایدگری را در ساخت کل اثر نیز مشاهده کرد. وی همچنین برای این کاربری زبانی خاص هایدگر در هستی و زمان به پاراگرافی از خود متن هایدگر استناد می‌جوید که در آن هایدگر خودش هم به نازیبایی و بی‌لطافتی سبک کلامی اعتراف کرده است: «درباره بی‌لطافتی و نازیبایی کلام در تحلیل‌های آتی تذکر این نکته لازم است که با نقل و روایت از هستنده خبردادن یک چیز است و هستنده را در هستی‌اش به چنگ آوردن یک چیز دیگر. برای انجام این وظیفه اخیر اغلب نه فقط واژگان بلکه قبل از هر چیز دستور زبان در دسترس نیست. اگر مجاز باشیم به تحقیق‌های کهن‌تر درباره معنای هستی اشاره کنیم که در سطحی قیاس‌ناپذیر و بی‌همتا قرار دارند آن‌گاه با مقایسه پاره‌های انتولوژیکی پارمندیس افلاطون یا فصل چهارم کتاب هفتم متافیزیک ارسطو با قطعه‌ای روایی از توکیدیدس خواهیم دید که صورت‌بندی‌هایی که فیلسوفان یونانی بر معاصرانشان تحمیل کرده‌اند تا چه اندازه ناشنیده و بی‌سابقه بوده است. و جایی که نیروها ماهیتا قلیل‌تر و به ویژه قلمرویی از هستی که باید بازگشوده شود از نظر اونتولوژیکی بسیار صعب‌تر از قلمرو عرضه شده به یونانیان است اطاله پردازش مفاهیم و ناسفتگی بیان نیز افزون‌تر خواهد بود» (همان، ۵۱).

 

 

    مترجم هستی و زمان با هوشیاری و تیزبینی جالب توجهی و در تفسیر برداشت خود از خصلت مکانیکی زبان هایدگر در هستی و زمان به نکته مهمی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده همین خصلت متضاد و دیالکتیکی هستی و زمان است: «نیازی به تصریح نیست که این اشاره کوتاه من به جلوه مکانیکی زبان هایدگر در این کتاب تنها به رویه زبان او محدود می‌شود و به هیچ‌وجه به رابطه آن با لایه‌های تو در تو و روی هم انباشته معناهایی که ژرفا را می‌جویند تعرضی نمی‌کند» (همان، ۱۲). این تضاد بین ساختار مفهومی و سبک زبانی مکانیکی و نظام‌مند و بسته‌ی کتاب هایدگر و تودرتویی معناهایی که بناست با این ساختار منضبط به چنگ آیند، نمونه‌ای از همان تضاد دیالکتیکی آشکارگی و اختفاست. هایدگر در هستی و زمان تلاش می‌کند تا با کارپردازی‌های زبانی منضبط و آفریدن محورهای هم‌نشینی پیچیده، هستنده را در هستی‌اش به چنگ آورد. اما تضاد و کشمکش بین آشکارگی و اختفا بیشتر از آن است که بتوان با چنین اصطلاح‌سازی‌های پیچیده‌ای بر آن غلبه کرد. در این معنا چرخش هایدگر را می‌توان به همین آزادسازی زبانی و قطع نظر از پرداختن به ساخت‌های منضبط و مکانیکی مربوط کرد. در واقع نیروی شدیداً گریزنده‌ی محتوای هستی‌شناسانه هستی و زمان نهایتاً به شکسته شدن ساختار زبانی و سبک پردازش مفهومی این کتاب منجر می‌شود. این فروپاشی زبانی را می‌توان به دریافت عمیق‌تر هایدگر از معنای هستی مرتبط ساخت. هستی در آثار پس از هستی و زمان خصلت منسجم خود را از دست می‌دهد و راهنمای نوعی آشفتگی شدید زبانی و مفهومی می‌شود: واژه هستی معنای معینی ندارد ولی ما همچنان آن را به معنای معینی می‌فهمیم. تعریف هستی به مثابه امری کاملا نامتعین و شدیداً متعین اثبات می‌شود. از دیدگاه منطق متعارف در اینجا با تناقض آشکاری مواجهیم. چیزی که با خود در تناقض است نمی‌تواند باشد (Heidegger, 2000b, p78).

 

     تأکید هایدگر بر خصلت متناقض هستی راه را به سوی ابهام‌گرایی شاعرانه و رمزی-عرفانی آثار بعدی او باز می‌کند. وفق نظر هایدگر تنها و تنها زبان شاعرانه است که غنای آشکارگی و اختفای هستی را، نیروی بنیادی‌ترین کلمات را حفظ می‌کند و تداوم می‌بخشد. زبان روزمره که ما از آن به عنوان وسیله‌ای برای برقراری اطلاعات استفاده می‌کنیم تخت و بی‌ابهام است. خواست متافیزیک برای تطابق یک به یک مفاهیم و واژگان در رشته‌دانش‌هایی مانند زبان اطلاعاتی رایانه‌ها به اوج خویش رسیده است. اما نام‌های زبان شاعرانه مبهم و کثیرالمعانی‌اند. دقیقا همین کثرت و چندپهلویی معنایی است که امکان برگشودن و بنیاد نهادن «جهان» و حفظ نیروی بنیادی‌ترین کلمات را ممکن می‌کند (یانگ، ۱۳۸۴، ص۱۷۱). به عبارت بهتر، حرکت هایدگر از هستی و زمان به آثار دوره دوم، حرکت از زبانی چفت‌و‌بست‌دار به زبانی بسیار پیچیده و مبهم و در یک کلام شاعرانه است. در واقع هر چه از هایدگر متقدم به سوی هایدگر متأخر پیش می‌رویم زبان او در تناسب بیشتری با محتوای پیچیده و پرابهام آثار او قرار می‌گیرد.

 

    یک نکته مهم دیگر در تحول دلمشغولی هایدگر متأخر با زبان، توجه بیش از پیش او به زبان عامیانه و محلی است. او زبان محلی را خاستگاه رازآمیز هر زبان راستین می‌شمارد (Heidegger, 1983, p90). زبان عامیانه گاه بیش از فلسفه یا علم به قلمرو پیشاتعقلیِ نااندیشیده نزدیک می کند و این چنین، سرچشمه عمده‌ای برای اندیشه‌ای است که می‌کوشد تا خود را از بند متافیزیک غربی برهاند. این زبان غیر مدون سنت است که امر نااندیشیده را محافظت می‌کند و نگاه می‌دارد. او در همان سخنرانی پیشین، راز شعر هبل، نویسنده هموطن‌اش را، گنجاندن ویژگی‌های گویش آلمانی در زبان ادبی می‌داند. همچنین در سمینارهای هراکلیتوس و در جستجوی سرنخی از زبان محلی که به کار اندیشه بیاید، می‌گوید: «زبان بسیار بیشتر از ما پراندیشه و گشوده است.» (Heidegger, 1993, p127). این گرایش او به زبان و گویش محلی برای کشف سرنخ‌های اساسی در مسیر انکشاف حقیقت هستی، بی‌ارتباط به علاقه او به سبک زندگی روستایی و آرمانی‌ کردن آن نیست. اما همین توجه او به زبان محلی و گویش‌های عامیانه در چندسطحی‌شدنِ زبان نوشته‌های متأخر او و دشوار کردن تأویل کنارهم‌نشینی این سطوح در دل این متن‌ها، بی‌تأثیر نیست.

 

    پیشرویِ هایدگر به سوی اندیشه‌های پایانی‌‌اش و ابراز بی‌تفاوتی نسبت به سلطه تفکر تکنولوژیک و رها کردن متافیزیک به حال خودش و به انتظار نشستن برای شنیدن ندای هستی، زمینه را برای تنوع تجربه‌های زبانی و سبک‌های جدیدتر بیانی او فراهم کرد. هر چند که او با سطحی دانستن نظریه‌های نقد ادبی از تجربه‌های هنر پسامدرنیستی و مدرنیستی بیزار است، با این حال آزمودن تجربه‌های جدید زبانی را کنار نمی‌گذارد. او همچون افلاطون برخی از مباحث خود را به صورت قالب گفتگو به رشته تحریر درآورده است؛ آثاری مثل گفت‌و‌گویی درباره‏ی زبان (Heidegger, 1971a, 1-54). یا گفت‌و‌گو در راه روستا (Heidegger, 1966, p58-90). همچنین کتاب بسیار مهم او ادای سهمی به فلسفه در قالب مجموعه یادداشت‌ها و گزین‌گویه‌ها نوشته شده است که یادآور نوشته‌های پرشور نیچه است. اما از این موارد جالب‌تر می‌توان به نوشته‌هایی مثل «اشاره‌ها»، «اندیشه‌ها» یا «از تجربه اندیشه» اشاره کرد که به تأکید خود هایدگر شعر نیستند، فلسفه منظوم هم نیستند بلکه به کلام آمدنِ ناتمام اندیشه‌ای هستند که هنوز تحقق نیافته است؛ اندیشه‌ای که می‌کوشد تا به خود هستی و نه به هستندگان خاص، بیاندیشد؛ اندیشه‌ای که برخلاف شعر نمی‌خواهد و نمی‌تواند بر تصاویر حسی تکیه کند و باید به صورتی ایده‏آل بی‌تصویر باشد: «برخلاف کلام شعر، زبان اندیشه بی‌تصویر است».

 • user11 11

استاد راهنما:

 

دکتر قربان همتی علمدارلو

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اوّل: مقدمه

 

۱-۱- کلیات . ۲

 

۱-۲- بیان مسأله ۴

 

۱-۳- اهمیّت و ضرورت پژوهش. ۶

 

۱-۴- هدف­های پژوهش ۷

 

۱-۴-۱- هدف کلی. ۷

 

۱-۴-۲- هدف­های جزئی ۷

 

۱-۵- سؤال­های پژوهش ۸

 

۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها. ۸

 

۱-۶-۱- تعریف مشکلات رفتاری ۸

 

۱-۶-۲- تعریف سبک­های فرزندپروری. ۹

 

۱-۶-۳- تعریف اختلال یادگیری ۹

 

فصل دوّم: ادبیات پژوهش

 

۲-۱- مبانی نظری. ۱۱

 

۲-۱-۱- تعریف اختلال­های یادگیری ۱۱

 

۲-۱-۱-۱- تعریف دولت فدرال ۱۱

 

۲-۱-۱-۲- تعریف انجمن مشترک ملی از اختلال­های یادگیری ۱۲

 

۲-۱-۲- ویژگی­های دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری ۱۳

 

۲-۱-۲-۱- ویژگی­های شناختی. ۱۳

 

۲-۱-۲-۲- مشکلات ادراکی و پردازش اطلاعات. ۱۴

 

۲-۱-۲-۳- ویژگی­های ادراکی- حرکتی ۱۵

 

۲-۱-۲-۴- ویژگی­های زبانی ۱۵

 

۲-۱-۲-۵- ویژگی­های تحصیلی. ۱۵

 

۲-۱-۲-۶- ویژگی­های اجتماعی- سازشی ۱۶

 

۲-۱-۳- علل اختلال­های یادگیری. ۱۷

 

۲-۱-۳-۱- ساختار مغزی. ۱۷

 

۲-۱-۳-۲- ژنتیک ۱۸

 

۲-۱-۳-۳- عوامل محیطی. ۱۸

 

۲-۱-۳-۴- عوامل دارویی. ۱۹

 

۲-۱-۴- مشکلات رفتاری. ۱۹

 

۲-۱-۴-۱- تعریف دولت فدرال ۱۹

 

۲-۱-۴-۲- تعریف شورای کودکان استثنایی ۲۰

 

۲-۱-۵- طبقه ­بندی. ۲۰

 

۲-۱-۵-۱- نظام طبقه ­بندی روانپزشکی. ۲۱

 

۲-۱-۵-۲- نظام طبقه ­بندی ابعادی. ۲۱

 

۲-۱-۵-۲-۱-اضطراب. ۲۲

 

۲-۱-۵-۲-۲-پرخاشگری ۲۳

 

۲-۱-۵-۲-۳-اختلال­های سلوک ۲۴

 

۲-۱-۵-۲-۴- رفتارهای بزهکارانه ۲۵

 

۲-۱-۵-۲-۵-نارسایی توجه- بیش ­فعالی ۲۶

 

۲-۱-۵-۲-۶-اختلال­های روان­تنی ۲۷

 

۲-۱-۶- رویکردهای نظری مربوط به مشکلات رفتاری ۲۷

 

۲-۱-۶-۱- رویکرد زیستی ۲۸

 

۲-۱-۶-۲- رویکرد روان­پویایی. ۲۸

 

۲-۱-۶-۳- رویکرد رفتاری ۲۸

 

۲-۱-۶-۴- رویکرد شناختی. ۲۹

 

۲-۱-۶-۵- رویکرد سیستمی. ۲۹

 

۲-۱-۷- سبک­­های فرزندپروری ۳۰

 

۲-۱-۷-۱- نظریه سبک­های فرزندپروری دیانا بامریند. ۳۳

 

۲-۱-۷-۲- نظریه سبک­های فرزندپروری مک­کوبی و مارتین ۳۶

 

۲-۱-۷-۳- نظریه سبک­های فرزندپروری شیفر. ۳۷

 

۲-۱-۷-۴- نظریه سبک­های فرزندپروری کرون و پولساک. ۳۸

 

۲-۲- پیشینه پژوهش ۳۹

 

۲-۲-۱- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان با نیازهای ویژه و سبک‌های فرزندپروری والدین۳۹

 

۲-۲-۲- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان و سبک­های فرزندپروری والدین ۴۰

 

۲-۲-۳- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان با اختلال­های یادگیری ۴۷

 

۲-۲-۴- پژوهش­های پیشین در زمینه سبک­های فرزندپروری والدین کودکان با اختلال­های یادگیری. ۴۷

 

۲-۳- نتیجه گیری از پژوهش­های پیشین. ۴۸

 

فصل سوّم: روش پژوهش

 

۳-۱- طرح پژوهش. ۵۱

 

۳-۲- متغیرهای پژوهش. ۵۱

 

۳-۳- جامعه آماری ۵۱

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری. ۵۲

 

۳-۵- تعاریف عملیاتی متغیرها ۵۲

 

۳-۵-۱- مشکلات رفتاری. ۵۲

 

۳-۵-۲- سبک­های فرزندپروری ۵۳

 

۳-۵-۳- دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری. ۵۳

 

۳-۶-ابزارهای پژوهش. ۵۳

 

۳-۶-۱- پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین ۵۳

 

۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین ۵۵

 

۳-۶-۱- ۲- روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز در پژوهش حاضر. ۵۶

 

۳-۶-۲- پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون. ۵۷

 

۳-۶-۲- ۱- روایی و پایایی پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون ۵۸

 

۳-۶-۲-۲- روایی و پایایی پرسشنامه سبک­های فرزندپروری در پژوهش حاضر ۵۹

 

۳-۷- شیوه اجرا. ۶۰

 

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده­ ها. ۶۰

 

فصل چهارم: یافته‌ها

 

۴-۱- داده­های توصیفی ۶۲

 

۴-۲-آماراستنباطی. ۶۳

 

۴-۲-۱- سؤال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دانش ­آموزان با اختلال‌های­ یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟. ۶۳

 

۴-۲-۲- سؤال دوم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دختران با اختلال­های  یادگیری و  سبک­ فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟. ۶۵

 

۴-۲-۳- سؤال سوم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در پسران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟. ۶۶

 

۴-۲-۴- سؤال چهارم: آیا میزان مشکلات سلوک در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری به  وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش‌بینی است؟ ۶۷

 

۴-۳-۵- سؤال پنجم: آیا میزان مشکلات اضطراب‌خجالتی در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش ­بینی است؟ ۶۸

 

۴-۲-۶- سؤال ششم: آیا میزان مشکلات روان­تنی در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش‌بینی است؟ ۶۹

 

۴-۳-۷- سؤل هفتم: آیا میزان مشکلات اجتماعی در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش ­بینی است؟ ۷۰

 

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

 

۵-۱- بحث و نتیج ­گیری. ۷۲

 

۵-۱-۱- سؤال اوّل: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دانش ­آموزان  با اختلال­های­ یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟. ۷۲

 

۵-۱-۲- سؤال دوّم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دختران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟ ۷۵

 

۵- ۱-۳- سؤال سوّم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در پسران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟ ۷۶

 

۵- ۱-۴- سؤال چهارم: آیا میزان مشکلات سلوک در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش ­بینی است؟ ۷۷

 

۵- ۱-۵- سؤال پنجم: آیا میزان مشکلات اضطراب­خجالتی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش ­بینی است؟ ۷۸

 

۵-۱-۶- سؤال ششم: آیا میزان مشکلات روان­تنی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله  انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل

 

 پیش ­بینی است؟ ۸۰

 

۵- ۱-۷- سؤال هفتم: آیا میزان مشکلات اجتماعی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین

 

 قابل پیش ­بینی است؟ ۸۱

 

۵-۲- خلاصه و نتیجه ­گیری نهایی. ۸۳

 

۵-۳- محدودیت­های پژوهش ۸۴

 

۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی. ۸۴

 

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی . ۸۵

 

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع فارسی. ۸۶

 

منابع انگلیسی. ۹۲

 

چکیده:

 

هدف از پژوهش حاضر پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین آنها بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری بود که فرزندان­شان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در مراکز ویژه اختلال­های یادگیری شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از والدین دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری شهر شیراز بودند که به روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ ها از دو پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین و پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش­های آماری همبستگی و رگرسیون چند­گانه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک­ فرزندپروری استبدادی و سهل­گیرانه والدین با مشکلات رفتاری(مشکلات سلوک، اضطراب­خجالتی، روان­تنی و مشکلات اجتماعی) دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سبک فرزندپروری اقتداری با مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری همبستگی معناداری مشاهده نشد. همچنین تحلیل­ رگرسیون چندگانه برای پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری نشان داد که سبک فرزندپروری سهل­گیرانه مهم­ترین پیش ­بینی­کننده مشکلات رفتاری در این دانش­ آموزان است. با توجه به یافته­ های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که اگر به والدین دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری آموزش داده شود که از سبک­های فرزندپروری استبدادی و سهل­گیرانه استفاده نکنند، مشکلات رفتاری فرزندان آنها کاهش خواهد یافت.

 

پایان نامه

 

فصل اول: مقدمه

 

۱-۱- کلیات

 

بسیاری از کودکان که ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزن­شان بهنجار بوده و هوش­بهر عادی دارند، زمانی­که به مدرسه می‏روند تا خواندن، نوشتن و حساب یاد بگیرند، دچار مشکلات جدی می‏شوند. این کودکان به تدریج درمی‏یابند که سایر کودکان از نظر تحصیلی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه می‏کنند. بنابراین به تدریج بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می‏آید(احدی و کاکاوند، ۱۳۸۸). برخی از این دانش­ آموزان در واکنش به عدم موفقیت تحصیلی خود مشکلات اجتماعی، هیجانی و رفتاری بروز می­ دهند(هالاهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز[۱]، ۲۰۰۹؛ ترجمه علیزاده، همتی علمدارلو، رضایی دهنوی و شجاعی، ۱۳۹۰) و نسبت به همکلاسی­های خود از نظر توانایی آموزشی و تحصیلی پایین­تر هستند(شریفی درآمدی، ۱۳۸۱). از آنجایی که این دانش­ آموزان در مقایسه با همسالان طبیعی­شان از­­ محبوبیت کمتری برخوردارند، به همین دلیل در معرض مشکلات اجتماعی بیشتری قرار دارند، مشکلات رفتاری بیشتری از خود نشان می­ دهند و نمی­توانند خود را با دستورعمل­های موجود در کلاس عادی تطبیق دهند(تکلوی، ۱۳۹۰).

 

از سوی دیگر، والدین این دانش­ آموزان که اغلب از دلایل اختلال یادگیری آنها بی‏خبر هستند، مشکل را بیشتر می‏کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می‏آورند، دشواری را چندین برابر می­نمایند(احدی و کاکاوند،۱۳۸۶). با ورود کودک به مدرسه کل خانواده با مسائل و مشکلات جدیدی روبه­رو می­شود، یکی از این مسائل یادگیری فرزندان در مدرسه است. شیوه تربیتی و رفتاری والدین به­ ویژه در سال­های پیش­دبستانی و دبستان تأثیر زیادی در ایجاد یک شخصیت سالم در فرزندان دارد و پایه­ های اعتماد به والدین را بنا می­ کند. در مقابل، رفتار نامناسب و بی­توجهی به کودک موجب تنش و اضطراب در کودک می­شود و بر یادگیری او در مدرسه تأثیر می­گذارد. والدینی که برای کودک خود وقت ندارند و به تکالیف او رسیدگی نمی‌کنند، حس طردشدگی و تنهایی را در کودک ایجاد می­ کنند. گاهی این بی­مهری و بی‌توجهی ناشی از این است که والدین انتظارات نامعقولی را از فرزندان دارند. برای مثال در اوایل ورود به مدرسه فرزندان خود را باهوش تصور می­ کنند و انتظار دارند که در امور درسی به موفقیت­های عالی دست یابند و محدودیت­های آنها را نادیده می­گیرند و زمانی­که در واقعیت فرزندان مطابق میل آنها رفتار نمی­کنند، به کودک بی­توجهی می­ کنند و یا شیوه تربیتی نامناسبی را به­ کار می­گیرند و این شرایط به­تدریج زمینه­ساز مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان می­شود(به­پژوه، ۱۳۹۱).

 

در واقع، می­توان گفت که سبک فرزندپروری والدین مستقیماً بر رفتار فرزندان تأثیر می‌گذارد(علیزاده، ابوطالب[۲]، عبدالله و منصور، ۲۰۱۱).  به سخن دیگر، رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می­توان به عنوان نظام یا شبکه­ای دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق سبک­ها و روش­های مختلف فرزندپروری در کودکان تأثیر می­گذارد(خوی نژاد، ۱۳۸۶). از این­رو پژوهش حاضر در نظر دارد به پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین بپردازد.

 

۲-۱- بیان مسئله

 

دانش‌آموزان با اختلال­های یادگیری یکی از رایج­­ترین گروه افراد با نیازهای ویژه هستند. این افراد گروه بسیار ناهمگنی را تشکیل می­ دهند که با وجود هوش متوسط و بالاتر، در یک یا چند حیطه تحصیلی مشکلات جدی دارند. مشکلات تحصیلی آنها از آسیب­های حسی و حرکتی، کم­توانی­ذهنی و محرومیّت­های محیطی ناشی نمی­ شود. حتی بعضی از آنها با داشتن توانایی‌های ذهنی بسیار بالا در یک یا چند حیطه با مشکلات جدی مواجه هستند(شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۵). همچنین، دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری شایستگی­های اجتماعی کمتری نسبت به خواهران و برادران خود دارند و شکایت­های جسمی و مشکلات رفتاری بیشتری را بروز می­ دهند(دیسون[۱]، ۲۰۰۳). این دانش­ آموزان اغلب در خانواده­هایی  هستند که پیوند گرم و صمیمی میان والد- فرزند برقرار نیست و گاهی والدین فرزندان را تحقیر می­ کنند و از تنبیه فیزیکی استفاده می­ کنند. این دانش­ آموزان اغلب به دلیل مشکلات رفتاری نمی­توانند قوانین کلاس را رعایت کنند و اغلب به صورت خودمدارانه­ای با همسالان و اطرافیان برخورد می­ کنند(تکلوی، ۱۳۹۰).

 

شهیم(۱۳۸۲) در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که کودکان با اختلال­های یادگیری بیشتر از کودکان عادی در خانه دارای مشکلات رفتاری بوده و این وضعیت در هر سه عامل مشکلات رفتاری درون­نمود[۲]، برون­نمود[۳]و رفتارهای پرتحرکی دیده می­شود. افزون بر این، یافته­ های این پژوهش نشان می­دهد که دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری در خانه دارای کاستی مهارت­های اجتماعی و رفتار نامناسب نیز هستند. همچنین، تحقیقات حاکی از این است که عامل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین در بروز مشکلات رفتاری از سوی فرزندان نقش مهمی دارد. به سخن دیگر، مشکلات رفتاری فرزندان به میزان زیادی به شیوه ارتباط والدین با کودک مربوط می­شود. بنابراین، محققان به این نتیجه رسیده ­اند که بین بدرفتاری والدین و مشکل رفتاری فرزندان ارتباط وجود دارد(آهنگرانزابی، شریفی­ درآمدی، فرج­زاده، ۱۳۹۰). در همین راستا، آنولا و نورمی[۴](۲۰۰۵) بیان می­ کنند که ترکیب سطح بالایی از کنترل روانشناختی توسط مادران با سطح بالای مهربانی و عاطفه می ­تواند افزایش مشکلات رفتاری برون­نمود و درون­نمود را در فرزندان پیش ­بینی کند اما سطح کنترل روانشناختی کم توسط مادر می ­تواند مشکلات رفتاری برون­نمود را کاهش دهد. در راستای تحقیقات مذکور، دیسون(۲۰۰۳) در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری با استرس فراگرفته شده­ی والدین از اختلال کودک­شان مرتبط می­باشد و کودکانی که مشکلات رفتاری زیادی بروز می­ دهند، والدینی دارند که سطح بالایی از استرس را نشان می­ دهند.

 

 

برخی بر این عقیده ­اند که بسیاری از دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری در خانواده‌های مناسبی پرورش نیافته و رابطه عاطفی خوبی را با والدین خود برقرار نکرده و بیشتر مورد بی‌مهری والدین خود قرار می­گیرند(تکلوی،۱۳۹۰).

 

همان­طور که ملاحظه می­شود الگوی رفتاری و سبک فرزندپروری والدین بر رفتار دانش‌آموزان با اختلال­های یادگیری تأثیر می­گذارد. اما بر اساس بررسی­های محقق، این موضوع که انواع سبک­های فرزندپروری در مقایسه با یکدیگر چه تأثیری بر  مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با اختلال­های یادگیری دارند و ابعاد مختلف سبک­های فرزندپروری تا چه اندازه می­توانند ابعاد مشکلات رفتاری را پیش ­بینی کنند، مورد مطالعه قرار نگرفته است. به همین دلیل پژوهش حاضر به پیش ­بینی ابعاد مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­ یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین می ­پردازد.

 

۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

والدین بر روی شخصیت، ویژگی­ها و توانایی­های فرزندان­شان تأثیر غیرقابل انکاری می‌گذارند(کرامر[۱]، ۲۰۰۲). والدین کودکانی که دچار اختلال هستند چالش­های بیشتری در پرورش کودکان خود دارند و بیشتر از والدینی که کودک عادی دارند دچار اختلال در عملکرد و شیوه‌های فرزندپروری‌شان می­باشند(گااو، چیو، سونگ، لی[۲]، ۲۰۰۸).

 

 همچنین روش­های تربیتی والدین تأثیر مهمی را بر شخصیت فرزندان در آینده می‌گذارد (امیری­نژاد قریشی­راد، جوانمرد،۱۳۹۰). در واقع، فرزندان والدین مقتدر بسیار خوب پرورش می یابند؛ آنها شاد هستند و در تسلط­یابی در تکالیف جدید اعتماد به نفس دارند و خودگردان می‌باشند. در حالی­که فرزندان والدین مستبد، مضطرب، گوشه­گیر و ناخشنودند و فرزندان والدین سهل­گیر خیلی ناپخته­ هستند، در کنترل تکانه­ها­ی‌شان مشکل دارند و بسیار پرتوقع و وابسته به بزرگترها می­باشند(برک، ۲۰۰۱؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۶). با توجه به این‌که اختلال­های یادگیری تأثیر عمیقی بر کارکرد خانواده دارد، والدین دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری تعارض و اضطراب بیشتری در محیط خانواده دارند و انسجام خانوادگی و فعالیت­های تفریحی کمتری هم نشان می­ دهند. همچنین، استرس والدین رابطه مستقیمی با مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری دارد(دیسون، ۲۰۰۳).

 

پاره­ای اوقات شاهد آن هستیم که والدین به دلایل گوناگون، آگاهانه و ناآگاهانه از فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب برای رشد و بالندگی هرچه شایسته­تر فرزندان خود غفلت می‌ورزند. آنچه باعث نگرانی می­شود ناآگاهی و عدم اطلاع کافی والدین از اهمیت دوران اولیه زندگی کودک و تأثیر ماندگار و سرنوشت­ساز برخوردها و واکنش­های والدین بر سراسر زندگی کودکان­شان است. در واقع، هرگونه عکس­العمل و رفتار والدین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می ­تواند در ساختن رفتار و شخصیت آینده­ی کودک مؤثر باشد. رفتار و شخصیتی که همیشه مطلوب و سازگارانه شکل نمی­گیرد و حتی در بسیاری از اوقات شکل بیمارگون به خود می­گیرد که اصلاح آن مستلزم صرف وقت و هزینه­ بسیار خواهد بود(پناه علی­ها، ۱۳۸۹).

 

اگرچه تحقیقاتی در زمینه سبک­های فرزندپروری و مشکلات رفتاری به صورت جداگانه و بر روی سایر گروه­های کودکان با نیازهای ویژه صورت گرفته است ولی براساس بررسی­های انجام شده تحقیقی در زمینه پیش ­بینی مشکلات رفتاری براساس سبک فرزندپروری والدین در دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری در ایران ملاحظه نشد. از این­رو، پژوهش حاضر در نظر دارد این خلأ را پر کند و نقش شیوه ­های فرزندپروری را به عنوان یک عامل پیش ­بینی­کننده در مشکلات رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری مورد توجه قرار دهد. شایان ذکر است که یافته­ های این پژوهش می ­تواند توسط والدین، معلمان و متخصصانی که با دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به بهبود عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری کمک شود.

 

[۱]. Cramer

 

[۲]. Gau, Chiu, Soong, Lee

 

[۱]. Dyson

 

[۲]. Internalizing behaviors

 

[۳]. Externalizing behaviors

 

[۴]. Aunola & Nurmi

 • user11 11

استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه های بیزین دینامیک

 

استاد راهنما:

 

دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه                                                                     ۱

 

 

 • ضرورت انجام کار ۶
 • نگاه کلی به فصول رساله ۶

 

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                           ۸

 

۲-۱- مقدمه                                                                                          ۹

 

۲-۲- مقدمات زیستی                                                                               ۹

 

۲-۲-۱- ژن                                                                                   ۹

 

۲-۲-۲- بیان ژن                                                                            ۱۰

 

۲-۲-۳- شبکه های تنظیم کننده ژنی                                                   ۱۱

 

۲-۳- روش های یاد گیری شبکه های تنظیم کننده ژنی                                     ۱۲

 

۲-۳-۱- روش های مبتنی بر خوشه بندی                                               ۱۲

 

۲-۳-۲- روش های مبتنی بر رگرسیون                                                  ۱۳

 

۲-۳-۳- روش های مبتنی بر اطلاعات متقابل                                           ۱۴

 

۲-۳-۴- روش های تابعی                                                                  ۱۴

 

۲-۳-۵- روش های مبتنی بر تئوری سیستم                                            ۱۴

 

۲-۳-۶- روش های بیزین                                                                  ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • فصل سوم: روش پیشنهادی ۱۸
 • ۳-۱- مقدمه ۱۹
 • ۳-۲- شبکه های بیزین دینامیک ۲۰
 • ۳-۳- یادگیری شبکه های بیزین دینامیک ۲۲
 • ۳-۳-۱- روش های امتیازدهی بیزین ۲۳
 • ۳-۳-۱-۱- امتیازدهی به روش K2 25
 • ۳-۳-۱-۲- امتیازدهی به روش BDe 26

۳-۳-۲- روش های امتیازدهی بر اساس تئوری اطلاعات                               ۲۶

 

۳-۳-۲-۱- امتیازدهی به روش log-likelihood (LL)                      ۲۷

 

۳-۳-۲-۲- امتیازدهی به روش BIC                                             ۲۷

 

۳-۳-۲-۳- امتیازدهی به روش AIC                                             ۲۸

 

۳-۳-۲-۴- امتیازدهی به روش MIT                                            ۲۸

 

۳-۳-۳ پیچیدگی زمانی یادگیری شبکه های بیزین دینامیک                         ۲۹

 

۳-۴- شبکه های تصادفی و شبکه های Scale-free                                         ۳۱

 

۳-۵- روش پیشنهادی                                                                             ۳۵

 

 

 

فصل چهارم: نتایج تجربی                                                         ۴۴

 

۴-۱- مقدمه                                                                                        ۴۵

 

۴-۲- روش های تولید شبکه های Scale-free                                               ۴۶

 

۴-۳- روش های سنجش دقت برای شبکه های استنتاج شده                                ۵۰

 

 

۴-۴- آزمایش اول: استفاده از روش جستجوی کامل                                           ۵۲

 

۴-۵- آزمایش دوم: نگاهی دقیق تر به عملکرد روش ارائه شده                               ۵۴

 

۴-۶- آزمایش سوم: استفاده از جستجوی حریصانه                                             ۵۷

 

۴-۷- آزمایش چهارم: بازیابی قسمتی از شبکه تنظیمات ژنی در Yeast                    ۶۰

 

۴-۸- آزمایش پنجم: : عملکرد روش ارائه شده در بازیابی شبکه های تصادفی              ۶۳

 

 

 

فصل پنجم: جمع بندی                                                            ۶۷

 

۵-۱- نتیجه گیری                                                                                 ۶۸

 

۵-۲- پیشنهاد برای کارهای آتی                                                                  ۶۹

 

 

 

منابع تحقیق                                                                                        ۷۰

 

چکیده به زبان انگلیسی                                                                           ۷۴

 

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جدول ۴-۱- نتایج بدست آمده به وسیله روش های مختلف برای استنتاج شبکه های  scale-freeبا استفاده از داده های آموزشی به طول ۵۰

 

 

جدول ۴-۲- نتایج بدست آمده به وسیله روش های مختلف برای استنتاج شبکه های scale-free با بهره گرفتن از داده های آموزشی به طول ۱۰۰

۵۴

 

 

 

 

۵۴

 

 

 

 

   

فهرست شکل ها

 

 

 

 

 

 

   
شکل ۳-۱- مثالی از دو شبکه های بیزین تشکیل دهنده یک شبکه بیزین دینامیک

 

 

شکل ۳-۲- قالب اصلی الگوریتم یادگیری شبکه های بیزین دینامیک

 

شکل ۳-۳- شمای کلی توزیع دو جمله ای

 

شکل ۳-۴- شمای کلی توزیع قانون توانی

 

شکل ۳-۵- شبه کد الگوریتم ارائه شده برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک با ساختار scale-free

 

شکل ۳-۶- شبه کد الگوریتم ارائه شده برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک با ساختار scale-free با بهره گرفتن از روش جستجوی حریصانه

 

شکل ۴-۱- توزیع احتمالی درجه خروجی برای ۱۰۰۰ شبکه شامل ۱۰۰۰ گره تولید شده به وسیله الگوریتم شبیه سازی برای تولید شبکه های scale-free

 

شکل ۴-۲- توزیع احتمالی درجه ورودی برای ۱۰۰۰ شبکه شامل ۱۰۰۰ گره تولید شده به وسیله الگوریتم شبیه سازی برای تولید شبکه های scale-free

 

شکل ۴-۳- نمونه ای از شبکه جهت دار با ساختار scale-free

 

شکل ۴-۴- مقایسه بین نمونه های مختلف از الگوریتم پیشنهادی

 

شکل ۴-۵- نتایج بدست آمده به وسیله روش های مختلف برای استنتاج شبکه هایی با ساختار scale-free

 

شکل ۴-۶- قسمتی از زیر شبکه تنظیمات ژنی در Yeast

 

شکل ۴-۷- نتایج بدست آمده به وسیله روش های مختلف برای استنتاج قسمتی از زیر شبکه تنظیمات ژنی در Yeast

 

شکل ۴-۸- نتایج بدست آمده به وسیله روش های مختلف برای استنتاج شبکه های تظادفی

۲۱

 

 

۳۱

 

۳۲

 

۳۳

 

۳۹

 

 

 

۴۲

 

 

 

۴۹

 

 

 

۴۹

 

 

 

۵۰

 

۵۶

 

۵۹

 

 

 

۶۱

 

۶۲

 

 

 

۶۵

 

 

چکیده

 

شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی مجموعه ای از ارتباطات ژن-ژن هستند که رابطه علت و معلولی را در فعالیت های ژنی ایجاد می کنند. دانش ما در مورد این شبکه ها نقش بسیار موثری در شناخت فرآیندهای زیستی ایفا می کند و می تواند باعث کشف روش های جدید برای درمان بیماری های پیچیده و تولید داروهای اثر گذار گردد.

 

روش های زیادی برای تشخیص شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی پیشنهاد شده است. در این میان، شبکه های بیزین دینامیک مزایای ویژه ای دارا می باشند که باعث شده تا توجه زیادی را به خود جلب کنند.

 

با وجود تحقیقات انجام شده در این زمینه، مهندسی معکوس شبکه های تنظیم کننده ژن به وسیله شبکه های بیزین دینامیک به هیچ عنوان امری بدیهی نیست. غالباً تعداد نمونه های موجود برای آموزش مدل از تعداد مجهولات مسئله بسیار کمتر است. همچنین میزان پیچیدگی زیاد این مدل ها و دقت آنها از مهم ترین نواقص آن ها می باشند.

 

یکی از عمده ترین روش هایی که برای بالا بردن دقت شبکه های استنتاج شده به کار گرفته می شود استفاده از دانش اولیه در مورد شبکه های تنظیم کننده ژنی است. یکی از منابع عمده این دانش اولیه اطلاعات ما در مورد ساختار کلی شبکه های تنظیم کننده ژنی است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که تعداد یال های موجود در این شبکه ها کم است. همچنین شواهد بسیاری بدست آمده اند که نشان می دهند توزیع درجه خروجی در شبکه های تنظیم ژنی از قانون توانی پیروی می کنند. در واقع این شبکه ها در درجه خروجی scale-free هستند.

 

علیرغم این شواهد، روش های یادگیری شبکه های بیزین دینامیک این گونه شبکه ها را شبکه هایی با ساختار تصادفی در نظر می گیرند و یا تنها پیچیدگی شبکه را کنترل می کنند.

 

در این تحقیق روشی برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک ارائه می شود که به طور مشخص بر این فرض شکل گرفته که شبکه واقعی ساختاری scale-free در توزیع درجه خروجی دارد. روش ارائه شده پیچیدگی زمانی چند جمله ای دارد و می تواند برای استنتاج شبکه هایی با تعداد گره های زیاد مورد استفاده قرار گیرد.

 

آزمایش هایی که برای مقایسه توانایی الگوریتم ارائه شده با متدهای قبلی یادگیری شبکه انجام شده اند نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده، زمانی که برای استنتاج شبکه هایی استفاده می شود که scale-free هستند، قادر است کیفیت شبکه استنتاج شده را به خصوص زمانی که داده های آموزشی ناکافی هستند به صورت قابل توجهی افزایش دهد.

 

 • مقدمه

در هر سلول یک ارگانیزم زنده، هر لحظه، هزاران ژن با هم در ارتباط هستند تا فرآیندهای پیچیده زیستی را انجام پذیر سازند. شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی مجموعه ای از قسمت های DNA در سلول می باشد که به طور غیر مستقیم (به وسیله RNA یا پروتئین های تولیدی) با یکدیگر و مواد دیگر درون سلول ارتباط دارند و بدین طریق سرعت رونویسی از روی ژن ها را برای تشکیل mRNA کنترل می کنند. هر مولکول mRNA یک پروتئین خاص با کارایی خاصی را تولید می کند. بعضی از پروتئین ها فقط برای فعال یا غیر فعال کردن ژن ها استفاده می شوند. این گونه پروتئین ها فاکتورهای رونویسی نامیده می شوند و اصلی ترین نقش را در شبکه تنظیم ژنی ایفا می کنند. به بیان دیگر شبکه تنظیم کننده ژنتیکی مجموعه ای از ارتباطات ژن-ژن است که رابطه علت و معلولی را در فعالیت های ژنی ایجاد می کند. دانش ما در مورد این شبکه ها نقش بسیار موثری در شناخت فرآیندهای زیستی ایفا می کند و می تواند باعث کشف روش های جدید برای درمان بیماری های پیچیده و تولید داروهای اثر گذار گردد. از این رو تشخیص و مهندسی معکوس شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی به یکی از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی تبدیل شده است [۱].

 

 

عموماً برای تشکیل شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی از داده های Microarray استفاده می کنند. Microarray یک تکنولوژی است که قابلیت اندازه گیری هم زمان میزان بیان mRNA مربوط به هزاران ژن را بوجود آورده است و می تواند اطلاعات مربوط به ارتباط ژن ها را در سطح ژنوم در اختیار ما قرار دهد [۲]. اما راه حل ساده ای برای تشخیص شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی از روی داده های Microarray وجود ندارد. در بیشتر موارد تعداد مجهولات مسئله بسیار زیاد است. این در حالی است که تعداد کمی داده در اختیار داریم. همچنین در بسیاری از موارد میزان خطا در اندازه گیری های موجود بالاست و یا با مشکل عدم وجود اندازه گیری برای بعضی از متغیرها مواجه هستیم.

 

داده های Microarray را می توان به دو نوع ایستا[۵] و سری زمانی[۶] تقسیم نمود. حالت اول تصویری است از بیان ژن ها در یک لحظه و شرایطی خاص. در حالت دوم بیان ژن ها در یک فرآیند درون سلولی در طول زمان اندازه گیری می شود. این سری های زمانی منعکس کننده فرآیندهای دینامیک درون سلولی هستند. اکثر روش های اولیه ای که برای آنالیز داده های سری زمانی Microarray استفاده می شدند در واقع روش هایی بودند که برای داده های ایستا طراحی شده بودند. در چند سال اخیر روش هایی برای کار با داده های سری زمانی به طور خاص مطرح شده اند که قادرند علاوه بر حل مشکلاتی که مخصوص داده های سری زمانی هستند، از ویژگی های منحصر به فرد این گونه داده ها نیز استفاده کنند. با این حال کار کردن با داده های سری زمانی نیازمند ظرافت و دقت بیشتری نسبت به داده های ایستا است و عمل مهندسی معکوس شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی در این موارد مشکل تر است.

 

روش های زیادی برای تشخیص شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی پیشنهاد شده اند که مهمترین آن ها عبارتند از: شبکه های بولین [۳]، شبکه های بولین تصادفی [۴]، معادلات دیفرانسیل [۵] و شبکه های بیزین [۶]. در این میان، شبکه های بیزین که قادرند رابطه علت و معلولی بین متغیر ها را بر اساس روابط احتمالاتی بیان کنند توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. به علت نویزی بودن داده های Microarray، استفاده از مدل های احتمالاتی به میزان زیادی می تواند کارایی مدل را افزایش دهد. علیرغم موفقیت نسبی شبکه های بیزین، عدم امکان وجود حلقه در این شبکه ها کارایی آنها را در بسیاری از موارد محدود می کند چون در شبکه های تنظیم کننده ژنتیکی واقعی حلقه های بازخورد متداول هستند. از این رو زمانی که با داده های سری زمانی مواجه هستیم شبکه های بیزین دینامیک به گزینه ای مناسب برای مدل کردن تبدیل می شود [۷،۸،۹]. شبکه های بیزین دینامیک فرم عمومی تری از شبکه های بیزین هستند که می توانند داده های با تاخیرهای زمانی را مدل کنند.

 

شبکه های بیزین دینامیک مزایای ویژه ای دارا می باشند که باعث شده تا این مدل توجه زیادی را به خود جلب کند. اول اینکه در این نوع مدل قادر هستیم تا روابط علت و معلولی بین متغیر ها را مستقیماً نشان داده و از اطلاعات موجود در این مورد استفاده کنیم. دومین امتیاز این مدل ماهیت تصادفی آن است. فرآیند های مربوط به تنظیمات ژنی فرآیند های تصادفی هستند و حتی اگر خود این فرآیندها ذاتاً قطعی باشند، میزان زیاد خطا در اندازه گیری های انجام شده باعث می شوند تا فرآیند ها از دید ما تصادفی باشند. سومین موردی که باعث برتری این مدل می شود قابلیت این شبکه ها برای دنبال کردن تغییر متغیرها در طول زمان است.

 

علیرغم این ویژگی ها مهندسی معکوس شبکه های تنظیم ژن از روی داده های سری زمانی به وسیله شبکه های بیزین دینامیک به هیچ عنوان امری بدیهی نیست. غالباً تعداد نمونه های موجود برای آموزش مدل از تعداد مجهولات مسئله بسیار کمتر است [۱۰]. همچنین در مقادیر اندازه گیری شده خطای زیادی وجود دارد و در مواردی برای بعضی از متغیرها اندازه گیری صورت نگرفته است. در حال حاضر در اکثر موارد در آزمایش هایی با تعداد کمی ژن یا داده های شبیه سازی شده به کار گرفته شده اند. میزان پیچیدگی زیاد این مدل ها و همچنین کمی دقت آنها از مهم ترین نواقص آن ها می باشند. برای بدست آوردن مدل هایی برای کار با داده های حجم بالا و افزایش کارایی مدل های تولید شده به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

 

یکی از عمده ترین روش هایی که برای بالا بردن دقت شبکه های استنتاج شده و جبران کمبود داده های آموزشی طی فرآیند یادگیری شبکه به کار گرفته می شود استفاده از دانش اولیه در مورد شبکه های تنظیم کننده ژنی است [۱۱]. یکی از منابع عمده این دانش اولیه اطلاعاتی است که در مورد ساختار کلی شبکه های تنظیم کننده ژن بدست آمده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که این شبکه ها از نظر ارتباطی خلوت[۱۰] هستند. به بیان دیگر تعداد یال های موجود در این شبکه ها کم است. همچنین شواهد بسیاری بدست آمده اند که نشان می دهند توزیع درجه خروجی در شبکه های تنظیم ژنی از قانون توانی[۱۱] پیروی می کنند [۱۲،۱۳]. در واقع این شبکه ها در درجه خروجی scale-free هستند. این در حالی است که درجه ورودی در آن ها از توزیع پواسن با میانگین کم پیروی می کند [۱۴،۱۵،۱۶].

 

به زبان زیستی، در شبکه های تنظیم کننده ژنی بیان هر ژن توسط تعداد کمی ژن دیگر تنظیم می شود و همچنین اکثر ژن ها بر روی تعداد کمی ژن دیگر اثر تنظیم کنندگی دارند. اما، تعداد محدودی از ژن ها وجود دارند که بر روی بیان تعداد زیادی از ژن های دیگر اثر دارند. این ژن ها که عمده ترین نقش را در شبکه های تنظیم کننده ژنی بر عهده دارند hub نامیده می شوند.

 

با وجود اینکه شواهد بسیاری در تایید ساختار scale-free شبکه های تنظیم کننده ژنی بدست آمده است، تمامی روش های یادگیری شبکه های بیزین دینامیک این گونه شبکه ها را شبکه هایی با ساختار تصادفی در نظر می گیرند و یا تنها پیچیدگی شبکه را کنترل می کنند.

 

در این تحقیق روشی برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک ارائه می شود که به طور مشخص بر این فرض شکل گرفته که شبکه واقعی ساختاری scale-free در توزیع درجه خروجی دارد. روش ارائه شده پیچیدگی زمانی چند جمله ای دارد و می تواند برای یادگیری شبکه هایی با تعداد گره های زیاد مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای مقایسه توانایی الگوریتم ارائه شده با متدهای قبلی یادگیری شبکه از آزمایش های شبیه سازی متعددی استفاده شده است. نتایج این آزمایش ها نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده، زمانی که برای یادگیری شبکه هایی استفاده می شود که scale-free هستند، قادر است کیفیت شبکه استنتاج شده را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. هر چه اندازه داده های آموزشی کمتر باشد، تفاوت کیفیت شبکه استنتاج شده به وسیله الگوریتم ارائه شده با شبکه های استنتاج شده به وسیله الگوریتم های قبلی بیشتر می شود. همچنین زمانی که از این الگوریتم برای یاد گیری شبکه های با ساختار تصادفی استفاده می شود، الگوریتم ارائه شده قادر است تا شبکه هایی را بازیابی کند که از لحاظ مطابقت با شبکه واقعی معادل شبکه های استنتاج شده به وسیله روش های قبلی است.

 • user11 11

شهریور ماه ۱۳۹۱

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

یکی از نیازهای اصلی بشر، تأمین خوراک وی بوده است. بدین سبب، بررسی و مطالعه‌ی انواع خوراک‌ها و نحوه‌ی مصرف آنها در گذشته، نشانگر پیشینه‌ی فرهنگی غذایی هر ملتی است. آثار به جا مانده از ایرانیان باستان چون ابزار خوراک پزی و ابزار مصرف خوراک‌ها، گل نوشته‌ها، متن‌های به جا مانده مانند اوستا و متون پهلوی و گزارش‌های مورخان خارجی دیدگاه سه وجهی زبان‌شناسی، تاریخی و فرهنگی درباره خوراک‌ها و نحوه‌ی غذا خوردن ایرانیان باستان را فراهم می‌سازد.

 

کشاورزی از تأثیرات مستقیم یکجانشینی اقوام کوچنده‌ایی چون مادها پس از ورود به سرزمین ایران بوده است. بدین جهت علاوه برفرآورده‌های دامی، محصولات کشاورزی چون غلات به سفره ایرانیان باستان افزوده می‌شود. به گواهی گل نوشته‌های خزانه‌ی تخت جمشید و گزارش‌های مورخان یونانی و رومی فرهنگ غذایی و عادات غذایی پربار و متنوعی داشته‌اند. جنگ عامل برهم زننده‌ی ثبات سفره‌ی ایرانیان باستان بوده است. پس از یک دوره رکود یعنی تسلط قوم بیگانه‌ی سلوکی بر ایران، در دوره‌ی اشکانیان فرهنگ غذایی ایرانیان جهشی بزرگ می‌یابد، طوری‌که به شکل‌گیری فرهنگ بین‌المللی غذایی می‌انجامد. جاده ابریشم خوراک‌های ایرانی و فرهنگ غذایی ایرانیان را به جهانیان می‌شناساند و نیز طعم‌ها و خوراک‌های خارجی میهمان سفره‌های ایرانی می‌گردند. علاوه بر عامل جنگ، قحطی طولانی که در دوره‌ی ساسانی به وقوع می‌پیوندد، توازن سفره‌های ایرانیان را برهم می‌زند. اما از سویی دیگر تجمل و زرق و برق سفره‌های شاهی که در متن پهلوی خسرو قبادان و ریدگ گزارش شده است، فاصله‌ی طبقاتی و بی‌عدالتی‌ها را به اوج می‌رساند و در نهایت انقلاب “مزدک” به وقوع می‌پیوندد. در متن‌های اوستایی و پهلوی به نام خوراک‌ها و نحوه‌ی غذا خوردن، آداب و فرهنگ غذایی ایرانیان اشاره شده است، طوری‌که می‌توان براساس دانش جدید تغذیه، براساس هرم مواد غذایی، خوراک‌های ایرانیان باستان را طبقه‌بندی کرد و دریافت در هر گروه چه خوراک‌هایی مصرف می‌شده‌اند.

 

 

کلمات کلیدی: فرهنگ غذایی، مادها، گل نوشته‌ها، گزارش مورخان خارجی، هخامنشیان، جاده ابریشم، اشکانیان، اوستا، متون پهلوی؛ آداب غذا خوردن، هرم مواد غذایی.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه ۱

 

۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

 

۱-۲- هدف تحقیق فصل دوم : پیشینه ی ۱۴

 

۲-۱نوآوری این پایان نامه ۱۵

 

۲-۲روش تحقیق ۱۵

 

فصل سوم: عادات غذایی  مادها و هخامنشیان

 

۱- ۳ عادات غذایی مادها . ۱۷

 

۲ -۳ عادات غذایی هخامنشیان ۲۸

 

۲-۳-۱  تخت جمشید و ارتباط آن با خوراک ها ۳۰

 

۲-۳-۲نقش برجسته ها ی تخت جمشید و ظرف ها. ۳۲

 

۲-۳-۴  لوحه های گلی تخت جمشید به زبان عیلامی ۳۵

 

۲-۳-۵ مذهب و عادات غذایی پارسیان ۴۰

 

۲-۳-۶ خوراکها وذائقه ی پارسیان . ۴۵

 

۲-۳-۶-۱محصولات کشاورزی. ۴۵

 

۲-۳-۶-۲ دام و فرآورده های دامی . ۵۵

 

۲-۳-۷ نوشیدنی ها ۵۷

 

فصل چهارم:  عدات غذایی اشکانیان و ساسانیان

 

عادات غذایی  اشکانیان. ۶۴

 

۲-۴ عادات غذایی ساسانیان۲-۴-۱ جشن ها و خوراک ها . ۷۷

 

۲-۴-۱-۱گاهنبارها . ۹۰

 

۲ -۴-۱-۲چهارشنبه سوری ۹۵

 

۲-۴-۱-۳ جشن نوروز . ۹۶

 

۲-۴-۱-۴ جشن فروردینگان. ۹۹

 

۲-۴-۱-۵ جشن تیرگان. ۱۰۱

 

۲-۴-۱-۶ جشن دیبگان ، جشن دی ماه ۱۰۳

 

۲-۴-۱-۷ جشن بهمنگان ۱۰۴

 

۲-۴-۱-۸ جشن آذرگان . ۱۰۵

 

۲ -۴-۱-۹جشن مهرگان ۱۰۶

 

۲-۴-۲ هرم مواد غذایی بر اساس متون باستانی . ۱۰۷

 

۲-۴-۲-۱ هیداراتهای کربن : نان ،غلات ۱۰۹

 

۲-۴-۲-۲میوه جات و سبزی جات . ۱۱۹

 

۲-۴-۲-۳ شیر و فرآورده های شیری، گوشت ها ۱۲۴

 

۲-۴-۲-۴روغن ، چربی ، شیرینی ۱۴۶

 

۲-۴-۲-۵ نوشیدنی ها . ۱۵۳

 

۲-۴-۳ توصیه ها وآداب غذا خوردن . ۱۵۶

 

۲-۴-۴سفره های خالی ، زمینه ساز  انقلاب مزدک . ۱۵۷

 

۲-۴-۵  خوراک ها در آیین مانوی . ۱۷۷

 

فصل پنجم : نتیجه. ۱۸۸

 

 

 

فهرست تصاویر

 

تصاویر بخش مادی  ۲۷

 

تصاویر بخش هخامنشیان. ۳۲

 

تصاویر بخش اشکانی ۷۳

 

تصاویر بخش ساسانی. ۸۶

 

تصاویر بخش مانوی       ۱۸۳

 

مقدمه

 • user11 11

دکتر فریدون شعبانی نیا

 

 

 

اساتید مشاور:

 

دکتر حمیدرضا مومنی

 

دکتر محمدعلی مسندی شیرازی

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
خلاصه
یکی از بزرگترین چالش­ها برای تولید نفت در آب­های عمیق تضمین جریان است. درحقیقت، تجزیه و تحلیل انتقال حرارت در خطوط لوله نفت و گاز از اهمیت عمده ای برای پیش بینی و پیشگیری از رسوبات پارافینی و تشکیل هیدرات برخوردار است، که می تواند  جریان نفت و گاز را قطع کند و متحمل زیان های مالی بزرگی شود. این موضوع مخصوصا در مورد خطوط لوله در اعماق دریا در تولیدات دور از ساحل استفاده می شود. درسیستم­های تولید نفت زیر دریای معمولی، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم نظارتی، با توجه به میدان دما، محدود است. در این کار، ما تخمینی از میدان دمایی در یک خط لوله را از داده های محدود دما در سطح آن که در دسترس است ارائه می­کنیم. یکی از این روش­ها برای پیش بینی میدان دمای سیال تولید شده در یک سیستم خط لوله ، استفاده از فیلتر های بیزین است.  مساله­ی تخمین حالت تحت فرضیات با بهره گرفتن از فیلتر کالمن حل شده است. همچنین ما به مقایسه فیلتر کالمن و فیلتر ذره­ای به عنوان مساله­ای از منافع عملی برای صنعت نفت می­پردازیم. عدم قطعیت در تکامل حالت و مدل­های اندازه گیری  در نظر گرفته می­شود با فرض اینکه خطاهای درگیر، افزودنی، به طور معمول توزیع شده و با میانگین­ها و ماتریس­های کوواریانس شناخته شده هستند. تخمین دقیق از میدان دما اجازه­ی پیش بینی مناطق سرد در مخلوط آب و نفت و گاز در داخل خط لوله را می­دهد. به عنوان یک نتیجه، اقدامات پیشگیرانه می تواند به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات و موم انجام شود.

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

فصل اول: مقدمه­ای بر تضمین جریان و مشکلات آن
تضمین جریان، تجزیه و تحلیل کل سیستم تولید است  تا اطمینان حاصل شود که  سیالات تولید شده همچنان در طول عمر میدان جریان داشته باشند.  تضمین جریان یکی از بزرگترین نگرانی­های صنعت نفت به شمار می­رود و ممکن است یکی از بزرگترین چالش­ها برای توسعه­ی طرح بندی میدان  محیط زیست زیردریا در آب­­های خیلی عمیق باشد، که با مشکلات متعدد فنی مربوط به ماهیت دینامیک سیالات تولید شده روبه­رو است.  این مشکلات می تواند سراسر طول عمر میدان به تدریج تغییرکند، و به صورت دوره ای نیاز به تنظیم راه حل دارد. راه حل های ممکن می تواند تاثیر قابل توجهی بر جنبه های فنی و اقتصادی  معماری نهایی سیستم تولید زیر دریای معمولی داشته باشد.

 • user11 11

عنوان:

 

مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی

 

و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

 

 (مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر رسول مهدوی

 

استاد مشاور:

 

دکتر ارشک حلی‌ساز

 

 

 

 

 

مهرماه ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت دارد. مهم‌ترین مشکل در خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، ناکافی بودن تعداد ایستگاه‌های موجود و محدود بودن شعاع عملکردی آن‌ها می‌باشد؛ بنابراین توزیع کمّی و کیفی ایستگاه‌ها به‌طور علمی و تخصصی موردبررسی قرار می‌گیرد. شاخص‌های مطرح در تحقیق حاضر به ترتیب الویت شامل نزدیکی به پارامترهای (شبکه ارتباطی – تراکم جمعیت – مراکز تجاری – مراکز صنعتی – مراکز آموزشی -مراکز اداری – مراکز درمانی) و فاصله از پوشش عملکردی می‌باشد که اثر هر یک در ارتباط با مکان گزینی در قالب نقشه در محیط GIS ارائه گردیده است. لایه­های اطلاعاتی در محیط ArcGIS‌ ایجاد و نتایج حاصل از تلفیق لایه­های اطلاعاتی، بهترین مکان‌ها را برای ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهرداری بندرعباس معرفی گردیده است. در این تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای برآورد اهمیت نسبی هر یک از پارامترها استفاده گردید. برای این منظور ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان، مقایسات زوجی بین معیارها انجام شد. سپس مقادیر ناسازگاری قضاوت‌ها محاسبه گردید که سطح قابل‌قبولی برابر با ۰۶/۰ به دست آمد. بعد از تعیین وزن معیارها، در محیط GIS لایه‌های اطلاعاتی فازی‌سازی شده و با تحلیل و همپوشانی لایه‌های فازی وزن‌دار اقدام به تهیه نقشه نهایی مکان گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی گردید. نتایج نشان داد که ایستگاه‌های موجود در محدوده با اولویت مکانی جانمایی شده‌اند. مناطق اولویت‌دار جهت استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شامل قسمت‌هایی از شمال شرقی منطقه، شمال غربی، غرب و جنوب منطقه یک می‌شود. قسمت‌های جنوبی و شمال غربی در حیطه شعاع عملکردی ایستگاه‌های موجود قرار دارد، اما مناطق غربی و شمال شرقی منطقه در خارج از عملکرد ایستگاه‌هاست. لذا نیاز به احداث دو ایستگاه جدید در این محدوده‌ها به‌منظور پوشش عملکردی کل منطقه یک می‌باشد. درنهایت با بهره گرفتن از محیط Google Earth و بازدیدهای میدانی، تعدادی مکان با ابعاد مناسب در شمال شرقی و غرب منطقه یک به‌عنوان مکان‌های پیشنهادی احداث ایستگاه جدید معرفی‌شده است.

 

پایان نامه ها

 

 
 
کلیدواژه: ایستگاه‌های آتش‌نشانی،GIS، منطق فازی، تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، منطقه یک شهرداری بندرعباس
 
                                         فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول. ۱۰
۱-۱٫ مقدمه. ۱
۱-۲٫ بیان مسئله. ۱
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق ۴
۱-۶٫ اهداف اساسی تحقیق ۴
فصل دوم. ۵
۲-۱٫ پیشینه تحقیق ۶
۲-۲٫ تصمیم‌گیری ۶
۲-۳٫ تصمیم‌گیری مکانی ۸
۲-۴٫ دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم‌گیری ۸
۲-۵٫ مراحل تصمیم‌گیری چندمعیاری مکان. ۹
۲-۵-۱٫ تعریف مسئله. ۹
۲-۵-۲٫ معیارهای ارزیابی ۹
۲-۵-۳٫ تولید نقشه‌های معیار ۱۰
۲-۵-۴٫ استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار ۱۰
۲-۵-۵٫ گزینه‌ها ۱۱
۲-۵-۶٫ محدودیت‌ها ۱۱
۲-۶٫ روش‌های‌ وزن دهی: ۱۱
۲-۶-۱٫ فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP. 12
۲-۷٫ مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ نقشه‌ها: ۱۳
۲-۷-۱٫ مدل‌ منطق‌ بولین ‌(Boolean Logic Model): 13
۲-۷-۲٫ مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (Index Overlay Model): 13
۲-۷-۳٫ مدل‌ منطق‌ فازی ( Fuzzy Logic Model): 14
۲-۸٫ کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری ۱۵
۲-۹٫ بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی: ۱۵
۲-۹-۱٫ جمعیت: ۱۵
۲-۹-۲٫ مساحت و شعاع پوشش: ۱۵
۲-۹-۳٫ شبکه ترافیک: ۱۶
۲-۹-۴٫ کاربری اراضی: ۱۶
۲-۹-۵٫ پتانسیل خطر: ۱۶
۲-۱۰٫ حفاظت در مقابل حریق ۱۷
۲-۱۱٫ طبقه‌بندی حوادث ۱۷
۲-۱۱-۱٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها ۱۷
۲-۱۱-۲٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه. ۱۸
۲-۱۱-۳٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی ۱۸
۲-۱۱-۴٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر. ۱۹
۲-۱۲٫ دلایل آتش‌سوزی در شهرها ۱۹
۲-۱۳٫ کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی ۲۰
۲-۱۳-۱٫ مدل دایره‌ای یا شعاعی ۲۰
۲-۱۳-۲٫ تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با بهره گرفتن از تابع نزدیکی ۲۰
۲-۱۳-۳٫ تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با بهره گرفتن از عملیات همسایگی   ۲۱
۲-۱۳-۴٫ مدل تخصیص. ۲۱
۲-۱۳-۵٫ مدل حداکثر پوشش. ۲۲
۲-۱۴٫ عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۲۲
۲-۱۴-۱٫ تراکم مسکونی ۲۲
۲-۱۴-۲٫ تراکم مراکز تجاری ۲۲
۲-۱۴-۳٫ بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی) ۲۳
 فصل سوم: ۲۴
۳-۱٫ معرفی منطقه یک شهری بندرعباس. ۲۵
۳-۱-۱٫ کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس. ۲۶
۳-۱-۲٫ ویژگی‌های جمعیتی منطقه یک شهرداری بندرعباس. ۲۷
۳-۱-۳٫ وضعیت اقلیمی منطقه. ۲۸
۳-۲٫ روش تحقیق ۲۹
۳-۲-۱٫ تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی موردنیاز: ۳۰
۳-۲-۱-۱٫ لایه تراکم جمعیتی ۳۰
۳-۲-۱-۲٫ لایه نزدیکی به مراکز صنعتی ۳۰
۳-۲-۱-۳٫ لایه نزدیکی به مراکز اداری ۳۰
۳-۲-۱-۴٫ لایه نزدیکی به مراکز آموزشی و درمانی ۳۱
۳-۲-۱-۵٫ لایه نزدیکی به مراکز تجاری ۳۱
۳-۲-۱-۶٫ لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی ۳۱
۳-۲-۱-۷٫ لایه پوشش عملکردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود. ۳۱
۳-۲-۱-۸٫ لایه محدودیت ۳۱
۳-۲-۲٫ استانداردسازی نقشه‌های فازی ۳۲
۳-۲-۳٫ روش (AHP) 32
۳-۲-۳-۱٫ ساختن سلسله‌مراتب ۳۳
۳-۲-۳-۲٫ مقایسه زوجی و محاسبه وزن. ۳۳
۳-۲-۳-۳٫ محاسبه نرخ ناسازگاری ۳۴
۳-۲-۳-۳-۱٫ میانگین بردار ناسازگاری ۳۵
۳-۲-۳-۴٫ محاسبه شاخص ناسازگاری ۳۵
۳-۲-۳-۵٫ محاسبه نرخ ناسازگاری ۳۶
 فصل چهارم. ۳۷
۴-۱٫ شناخت وضع موجود منطقه ازلحاظ ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۲۸
۴-۲٫ مکان‌یابی استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهر بندرعباس. ۳۸
۴-۳٫ معیارها و شاخصهای مورداستفاده ۳۸
جدول شماره ۴-۱ معیارها و زیر معیارهای موردبررسی در پژوهش. ۳۹
۴-۴٫ محاسبه وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها ۴۱
۴-۵٫ ایجاد لایه های اطلاعاتی در محیط GIS. 44
۴-۵-۱٫ لایه نزدیکی به مراکز صنعتی ۴۴
۴-۵-۲٫ لایه تراکم جمعیتی ۴۵
۴-۵-۳٫ لایه نزدیکی به مراکز اداری ۴۶
۴-۵-۴٫ لایه نزدیکی به مراکز آموزشی ۴۸
۴-۵-۵٫ لایه نزدیکی به مراکز درمانی ۴۸
۴-۵-۶٫ لایه نزدیکی به مراکز تجاری ۴۹
۴-۵-۷٫ لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی ۵۰
۴-۵-۸٫ لایه پوشش عملکردی ۵۱
۴-۵-۹٫ لایه محدودیت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۵۲
۴-۶٫ مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با بهره گرفتن از منطق فازی ۵۳
۴-۶-۱٫ نقشه‌های مربوط به مدل فازی ۵۳
۴-۶-۱-۱٫ تابع نوع اول. ۵۴
۴-۷٫ فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی ۵۴
۴-۷-۱٫ عملگر فازی AND 59
۴-۷-۲٫ عملگر فازی گاما ۶۰
۴-۸٫ ترکیب همه لایه‌های اطلاعاتی فازی و اعمال ضرایب نهایی مدل AHP: 60
۴-۹٫ تعیین مناطق مستعد: ۶۲
 فصل پنجم. ۶۴
۵-۱٫ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۶۵
۵-۲٫ آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق ۶۶
۵-۳٫ پیشنهادها ۶۷
۵-۴٫ منابع. ۶۸
 
 


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) مساحت و سرانه کاربری‌های اراضی منطقه یک ۳۴
جدول (۳-۲) تعداد جمعیت و تراکم ناخالص آن در سال ۱۳۹۰ ۳۵
جدول(۳-۳) تعداد خانوار و بُعد خانوار در منطقه یک و بندرعباس در سال ۱۳۹۰ ۳۶
جدول(۳-۴): مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی ۴۲
جدول(۳-۵): شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی ۴۴
جدول شماره ۴-۱ معیارها و زیر معیارهای موردبررسی در پژوهش ۴۷
جدول شماره ۴-۲ ویژگی معیارهای مؤثر در مکانیابی> ایستگاههای آتشنشانی ۴۷
جدول۴-۳ وزن دهی به معیارها با بهره گرفتن از روش مقایسه دوتایی ۴۹
جدول۴-۴ معیار و زیر معیارهای موردبررسی به همراه وزن نهایی آن‌ها ۵۰
جدول ‏۴‑۵ نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی ۶۰
 

 

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل(۳-۱) تصویر نقشه موقعیت محدوده منطقه یک شهری بندرعباس. ۲۵
 شکل (۳-۲) نقشه کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس. ۲۷
شکل ۴-۱- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 42
شکل۴-۲- نقشه نزدیکی به مراکز صنعتی ۴۵
شکل ۴-۳- نقشه تراکم جمعیتی منطقه یک. ۴۶
شکل ۴-۴- نقشه نزدیکی به مراکز اداری ۴۷
شکل ۴-۵- نقشه نزدیکی به مراکز آموزشی ۴۸
شکل ۴-۶- نقشه نزدیکی به مراکز درمانی ۴۹
شکل۴-۷- نقشه نزدیکی به مراکز تجاری ۵۰
شکل ۴-۸- نقشه نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی ۵۱
شکل ۴-۹- نقشه شعاع عملکرد ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۵۲
شکل ۴-۱۰- نقشه محدودیت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۳
شکل ۴-۱۱- نقشه فازی نزدیکی به مراکز آموزشی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۵
شکل۴-۱۲- نقشه فازی نزدیکی به مراکز اداری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۵
شکل ۴-۱۳- نقشه فازی نزدیکی به مراکز صنعتی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۶
شکل ۴-۱۴- نقشه فازی نزدیکی به مراکز درمانی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۶
شکل ۴-۱۶- نقشه فازی نزدیکی به مراکز تجاری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۷
شکل ۴-۱۷- نقشه فازی نزدیکی به معابر اصلی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی ۵۸
شکل ۴-۱۸- نقشه فازی شعاع عملکرد ایستگاه آتش‌نشانی ۵۸
شکل ۴-۱۹- نقشه عملگر ضرب فازی ۵۹
شکل ۴-۲۰- نقشه عملگر گامای فازی ۶۰
شکل ۴-۲۱- نقشه تلفیق لایه‌های فازی با مدل AHP. 61
شکل ۴-۲۲- نقشه مکان‌های پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید. ۶۲
شکل ۴-۲۳- نقشه مکانمندی مناطق پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید. ۶۳

 

۱-۱٫ مقدمه

 

فرآیند برنامه‌ریزی، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامه‌ریز بتواند برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کند (لی[۱]، ۱۹۷۳). استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی-کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکارهای خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص، خواهد انجامید و در غیر این صورت چه‌بسا مشکلاتی بروز کند (شهابیان، ۱۳۷۶). توزیع بهینه‌ کاربری‌ها و مراکز خدماتی مسئله‌ای است که اغلب اوقات برنامه‌ریزان با آن سروکار دارند. چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربری‌ها به وجود آمده است (احدنژاد[۲]، ۱۳۸۶). از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی، مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت داشته باشد، این امر در شهرهای ایران‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، ۱۳۸۰). سیاست کلی ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایران سیاستی بدون برنامه‌ خاص و مدون بوده است. به‌گونه‌ای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده‌های شهری مهم‌ترین اصل، خالی بودن زمین، بدون مالک بودن آن و یا عوامل دیگری است که به‌موجب آن‌ها بایستی زمین ارزشی نداشته باشد که این امر بر مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهرها تأثیرگذار بوده است (ایمانی جاجرمی، ۱۳۷۵).

 

۱-۲٫ بیان مسئله

 

امروزه تراکم بیش از حد جمعیت در شهر و روند رو به رشد آن‌ها ازلحاظ کالبدی موجب تقاضا و توجه روزافزون به مسئله توسعه شهری گردیده است. تقاضا برای توسعه شهری از مهم‌ترین مشکلات و موانع فراروی بشر در آینده است؛ بنابراین برای حل این مشکلات و موانع، سیستم ایمنی شهر نیز در همین جهت باید توسعه یابد تا بتواند پوشش کافی را بر کل سطح شهر داشته باشند. درواقع ایمنی شهر، مجموعه تمهیداتی است که جهت جلوگیری از بروز یا کاهش خسارات ناشی از عوارض نامساعد جانی و مالی، حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل، آتش‌سوزی، زلزله، تصادفات رانندگی و . صورت می‌گیرد (ایزری[۳]، ۲۰۰۷).

 

 

کاربری ایستگاه‌های آتش‌نشانی یکی از انواع کاربری‌های اساسی در شهرهاست که مکان‌یابی بهینه‌ی آن، ایمنی و رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشت. توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی ازنظر کمّی و عدم توجه به کاربری‌های مجاور و سایر عوامل مهم در مکان‌یابی آن‌ها موجب کاهش کارایی ایستگاه ازنظر امدادرسانی به‌موقع می‌گردد. علاوه بر موضوعات ذکرشده در رابطه با کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مکان‌یابی نادرست و عدم ‌هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران محسوب می‌گردد. ازاین‌رو مهم‌ترین مشکل در جهت خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، عدم توزیع نامناسب ایستگاه‌ها و محدود بودن شعاع عملکردی ایستگاه‌های موجود می‌باشد؛ بنابراین توزیع کمّی و کیفی ایستگاه‌ها به‌طور علمی و تخصصی، موردبررسی قرار می‌گیرد. استفاده از روش‌های سنتی برنامه‌ریزی ایستگاه‌های آتش‌نشانی برای خدمات‌رسانی، به معنای هدر رفتن کاغذ و زمان می‌باشد؛ اما امروزه، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و کارآمد عمل می‌کند (هاورتون[۴]، ۲۰۰۶).
انتخاب محل ایستگاه‌های آتش‌نشانی به معیارهای متعددی از قبیل شبکه ترافیک، نزدیکی به تراکم‌های جمعیتی، نزدیکی به معابر اصلی، نزدیکی به مراکز تجاری، آموزشی، اداری، درمانی و غیره نیاز دارد. در مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی جهت وزن‌دهی به معیارها از روش مقایسه زوجی استفاده می­شود. بدین­صورت که تصمیم­گیرندگان معیارها و زیرمعیارهای هر پارامتر را فقط به‌صورت دوبه‌دو مقایسه می­ کنند و نیازی به وزن‌دهی همزمان تمامی معیارها وجود ندارد. در این روش­ همه پارامترها به‌صورت یکجا باهم مقایسه نشده و معیارها دوبه‌دو باهم مقایسه می­شوند درنتیجه وزن دهی با دقت بیشتری انجام می­گیرد. بعلاوه این معیارها می‌بایست به‌صورت مکانیزه و در قالب نقشه‌های یکپارچه و بانک اطلاعاتی متصل به نقشه انجام پذیرد. لذا به یک ابزار قدرتمند برای آماده‌سازی و آنالیز داده‌ها نیاز است که مهمترین و مناسب‌ترین آن‌ها سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشد. تاکنون اولویت‌های مکانی بر مبنای مدل برای استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس مشخص نشده است؛ بنابراین قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت اطلاعات مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم‌گیری، باعث گشته که در عملیاتی نظیر اولویت مکانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی توجه بسیاری را به خود جلب کند. این مطالعه در نظر دارد نمونه عملی کاربرد این ابزار را برای تعیین مکان‌های مناسب ایستگاه‌های آتش‌نشانی با توجه به نیاز مردم منطقه یک شهری بندرعباس ارائه نماید؛ بنابراین سؤال‌های اصلی تحقیق حاضر به‌صورت ذیل است:
سؤال‌های تحقیق:

 

 • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی است؟
 • user11 11

عنوان:

 

بررسی راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر محسن حمیدی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی

 

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
هدف: آشنایی با راهکارهای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از نظر، نوع دانشگاه، بودجه، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی می‌باشد. روش شناسی: از نوع کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد و فایده‌ای که می‌تواند داشته باشد، باعث توسعه و پیشرفت کتابخانه‌های نهاد می‌شود.جامعه مورد مطالعه کتابخانه‌های نهاد رهبری واقع در استان‌های غرب کشور اعم از کردستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان می‌باشند که در مجموع ۲۷ کتابخانه را شامل شده است. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامۀ محقق ساخته با ۳۸ سؤال بسته و ۱ سؤال باز و با مقیاس ۳ تا ۷ گزینه‌ای لیکرت بود که پایایی آن از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ معادل ۸۸% برآورد گردید. پاسخ پرسش‌های اساسی تحقیق، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار  spssویرایش ۲۰ بدست آمده است. یافته‌ها: نشان می‌دهد  ۴/۴۴% پراکندگی کتابخانه‌ها مربوط به دانشگاه‌های دولتی می‌باشد. ۹/۲۵% از کتابخانه‌ها، بودجۀ اختصاصی برای تهیه منابع را خیلی کم و کم، ارزیابی نمودند. در رابطه با امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها جهت پیاده سازی طرح همکاری، ‌۳/۷۰ درصد‌ نظرات در انتخاب گزینه‌های کم و خیلی کم بوده است. ۸/۷۷% از نیروی انسانی کتابخانه‌ها را مردان تشکیل می‌دهند و در حال حاضر هر یک از این کتابخانه‌ها، یک نیروی کاری در اختیار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها در زمینه‌های مطرح شده، دچار چالش‌های جدی هستند. در فصل پنجم راهکارهایی در رابطه با چالش پیش روی کتابخانه‌ها ارائه شده است.

 

 

واژه‌های کلیدی: اشتراک منابع- امانت بین کتابخانه‌ای- دانشگاه‌های غرب کشور- طرح‌های همکاری- کتابخانه‌های نهاد رهبری
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسئله ۳
۱-۳٫ متغیرها ۴
۱-۳-۱٫ متغیرمستقل: راهکارها ۴
۱-۳-۲٫ متغیرتابع: طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه ای،اشتراک منابع) ۴
۱-۴٫ اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۵٫ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵-۱٫ هدف اصلی ۵
۱-۵-۲٫ اهداف فرعی ۵
۱-۶٫ استفاده‌ی کاربردی ازتحقیق ۶
۱-۷٫ فرضیه ۶
۱-۸٫ سؤال اصلی تحقیق ۶
۱-۸-۱٫ سؤال‌های تحقیق ۶
۱-۹٫ تعاریف مفهومی وعملیاتی. ۷
۱-۹-۱٫ تعریف مفهومی. ۷
۱-۹-۲٫ تعریف عملیاتی ۸
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق
۲-۱٫ مقدمه. ۹
۲-۲٫ تعریف همکاری ۹
۲-۳٫ ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌ای ۱۰
۲-۴٫ روش‌های همکاری ۱۰
۲-۴-۲٫ همکاری کتابخانه‌هادردانشگاه وروکلاو ۱۲
۲-۵٫ شرایط لازم برای کسب موفقیت دربرنامه‌های همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۴
۲-۶٫ انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای. ۱۵
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                شماره صفحه
۲-۷٫ اهداف همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۹
۲-۸٫ همکاری بین کتابخانه‌ای؛غنی کردن کتابخانه‌های کوچک ۲۱
۲-۹٫ همکاری بین کتابخانه‌هادرمان نه پیشگیری. ۲۲
۲-۱۰٫ امانت بین کتابخانه‌ای ۲۴
۲-۱۰-۱٫ ایجادنظام امانت بین کتابخانه‌ای ۲۶
۲-۱۰-۲٫ رهنمودهای ایفلادرخصوص اصول اجرای امانت بین کتابخانه‌ای وخدمات تحویل مدرک درسطح بین‌الملل  ۲۷
۲-۱۰-۳٫ اصول ورهنمودهای اجرایی ۲۸
۲-۱۰-۳-۱٫ مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها ۲۸
۲-۱۰-۳-۲٫ مزایای کتابخانه‌های مشترک ۲۹
۲-۱۰-۴٫ پروتکل امانت بین کتابخانه‌ای: پیشرفت وپروژه‌ها ۲۹
۲-۱۱٫ تأثیرنظام‌های رایانه‌ای برخدمات امانت بین کتابخانه‌ای ۳۱
۲-۱۲٫ امانت بین کتابخانه‌ای درایران. ۳۲
۲-۱۳٫ امانت بین کتابخانه‌ای درسایرکشورها ۳۳
۲-۱۳-۱٫ ایالات متحدۀآمریکا ۳۳
۲-۱۳-۱-۱٫ کدامانت برای ایالات متحده،توسط کمیته امانت بین کتابخانه‌ای ۳۴
۲-۱۳-۱-۲٫ پروژۀامانت بین کتابخانه‌ها وتحویل مدرک درآمریکای شمالی ۳۵
۲-۱۳-۱-۳٫ مکزیک. ۳۵
۲-۱۳-۱-۴٫ انگلستان. ۳۵
۲-۱۳-۱-۵٫ استرالیا ۳۶
۲-۱۳-۱-۶٫ هندوستان. ۳۶
۲-۱۳-۱-۷٫ دانمارک ۳۷
۲-۱۴٫ اشتراک منابع ۳۷
۲-۱۴-۱٫  نکات اساسی درطرح‌های اشتراک منابع. ۳۹
۲-۱۴-۲٫ جایگاه اشتراک منابع درتوسعه خدمات کتابداری واطلاع رسانی. ۴۰
۲-۱۴-۳٫ استفاده کنندگان چندگانه ازمنابع اطلاعاتی. ۴۱
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۲-۱۴-۴٫ ضرورت ایجاددستگاه‌های اجرایی مناسب. ۴۲
۲-۱۴-۵٫ اشتراک منابع، فراهم‌آوری مشترک ۴۳
۲-۱۴- ۵-۱٫ تحویل مدرک واشتراک منابع. ۴۴
۲-۱۴-۶٫ محدودیت‌هایی که دراشتراک منابع پیش می‌آید. ۴۴
۲-۱۵٫ پیشینه‌های تحقیق ۴۵
۲-۱۵-۱٫ مطالعات انجام شده درخارج ازایران. ۴۵
۲-۱۵-۱-۲٫ مطالعات انجام شده درداخل ایران. ۵۰
۲-۱۵-۱-۳٫ جمع‌بندی پیشینه‌های تحقیق. ۵۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱٫ مقدمه. ۶۱
۳-۲٫ روش تحقیق ۶۱
۳-۳٫ جامعه آماری ۶۲
۳-۴٫ حجم نمونه. ۶۲
۳-۵٫ روش نمونه‌گیری ۶۲
۳-۶٫ ابزارگردآوری اطلاعات (روایی،پایایی). ۶۳
۳-۶-۱٫ ابزارگردآوری اطلاعات ۶۳
۳-۶-۲٫ روایی ۶۳
۳-۶-۳٫ پایایی ۶۳
۳-۷٫ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱٫ مقدمه. ۶۶
۴-۲٫ پرسش اساسی شماره ۱: ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه موردمطالعه ازچه خصوصیاتی برخورداراست؟     ۶۷
۴-۲-۱٫ تعدادکارمندان وجنسیت آنهادرکتابخانه‌های نهادرهبری ۶۷
۴-۲-۲٫ نوع دانشگاه ۶۸
۴-۲-۳٫ سال تاسیس دانشگاه ۶۹
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۲-۴٫ تعداداعضای کتابخانه‌های نهادرهبری. ۷۰
۴-۲-۵٫ رشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری ۷۱
۴-۲-۶٫ سطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری ۷۲
۴-۳٫ پرسش اساسی شماره ۲: وضعیت کنونی منابع وشیوه تهیه آن درکتابخانه‌های نهادرهبری ازچه ویژگی‌هایی برخورداراست؟. ۷۳
۴-۳-۱٫ انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟. ۷۳
۴-۳-۲٫ خریدمنابع برای کتابخانه به چه صورتی انجام می‌شود؟. ۷۴
۴-۳-۳٫ چندعنوان کتاب درکتابخانه موجوداست؟. ۷۴
۴-۳-۴٫ منابع موجوددرکتابخانه به چه نحوی ثبت می‌گردند؟. ۷۵
۴-۳-۵٫ آیامنابع چاپی والکترونیکی کتابخانه درارتباط بانیازهای آموزشی وپژوهشی دانشکده یادانشگاه می‌باشد؟       ۷۵
۴-۳-۶٫کدام یک ازمواردزیررابرای استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستید؟. ۷۶
۴-۳-۷٫ چه تعدادازنشریات ادواری راآبونه هستید؟. ۷۷
/>۴-۳-۸٫ گرایشات موضوعی کتابخانه رابه ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۷ مشخص نمائید؟. ۷۸
۴-۴٫ پرسش اساسی شماره ۳: توانایی مالی کتابخانه‌های نهادرهبری درجهت ایجادطرح‌های همکاری تاچه میزان می‌باشد؟    ۸۰
۴-۴-۱٫ آیاکتابخانه دارای بودجه اختصاصی می‌باشد؟. ۸۰
۴-۴-۲٫ بودجه اختصاص یافته برای تهیه منابع کتابخانه کافی است؟. ۸۱
۴-۴-۳٫ تاچه اندازه متمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهادرهبری می‌باشید؟. ۸۲
۴-۴-۴٫ تاچه اندازه طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای رامی‌شناسید؟. ۸۳
۴-۵٫ پرسش اساسی شماره ۴ : نیروهای انسانی کتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان نسبت به اصول همکاری وپذیرش آن ازآمادگی لازمه بهره‌مند می‌باشند؟. ۸۴
۴-۵-۱٫ به نظرشما امانت بین کتابخانه‌ای تاچه اندازه درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران مؤثراست؟ ۸۴
 
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۵-۲٫ چنانچه طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری ایجادشودبرای حمایت همه جانبه جهت اجرایی شدن آن ازآمادگی لازم برخوردارهستید؟. ۸۵
۴-۵-۳٫ اگرسازمان نهادرهبری درجهت کمک به بالابردن کیفیت وتوسعه منابع اطلاعاتی به کنسرسیوم‌های اشتراک منابع دانشگاهی بپیوندد، به نظرشمادرجهت اهداف طرح‌های همکاری بین کنابخانه‌ها، طرح مناسبی خواهدبود؟ ۸۶
۴-۵-۴٫ درچارچوب قوانین ومقررات کتابخانه، شرایطی که برای ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری درنظرگرفته می‌شود رامی‌پذیرید؟. ۸۷
۴-۶٫ پرسش اساسی شماره ۵ : وضعیت امکانات وتجهیزات موجوددرکتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان مناسب است؟ ۸۹
۴-۶-۱٫ چه تعداد دستگاه کامپیوتردرکتابخانه موجوداست؟. ۸۹
۴-۶-۲٫ آیاازنرم افزارکتابخانه‌ای استفاده می‌کنید؟. ۹۰
۴-۶-۳٫ برای دسترسی اعضاءبه کتابخانه ومنابع آن ازچه امکاناتی بهره‌برداری می‌کنید؟. ۹۰
۴-۶-۴٫ آیا از وجودمنابع الکترونیکی (E- books) درکتابخانه برخوردارهستید؟ ۹۱
۴-۶-۵٫ کتابخانه ازکدام امکانات وتجهیزات جانبی ذیل برخورداراست؟. ۹۲
۴-۶-۶٫ برای به اشتراک گذاری منابع دربین کنابخانه‌های نهادرهبری،ازکدام نوع مواردفناوری اطلاعاتی بهره‌مند هستید؟ ۹۲
۴-۶-۷٫ تاچه اندازه امکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهادرهبری را برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ارزیابی می‌کنید؟. ۹۳
۴-۷٫ پرسش اساسی شماره ۶ : ساختارومقررات سازمانی نهاد رهبری تا چه میزان از ایجادطرح‌های همکاری استقبال وپشتیبانی می‌کند؟. ۹۴
۴-۷-۱٫ برای ایجاد هماهنگی درهمکاری‌های بین کتابخانه‌ای کدامیک ازمواردزیرضروری است؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۴
۴-۷-۲٫ جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هاکدامیک از شرایط واقدامات زیربایدتأمین گردد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۵
۴-۷-۳٫ انجمن‌های حرفه‌ای نقش مهم وتعیین کننده‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌‌ای دارند. بانظریه موافق هستید؟ ۹۷
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۴-۸٫ پرسش اساسی شماره ۷: کدام زمینه‌ها درباب همکاری بین کتابخانه‌ها، از ارزش واولویت بیشتری برخورداراست؟ ۹۸
۴-۸-۱٫ کدام یک ازموارد زیردراستفاده مشترک ازمنابع مهم‌تراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۸
۴-۸-۲٫ کدام یک ازموارد زیردرمورد فهرست‌نویسی تعاونی ازاهمیت بیشتری برخورداراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۹
۴-۸-۳٫ کدام یک ازموارد زیردرموفقیت اشتراک منابع درکتابخانه‌ها ازاهمیت بیشتری برخورداراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۱
۴-۸-۴٫ همکاری واشتراک منابع رادرخصوص چه نوع منابعی ضروری‌ترومهم‌ترمی‌دانید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید. ۱۰۲
۴-۹٫ پرسش اساسی شماره ۸ : چه راهکارهایی درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری قابل ارائه هستند؟. ۱۰۳
۴-۹-۱٫ کدامیک ازراهکارهای ذکرشده درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری مفید می‌باشد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید ۱۰۴
۴-۹-۲٫ باتوجه به ضرورت ایجادطرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری،کدام یک ازگزینه‌های زیرراپیشنهاد می‌دهید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۶
۴- ۱۰٫ سؤال بازتحقیق ۱۰۷
۴-۱۱٫ آزمون فرضیه‌های پژوهش. ۱۰۸
۴- ۱۱-۱٫ آزمون فرضیه اول ۱۰۸
۴- ۱۱-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۱۰۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه. ۱۱۲

 

۵-۲٫ یافته‌های تحقیق ۱۱۲

 

۵-۳٫ بحث ونتیجه‌گیری. ۱۱۹
۵-۵٫ پیشنهادهای تحقیق ۱۲۰
۵-۵-۱٫ پیشنهادهای اجرایی. ۱۲۰
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان                                                                                         شماره صفحه
۵-۵-۲٫ پیشنهادهایی برای آینده. ۱۲۰
۵-۶٫ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۱
۵-۶-۱٫ محدودیت‌های در اختیار محقق. ۱۲۱
۵-۶-۲٫ محدودیت‌های خارج از اختیار تحقیق ۱۲۱
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی. ۱۲۴
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۸
پیوست‌
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان                                                                                    شماره صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی وجنسیت آنها ۶۷
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصدنوع دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۸
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد سال تاسیس دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۹
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصدتعداداعضاءکتابخانه‌های نهادرهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۰
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی ودرصدرشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۱
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی ودرصدسطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۲
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی ودرصدشیوه انتخاب منابع واطلاعات توسط کتابخانه های نهاد رهبری دردانشگاههای غرب کشور. ۷۳
های غرب کشور ۷۴
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی ودرصد تعداد عناوین کتب موجود در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۴
جدول ۴-۱۰ : توزیع فراوانی ودرصدشیوه ثبت منابع موجوددرکتابخانه های نهاد رهبری دانشگاههای غرب کشور. ۷۵
جدول ۴-۱۱:توزیع فراوانی ودرصدمیزان ارتباط منابع چاپی والکترونیکی بانیازهای آموزشی وپژوهشی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۵
جدول ۴-۱۲ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات درباب ارتباط منابع چاپی والکترونیکی بانیازهای آموزشی وپژوهشی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۶
جدول ۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصداشتراک مواد درکتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۷۶
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصدتعدادآبونمان نشریات ادواری درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۷
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی ودرصدگرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۸
جدول ۴- ۱۶: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش رتبه های میانگین گرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۹
جدول ۴-۱۷:  توزیع فراوانی ودرصدبرخوردارای ودارابودن بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۰
جدول ۴-۱۸:  توزیع فراوانی ودرصدکفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۱
جدول ۴-۱۹ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات، درباب کفایت بودجه اختصاصی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۱
جدول ۴-۲۰:  توزیع فراوانی ودرصدتمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری . ۸۲
جدول ۴-۲۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازنظرات،تمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن واختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری. ۸۲
جدول ۴-۲۲:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای توسط کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری. ۸۳
جدول ۴-۲۳ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازنظرات، درباب میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای توسط کارمندان کتابخانه های نهاد رهبری ۸۳
جدول ۴-۲۴:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۴
جدول ۴-۲۵ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای درتأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۵
جدول ۴-۲۶:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۵
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۲۷ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۶
جدول ۴-۲۸:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای پیوستن به
کنسرسیوم های اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهادرهبری درغرب کشور ۸۶
جدول ۴-۲۹ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان آمادگی برای پیوستن به کنسرسیومهای اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷
جدول ۴-۳۰:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرحهای همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷
جدول ۴-۳۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ازطرف کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸
جدول ۴-۳۲:  توزیع فراوانی ودرصداولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸
جدول ۴-۳۳: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش اولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۹
جدول ۴-۳۴:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان تعداد دستگاه کامپیوترموجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۹
جدول ۴-۳۵:  توزیع فراوانی ودرصدمیزان استفاده ازنرم افزارکتابخانه‌ای درکتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰
جدول ۴-۳۶:  توزیع فراوانی ودرصدامکانات دسترسی اعضاء به کتابخانه ومنابع آن درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰
)درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱
)درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱
 
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴-۳۹:  توزیع فراوانی ودرصد برخورداربودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از امکانات وتجهیزات جانبی برای کتابخانه ۹۲
جدول ۴-۴۰:  توزیع فراوانی ودرصد بهره مند بودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورازمواردفناوری اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری منابع کتابخانه ۹۲
جدول ۴-۴۱:  توزیع فراوانی ودرصدارزیابی ازامکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب. ۹۳
جدول ۴-۴۲: آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج بدست آمده ازامکانات وتجهیزات موجود درکتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب  ۹۳
جدول ۴-۴۳:  توزیع فراوانی ودرصدایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۴
جدول ۴- ۴۴:خروجی آزمون فریدمن جهت ایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۵
جدول ۴-۴۵:  توزیع فراوانی ودرصدجهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورکه کدام یک از شرایط واقدامات تأمین شود ۹۵
جدول ۴- ۴۶:خروجی آزمون فریدمن جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های    نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورکه یکی ازشرایط واقدامات تأمین شود ۹۶
جدول ۴-۴۷: توزیع فراوانی ودرصدنقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷
جدول ۴-۴۸: آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج بدست آمده ازنقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷
جدول ۴-۴۹:  توزیع فراوانی ودرصدمواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۸
جدول ۴- ۵۰: خروجی آزمون فریدمن جهت مواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹
جدول ۴-۵۱:  توزیع فراوانی ودرصدمواردپراهمیت درموردفهرست نویسی تعاونی درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹
ادامهی فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول ۴- ۵۲: خروجی آزمون فریدمن جهت درموردفهرست‌نویسی تعاونی درکتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۰
جدول ۴-۵۳:  توزیع فراوانی ودرصداولویت هادرمواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع درکتابخانه های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱
جدول ۴-۵۴:خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش مواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع درکتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱
جدول ۴-۵۵:  توزیع فراوانی ودرصدمنابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۲
جدول ۴- ۵۶:خروجی آزمون فریدمن جهت منابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۳
جدول ۴-۵۷:  توزیع فراوانی ودرصدراهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۴
جدول ۴- ۵۸ : خروجی آزمون فریدمن جهت راهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۵
هادرخصوص پیشنهاد موارد برای ضرورت ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهادرهبری. ۱۰۶
جدول ۴- ۶۰ : خروجی آزمون فریدمن جهت پیشنهاد موارد برای ض
رورت ایجاد طرح‌های همکاری درکتابخانه‌های نهاد رهبری. ۱۰۶
جدول ۴- ۶۱: آزمون همبستگی پیرسون بین میزان تحصیلات وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری. ۱۰۸
جدول ۴- ۶۲٫آزمون تی– استیودنت جهت مقایسه میانگین عوامل مربوط به آمادگی وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری. ۱۰۹
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                         شماره صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی وجنسیت آنها درکتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور. ۶۸
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی ودرصد نوع دانشگاههای مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۹
نمودار۴-۳: توزیع فراوانی ودرصدسال تاسیس دانشگاه‌های موردبررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری در غرب کشور ۷۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصد تعداداعضاءکتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور. ۷۱
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی ودرصدرشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۲
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی ودرصدسطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهادرهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۳
نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی ودرصداشتراک مواد درکتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور. ۷۷
نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی ودرصدگرایشات موضوعی منابع درکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۸۰

 

مقدمه

 

گسترش دانش بشری، محدودیت امکانات مالی و فیزیکی کتابخانه­ها و افزایش روزافزون بهای منابع اطلاعاتی، کتابخانه­ها را در زمینه تهیه‌ی منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران خود با مشکل مواجه ساخته است؛ به گونه­ای که امروزه هیچ کتابخانه­ای نمی­تواند نیازهای اطلاعاتی مراجعان خود را به تنهایی برآورده سازد. و خودکفا بودن کتابخانه­ها، به مفهوم در اختیار داشتن همه‌ی مدارک، نه امکان پذیر و نه مقرون به صرفه است. از این رو سیاست کتابخانه­ها از مالکیت بر منابع، به دسترسی به منابع اطلاعاتی تغییر کرده است. همکاری بین کتابخانه­ای اصطلاحی جامع برای طیف گسترده‌ای از فرآیندهایی است که درجریان آن گروهی از کتابخانه­ها برای بهره ­برداری بیشتر از منابع خود در شکل­های گوناگون مانند فهرست نویسی تعاونی، تبادل اطلاعات کتاب‌شناختی، فهرستگان، اشتراک منابع ، امانت بین کتابخانه­ای آی. ال.ال[۱] و مانند آن با یکدیگر به همکاری می­پردازند. همکاری بین کتابخانه­ای ممکن است یک منظوره و یا چند منظوره باشد. در همکاری یک منظوره، کتابخانه­های عضو تنها از یک نوع همکاری مانند فهرست نویسی تعاونی و یا امانت بین کتابخانه­ای بهره می­برند. در حالی که در همکاری چند منظوره، این کتابخانه­ها در دو یا چند زمینه با یکدیگر همکاری می­ کنند. سابقه همکاری بین کتابخانه­ای در جهان ظاهراً به نخستین کنفرانس کتابداران در ۱۸۵۳ باز می­گردد که در آن پیشنهادی مبنی بر فهرستگان ملی ان، یو، سی[۲] مطرح گردید، اما اقدامات اساسی و برنامه ­ریزی شده در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. همکاری بین کتابخانه­ای از جنبه­های مختلف قابل تأمل و بررسی است. مهم‌ترین آنها همکاری در سازماندهی منابع و مجموعه‌سازی است (بهمن آبادی، ۱۳۸۹، ۱).
به نظر می‌رسد همکاری در بین کتابخانه‌ها در هر نوع و اندازه‌ای که باشد تفاوت ندارد. اگر کتابخانه‌های همکار با هم، هم موضوع باشند یعنی اکثر منابع و اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها در یک حوزه‌ی خاص باشد بهتر می‌توانند در طرح‌های همکاری مشارکت داشته باشند و حتی الامکان در به اشتراک گذاری منابع خود نیز راه‌‌هایی در پیش بگیرند. تا ضمن بهره‌مندی از مزایا و امکانات مشارکت در همکاری، به کاربران و استفاده کنندگان خود خدمات بهتر ارائه دهند. در مورد اشتراک منابع، هنگامی که منابع خود را به اشتراک می‌گذارند کاربران هر کتابخانه می‌توانند از منابع و اطلاعات دیگر کتابخانه‌ها نیز استفاده نمایند. از طریق مجموعه‌سازی، خدمات تحویل مدرک، امانت بین کتابخانه‌ای و اشتراک منابع در کتابخانه‌های کوچک، مانند کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌ها به مجموعه اطلاعات، در رابطه با انتظارات و نیاز جامعه کمک می‌شود. و این پدیده، در بین کتابخانه‌ها سبب می‌شود به شبکه‌ای نمودن آنها نیز در آینده‌ی نزدیک بتوان اندیشید. که از طریق شبکه، اطلاعات و منابع سریع‌تر و قابل دسترس‌تر در اختیار کاربران قرار گیرد. جامعه‌ی استفاده کننده در این کتابخانه‌ها را دانشجویان، اساتید و پژوهشگران تشکیل می‌دهند که با این اقدام کارایی کتابخانه‌ها در جهت تهیه منابع و اطلاعات مورد نیاز آنان به صورت شایسته انجام می‌شود.

 

 • user11 11

تبدیل انرژی

 

 

 

عنوان پایان‌نامه

 

مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمایی با صفحات لانه‌زنبوری

 

 

 

اساتید راهنما:

 

دکتر سیروس آقانجفی

 

دکتر محمدرضا شاه‌نظری

 

 

 

 

 

زمستان ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

استفاده از لوله گرمایی برای صفحات لانه‌زنبوری در این پایان‌نامه بررسی شده است. در این راستا توزیع دما در دیواره لوله گرمایی استوانه‌ای استخراج‌شده و برای سه سیال به‌طور جداگانه موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است. امروزه صفحات لانه‌زنبوری به دلیل دارا بودن نسبت سختی به جرم بالا کاربردهای گسترده‌ای در صنایع فضایی و سازه‌های ماهواره‌ای یافته‌اند. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ های طراحی ماهواره کنترل دمای آن و جلوگیری از به وجود آمدن نقاط گرم در آن است که این مورد نیاز به هدایت گرمایی مناسبی را برای سازه‌های استفاده‌شده در ماهواره طلب می‌کند. علی‌رغم مزیت ذکرشده برای صفحات لانه‌زنبوری، این صفحات ازنقطه‌نظر هدایت گرمایی ضعیف هستند و بنابراین نیاز به طراحی سازوکار مناسبی جهت کنترل دما در این سازه‌ها وجود دارد. یکی از راهکارهای افزایش هدایت گرمایی استفاده از لوله گرمایی در این صفحات است. لوله‌های گرمایی به‌طور گسترده در میکروالکترونیک، ذخیره انرژی گرمایی و تهویه استفاده‌شده و حل مدل تحلیلی آن موجود و قابل پیاده‌سازی است. پیاده‌سازی لوله‌های گرمایی در صفحات لانه‌زنبوری اشاره‌شده با در نظر گرفتن مشخصات منحصربه‌فرد آن و حل مدل ریاضی آن به‌منظور کنترل دما هدف از انجام این پایان‌نامه است. به این منظور ابتدا معادلات حاکم ریاضی که منجر به معادلات دیفرانسیل پاره‌ای می‌شود، برای حل دوبعدی و سه‌بعدی به دست می‌آیند. به‌منظور پیاده‌سازی این معادلات برای صفحه لانه‌زنبوری لازم است تا شرایط مرزی مطابق با شرایط این صفحات تعیین گشته تا معادلات ذکرشده در این شرایط محیطی حل گردند. نهایتاً به‌منظور حل معادلات دیفرانسیلی پاره‌ای با شرایط مرزی مشخص‌شده، روش حل عددی Coupled و SIMPLEC پیشنهاد و پیاده‌سازی شده است و پس از اطمینان از صحت مدل‌سازی‌ها، مابقی نتایج شبیه‌سازی به کمک آنالیز مقایسه‌ای در محیط نرم‌افزار راستی آزمایی شده‌اند. نتیجه شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که کاهش تخلخل در صفحه لانه‌زنبوری منجر به کاهش اختلاف دما می‌شود. همچنین تغییر پوشش روی صفحه لانه‌زنبوری و افزایش ضریب صدور در کاهش حداکثر دمای صفحه لانه زنبوری از تغییر جرم کل صفحات تاثیرگذارتر است.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 
واژه‌های کلیدی: صفحات ساندویچی لانه‌زنبوری، لوله‌های گرمایی، شبیه‌سازی عددی، کنترل دما.
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
 
فهرست جداول ذ‌
فهرست شکل‌ها ر‌
فهرست علایم و اختصارات. س‌
فصل ۱-    مقدمه. ۱
۱-۱-   مقدمه  .۱
۱-۲-   شرح موضوع. ۲
۱-۳-   اهمیت موضوع. ۴
۱-۴-   مرور ادبیات موضوع. ۴
فصل ۲-    تئوری و معادلات حاکم ۲۱
۲-۱-   مقدمه. ۲۱
۲-۲-   لوله گرمایی ۲۱
۲-۲-۱-    محدودیت فتیله. ۲۶
۲-۲-۲-   محدودیت کشیدگی ۲۷
۲-۲-۳-    محدودیت صوتی ۲۷
۲-۲-۴-    محدودیت جوشش ۲۸
۲-۳-   محیط متخلخل ۲۹
۲-۳-۱-    جریان سیال تک فاز و انتقال ۳۰
۲-۳-۲-    بقای جرم سیال ۳۰
۲-۳-۳-    قانون دارسی ۳۱
۲-۴-   معادلات حاکم بر لوله گرمایی ۳۱
۲-۴-۱-    معادله مایع-فتیله. ۳۲
۲-۴-۲-    فصل مشترک مایع-بخار ۳۳
۲-۴-۳-    منطقه بخار ۳۵
۲-۴-۴-    معادله انرژی ۳۵
۲-۵-   صفحات ساندویچی لانه‌زنبوری ۳۶
۲-۵-۱-    ساختارهای لانه‌زنبوری ۳۷
۲-۵-۲-    هسته لانه‌زنبوری ۳۸
۲-۵-۳-    کاربردهای ساختارهای ساندویچی ۳۸
۲-۵-۴-    هدایت در صفحات لانه‌زنبوری ۳۸
فصل ۳-     روش مدل‌سازی ۴۰
۳-۱-   مقدمه  ۴۰
۳-۲-   هندسه لوله گرمایی و محدوده محاسبه. ۴۰
۳-۳-   شرایط مرزی و خواص سیال کاری ۴۰
۳-۴-   روش حل ۴۳
۳-۵-   الگوریتم حل ۴۴
۳-۶-    معیار همگرایی ۴۴
۳-۷-   مدل صفحات لانه‌زنبوری ۴۴
۳-۸-   هندسه مسئله. ۴۵
۳-۹-   الگوریتم حل ۴۶
۳-۱۰- شرایط مرزی ۴۶
فصل ۴-    روش حل با نرم‌افزار ۴۷
۴-۱-   تنظیمات لازمه برای حل قسمت اول ۴۷
۴-۲-   تنظیمات لازمه برای حل مسئله لانه‌زنبوری ۵۱
فصل ۵-    نتایج ۵۵
۵-۱-   مقدمه ۵۵
۵-۲-   بررسی شبکه تولیدشده لوله گرمایی ۵۵
۵-۳-   ارزیابی شبیه‌سازی ۵۶
۵-۴-   حل مسئله برای سیالات مختلف. ۵۷
۵-۵-   نتایج به‌دست‌آمده برای صفحات لانه‌زنبوری به همراه لوله گرمایی ۶۲
۵-۵-۱-    بررسی تأثیر ضریب جابه‌جایی بر دمای صفحات لانه‌زنبوری ۶۷
فصل ۶-     نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۷۱
۶-۱-   پیشنهادها ۷۲
فهرست منابع و مآخذ. ۷۳
فهرست جداول
عنوان                                            صفحه
جدول ‏۲‑۱ محدوده دما و شار گرمایی برای سیالات کاری و دیواره لوله ]۴۳[ ۲۴
جدول ‏۲‑۲ پارامترهای معمول فتیله لوله گرمایی ]۴۳[ ۲۵
جدول ‏۲‑۳ ابعاد لوله گرمایی ۴۰
جدول ‏۲‑۴ خواص سیالات کاری استفاده‌شده در دمای۵۰ درجه سانتی‌گراد  ۴۲
جدول ‏۲‑۵ مشخصات صفحه لانه‌زنبوری شبیه‌سازی‌شده ۴۵
جدول ‏۲‑۶ ابعاد لوله گرمایی در صفحه لانه‌زنبوری ۴۵
جدول ‏۲‑۷ خواص سیال کاری آمونیاک در ۱۷ درجه سانتی‌گراد ۴۵
جدول ‏۵‑۱ خواص آب در ۷۶ درجه سانتی‌گراد. ۵۶
جدول ‏۵‑۲ اختلاف دما در دو سر لوله گرمایی و افت فشار در ناحیه مایع-فتیله برای سیالات مختلف. ۶۲
جدول ‏۵‑۳ مقدار تخلخل متناظر با هدایت‌های گرمایی ۶۶
جدول ‏۵‑۴ حداکثر دما برای ضریب جابه‌جایی‌های مختلف. ۷۰
فهرست شکل‌ها
عنوان                                            صفحه
شکل ‏۱‑۱ قسمت‌های مختلف یک لوله گرمایی ]۴۳[ ۲
شکل ‏۱‑۲ لوله گرمایی حلقوی ]۱۹[ ۲
شکل ‏۱‑۳ لوله گرمایی داخل صفحه لانه‌زنبوری ۴
شکل ‏۲‑۱ ضریب M برای سیالات مختلف]۴۳[ ۲۶
شکل ‏۲‑۲ محدودیت‌های لوله گرمایی]۴۳[ ۲۸
شکل ‏۲‑۳ حجم میانگین‌گیری شده]۴۳[ ۳۰
شکل ‏۲‑۴ نمایی از صفحه ساندویچی با هسته لانه‌زنبوری ]۴۱[ ۳۷
شکل ‏۲‑۵ هسته لانه‌زنبوری ۳۸
شکل ‏۲‑۶ جهت جانبی و عرضی ]۴۴[ ۳۹
شکل ‏۲‑۷ وضعیت قرارگیری مرزها در محدوه حل ۴۱
شکل ‏۲‑۸ شرایط مرزی مدل ۴۱
شکل ‏۲‑۹ شرایط مرزی و هندسه حل برای مدل صفحه لانه‌زنبوری ۴۴
شکل ‏۴‑۱ منوی معرفی و تعیین خواص مواد ۴۸
شکل ‏۴‑۲ منوی Cell Zone Condition. 48
شکل ‏۴‑۳ تعیین شرط مرزی Mass Flow Rate برای ورود به ناحیه بخار  ۴۸
شکل ‏۴‑۴ شرط مرزی Mass Flow Inlet برای خروج از ناحیه بخار ۴۹
شکل ‏۴‑۵ چگونگی انتخاب روش حل ۴۹
شکل ‏۴‑۶ تنظیمات لازم برای ناحیه فتیله. ۵۰
شکل ‏۴‑۷ تعیین خواص برای هسته لانه‌زنبوری ۵۱
شکل ‏۴‑۸ ماتریس تعیین مقدار هدایت گرمایی ۵۲
شکل ‏۴‑۹ شرایط مرزی برای صفحه لانه‌زنبوری ۵۲
شکل ‏۴‑۱۰ انتخاب نوع شرط مرزی ۵۳
شکل ‏۴‑۱۱ تعیین شرط مرزی عایق ۵۳
شکل ‏۴‑۱۲ قرار دادن شرط مرزی جابه‌جایی ۵۴
شکل ‏۵‑۱  بررسی استقلال از شبکه برای مدل به‌دست‌آمده ۵۵
شکل ‏۵‑۲ مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با نتایج تجربی ۵۷
شکل ‏۵‑۳ تغییرات فشار در ناحیه بخار ۵۷
شکل ‏۵‑۴ نمودار افت فشار در ناحیه مایع برای آمونیاک ۵۸
شکل ‏۵‑۵ نمایش بردار سرعت در ناحیه بخار برای آمونیاک. ۵۸
شکل ‏۵‑۶ نمودار تغییرات سرعت در ناحیه بخار برای آمونیاک. ۵۹
شکل ‏۵‑۷ نمودار تغییرات دما در دیواره لوله گرمایی برای آمونیاک. ۵۹
شکل ‏۵‑۸ نمودار دمای دیواره لوله گرمایی با سیال استون ۶۰
شکل ‏۵‑۹ نمودار فشار در ناحیه مایع-فتیله برای استون ۶۰
شکل ‏۵‑۱۰ نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای آب. ۶۱
شکل ‏۵‑۱۱ نمودار فشار در ناحیه مایع-فتیله برای آب. ۶۱
شکل ‏۵‑۱۲ کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی ۱ w/m k. 63
شکل
‏۵‑۱۳نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی ۱w/m k. 63
شکل ‏۵‑۱۴ کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی ۲٫۵ w/m k. 64
شکل ‏۵‑۱۵ نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی ۲٫۵ w/m k. 64
شکل ‏۵‑۱۶ کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با هدایت گرمایی ۵ w/m k. 65
شکل ‏۵‑۱۷ نمودار دما در دیواره لوله گرمایی برای هدایت گرمایی ۵w/m k. 65
شکل ‏۵‑۱۸ نمودار اختلاف دما برحسب هدایت گرمایی ۶۶
شکل ‏۵‑۱۹ نمودار اختلاف دما برحسب تخلخل ۶۷
K 67
K 68
شکل ‏۵‑۲۲کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی۱٫۰۳ w/m2 K. 68
K 69
شکل ‏۵‑۲۴ کانتور دما برای صفحه لانه‌زنبوری با ضریب جابه‌جایی۱٫۱۷ w/m2 K. 69
K 70
فهرست علایم و اختصارات
عنوان                                    علامت اختصاری
(m2) مساحت فصل مشترک
(J/kg K) گرمای ویژه فاز مایع
(J/kg K) گرمای ویژه فاز بخار
(m) قطر سیم
(m) قطر هیدرولیکی
(J/kg) آنتالپی ویژه کل
(J/kg) گرمای نهان تبخیر
(w/m2k) ضریب انتقال گرما
i                                                                                                       (kJ) انرژی داخلی
(w/m k) هدایت گرمایی موثر فتیله اشباع
K                                                                                                        (m2) نفوذپذیری
(w/m k) ضریب هدایت گرمایی هسته لانه‌زنبوری
(w/m k) هدایت حرارتی مایع
(w/m k) ضریب هدایت گرمایی فلز لانه‌زنبوری
(w/m k) ضریب هدایت گرمایی جامد
(w/m k) ضریب هدایت گرمایی بخار
(w/m k) هدایت حرارتی فتیله
(m) طول قسمت آدیاباتیک
(m) طول قسمت چگالنده
(m) طول قسمت تبخیرکننده
(kg/s) نرخ جریان جرمی در فصل مشترک
(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت تبخیرکننده در فصل مشترک مایع-بخار
(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت آدیاباتیک در فصل مشترک مایع-بخار
(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت چگالنده در فصل مشترک مایع-بخار
N تعداد مش فتیله
P,p                                                                                             (N/m2) فشار استاتیکی
(N/m2) فشار بخار اشباع
(N/m2) فشار بخار اشباع
(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت آدیاباتیک
(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت تبخیرکننده
(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت چگالنده
(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار
(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت تبخیرکننده
(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت چگالنده
(w/m2) شار گرمایی تشعشعی
R                                                                                         (۸٫۳۱۴J/mol K) ثابت گازها
(m) شعاع فصل مشترک مایع-بخار
r                                                                                                    (m) مختصه شعاعی
شعاع لوله موئین
(w/m3) عبارت منبع در قسمت آدیاباتیک
(w/m3) عبارت منبع در قسمت چگالنده
(w/m3) عبارت منبع در قسمت تبخیرکننده
(w/m3) عبارت منبع برای آنتالپی کل
T                                                                                                                   (K) دما
(K) دمای چاه گرمایی
(K) دمای مایع
(K) دمای جامد
(K) دمای بخار
(m) ضخامت فتیله
u                                                                                     (m/s) zسرعت در جهت محور
بردار سرعت
(m/s) سرعت در فصل مشترک مایع-بخار
v                                                                                                  (m/s)سرعت شعاعی
(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه آدیاباتیک
(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه تبخیرکننده
(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه چگالنده
(m/s) سرعت مایع
(m/s) سرعت بخار
w                                                                                               (m/s) سرعت محوری
Weعدد وبر
z                                                                                                  (m) مختصه محوری
لزجت
چگالی
کشش سطحی
دلتا
زاویه بالا آمدن مایع با دیواره در طول لوله موئین
تخلخل صفحه لانه زنبوری
اپراتور دیورژانس
تخلخل فتیله
(kg/m3) چگالی هسته لانه‌زنبوری
(kg/m3) چگالی مایع
(kg/m3) چگالی فلز صفحه لانه‌زنبوری
(kg/m3) چگالی بخار
(Pa s) لزجت دینامیکی مایع
(Pa s) لزجت دینامیکی بخار
تفاضل جزئی
گرادیان فشار استاتیک در زمان
پی
تنش برشی
a آدیاباتیک
cچگالنده
eتبخیرکننده
effموثر
hآنتالپی کل
iفصل مشترک مایع-بخار
i,aفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت آدیاباتیک
i,cفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت چگالنده
i,eفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت تبخیرکننده

 • user11 11

بهینه ­سازی خواص تشعشعی لایه­ های نازک

 

 

 

 

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

استاد راهنما

 

دکتر احمد صابونچی

 

۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب شش
فهرست اشکال هشت
فهرست جداول شانزده
فهرست علائم و نمادها هجده
چکیده. ۱
فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱   پیشگفتار ۲
۱-۲   خنک کاری تشعشعی ۴
۱-۳   آینه های حرارتی ۵
۱-۴   تعریف مسئله ۵
۱-۵   اهداف پژوهش ۶
۱-۶   روش انجام پژوهش ۶
فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده ۷
۲-۱   کارهای انجام شده قبلی ۷
فصل سوم: محاسبه خواص تشعشعی لایه های نازک. ۲۴
۳-۱   ضریب شکست و بردار موج مختلط ۲۴
۳-۲   پولاریزاسیون s و p 25
۳-۳   محاسبه خواص تشعشعی سطح مشترک دو محیط ۲۵
۳-۴   محاسبه خواص تشعشعی یک لایه ضخیم ۲۷
۳-۵   محاسبه خواص تشعشعی یک لایه نازک. ۲۹
۳-۶   محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه ۳۱
۳-۶-۱  پلاریزاسیون s 31
۳-۶-۲  پلاریزاسیون p 33
۳-۷   محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه شامل یک لایه ضخیم ۳۴
فصل چهارم: مدلسازی و روش بهینه سازی ۳۷
۴-۱   خنک کاری تشعشعی ۳۷
۴-۲   آینه های حرارتی ۴۲
۴-۳   ضریب جذب ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید ۴۳
۴-۴   ضریب عبور ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید ۴۳
۴-۵   ضریب بازتاب ماکزیمم در محدوده تشعشع خورشید ۴۴
۴-۶   روش بهینه سازی ۴۴
۴-۶-۱  الگوریتم ژنتیک ۴۴

 

 

شش

۴-۶-۲  روش عملیات حرارتی شبیه سازی شده ۴۶
فصل پنجم: ارائه و تحلیل نتایج ۴۹
۵-۱   اعتبارسنجی محاسبات ۴۹
۵-۲   خنک کاری تشعشعی ۵۳
۵-۲-۱  خنک کاری در طول روز ۵۳
۵-۲-۲  خنک کاری در شب ۶۸
۵-۲-۳  خنک کاری با بهره گرفتن از مواد با قابلیت انحلال در آب ۷۶
۵-۳   آینه های حرارتی ۸۱
۸۲
۸۸
۵-۴   ضریب جذب ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید ۹۷
۵-۴-۱  ضریب جذب ماکزیمم سلولهای خورشیدی لایه نازک ۱۰۱
۵-۵   ضریب بازتاب ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید ۱۰۳
۵-۶   ضریب عبور ماکزیمم در محدوده تشعشعی خورشید ۱۰۴
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۰۵
۶-۱   نتیجه گیری ۱۰۵
۶-۲   پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۰۶

 

 

پیوست ۱: نحوه محاسبه خواص تشعشعی به کمک نظریه الکترودینامیک     ۱۰۸
پ۱-۱ معادلات مکسول۱۰۸
پ۱-۲ معادله موج     ۱۱۰
پ۱-۲-۱    فرض هدایت الکتریکی صفر.     ۱۱۰
پ۱-۲-۲    فرض هدایت الکتریکی غیر صفر     .۱۱۳
پ۱-۳ بردار پویینتینگ۱۱۴
پ۱-۴ محاسبه خواص تشعشعی سطح مشترک دو محیط.     ۱۱۷
پ۱-۴-۱    پلاریزاسیون s.     ۱۱۷
پ۱-۴-۲    پلاریزاسیون p.     ۱۲۰
پ۱-۵ محاسبه خواص تشعشعی یک ساختار چند لایه.     .۱۲۳
پ۱-۵-۱    پلاریزاسیون s.     ۱۲۳
پ۱-۵-۲    پلاریزاسیون p.127
پیوست ۲: نمودارهای خواص تشعشعی ساختارهای بهینه ۱۳۰
پ۲-۱-نمودارهای ساختارهای بهینه خنک کاری در روز ۱۳۰
پ۲-۲-نمودارهای ساختارهای بهینه خنک کاری در شب ۱۴۴

 

 

هفت

پ۲-۳-نمودارهای ساختارهای بهینه آینه حرارتی ۱۵۰
پ۲-۴-نمودارهای ساختارهای بهینه با ضریب جذب بالا ۱۵۶
مراجع  ۱۶۲
 
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏۱‑۱-  یک ساختار چندلایه ۳
شکل ‏۱‑۲-  تشعشع خورشید (سمت چپ) و تشعشع آسمان و مقایسه آن با توزیع پلانک ۲۸۸٫۱ K (سمت راست) ۴
شکل‏۲‑۱– ضریب بازتاب اندازه گیری شده ساختار SiO/Al/Glass برای ضخامت ۰٫۸ μm ، (خط چین پایین) ۱ μm (خط پر رنگ) و ۱٫۲ μm (خط چین پایین) از لایه SiO 10
/Al/Glass 11
O 11
برای مخلوطی از این دو گاز برای سه ضخامت مختلف  ۱۲
/Al/Glass  و بهینه سازی بر اساس ضخامت ۱۳
/Al/Glass 13
/Al/Glass 14
شکل‏۲‑۸ – ضرایب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdTe/Si اندازه گیری شده توسط بن لتار و همکاران ۱۶
شکل‏۲‑۹ – ضرایب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdS اندازه گیری شده توسط بن لتار و همکاران ۱۷
شکل‏۲‑۱۰ – ضرایب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) اندازه گیری شده برای ترکیب شیشه (۳ mm) ، فولاد زنگ نزن (۴۵ nm) و قلع (۱۹۵ nm) توسط مهیب و همکاران ۱۸
) در طول ساعات روز توسط مهیب و همکاران ۱۹
شکل‏۲‑۱۲ – پوشش نوسانی دوبعدی ۲۲
شکل ‏۲‑۱۳ – پوشش نوسانی سه بعدی ۲۳
شکل ‏۳‑۱-کسر انرژی بازتابیده و عبور کرده از یک لایه ضخیم ۲۹
شکل ‏۳‑۲- کسر انرژی بازتابیده و عبور کرده از یک لایه نازک با درنظر گرفتن تغییر فاز موج ۳۰
شکل ‏۳‑۳- یک ساختار متشکل از N-2 لایه نازک. ۳۲
شکل ‏۳‑۴- یک ساختار متشکل از N-2 لایه نازک. ۳۵
شکل‏۳‑۵– فلوچارت محاسبه خواص تشعشعی در یک طول موج مشخص. ۳۶
شکل ‏۴‑۱- محفظه خنک کاری ، پوشش جابه جایی و منطقه خنک کاری ۳۸
شکل ‏۴‑۲- تابش یک پرتو با شدت واحد از پوشش به سمت پایین ۳۹
شکل ‏۴‑۳- تابش یک پرتو با شدت واحد از منطقه خنک کاری به سمت بالا ۳۹
شکل ‏۴‑۴- شار طیفی خورشید ۴۱
شکل ‏۴‑۵- شار طیفی جو ۴۱

 

 

هشت

شکل ‏۴‑۶ – فلوچارت الگوریتم ژنتیک. ۴۵
شکل ‏۴‑۷- فلوچارت روش عملیات حررتی شبیه سازی شده ۴۷
به ضخامت ۳ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۰
به ضخامت ۵ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۰
شکل ‏۵‑۳- ضریب عبور یک لایه پلی اتیلن به ضخامت ۵۰ میکرومتر و یک لایه پلی اتیلن با پوشش ۱۲۰ نانومتر Te و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۲۶] ۵۰
شکل ‏۵‑۴- ضریب عبور و بازتاب یک لایه KBr به ضخامت ۵ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۱
شکل ‏۵‑۵- ضریب عبور و بازتاب یک لایه LiF به ضخامت ۵ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۱
شکل ‏۵‑۶- ضریب عبور و بازتاب یک لایه NaF به ضخامت ۶/۱ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۱
شکل ‏۵‑۷- ضریب عبور یک لایه پلی اتیلن به ضخامت ۵۰ میکرومتر پوشش داده شده با لایه نازک PbSe  به ضخامت ۲۱۰ نانومتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۲۸] ۵۲
شکل ‏۵‑۸- ضریب عبور یک لایه پلی اتیلن به ضخامت ۴۲۰ میکرومتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۲۳] ۵۲
به ضخامت ۱/۳ میلیمتر و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در مرجع [۵۴] ۵۲
شکل ‏۵‑۱۰- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S11 57
شکل ‏۵‑۱۱- خواص تشعشعی ساختار S11 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۵۸
شکل ‏۵‑۱۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S11 در محدوده تشعشع خورشید ۵۸
شکل ‏۵‑۱۳- خواص تشعشعی ساختار S11 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۵۸
شکل ‏۵‑۱۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S11 در محدوده مادون قرمز ۵۹
شکل ‏۵‑۱۵- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S12 59
شکل ‏۵‑۱۶- خواص تشعشعی ساختار S12 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۵۹
شکل ‏۵‑۱۷- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S12 در محدوده تشعشع خورشید ۶۰
شکل ‏۵‑۱۸- خواص تشعشعی ساختار S12 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۶۰
شکل ‏۵‑۱۹- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S12 در محدوده مادون قرمز ۶۰
شکل ‏۵‑۲۰- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S13 61
شکل ‏۵‑۲۱- خواص تشعشعی ساختار S13 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۶۱
شکل ‏۵‑۲۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S13 در محدوده تشعشع خورشید ۶۲
شکل ‏۵‑۲۳- خواص تشعشعی ساختار S13 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۶۲
شکل ‏۵‑۲۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S13 در محدوده مادون قرمز ۶۲

 

 

نه

شکل ‏۵‑۲۵- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S14 63
شکل ‏۵‑۲۶- خواص تشعشعی ساختار S14 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۶۳
شکل ‏۵‑۲۷- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S14 در محدوده تشعشع خورشید ۶۳
شکل ‏۵‑۲۸- خواص تشعشعی ساختار S14 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۶۴
شکل ‏۵‑۲۹- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S14 در محدوده مادون قرمز ۶۴
شکل ‏۵‑۳۰- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S15 64
شکل ‏۵‑۳۱- خواص تشعشعی ساختار S15 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۶۵
شکل ‏۵‑۳۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S15 در محدوده تشعشع خورشید ۶۵
شکل ‏۵‑۳۳- خواص تشعشعی ساختار S15 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۶۵
شکل ‏۵‑۳۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S15 در محدوده مادون قرمز ۶۶
شکل ‏۵‑۳۵- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S18 71
شکل ‏۵‑۳۶- خواص تشعشعی ساختار S18 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۱
شکل ‏۵‑۳۷- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S18 در محدوده مادون قرمز ۷۱
شکل ‏۵‑۳۸- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S21 72
شکل ‏۵‑۳۹- خواص تشعشعی ساختار S21 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۲
شکل ‏۵‑۴۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S21 در محدوده مادون قرمز ۷۳
شکل ‏۵‑۴۱- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S25 73
شکل ‏۵‑۴۲- خواص تشعشعی ساختار S25 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۴
شکل ‏۵‑۴۳- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S25 در محدوده مادون قرمز ۷۴
شکل ‏۵‑۴۴- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به یک لایهی KBr 76
و پلی اتیلن در دو طرف KBr 77
و پلی اتیلن در دو طرف NaF 78
شکل ‏۵‑۴۷- خواص تشعشعی ساختار S28 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۸
شکل ‏۵‑۴۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S28 در محدوده مادون قرمز ۷۹
شکل ‏۵‑۴۹- خواص تشعشعی ساختار S29 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۷۹
شکل ‏۵‑۵۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S29 در محدوده مادون قرمز ۷۹
شکل ‏۵‑۵۱- خواص تشعشعی ساختار S30 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۸۰
شکل ‏۵‑۵۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S30 در محدوده مادون قرمز ۸۰
شکل ‏۵‑۵۳- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S32 83

 

 

ده

شکل ‏۵‑۵۴- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S32 در ناحیه نور مرئی ۸۴
شکل ‏۵‑۵۵- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S32 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 84
شکل ‏۵‑۵۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S32 در بازه ۴-۸۵ μm 84
شکل ‏۵‑۵۷- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S34 85
شکل ‏۵‑۵۸- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S34 در ناحیه نور مرئی ۸۵
شکل ‏۵‑۵۹- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S34 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 86
شکل ‏۵‑۶۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S34 در بازه ۴-۸۵ μm 86
شکل ‏۵‑۶۱- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S35 87
شکل ‏۵‑۶۲- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S35 در ناحیه نور مرئی ۸۷
شکل ‏۵‑۶۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S35 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 87
شکل ‏۵‑۶۴- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S35 در بازه ۴-۸۵ μm 88
شکل ‏۵‑۶۵- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S37 89
شکل ‏۵‑۶۶- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S37 در ناحیه نور مرئی ۹۰
شکل ‏۵‑۶۷- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S37 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 90
شکل ‏۵‑۶۸- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S37 در بازه ۴-۸۵ μm 90
شکل ‏۵‑۶۹- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S40 91
شکل ‏۵‑۷۰- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S40 در ناحیه نور مرئی ۹۱
شکل ‏۵‑۷۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 92
شکل ‏۵‑۷۲- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S40 در بازه ۴-۸۵ μm 92
شکل ‏۵‑۷۳- نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S42 92
شکل ‏۵‑۷۴- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S42 در ناحیه نور مرئی ۹۳
شکل ‏۵‑۷۵- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 93
شکل ‏۵‑۷۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S42 در بازه ۴-۸۵ μm 94
شکل ‏۵‑۷۷- نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری تابع هدف در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S43 94
شکل ‏۵‑۷۸- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S43 در ناحیه نور مرئی ۹۵
شکل ‏۵‑۷۹- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 95
شکل ‏۵‑۸۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S43 در بازه ۴-۸۵ μm 95
در ناحیه نور مرئی ۹۶
در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 96
در بازه ۴-۸۵ μm 97
در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S44 100
شکل ‏۵‑۸۵- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S44 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۰
در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) منجر به ساختار S51 101

 

 

یازده

شکل ‏۵‑۸۷- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S51 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۱
در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک GaAs/Si 102
در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده) برای محاسبه ضخامت های بهینه سلول خورشیدی لایه نازک CdTe/Ge 102
در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S64 103
شکل ‏۵‑۹۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی پوشش S64 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۳
در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S65 104
شکل ‏۵‑۹۳- ضریب عبور نرمال و نیمکروی پوشش S65 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۰۴
شکل پ۱‑‏۱- برخورد یک پرتو با پلاریزاسیون s به یک سطح ۱۱۶
شکل پ۱-‏۲ – برخورد یک پرتو با پلاریزاسیون p به یک سطح ۱۱۹
شکل پ۱‑‏۳- یک ساختار متشکل از N-2 لایه نازک. ۱۲۳
شکل پ۲‑‏۱- خواص تشعشعی ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۰
شکل پ۲‑‏۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۱
شکل پ۲‑‏۳- خواص تشعشعی ساختار S1 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۱
شکل پ۲‑‏۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S1 در محدوده مادون قرمز ۱۳۱
شکل پ۲‑‏۵- خواص تشعشعی ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۲
شکل پ۲‑‏۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۲
شکل پ۲‑‏۷- خواص تشعشعی ساختار S2 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۲
شکل پ۲‑‏۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S2 در محدوده مادون قرمز ۱۳۳
شکل پ۲‑‏۹- خواص تشعشعی ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۳
شکل پ۲‑‏۱۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۳
شکل پ۲‑‏۱۱- خواص تشعشعی ساختار S3 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۴
شکل پ۲‑‏۱۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S3 در محدوده مادون قرمز ۱۳۴
شکل پ۲‑‏۱۳- خواص تشعشعی ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۴
شکل پ۲‑‏۱۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۵
شکل پ۲‑‏۱۵- خواص تشعشعی ساختار S4 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۵
شکل پ۲‑‏۱۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S4 در محدوده مادون قرمز ۱۳۵
شکل پ۲‑‏۱۷- خواص تشعشعی ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۶
شکل پ۲‑‏۱۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۶
شکل پ۲‑‏۱۹- خواص تشعشعی ساختار S5 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۶
شکل پ۲‑‏۲۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S5 در محدوده مادون قرمز ۱۳۷
شکل پ۲‑‏۲۱- خواص تشعشعی ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۷
شکل پ۲‑‏۲۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۷

 

 

دوازده

شکل پ۲‑‏۲۳- خواص تشعشعی ساختار S6 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۸
شکل پ۲‑‏۲۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S6 در محدوده مادون قرمز ۱۳۸
شکل پ۲‑‏۲۵- خواص تشعشعی ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۳۸
شکل پ۲‑‏۲۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشید ۱۳۹
شکل پ۲‑‏۲۷- خواص تشعشعی ساختار S7 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۳۹
شکل پ۲‑‏۲۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S7 در محدوده مادون قرمز ۱۳۹
شکل پ۲‑‏۲۹- خواص تشعشعی ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۰
شکل پ۲‑‏۳۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۰
شکل پ۲‑‏۳۱- خواص تشعشعی ساختار S8 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۰
شکل پ۲‑‏۳۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S8 در محدوده مادون قرمز ۱۴۱
شکل پ۲‑‏۳۳- خواص تشعشعی ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۱
شکل پ۲‑‏۳۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۱
شکل پ۲‑‏۳۵- خواص تشعشعی ساختار S9 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۲
شکل پ۲‑‏۳۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S9 در محدوده مادون قرمز ۱۴۲
شکل پ۲‑‏۳۷- خواص تشعشعی ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشید، در جهت نرمال ۱۴۲
شکل پ۲‑‏۳۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشید ۱۴۳
شکل پ۲‑‏۳۹- خواص تشعشعی ساختار S10 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۳
شکل پ۲‑‏۴۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S10 در محدوده مادون قرمز ۱۴۳
شکل پ۲‑‏۴۱- خواص تشعشعی ساختار S16 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۴
شکل پ۲‑‏۴۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S16 در محدوده مادون قرمز ۱۴۴
شکل پ۲‑‏۴۳- خواص تشعشعی ساختار S17 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۴
شکل پ۲‑‏۴۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S17 در محدوده مادون قرمز ۱۴۵
شکل پ۲‑‏۴۵- خواص تشعشعی ساختار S19 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۵
شکل پ۲‑‏۴۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S19 در محدوده مادون قرمز ۱۴۵
شکل پ۲‑‏۴۷- خواص تشعشعی ساختار S20 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۶
شکل پ۲‑‏۴۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S20 در محدوده مادون قرمز ۱۴۶
شکل پ۲‑‏۴۹- خواص تشعشعی ساختار S22 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۶
شکل پ۲‑‏۵۰- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S22 در محدوده مادون قرمز ۱۴۷
شکل پ۲‑‏۵۱- خواص تشعشعی ساختار S23 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۷
شکل پ۲‑‏۵۲- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S23 در محدوده مادون قرمز ۱۴۷
شکل پ۲‑‏۵۳- خواص تشعشعی ساختار S24 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۸
شکل پ۲‑‏۵۴- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S24 در محدوده مادون قرمز ۱۴۸

 

 

سیزده

شکل پ۲‑‏۵۵- خواص تشعشعی ساختار S26 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۸
شکل پ۲‑‏۵۶- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S26 در محدوده مادون قرمز ۱۴۹
شکل پ۲‑‏۵۷- خواص تشعشعی ساختار S27 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال ۱۴۹
شکل پ۲‑‏۵۸- خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S27 در محدوده مادون قرمز ۱۴۹
شکل پ۲‑‏۵۹- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S31 در ناحیه نور مرئی ۱۵۰
شکل پ۲‑‏۶۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S31 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 150
شکل پ۲‑‏۶۱- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S31 در بازه ۴-۸۵ μm 150
شکل پ۲‑‏۶۲- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S33 در ناحیه نور مرئی ۱۵۱
شکل پ۲‑‏۶۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S33 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 151
شکل پ۲‑‏۶۴- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S33 در بازه ۴-۸۵ μm 151
شکل پ۲‑‏۶۵- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S36 در ناحیه نور مرئی ۱۵۲
شکل پ۲‑‏۶۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S36 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 152
شکل پ۲‑‏۶۷- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S36 در بازه ۴-۸۵ μm 152
شکل پ۲‑‏۶۸- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S38 در ناحیه نور مرئی ۱۵۳
شکل پ۲‑‏۶۹- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S38 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 153
شکل پ۲‑‏۷۰- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S38 در بازه ۴-۸۵ μm 153
شکل پ۲‑‏۷۱- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S39 در ناحیه نور مرئی ۱۵۴
شکل پ۲‑‏۷۲- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S39 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 154
شکل پ۲‑‏۷۳- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S39 در بازه ۴-۸۵ μm 154
شکل پ۲‑‏۷۴- ضریب عبور نرمال و نیمکروی S41 در ناحیه نور مرئی ۱۵۵
شکل پ۲‑‏۷۵- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S41 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ μm 155
شکل پ۲‑‏۷۶- ضریب بازتاب نرمال و نیمکروی S41 در بازه ۴-۸۵ μm 155
شکل پ۲‑‏۷۷- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S45 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۶
شکل پ۲‑‏۷۸- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S46 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۶
شکل پ۲‑‏۷۹- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S47 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۶
شکل پ۲‑‏۸۰- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S48 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۷
شکل پ۲‑‏۸۱- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S49 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۷
شکل پ۲‑‏۸۲- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S50 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۷
شکل پ۲‑‏۸۳- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S52 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۸
شکل پ۲‑‏۸۴- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S53 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۸
شکل پ۲‑‏۸۵- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S54 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۸
شکل پ۲‑‏۸۶- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S55 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۹
شکل پ۲‑‏۸۷- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S56 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۹
شکل پ۲‑‏۸۸- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S57 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۵۹
شکل پ۲‑‏۸۹- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S58 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۰
شکل پ۲‑‏۹۰- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S59 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۰

 

 

چهارده

شکل پ۲‑‏۹۱- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S60 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۰
شکل پ۲‑‏۹۲- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S61 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۱
شکل پ۲‑‏۹۳- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S62 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۱
شکل پ۲‑‏۹۴- ضریب جذب نرمال و نیمکروی پوشش S63 در محدوده تشعشع خورشبد ۱۶۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏۲‑۱- مقادیر  ،  ، P و ΔT برای سه ساختار ۱۵
جدول ‏۲‑۲- خواص تشعشعی اندازه گیری شده یک فویل پلی اتیلن به ضخامت ۵۰ μm با بهره گرفتن از پوشش ها و رنگدانه های مختلف توسط دابسون و همکاران ۱۶
جدول ‏۲‑۳- خواص تشعشعی متوسط یک لایه نازک CdTe به ضخامت ۹٫۷ μm  روی لایه ۱ میلیمتری سیلیکون ، اندازه گیری شده توسط بن لتار و همکاران ۱۷
جدول ‏۲‑۴- خواص تشعشعی متوسط یک لایه نازک CdS به ضخامت ۱ mm ، اندازه گیری شده توسط بن لتار و همکاران ۱۸
جدول ‏۲‑۵- خواص تشعشعی متوسط ساختار شیشه ، فولاد زنگ نزن و قلع ، اندازه گیری شده توسط مهیب و همکاران ۱۸
اندازه گیری شده توسط الکهیلی و همکاران ۲۱
جدول ‏۵‑۱- پوشش های بهینه خنک کاری در روز ۵۴
جدول ‏۵‑۲- خواص تشعشعی پوشش های بهینه خنک کاری در روز در جهت نرمال ۵۴
جدول ‏۵‑۳- خواص تشعشعی نیمکروی پوشش های بهینه خنک کاری در روز ۵۵
) و اختلاف دمای پوشش و محیط برای پوشش های بهینه خنک کاری در روز با فرض شار تشعشعی نرمال ۵۵
) و اختلاف دمای پوشش و محیط برای پوشش های بهینه خنک کاری در روز با فرض شار تشعشعی دیفیوز ۵۶
جدول ‏۵‑۶- حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنک کاری و محیط در روز و شب با فرض ε=۱ ۶۷
جدول ‏۵‑۷- پوششهای بهینه خنک کاری در شب ۶۸
جدول ‏۵‑۸- خواص تشعشعی پوشش های بهینه خنک کاری در شب در جهت نرمال ۶۹
جدول ‏۵‑۹- خواص نیمکروی تشعشعی پوشش های بهینه خنک کاری در شب ۶۹
) پوشش های بهینه خنک کاری در شب برای شار نرمال و دیفیوز ۷۰
جدول ‏۵‑۱۱- حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنک کاری و محیط در شب با فرض ε=۱ ۷۵
) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی نرمال ۷۶
) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی دیفیوز ۷۶
) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی نرمال ۸۰
) و خواص تشعشعی میانگین با فرض شار تشعشعی دیفیوز ۸۱
جدول ‏۵‑۱۶- حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنک کاری و محیط در شب با فرض ε=۱ ۸۱
۸۲
در جهت نرمال ۸۲
۸۳

 

 

شانزده

۸۸
در جهت نرمال ۸۹
۸۹
جدول ‏۵‑۲۳- پوشش های بهینه با ضریب جذب بالا ۹۸

 

 

هفده

جدول ‏۵‑۲۴- ضریب جذب نرمال و نیمکروی متوسط هر پوشش. ۹۹
 
فهرست علائم و نمادها
 
 
نمادهای لاتین
 
علائم یونانی
ضریب جذب متوسط
ضریب جذب
چگالی شار مغناطیسی (Wb/m2)
ضریب عبور
جا به ­جایی الکتریکی (C/m2)
ضریب بازتاب
میدان الکتریکی (V/m)
ضریب گسیل
میدان مغناطیسی (A/m)
طول موج ()
چگالی جریان الکتریکی (A/m2)
رسانایی الکتریکی (A/Vm)
ضریب جذب متوسط
ضریب استهلاک
بردار پویینتینگ (W/m2)
زاویه­ (rad)
ضریب عبور متوسط
فرکانس زاویه­ای (rad/s)
سرعت نور (m/s)
فاز
ضخامت هر لایه (nm)
ضریب عبور داخلی
ضریب جا به ­جایی (W/m2K)
تغییر فاز
بردار موج (۱/m)
چگالی بار (C/m3)
ضریب شکست
ضریب گذردهی (F/m)
شار حرارتی (W/m2)
ضریب تراوایی (N/A2)
بردار مکان (m)
 
زیرنویس
زمان (s)
s
پلاریزاسیون s
توان خنک­کاری (W/m2)
p
پلاریزاسیون p
مقاومت حرارتی (m2K/W)
unpolarized
بدون پلاریزاسیون
دمای پوشش (ºC)
hemispherical
نیم­کروی
دمای منطقه­ی خنک­کاری (ºC)
sol
محدوده­ تشعشع خورشید
دمای محیط (ºC)
محدوده­ نور مرئی
vis
چکیده
پوشش با لایه­های نازک نقش بسیار مهمی در صنایع نیم رسانا ها و تجهیزات میکروالکترومکانیک و نانوالکترومکانیک دارد. با اضافه کردن یک لایه­ نازک به سطح به علت تداخل امواج الکترومغناطیسی، خواص تشعشعی سطح کاملا متفاوت خواهد بود. در این پروژه با بهره گرفتن از روش­های الکترومغناطیسی، خواص تشعشعی یک ساختار چندلایه­ نازک محاسبه می­شود و با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و عملیات حرارتی شبیه­سازی شده، خواص چنین ساختاری با تغییر جنس و ضخامت لایه­ها با توجه به مسائل کاربردی بهینه­سازی می­شود.
یکی از مسائل مورد بررسی در این پروژه خنک­کاری تشعشعی است. مشخص شده که در صورتیکه رطوبت بالا نباشد جو زمین در بازه­ ۸ تا ۱۳ میکرومتر به صورت یک چاه حرارتی عمل می­ کند و درنتیجه در صورت استفاده ازیک پوشش انتخابگر، به گونه­ای که تبادل انرژی را به این بازه محدود کند می­توان بدون مصرف انرژی خنک­کاری انجام داد. استفاده از پوشش­هایی که امکان خنک­کاری تحت تابش مستقیم نور خورشید را مهیا کنند تا کنون به صورت یک چالش باقی مانده است. در این پروژه تعدادی پوشش معرفی شده، که به کمک آن­ها امکان خنک­کاری جزئی در حد ۲ تا ۳ درجه­ سانتیگراد، تحت تابش مستقیم نور خورشید وجود دارد. همچنین تعداد زیادی پوشش بهینه برای خنک­کاری در شب معرفی شده است. به علاوه ایده­ی استفاده از پتاسیم بروماید پوشش­داده شده از دو طرف به عنوان یک پوشش بسیار مناسب برای خنک­کاری در شب برای اولین بار مطرح شده است. افت دما با بهره گرفتن از چنین پوششی حدود ۱۲۳% افزایش خواهد داشت.
همچنین ساختارهای بهینه جهت کاربرد به عنوان آینه­ حرارتی معرفی شده است. ضمن اینکه BaTiO3 به عنوان یک آینه­ حرارتی بسیار مناسب، برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: انتقال حرارت، لایه­های نازک، انتقال حرارت تشعشعی در ابعاد نانو، خواص تشعشعی، خنک­کاری تشعشعی، آینه­های حرارتی، بهینه­سازی

 

۱-۱  پیشگفتار

 

با توجه به کاربردهای وسیع لایه­های نازک، استفاده از این تکنولوژی در بسیاری از ادوات  اپتیکی، الکترونیکی و تجهیزات مربوط به انرژی خورشیدی متداول شده­است. از طرفی، اطلاع از خواص تشعشعی ساختارهای چندلایه[۱] شامل لایه­های نازک، در بسیاری از کاربردهای عملی مانند فرایندهای گرمایی سریع[۲] (RTP) [1و۲] و سلول­های خورشیدی حائز اهمیت کلیدی می­باشد. یافتن ضخامت بهینه­ لایه­ها جهت دستیابی به خواص تشعشعی مورد نظر، کاربردهای مهمی در تجهیزات خنک­کننده­ تشعشعی[۳]، آینه­های حرارتی[۴]، کلکتورهای خورشیدی و سلول­های خورشیدی دارد، ولی با این وجود به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است.
 
لایه­های نازک در کاربردها معمولا به شکل ساختارهای چندلایه مطابق شکل ۱-۱ استفاده می­شوند.
شکل ‏۱‑۱-  یک ساختار چندلایه
همان­طور که دیده می­شود یک لایه­ ضخیم(Substrate) با ضخامتی از order میلیمتر وجود دارد که در اطراف آن (یا فقط در یک سمت) لایه­های نازک قرار دارند. یکی از ویژگی­های مهم این ساختارها قابل تنظیم بودن خواص تشعشعی آن­ها است. خواص تشعشعی چنین ساختارهایی به عوامل متعددی بستگی دارد که در ادامه لیست می­شوند[۳]:

 

 

 

 

 

 

 

 • تعداد لایه­ها
 • جنس لایه­ها
 • نحوه­ چینش لایه­ها
 • ضخامت لایه­ها
 • زاویه­ برخورد
 • دمای لایه­ها
 • پلاریزاسیون پرتو برخوردی
 • user11 11

عنوان:

 

مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

 

(مطالعه موردی شهر قائمشهر)

 

استاد راهنما:

 

خانم دکتر صدیقه لطفی

 

استاد مشاور:

 

دکتر اسدالله دیوسالار

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ضروری ساخته است.

 

 

لذا با توجه به چالش های مطرح شده ، این تحقیق در صدد برامده است تا ضمن فراهم اوردن درکی بهتر از سیاست بلندمرتبه سازی در عرصه فضاهای شهری کشور، با بررسی ریشه ها، اهداف و ابعاد فرایند بلند مرتبه سازی در کشورهای توسعه یافته، چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی اقدامات جاری در کشور فراهم گردد تا اثرات مثبت و منفی بلندمرتبه سازی در سطح جهان و کشور تحلیل شود.

 

پایان نامه

 

در نهایت تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری های شهری قائم شهر به عنوان یکی از پر تراکم ترین نقاط شهری شمال کشور در سه مقوله(کاربری مسکونی،معابر و خدماتی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه شده است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جنع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی از آزمون آماری کای اسکوئرو کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بلند مرتبه سازی در قائم شهر موجب کاهش سرانه فضای باز واحدهای مسکونی، کاهش تأمین اسایش لازم برای سکونت، کاهش سرانه فضای سبز، دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری و افزایش حجم ترافیک شده است.لذا تهیه ضوابط بلندمرتبه سازی، شناخت ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنین، نظارت بیشتر مراجع قانونی در کنترل ساخت و سازها و افزایش ضریب اطمینان و مدنظر قرار دادن تأثیر متقابل برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل ونقل شهری در فرایند اسناد طرح های شهری از جمله پیشنهادات می باشد.
مقدمه:
بیش از یک قرن از ظهور ساختمان های مسکونی و تجاری طبقاتی (شامل برج ها، بلند مرتبه هاو آسمان خراش ها) می گذرد. در آغاز راه، این قبیل سازه ها به عنوان نشانه ای ازپیشرفت های تکنولوژیک و فنی جوامع شناخته می شدند. معرفی شیوه های نوین و پیشرفته طراحی و معماری، استفاده از مصالح ساختمانی جدید و پیشرفته، پدیدار شدن تکنولوژیهای تاسیساتی جدید از قبیل سیستم های تهویه مرکزی، اطفای حریق، دفع زباله، پمپاژ آب به طبقات فوقانی، آسانسور، و حتی معرفی و ارائه الگوهای جدید زندگی شهری متناسب بااین معماری نوین، از جمله مواردی بودند که بدون مهیا شدن هریک، بلند مرتبه سازی نمیتوانست به عنوان بخشی مهم از صنعت ساختمان مطرح شود. بهمین دلیل بود که اولین بلندمرتبه ها و آسمان خراش ها، در جوامع پیشرفته صنعتی – بخصوص ایالات متحده امریکا- قدکشیده و با غرور، سر به آسمان ساییدند.
به مرور اما، با گذشت زمان و به خصوص پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساخت و ساز بلند مرتبه ها و آسمانخراش ها، گذشته از به رخ کشیدن قدرت و قابلیت فنی کشورها، دلیل مهم دیگری نیز پیداکرد: رشد شدید جمعیت و کمبود زمین جهت احداث واحدهای مسکونی کافی. آنچنانکه کشورهایی مانند ژاپن، هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور، به سرعت و پس از کشورهای بزرگ صنعتی، به خصوص ایالات متحده امریکا، شروع به گام نهادن در این راه کردند. امااحداث این ساختمان های بلند، تنها به این گروه از کشورها محدود نشد. رفته رفته اکثرکشورهای جهان، در روندی رو به گسترش، بلند مرتبه سازی را به عنوان یکی از نمادهای پیشرفت صنعتی و فنی خود، در دستور کار قرار دادند؛ ضمن آنکه رشد جمعیت نیز، دیگر به عنوان معضل تنها تعدادی کشور کوچک و پر جمعیت مطرح نبود، بلکه تبدیل به موضوعی جهانی شده بود ww.melk118.net)).
در این میان، ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و از چند دهه پیش، آرام آرام، پای بدین وادی گذاشت.این رویکرد، اگرچه درسالهای پیش از انقلاب، عمدتاً با هدف حرکت به سمت مدرنیزاسیون شروع شد، اما رفته رفته و خصوصا طی سال های اخیر، به راهکاری جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت جوان کشور به مسکن تبدیل شد. کمبود زمین و بخصوص رشد غیر منطقی قیمت آن در سراسرکشور از یک سو، و افزایش تقاضا جهت اسکان در برخی مناطق خاص کشور (خصوصا تهران وسایر کلان شهرها)، حرکت شتابان به سمت بلند مرتبه سازی و ایجاد مجتمع های بزرگ آپارتمانی با طبقات و واحدهای زیاد را توجیه پذیر کرد. ارائه برخی امتیازات از سوی ارگان های دولتی و بانک ها نیز، سیل سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری در زمینه انبوه سازی هدایت کرد.در همین راستا تحقیق‌ حاضر جستاری‌ است‌ در زمینه تحلیل ادراکی- محیطی تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری شهری قائمشهرکه‌ از پنج‌ فصل‌به شرح زیر تشکیل‌ شده‌ است:
در فصل‌ اول‌ به‌ طرح‌ تحقیق‌، بیان‌ مسئله‌، اهداف‌، فرضیات‌، متدولوژی‌ و غیره‌ اشاره‌ شده است. در فصل‌ دوم‌به‌ مفاهیم و نظریات‌ و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. در فصل‌ سوم‌ به ویژگیهای طبیعی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی شهر قائمشهر و معرفی محدوده مورد مطالعه اشاره شده است.درفصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل مسأله بلند مرتبه سازی پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری،ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
راهبرد بلند مرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و همچنینین کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز دهه های اخیر در شهرهای جهان به ویژه شهرهای بزرگ رواج یافته است. آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.
ایده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. زیرا از سویی گرایش به تراکم و تمرکز
واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمین در مرکز شهر را به شدت افزایش داده بود و از سوی دیگر عرضه زمین در این منطقه شهر محدود بود. در نتیجه افزایش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری ارائه شد(گلابچی، ۵۳:۱۳۸۰).

استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربریهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت، لیکن به مانند هر راه حل دیگری، این راه حل دارای تبعات و آثار منفی نیز بوده و مشکلات نوینی را برای شهروندان پدید آورد که از آن جمله می توان به افزایش ازدحام و تراکم، افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و افزایش مزاحمت های شهری اشاره کرد( منعام-ضرابیان،۱۰۲:۱۳۸۶).
پدیده بلندمرتبه سازی گرچه در طول حیات خود همواره از سوی اندیشمندان گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی وشهرسازی مورد انتقاد واقع شده وبه کاربران با شک وتردید نگریسته شده اما همواره بنا به ضرورت نتوانسته است حضور دائمی خویش را به اثبا ت برساندوبر عرصه فعالیت خود بیافزاید.بلندمرتبه سازی در جهان پدیده ایست که از اواخر قرن ۱۹واوایل قرن ۲۰چهره خود را به ثبت رساندو نخستین گامها‌ در تولید آسمان خراش‌ها از حدود سال ۱۸۸۰تا۱۹۰۰در شیکاگو برداشته شد.اما در کشور ما آغاز حرکت بسوی بلند مرتبه سازی را می توان به سال ۱۳۲۸ ه.ش دانست.
تا پیش از ۱۳۲۸ بلند ترین ساختمانهای ایران و تهران را می توان ساختمان باشگاه افسران دانست که مشتمل بر ۴ طبقه بود(فرهودی و صالحی،۷۲:۱۳۸۰).
با وقوع انقلاب اسلامی بلندمرتبه سازی در پی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز شد. در سالهای پایانی دهه ۶۰ موج جدید بلند مرتبه سازی در طی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز گردید و کم کم سراسر شهرهای ایران را در بر گرفت (شاکری و صمدی واقفی، ۱۳۸۰).
با توجه به مشکلاتی که در اراستای اجرای این برنامه ها به وجود امد ، طرح مسکن مهر از سال ۸۷ از سوی دولت بر مبنای سه اصل تخصیص زمین به هزینه صفر، اعطای تسهیلات ساخت، تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در راستای سیاست افزایش تولید و عرضه مسکن طراحی شدو عملیات اجرایی ان از سال ۸۹ به صورت جدی وارد فاز اجرا و ساخت شد.
باتوجه به این که طی سال های اخیر درشهر قائمشهراحداث ساختمان های بلند مرتبه افزایش یافته است باعث بروز مشکلاتی از قبیل افزایش تراکم انسانی و ساختمانی، کاهش سرانه خدماتی(فضای سبز،بازی،اموزشی و .)،افزایش حجم ترافیک،فشار بیش از حد بر روی شبکه های مختلف شهر از قبیل اب ،برق،گاز و،عدم وجود فاضلاب شهری در بعضی نقاط و . شده است.
لذا در این تحقیق تلاش خواهیم کرد تا ضمن ارزیابی روند بلند مرتبه سازی در قائمشهر، به بررسی تاثیراحداث ساختمان های بلند در قائم شهراز نظر کاربری های شهری بپردازیم و سعی شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:
-آیابلندمرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی در قائم شهرتاثیر می گذارد؟
-آیا بلند مرتبه سازی بر کاربری خدمات شهری تاثیرمی گذارد؟
-آیا بلند مرتبه سازی بر کاربریمعابر و شبکه ترافیک شهری تاثیر می گذارد؟

 • user11 11